Израел е Божия син, Неговия Първороден:

След 430 години в Египет Бог говори на Мойсей:

„Тогава да кажеш на фараон: Така казва ГОСПОД: „Израел [е] Моя син, Моя първороден. „Така че, Аз ти казвам, пусни сина Ми, за да Може да ми служи. Но ако откажеш да го пуснеш, наистина Аз ще убия твоя син, твоя първороден“.

(Изход 4:23-24) NKJV

Имаше миграция, която се случи от един човек към цяла нация. Значението на това изявление, което Бог направи на Мойсей е, че Бог нарече цяла една нация Своя първороден син. Така че, човека Яков сега стана цяла нация наречена с името Израел.

Но Бог прибавя откровение и прозрение към името Израел. Той казва: „Израел е Моя първороден син“. Това изявление е подвеждащо. Ние знаем, че Божия първороден син е Исус Христос. Тука, в Изход Бог казва, че Израел е Неговия първороден син. Това е тайна. И Израел и Христос са наречени Божия първороден син. Може ли името Израел да съдържа нещо повече в себе си от това, което сме си мислели? Може ли Христос и Израел да са свързани по един мистериозен начин? Може ли Този, който даде името Израел на Яков през онзи ден и Името да са свързани? Възможно ли е Човека да му е дал Своето Име?

Тука за една корпоративна нация от милиони хора сега се говори в единствено число: „Израел Моя първороден син“. Бог сега извиква Израел като Неговия първороден син от Египет.

В момента, в който Бог освобождава тази нация от египетското робство Той ги нарича Израел и първороден син. Виждаме, че синовството и Израел са божествено свързани.

Ние не можем да стоим в неверие и грях (Египет) и да бъдем наречени Израел и първороден син. Сина и Израел са за свободни хора, онези, които са призовани от тъмнината в Неговата чудесна светлина и които ходят във взаимоотношение с Бог техния Баща.

Така че, Бог извика Своя син от Египет!

Сега става по-интересно и вълнуващо, когато прочетем какво казва пророк Осия стотици години по-късно:

„Когато Израел [беше] дете, Аз го възлюбих, и от Египет повиках сина Си“.

(Осия 11:1) NKJV

Така че, Осия потвърждава Божието слово към Мойсей.

Но апостол Матей е, в Новия завет, който носи страхотна динамика за цялото това нещо относно Божия Син и Израел. Той разкрива една удивителна истина чрез Святия Дух.

Матей пише в глава 2ра стихове 13-15:

„А когато си заминаха, ето, ангел от Господа се яви на Йосиф в сън, казвайки: „Стани, вземи малкото Дете и майка Му, бягайте в Египет, и останете там докато не ви изпратя слово; защото Ирод ще потърси малкото Дете, за да Го унищожи“. „Когато стана, той взе малкото Дете и майка Му през нощта и заминаха за Египет, и останаха там до смъртта на Ирод, за да може да се изпълни това, което е говорено от Господа чрез пророка, казвайки: „От Египет повиках Сина Си“.

Бог каза, че Израел е първородният Му син и предупреди фараона да пусне първородния Му син. Неизпълнението на това щеше да доведе до това неговия първороден син да умре. Историята ни казва колко е бил сериозен Бог относно Своя първороден. Вечерта когато Израел напусна Египет, това беше с цената на всеки един първороден в Египет, на човек и животно.

В Израел едногодишно агне се жертваше вместо първородния на всяко домочадие от Израел. Тука виждаме връзката между Агнето и Първородния син. Ние знаем, че агнето в Стария завет е картина на Христос, Божието Агне. Тука Матей казва, че малкото дете Исус е Израел сина, който Бог извика от Египет.

Знам, че това е голям залък, но нека да обобщим главната истина в това откровение:

Естествената нация Израел извикана от Египет е сянка и преобраз на Исус Христос, Божия син извикан от Египет.

Точно както Яков, един човек, на който му беше дадено името Израел и беше видян като първородния на Бог, стана нация, по същия начин Исус, един Човек наречен първородния стана първородна нация наречена сина и Израел на Бог.

