Глава втора – Като пречистващ огън (2 Петрово 3:10)

Много християни, когато бъдат запитани за бъдещето на света, незабавно ще се обърнат към 2 Петрово 3. Този текст говори за бъдещето на нашия свят: “А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат”(ст. 10). Друг превод казва “разкрити” или “разрушени с нажежен огън” (2 Петрово 3:10).

В началото на тази глава Петър сравнява бъдещето на света с огън, през който трябва да се премине. По същия начин светът по времето на Ной премина чрез потоп: “Така със същото слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на съда и погибелта на нечестивите хора” (2 Петрово 3:7). Важно е също да погледнем стих 13: “А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.” В тези три стиха Петър описва бъдещето на света.

 

ПОГРЕШНИ ТЪЛКУВАНИЯ НА 2 ПЕТРОВО 3:10

 

Заключението от едно бързо прочитане на това Петрово писмо изглежда е, че земята несъмнено ще загине. След това ще бъде създаден изцяло нов свят. Но това обяснение ни води до явно противоречие с Римляни 8:22. Там Павел използва картината за бременна жена за нашия настоящ свят, като с това очертава приемственост между това, което е и онова, което предстои. А какво да кажем за Исусовото обещание, че кротките ще наследят земята (Матей 5:5)? Обръщайки се отново към ІІ Петрово 3 с тези съображения, за наша изненада откриваме, че няколко от бързите ни заключения от тази глава въобще не са така убедителни и ясни, както са изглеждали на пръв поглед.

Най-вълнуващото откритие е правилното прочитане на втората част на стих 10. Ако погледнем оригиналния гръцки текст, ще разберем, че в действителност значението е следното:

 

А Господният ден ще дойде като крадец и небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят , но земята и делата по нея ще бъдат намерени.

 

The Scofield Bible се доближава до оригинала:

 

“Земята и делата по нея ще бъдат разкрити”

 

Повечето Английски преводи, разбира се, просто променят текста или следват четенето на по-късни ръкописи в полза на “прокобни” преводи като ”и земята и делата по нея ще бъдат унищожени.”

Разбираемо е, че хората са стигнали до този по-късен превод, като са искали да хармонизират последното изречение на стих 10 с предишните изречения. Те са смятали, че понеже първата част на стих 10 говори за разрушение, последната не трябва да й противоречи, а да има подобно съдържание. Но необходимо ли е това? Не е ли възможно целта на Петровото поучение да е да изясни, че ние като вярващи не трябва да вярваме в разрушението на земята? Петър по-скоро се е противопоставял на стоиците, които очакват унищожението на света чрез огън.

Обаче, за библейските учени ръкописът определя значението. Основните ръкописи и тези с най-голям авторитет са в противоречие с превода на King James. Те четат, че “земята и делата по нея ще бъдат намерени”. Два от трите главни древни ръкописа, Синаитик и Ватикан (и двата от четвърти век), и много други по-късно, имат същия текст. Затова и най-авторитетното издание на Гръцкия Нов Завет , Нестле, дава думата heuretesetai. Има ръкописи, съдържащи други думи, но различието им е обяснено с допускането, което вече изложих, а именно, че последното изречение трябва да бъде в хармония с предходните. Следвайки принципа, че “по-трудният” вариант трябва да надделее, библейските учени единодушно заключават, че heuretesetai е най-добрият вариант.[1]

Аз предпочитам този буквален превод, “ще бъдат намерени,” пред този на Scofield Bible “ще бъдат разкрити,” въпреки че тук поне се подразбира, че земята и всичко по нея ще премине през огън и няма да бъде напълно разрушено. Удивително е, че няколко по-късни ръкописа си позволяват да прибавят думата “не“ или да променят думата heuretesetai с ruesetai или ek purothesetai. За по-нататъшно изучаване чети екзегетичното изследване The Law and the Elements of the World, A. J. Bandstra (Kok, Holland 164).

