Глава 3 – Седящи с Христос

Матей 28:18 е друг стих, в който вместо думата „сила“ би трябвало да бъде употребена думата „власт“. В превода King Games Version пише: „Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се ВСЯКА СИЛА на небето и на земята.“ Би трябвало да пише: „Даде Ми се ВСЯКА ВЛАСТ на небето и на земята.“

Когато Христос се възнесе, Той предаде властта Си на църквата. Той е главата на църквата, а вярващите изграждат тялото. Властта на Христос трябва да бъде увековечена чрез тялото Му, което е на земята. (Навсякъде в Ефесяни и другите послания Павел употребява човешкото тяло като илюстрация за тялото Христово.)

Христос седи отдясно на Отец – мястото на власт – и ние седим заедно с Него. Ако познаваш историята поне малко, знаеш, че да седиш отдясно на царя или папата означава власт. Ние умряхме с Христос и бяхме съвъзкресени с Него. Това не е нещо, което Бог ще извърши в бъдещето. Той вече го е извършил!

Най-великото дело на Бог

Ефесяни 1:18-23

18 и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,

19 и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите – сила, която е според действането на могъщата Негова мощ,

20 с която подейства в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата,

21 далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват не само в тоя свят, но и в бъдещия.

22 И всичко покори под нозете Му и постави Го да бъде глава над всичко в църквата,

23 която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълнява всичко във всички.

Забележете специално 18 стих: „и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите – сила, която е според действането на могъщата Негова мощ“. С други думи, във възкресението на Исус от мъртвите силата на Бог бе така смайващо изявена, че това всъщност бе най-мощното дело на Бог, което някога е било записвано!

Сатана и цялата му свита се съпротивяваха на възкресението. Но неговите сили бяха объркани и победени от на нашия Господ Исус Христос, който възкръсна, възнесе се и сега седи отдясно на Отца, далеч над тях.

Помните ли текста в Колосяни 2:15? „И като ограби всички началства и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него [Неговата смърт, погребение и възкресение].“

Това са същите демонични сили, с които ние трябва да се справим, но, благодаря на Бог, Исус ги победи. Друг превод казва, че Той ги „сведе до нула“ или „ги парализира“.

В древността, ако победилите царе се върнеха с пленници, имаше парад, на който пленниците биваха показвани на обществото. Исус направи така с дявола, показвайки го пред три свята – небето, земята и ада – след като го победи. Бог записа за нас това в Писанието, за да може този свят да знае какво се е случило.

Бог иска да знаем какво се случи по време на смъртта, погребението, възкресението на Исус Христос и сядането Му отдясно на Отца.

Той иска да знаем, че е поставил Христос „далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което се именуват…“ (Ефесяни 1:21).

Източникът на нашата власт

Източникът на нашата власт може да бъде намерен в това възкресение и издигане на Исус от Бог. Забележете в 18 стих, че чрез молитвите на Павел Святият Дух се моли очите на разбирането на ефесяните – техните духове – да се отворят за тези истини. Но истината за властта на вярващия е пренебрегната от много християни. Всъщност повечето дори не знаят вярващият да има каквато и да е власт!

Никога няма да разбереш властта на вярващия само с твоя интелект; трябва да получиш духовно откровение за нея. Трябва да вярваш в нея чрез вяра.

Ефесяни 2:1-7

1 И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,

2 в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството;

3 между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите.

4 Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,

5 даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),

6 и като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места в Христа Исуса;

7 за да показва през идните векове премногото богатства на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.

В първия стих четем: „И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове.“ Тук Святият Дух казва чрез Павел: „Според работенето на силата на Неговата мощ, когато Той възкреси Него от мъртвите и вас, когато бяхте мъртви.“

Виждате ли, същият глагол в Ефесяни 1:20, който описва възкресението на Исус от мъртвите, описва възкресяването на Неговия народ в Ефесяни 2:1. С други думи, делото на Бог, което възкреси Исус от мъртвите, възкреси и Неговото тяло. В Божия ум, когато Исус бе възкресен от мъртвите, и ние бяхме възкресени от мъртвите!

По-нататък във втора глава четем: „даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа… И като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места в Христа Исуса“ (ст. 5-6). Този пасаж говори за удостояването с тази власт.

Забележете, че главата (Христос) и тялото (църквата) бяха възкресени заедно. Тази власт бе предадена не само на Главата, а и на тялото, защото Главата и тялото са едно. (Когато мислиш за някой човек, ти мислиш за главата и за тялото като за едно.)
Доколкото знам, църквите вярват, че бяхме съвъзкресени с Христос. Защо тогава не вярват, че сме поставени да седим заедно с Него? Ако част от стиха е истина, то целият стих е истина.

Ако църквата получи някога откровението, че ние сме тялото на Христос, ние ще се изправим и ще вършим делата на Христос! Досега сме ги вършили ограничено.

Когато осъзнаем, че властта, която принадлежи на Христос, принадлежи и на отделните вярващи в тялото Христово и е на наше разположение, животът ни ще бъде революционизиран! 

1 Коринтяни 12:12-14, 27

12 Защото, както тялото е едно, а има много части и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. [Ние сме Христос. Той нарича тялото, което е църквата, Христос]

13 Защото ние всички, било юдеи или гърци, било Роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло и всички от един Дух се на поихме.

