Глава 4 – Разчупване силата на дявола

В Ефесяни 6:12 виждаме: „Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, срещу властите, срещу управителите на тъмнината в този свят, срещу духовните сили на нечестието във високи места.“ [обяснителна бележка ги нарича „нечестиви духове в небесни места“].

Божието слово ни учи, че тези зли духове са паднали ангели, които са били детронирани от Господ Исус Христос. Контактът ни с тези демони трябва да бъде със знанието, че Исус ги е победил, ограбил и свел до нулата (Колосяни 2:15). И тъй като Исус ги е детронирал, ние можем да царуваме над тях!

Измяната на Адам

В началото Бог създаде земята и всичко в нея, като даде на Адам господството над всички дела на ръцете му. С други думи, Адам бе богът на този свят. Адам извърши сериозна измяна и се продаде на Сатана. Сатана чрез Адам стана богът на този свят. Адам нямаше моралното право да извърши измяна, но имаше легалното право на това.

Сега Сатана има право да бъде тук и да бъде бог на този свят, докато не изтече „наемният срок“ на Адам. Сатана имаше право да ни управлява, докато не станахме нови създания и не влязохме в тялото на Христос, както вижда-ме в Колосяни 1: „като благодарите на Отца… Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син“ (ст. 12-13).

Затова Сатана няма право да господства над нас или да ни управлява. Но средният християнин има повече вяра във властта и силата на Сатана, отколкото в тези на Бог!

Библията говори не само за първия Адам, а и за втория Адам, Исус Христос, който стана нашият заместител. В Първо Коринтяни 15:45 Той е наречен „последният Адам“, а в 47 стих е наречен „вторият човек“. Всичко, което Исус стори, го стори за нас.

Проблемът ни е, че отпращаме всичко към бъдещето! Повечето хора в църквата вярват, че ще упражняваме духовната си власт по някое време в Милениума. Ако това е така, защо тогава Библията казва, че Сатана ще бъде вързан през Милениума? Тогава няма да има никаква нужда да упражняваме власт, защото няма да има нищо, което да ни нарани или унищожи.

Власт сега

Сега имаме власт, когато нещо ни наранява или унищожава. Но много хора вярват, че не можем да имаме нищо повече от това. Те си мислят, че Сатана ръководи всичко тук, долу. Трябва да помним, че дори и да сме в света, не сме от света. Сатана ръководи много от това, което е тук, на земята, но не управлява мен. Той не ръководи църквата. Той не господства над нас. Ние можем да господстваме над него. Ние имаме власт над него!

Исус каза: „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони, и власт над ЦЯЛАТА сила на врага; и нищо няма да ви повреди“ (Лука 10:19).

Дали в този век църквата има по-малко власт, отколкото имаше веднага след смъртта, погребението, възкресението, възнесението на Исус и сядането Му отдясно на Отец? Ако днес тя има по-малко власт, за нея би било по-добре Исус да не беше умирал. Но, благословен да бъде Бог, не е така. Ние имаме власт.

Ние трябва да изграждаме тези истини в живота си, като размишляваме върху тях и се храним с тях, докато те не станат част от съзнанието ни. Ако говорим за естественото, ние ядем определени храни всеки ден, защото лекарите ни казват, че се нуждаем от определени витамини, минерали и др., за да изградим силни тела. Има духовни „витамини“ и „минерали“, така да се каже, които също трябва да вземаме ежедневно, за да бъдем здрави християни.

В Матей 28:18 Исус каза: „Даде МИ се ВСЯКА власт на небето и на земята.“ Цялата власт, която трябва да бъде упражнена на земята, трябва да бъде упражнена от църквата, защото Христос не е тук лично – в Своето физическо тяло.

Ние сме тялото на Христос. Дори и да сме се молили: „Господи, сега направи това и онова“, оставяйки всичко на Него, Той е предал властта Си на земята на Своето тяло, църквата. Поради това голяма част от проблемите съществуват, защото ние им позволяваме – не правим нищо за тях. Ние сме тези, които се предполага да направим нещо за тяхното разрешаване, но ние се опитваме да накараме някой друг да го направи, включително и Бог.

Това стана реалност за мен преди години, когато изучавах този предмет. Не можех да го обясня с ума си, но го знаех с духа си. Започнах да разбирам властта, която имаме. Докато се молех за спасението на по-големия ми брат, чух в духа си как Господ ме предизвиква. Той каза: „Ти направи нещо за това!“

Бях се молил дълги години за спасението на брат си. Той беше т. нар. „черна овца“ на семейството. Независимо от молитвите ми той, изглежда, ставаше по-зле вместо по-добре.

Винаги се бях молил: „Господи, спаси го.“ Дори бях постил. Бях склонен да се подхлъзна да се моля по този начин, но след като Господ ме предизвика да направя нещо по този въпрос – след като ми каза, че имам власт, аз казах: „В името на Исус разчупвам силата на дявола в живота на брат ми и изисквам спасението му!“

Дадох заповедта. Не продължих да казвам това или да се моля за това. Когато един цар даде заповед, той знае, че тя ще бъде изпълнена.

Дяволът се опита да ми каже, че брат ми никога няма да бъде спасен, но аз затворих ума си и започнах да се смея. Казах: „Аз не мисля, че той ще се спаси – аз знам това! Аз взех името на Исус и разчупих силата ти върху него и изисках неговото освобождение и спасение.“ продължих по пътя, подсвирквайки си. След десет дена брат ми беше спасен. Словото работи! 

Как да се справяш с дявола

Докато дяволът може да те държи в неверие или на арената на разума, той ще те побеждава във всяка битка. Но ако ти го държиш на арената на вярата и на Духа, ти ще го побеждаваш всеки път. Той няма да спори с теб за името на Исус – той се страхува от това име.

Открил съм, че най-ефективният начин, по който да се молиш, може да бъде, когато изискваш правата си. Така се моля аз: „Изисквам правата си!“

При Красната порта Петър не се помоли за куция човек, а изиска той да бъде изцелен (Деяния 3:6). Когато изискваш правата си, ти не ги изискваш от Бог, а от дявола.

В Йоан 14 Исус направи следното изявление: „И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя… Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя“ (ст. 13-14). Той не говори за молитва. гръцката дума тук е „изисквам“, а не „моля“.

От друга страна, Йоан 16:23-24 говори за молитвата: „И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.“ (Тук Отец е споменат във връзка с молитвата, но Той не е споменат в пасажа от Йоан 14.)

На гръцки всъщност се казва: „Каквото и да изискаш като твои права и привилегии…“ Трябва да научиш какви са твоите права.

Преди много години пастирувах малка църква в Тексас. Една жена доведе своята душевноболна сестра в дома ми, за да се моля за нея. Тъй като тази жена се бе опитвала да убие себе си и други хора, бе държана две години в психиатрия в стая с тапицирани стени. Обаче здравето й се бе влошило и лекарите бяха препоръчали да я пуснат в домашен отпуск, тъй като вече не бе считана за опасна.

Когато сестра й ме представи като проповедник, Писанието започна да се лее от устата на тази жена. Тя си мислеше, че е извършила непростим грях. Господ ми каза да застана пред нея и да кажа: „Излез, нечестиви дяволе, в името на Исус!“ Направих това, но нищо не се случи. Тя си седеше там, изглеждайки като статуя.

Знаех, че бях изговорил словото на вяра. Не е необходимо да стоиш там и цял ден да заповядваш на дяволите да излязат. Те ще го направят в момента, в който им кажеш, когато знаеш каква власт имаш. Рано или късно трябва да напуснат.

След два дена ми казаха, че жената има атака на агресивност, подобна на тази, която е имала в началото, когато е полудяла. Тази новина не ме притесни. В Библията четем, че когато Исус смъмряше дявола в подобни ситуации, хората падаха и дяволът ги измъчваше. Знаех, че дяволът тормозеше тази жена, преди да я напусне. Знаех, че тя няма да има повече такива пристъпи, и точно това стана.

Лекарите я обявиха за нормална и я изпратиха у дома. Двадесет години по-късно тя беше щастлива и здрава, поучаваше в неделното училище и се занимаваше с бизнес.

Ролята на вярата във властта

Когато се упражнява духовна власт, вярата е въвлечена. Да, има моменти, в които злите духове напускат моментално. Но когато ти изговориш словото на вяра, те ще напуснат, не се притеснявай от това.

Аз основавам вярата си на това, което казва Словото. Вярата на някои хора не е основана на Библията, а на проявления. Те оперират извън вярата в сферата на разума. Ако имат определени проявления, те си мислят, че дяволът е напуснал. Но той не е напуснал само защото има проявления. Той все още е там и ти трябва да знаеш това и да упражниш властта си.

Когато обстоятелствата не се променят моментално, някои хора се обезкуражават и се подхлъзват обратно в естественото. Започват да изговарят неверие и сами поразяват себе си. Дават на дявола господството над тях.

Както често казва Смит Уигълсуърт: „Аз не се задвижвам от това, което виждам. Не се задвижвам от това, което чувствам. Задвижвам се от това, което вярвам.“ Устоявай позицията си по този начин.

Преди да получа кръщение в Святия Дух, аз бях млад баптистки пастор. Това бе по време на депресията и майка ми и малкият ми брат ми помагаха. Малкият доход на майка ми покриваше комуналните разходи, данъците и застраховката. С моя доход купувахме храната си.

Притежавах само един костюм и един допълнителен панталон. По време на дните на депресията се крадеше много и някой открадна и двата ми панталона. Те бяха откраднати в понеделник, а аз трябваше да проповядвам в четвъртък. Във вторник, след като си тръгнах от работа, се помолих: „Господи, всичко което имам, са едни панталони стил „каки“ и не мога да проповядвам, облечен с тях. Те са стари работни панталони.“ Във вторник казах това на Господ и очаквах да намеря откраднатите си панталони, висящи точно там, където бяха. Помолих се човекът, който ги е откраднал, да се почувства толкова зле, че да трябва да ги върне.

Неправилен дух кара хората да крадат. Аз се занимах с духа, а не с човека, защото ние имаме власт над духовете. Заповядах на духа да спре това действие.

Когато се върнах у дома този вторник следобед, знаех, че панталоните ще бъдат там, и те бяха там. Ние можем – и трябва – да се изправим срещу дявола.