Маслината:

Човек трябва да разбере, че Маслината е Христос. Той е Корена на Давид, който държи и дава на Маслината нейната помазана природа. Чрез неверие, естествените клони, (невярващия естествен Израел) беше отсечен и чрез вяра дивите клони (вярващите езичници) бяха присадени в Христос.

Павел ясно ни казва, че Бог може да свърже всеки, който вярва – юдеин или езичник – и да отдели от Маслината всеки, който не вярва в Христос. Връзката с корена е, която прави човек част от Маслината.

Петър каза на апостолския съвет в Ерусалим, че юдеи и езичници са спасени чрез същата благодат чрез вяра.

Но има погрешни учения, че юдеите ще повярват в Месията само когато Исус се върне и те Го видят. Библията категорично заявява, че вярата идва чрез слушане, а слушането е от Божието Слово.

„Но какво да кажем? „Думата е близо до вас, в устата ви и в сърцето ви“ (което е думата на вяра, която проповядваме): защото, ако изповядаш с устата си Господ Исус и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото няма разлика между юдеи и гърци, защото същия Господ над всички е богат към всички, които Го призовават. Така че, тогава вярата [идва] чрез чуване, а чуването чрез словото на Бог“.

(Римляни 10:12-17) NKJV

Този възглед е опасен, защото Бог ги обича сега, а не в края. Той иска да им се разкрие сега, защото сега е деня на спасение. Нека да не отлагаме любовта и Божията цел за цялата нация.

Исус и Павел и целия Нов завет ни казват само за един начин, по който спасението ще дойде за цялото човечество. То идва чрез вяра. Исус също така каза на юдеите какви бяха изискванията, за да Го видят отново.

Исус каза:

„Ето, домът ви се оставя пуст: и истина ви казвам, няма да Ме видите, докато не дойде [времето], когато ще кажете: Благословен [е] Този, който идва в името на Господа“.

(Лука 13:35)

Това означава, че за юдеите и езичниците, спасението няма да дойде чрез виждане, а чрез вяра. Те ще трябва да повярват на онези, които идват в Неговото Име; онези, които са изпратени да проповядват евангелието на Христос. Ако не го направят, няма да Го видят отново.

Не е политически или библейски правилно да се говори за тъмнокож християнин, бял християнин, или християнин мъж или жена.

Христос означава „Месия“, Помазаника. Христос е нещото, не нашата националност, пол или обществено положение.

Всички обещания на Бог, Старозаветни и Новозаветни, винаги са правени за Потомъка на Авраам. Този Потомък не е мъж или жена, а Дух. Той превъзхожда географията, пола, националността и социалната класа.

Апостол Павел беше, който конфронтира Петър по този въпрос по време на неговото служение.

„А когато Петър дойде в Антиохия, аз му се възпротивих в лицето, защото се беше провинил. Защото преди да дойдат някои от Яков, той ядеше с езичниците, но когато дойдоха, той се отдръпна и се отдели, страхувайки се от тях, което беше заради обрязването. И другите юдеи лицемерничеха подобно на него; до такава степен, че и Варнава също се увлече от тяхното лицемерие“.

(Галатяни 2:11-12)

Павел заяви, че тайната на Христос беше Потомъка на Авраам и как тя принадлежеше на Църквата на Христос.

Деца на Авраам са онези, които вярват.

„Знаейки това, че онези, които са от вярата, те са децата на Авраам“.

 (Галатяни 3:7)

Павел прави едно много важно изявление, когато казва, че има два вида юдеи и два вида израилтяни – естествените и духовните, и не всички юдеи са юдеи, и не целия Израел е Израел. Той основно казва, че ако сте част от Бог и от Неговото обещание и сте свързани с Него, тогава сте истинското нещо.

Не целия Израел е Израел:

„Не че Божието слово не е подействало. Защото не всички които са от Израел, [са] Израел:“ Нито, понеже са потомство на Авраам, всички [те са] деца: но, в Исаак ще се наименува потомството ти. Това означава, че онези, които са децата по плът, не [са] децата на Бог: а децата на обещанието се считат за потомството“.

Той обяснява, че Божието Слово и обещанията на Бог не са фалшиви, понеже те не са се изпълнили буквално  за естествената нация, Израел. Нито пък обещанията са се отложили и преустановили до някое време в бъдещето за естествения Израел. Тези обещания винаги са били, да и истина. Но трябва да разберем за кого са направени тези обещания.

„Защото всички обещания на Бог в Него [са] да, и в него Амин, за славата на Бог чрез нас“.

(2 Коринтяни 1:20) NKJV

В Южна Африка ние имаме много почти невероятни реклами и обещания по телевизията, но те винаги завършват с думите: „правилата и условията за приложение“.

В Божието Слово всички обещания са валидни само в Него. Извън Христос ние ги правим невалидни и празни. Христос е правилото и условието за приложение. Да бъдем в Него е ключа за всички Обещания на Бог.

Павел прави разлика между Църквата и Израел, Израел в плътта и Израел в духа, Потомъка на Авраам в естественото и Потомъка в духа, Децата в естественото и децата в духа.