Изразът “ще бъдат намерени” е по-добър, защото има връзка между думата “намирам” в стих 10 и “намирам” в стих 14: “старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си.” Това прави вероятно в двата стиха думата “намирам” да бъде разбирана като “преминавам през съдебен процес.”[2]

По-нататъшна подкрепа на буквалния превод “ще бъдат намерени“ се дава от сравнението с други текстове в Новия Завет, където четем същите думи, например Лука 15:9 и 24: “защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе и се намери“ (Лука 15:24). Той премина през голяма криза, но я премина успешно. По същия начин земята и делата по нея ще преминат през огъня на Божият Съд, но ще преминат успешно. Това е добрата вест и тя е изцяло в съгласие с Откровение 14:13: “защото делата им следват подир тях“ (Откровение 21:24).

Когато всеки очаква Петър да каже, че земята и делата по нея – тоест природата и обществото – ще бъдат разрушени и изгубени под преминаващо небе и горящи стихии, той заявява точно обратното. Неговият аргумент е следният: “Онова, което всички стоици вярват, а именно, че по този начин природата и обществото ще изчезнат, ние, като юдео-християнски вярващи в наследството на Божият завет с Ной, не вярваме. Можем да сме уверени, че земята и делата по нея ще бъдат намерени!”

Започвайки от тук ще открием и някои други места, които обикновено са били разбирани погрешно.

 

1. ”СТИХИИТЕ”

 

Първото е думата “стихии” в “стихиите нажежени ще се стопят,” в изречението, предхождащо онова, което току-що преведохме.[3] Спомняме си елементи от уроците по химия в училище. Вода е Н2О, като H и O са елементи. Така че за много съвременни читатели на Петровото послание тази дума веднага им напомня за най-основните съставни части на създадената действителност. Когато Петър казва, че те ще се стопят, ние си представяме ядрен холокост във формата на Чернобилската катастрофа или Хирошима, с облак във формата на гъба на хоризонта. Това определено би означавало край на природата и изчезване на обществата – много ужасяващо бъдеще. Но това ли е смисълът на думите на Петър? Гръцката дума за “стихии” е “stoicheia.” В стоическата философия тези “stoicheia” са земя, вода, въздух, и огън, четирите съставни части на действителността. Но този превод не се вмества в този текст, тъй като огънят ще ги стопи всичките и в същото време ще бъде една от четирите съставни части. Буквално думата “stoicheia” означава “онова, което стои в редица” (=stoichos). Това буквално значение се вижда от един стих в Новия Завет, Евреи 5:12, което трябва да се преведе “ АБВ-то (на християнското учение).” Изследването на думата в този контекст в други текстове от Новия Завет (Галатяни 4:3, 9; Кол. 2:8, 20) ни дава убеждението, че тя има негативно подзначение. В Галатяни е преведена като “безделни духове” или “слаби и жалки управляващи духове” или “власти,” които ни държат в плен. Тези “духове” понякога са свързани със звезди и фигури на съзвездия по начина, по който астролозите правят днес.

Следователно, “stoichea” би трябвало да бъде преведено тук като нещо, което принадлежи на небето, по същия начин както във второто изречение “делата“ са нещо, което принадлежи на земята. Това ни дава ключа, за да разберем значението на тази дума и на израза на Петър, че стихиите нажежени ще се стопят. Това е по-нататъшно обяснение на изречението “небето ще премине с бучение.“ това съответства на стиха от книгата на Исая, който вероятно Петър има предвид; “и цялото небесно МНОЖЕСТВО ще се разложи“ (Исая 34:4). В Новия Завет Исус цитира тези думи, описвайки как “небесата ще потъмнеят … и небесните СИЛИ ще се разклатят.” Изглежда че думата за небесни сили, dunameis, означава същото както “stocheia” във 2 Петрово 3:10, така че най-точният превод би бил този от Good News Bible: “небесата ще изчезнат с силен шум и небесните тела ще изгорят и ще бъдат разрушени.” Тогава земята и делата по нея ще бъдат открити пред Създателя, Който ще ги пречисти в огъня на Своя съд.

 

2. “ОГЪНЯТ”

 

Това ни води до обяснението за “огъня.” Изучавайки тази дума ще направим друго интересно откритие. Петровото поучение за идването на Господа е основано върху старозаветната книга на Малахия, глава 3: Ето, Аз изпращам вестителя Си, Който ще устрои пътя пред Мене; и Господ, когото търсите, неочаквано ще дойде в храма Си, да, ангелът на завета, когото вие желаете; Ето иде, казва Господ на Силите, Но кой може да издържи деня на пришествието Му? И кой ще устои, когато Той се яви? Защото е като огъня на пречиствач, и като сапуна на тепавичари. Ще седне като един, който топи и пречиства сребро, та ще очисти левийците, И ще ги претопи като златото и среброто; И те ще принасят Господу приноси с правда.”