Сега мога да разбера откровението на апостол Павел, когато каза:

„Защото в Христос Исус нито обрязването нито необрязването е от някаква полза, а новото създание. И на всички, които ходят според това правило, мир и милост [да бъдат] върху тях, и върху Божия Израел“.

Павел прави много важното изявление, че Божия Израел не е свързан с обрязване или необрязване, а с новото създание в Христос. Той казва, че мир и милост принадлежат на тях.

Не можете да наречете себе си Израел според естественото ви раждане, произход или родословие.

Ето защо Павел прави едно много важно изявление, че целия Израел ще бъде спасен.

Какво означава това?

Нека първо да ви кажа какво не означава.

Това не означава, че всички естествени хора живеещи в Близкия Изток, които са обрязани и спазващи закона на Мойсей и се наричат с името Израел ще бъдат спасени.

Павел и всички пророци вече са установили този въпрос. Не всички в естественото, а всички, които наистина са Израел ще бъдат спасени. Онези, които чрез вяра са приели Божията благодат, за да бъдат извикани от греха (Египет)! Да, остатъка ще бъде спасен. Остатъка са онези, които остават верни на самата природа на името, Израел.

Ето го свидетелството на пророците:

„Слушайте Ме, доме на Яков, и целия остатък от дома на Израел, които сте подкрепяни [от Мен] от раждането, които сте носени от утробата“.

(Исая 46:3) NKJV

„Така казва ГОСПОД на войнствата: „Те ще оберат като лозе остатъка на Израел; като гроздоберач, върни ръката си към пръчките“.

(Еремия 6:9 NKJV)

„Остатъка от Моя народ ще ги ограби, и останката от народа Ми ще ги притежава“.

(Софония 2:9) NKJV

„Остатъка на Израел няма да върши неправедност и да говори лъжи, нито ще се намери лъжлив език в устата им; защото ще хранят стадата [си] и ще лежат, и никой няма да [ги] плаши“.

(Софония 3:13) NKJV

„С целия остатък от народа, се покориха на гласа на ГОСПОДА техния Бог, и на думите на пророк Агей, както ГОСПОД техния Бог го беше изпратил; и народа се убоя от присъствието на ГОСПОДА“.

(Агей 1:12) NKJV

„Защото семето [ще] процъфти, лозата ще даде плода си, земята ще даде реколтата си, и небесата ще дадат росата си – Аз ще направя остатъка на този народ да притежава всичко това“.

(Захария 8:12) NKJV

„Но остатъка от народа няма да бъде отсечен от града“.

(Захария 14:2) NKJV

Павел потвърждава изявленията на Стария завет:

„Исая също вика относно Израел: „Дори числото на децата на Израел да е като морския пясък, остатък ще се спаси“.

(Римляни 9:27) NKJV

„Въпреки това тогава, в това настоящо време има остатък според избирането на благодатта“.

(Римляни 11:5) NKJV

Какво означава това когато Павел казва, че „целия Израел ще бъде спасен“? Той казва, че онези, които са от естествения Израел, които не останат в неверие ще бъдат спасени и ще бъдат присъединени към Христос, Маслината.

И те също, ако не продължат в неверие, ще бъдат присадени, защото Бог може да ги присади отново.

И така, целия Израел ще бъде спасен:

„И така, целия Израел ще бъде спасен, както е писано: „Избавителя ще дойде от Сион, и Той ще отнеме нечестието от Яков;“

Давид казва:

„О, спасението на Израел [ще дойде] от Сион! Когато ГОСПОД върне пленниците от Неговия народ, да се радва Яков [и] Израел да се весели“.

(Псалм 14:7; 53:6) NKJV

Това е пророческото слово за възстановяването и повторното изграждане на Давидовата скиния в Амос.

„Аз ще върна пленниците от Моя народ Израел; те ще съградят запустелите градове и ще [ги] населят; ще насеят лозя и ще пият вино от тях; също ще посадят градини и ще ядат плод от тях“.

Спасението на целия Израел и връщането на пленниците, за което споменава Павел, е това, което споменава апостол Яков в Деяния 15. Възстановяването на Давидовата скиния, което говори за Църквата на Господа, е съставена от юдеи и езичници, мъже и жени, роби и свободни.

следваща глава Заключителни бележки: