Нека първо да погледнем Мойсеевата скиния.

Мойсеевата скиния:

Модела на тази скиния беше даден на Мойсей на планината Синай при техния изход от Египет. Бог му даде модела и го инструктира да я построи точно както я видя. Тази скиния имаше три части.

А. Външен двор

Б. Свято място.

В. Пресвято място.

Външния двор: (Исус Спасителя) Имаше два мебела:

Медния олтар (кръста) и

Медния умивалник (Кръщението).

Святото място: (Христос Помазаника) Имаше три мебела:

Светилника. (Исус Светлината на света)

Масата за присъствения хляб. (Исус Хляба на живота)

Златната кадилница. (Исус Нагръдника на Татко)

Пресвятото място: (Исус Господа) Имаше една мебел:

Ковчега на завета (Престола на благодатта) имаше масивен златен капак, наречен Умилостивилището, с два златни херувима върху него, а вътре в тази златна кутия бяха:

Плочите на Закона.

Жезъла на Аарон, който напъпи.

Златната стомна с манната.

1 Царе ни казва, че двата зли сина на Илий занесоха Ковчега на завета на война и го загубиха в битка с филистимците. След известно време филистимците го изпратиха назад и той завърши в дома на един човек наречен Авинадав и остана там около 40 години.

Тъжното нещо беше, че за четиридесет години по време на царуването на Саул, първия цар на Израел, Мойсеевата скиния беше настанена на планината Гаваон, но зад завесата, нямаше Ковчег на завета носещ Божията слава. Защото „Бог обитава между херувимите“.

Бог каза това за Ковчега на завета; че Той ще се среща с нацията там, и също ще им дава инструкции от там (Изход 25:21-22).

Само си представете, всеки ден да имате църква както обикновено, за четиридесет години, едно цяло поколение, но никакво присъствие на Бог и никаква слава!

Те отиваха на събрание, но нямаше среща с Бог. Те отиваха да чуят Словото Му, но нямаше инструкция и нямаше Слово.

Първосвещеника отиваше зад завесата в продължение на 40 години с кръв, но там нямаше никакъв Ковчег на завета, върху който да я попръска.

Саул, по време на царуването си, никога не пожела да възстанови присъствието на Бог според инструкцията дадена от Бог.

На планината Гаваон стоеше Мойсеевата скиния с празна Светая Светих и никой не го беше грижа за това в продължение на 40 години.

Първото нещо, което Давид искаше да направи, когато дойде на власт беше да възстанови Ковчега на завета и да върне Божието присъствие.

Това ни говори изцяло за това какъв човек беше Давид. Бог беше неговия най-голям приоритет.

Какво направи Давид, като човек, толкова специален?