14 Защото тялото не се състои от една част, а от много.

27 А вие сте Христово тяло и поотделно части от Него. 

Благодаря на Бог, че сме тялото на Христос!

2 Коринтяни 6:14-15

14 Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?

15 И какво съгласие има Христос с Велиала? Или какво съучастие има вярващият с невярващия?

Вярващият е наречен „праведност“, а невярващият е наречен „неправедност“. Вярващият е наречен „светлина“, а невярващият – „тъмнина“. Вярващият е наречен „Христос“, а невярващият – „Велиал“.

Седящи с Христос

Първо Коринтяни 6:17 казва: „Но който се съединява с Господа, е един дух с Него.“ Ние сме едно с Христос. Ние сме Христос. Ние седим отдясно на Величието нависоко. Всичко е било поставено под нозете ни.

Нашият проблем е, че сме проповядвали религия на „кръста“, а трябва да проповядва-ме религия на „трона“. С това искам да кажа, че хората мислят, че трябва да останат на кръста. Някои са получили кръщението на Святия Дух, отстъпили са към кръста и са останали там.

Ние пеем „Близо до кръста, близо до кръста“. Да, трябва да дойдем до кръста, за да се спасим, но не е необходимо да оставаме там. Нека продължим към петдесятница, към възнесението и към трона!

Всъщност кръстът е място на поражение, а възкресението е място на триумф. Когато проповядваш кръста, ти проповядваш смъртта и оставяш хората в смъртта. Да, ние умряхме, но бяхме съвъзкресени с Христос. Ние седим с Него. Говорейки за позиция, там е нашето място сега: Ние седим заедно с Христос в една позиция на власт в небесни места.

Много вярващи не знаят нищо за властта на вярващия. Те наистина не вярват, че имаме власт. Те вярват, че едва се спасяват и трябва да вървят в живота, управлявани от дявола и живеейки на улица „Едва я карам“. Те величаят дявола повече, отколкото величаят Бога.

Трябва да бъдем освободени от робството на смъртта и да ходим в новия живот. Ние не сме на кръста. Ние умряхме с Христос, но Той ни е възкресил заедно с Него. Слава на Бог, научи се как да заемеш мястото си на власт.

Дясната страна на Божия трон е центърът на сила на цялата Вселена! Упражняването на силата на трона бе предадено на възкресения Господ.

Знаем, че Христос със Своето възкресено физическо тяло е там в пълно притежание на правата Си, очаквайки времето на Отец, когато враговете Му ще бъдат направени Негово подножие. Евреи 1:13 казва: „А кому от ангелите е рекъл някога: Седи отдясно Ми, докле положа враговете ти за твое подножие?“

Издигането на народа на Христос заедно с Него в небесни места сочи към факта, че ние трябва да седим с Него, споделяйки не само трона Му, а и властта Му. Тази власт ни принадлежи!

Не е учудващо, че Павел пише на римляните: „Защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта [духовната] царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и на дарбата, сиреч правдата, ще царуват в живот чрез единия Исус Христос“ (Римляни 5:17).

Няколко превода, включително и Разширената Библия, казват „царуват в живота като царе“. Ще царуваме ли чак когато стигнем в небето? Не! Ние трябва да царуваме в живота чрез Исус Христос. Това е власт, нали? Каквото и да каже царят, то става закон; той е крайната власт. Ние участваме във властта, която тронът на Христос представлява.

Някои от нас са упражнявали повече власт над въздушните началства от други, защото имаме малко повече духовно разбиране, но Бог иска всички ние да имаме това духовно разбиране. 

Запазване на баланса

Святият Дух се помоли чрез Павел ние всички да имаме мъдрост, разбиране и власт над демоничните сили и над проблемите, които те създават чрез техните постоянни манипулации в умовете на хората.

Изглежда най-трудното нещо в света е християните да запазят баланса. Можеш да вземеш който и да е предмет – включително властта на вярващия, и да го доведеш до крайност. Тогава той става вреден и спира да благославя.

„Фадър Дибайн“ се спасил и бил изпълнен със Святия Дух. Той имал истинското нещо. Тогава започнал да изучава стиховете, които ние сега изучаваме. Той разсъждавал: „Ако ние сме Христос, то аз съм Христос. Христос е Бог, така че и аз съм Бог.“ Той основа култ, който беше много известен. Хората му се покланяха.

Лесно е да влезеш в канавката от едната или от другата страна на пътя – в крайности, извън контрол и във фанатизъм. Нека отидем в средата на пътя и да запазим баланса.

Джон Александър Дауи е шотландец, който получил откровение за божественото изцеление, докато служел в Австралия в края на миналия век. Той прекосил океана много пъти в живота си. Срещнал много бури, но казвал, че всеки път, когато идвала буря, той правел това, което Исус правеше – смъмрял бурята и тя винаги утихвала.

Не трябва да се учудваме от това, защото Исус каза: „Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца“ (Йоан 14:12). Някой може да попита кои са „по-Великите дела“. Е, нека първо извършим делата, които Исус вършеше, и след това да мислим за „по-великите дела“!

Исус не каза, че само малцина избрани ще вършат тези дела; Той каза, че вярващите в Него ще ги вършат.

Вярвам, че докато изучаваме какво ни учи Божието слово и образоваме духа си относно властта на вярващия, ще успяваме да ходим в тази истина повече и повече.