Това е пророчество за идването на Господа, че Той ще дойде с огън. Но веднага се казва, че ще бъде като пречистващ огън и Малахия го сравнява с огъня, който майсторът на сребърни изделия използва. Той разтопява камък, съдържащ сребро, така че отделяйки се, среброто се пречиства. Онова, което е без стойност, се изхвърля. Сега виождаме напълно различна картина за огъня. Лекарите поставят инструментите си в огън, за да ги изчистят от бактериите. Такава представа за огъня намираме и в някои забележителни места в Старият Завет, напр. в Изход 3. В началото на Своето откровение към Моисей Бог се яви в горящ храст (сравнете Михей 1:4; Йеремия 9:7; Езекиил 22:20-22; Захария 13:9). Тук е представен същият образ на пречистващия огън; той гори, но не разрушава.

 

3. ”УНИЩОЖЕНИЕ”

 

Ако се върнем на 2 Петрово 3, ще направим трето откритие. Думата “унищожение” не е предназначена да бъде приложена към самия свят, а към “нечестивите хора” в стих 7, и към “стихии” в стих 10. Забележително е, че в краткото повторение на своето пророчество в стих 12 Петър говори само за разрушаването на небето и стихиите. Всъщност, това всичко се съзвестява с основното сравнение в началото на главата, а именно Потопа. Потопът от времето на Ной също не разруши света. Водата и огънят са символи, които подчертават пречистването.

 

4. ”НОВО СЪЗДАНИЕ”

 

До тук установихме следните основни неща: първо, че земята и делата по нея ще бъдат намерени; второ, стихиите са зли неща, заплашващи съэданието или просто небесните сили, а не създадените елементи на земята; и трето, че огънят е пречистващ огън (и унищожението на нечестивите е в съгласие с тази картина). Трябва да се покаже едно последно нещо. Във 2 Петрово 3:13 четем: “А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.” Гърците имат две думи за “нов”: neos и kainos. Те имат малка разлика в значението си. Neos означава чисто нов. За едно новородено бебе може да се употреби neos. Понятието neonatal, използвано в медицината обикновено да се означи периодът след раждането, идва от този корен. Думата kainos трябва да бъде преведена като обновен – обновяване на нещо, което се е отклонило от своята първоначална цел. Ако твоето колело е счупено и смениш гумата или седалката, ти обновяваш старото колело.

Когато Новият Завет говори за това, че сме ново създание в Христос (2 Коринтяни 5), трябва да осъзнаем, че думата “нов” не е neos. Ние не сме чисто нови създания, като че ли старото създание е изхвърлено. Защо Бог полага цялото това старание в световната история, за да спаси старото създание? Поради какви причини Той би го оставил да съществува, освен за да го обнови? Така че думата тук е kainos, което означава, че в Христос ние сме обновени създания. За това можем да наречем Исус Христос “пресъздател.” Спасителят няма да сътвори чисто нов свят от нищото. Това не е библейската картина. А тя е: “Ние вярваме в Бога (Псалм 121, 138), верен на това, което Неговата ръка е започнала, верен към земята и на създанието Си.” Целият Стар Завет подчертава, че Божието дело, Неговата изкупителна сила е предназначена да обнови този свят, да го изчисти от греха, да премахне всяка рана, да премахне смъртта и да го прослави като обновен свят.

Този свят няма просто да изчезне; той ще бъде преобразен. Нека не говорим за разрушаването на този свят, а за преобразяването му като следствие от Божия съд (сравнете 1 Коринтяни 15).[1] вижте например The New Bible Commentary.

[2] вижте Bandstra, p. 47; сравни Откровение 12:8.

[3] Думата “стихия” на гръцки се превежда “елемент” на латински и английски. Дори на български, когато се говори за древногръцкото схващане за света като създаден от четири елемента – вода, въздух, огън и земя – “елемент” е превод на гръцката дума “стихия.” От там следва и по-нататъшното разглеждане на думата “елементи” в текста. Бел. ред.