Заключението на апостолския съвет в Ерусалим:

След като апостолите изслушаха свидетелствата за това какво се случваше сред езичниците, Яков цитира от Амос девета глава и това установи нещата в сърцата им.

Какво казва Амос в девета глава?

„Видях Господа стоящ при олтара, и Той каза: „Удари стълбата на вратата, за да се разтресат праговете, и ги разбий върху главата на всички тях. Аз ще избия последните от тях с меча. Който бяга от тях няма да се измъкне, и който избяга от тях няма да се спаси“.

(Амос 9:1) NKJV

Амос докладва за едно видение, което е имал, за Господа стоящ до олтара. Тази глава започва с едно ужасно осъждение. Господ стои в Храма и по-специално до Олтара. Той е заповядал стълбовете да бъдат съборени, така че целия храм да падне върху главите на хората. Който избегне това мъчение ще бъде намерен и погълнат от меча.

„Не [сте] ли като хората от Етиопия за Мен, О деца на Израел?“ казва ГОСПОД. „Не изведох ли Израел от египетската земя, филистимците от Кафтор, и сирийците от Кир?“

(Амос 9:7) NKJV

Ако е имало някакво съмнение, на коя нация е говорил Господ, това е изяснено от горния стих.

Той споменава Етиопия и Египет, филистимците и сирийците и казва на Израел, че преди да ги призове те са били точно като всички останали нации. Той също така ги е преместил от тяхното първоначално местонахождение. Господ продължава, за да определи кой е Той, в случай, че не знаят кой говори и заповядва тяхното осъждение.

Бог винаги, през вековете, е използвал нации да изпълняват Неговия съд върху Израел.

„Ето, очите на Господ БОГ [са] върху грешното царство, и Аз ще го унищожа от лицето на земята; обаче няма напълно да унищожа дома на Яков“, казва ГОСПОД“.

(Амос 9:8) NKJV

Тука Господ нарича Израел грешно царство. Това, което прави този съд различен от всички останали, през историята на бунтовния Израел, е че съдът започва с Господ стоящ в Храма и заповядващ той да бъде ударен. Яков прилага  това пророческо слово на Амос за времето на Църквата и по-специално сега, когато езичниците се обръщат към Христос.

Осия, Йоил и Малахия и някои други Старозаветни пророци пишат за този Ден на отмъщение и идващ съд.

„Ето, Аз изпращам вестителя Си, и Той ще приготви пътя пред Мен. И Господ, когото търсите, внезапно ще дойде в храма Си, дори Посланика на завета, на който се наслаждавате. Ето, Той идва“, казва ГОСПОД на войнствата. „Но кой може да издържи деня на Неговото идване? И кой може да стои когато Той се появи? Защото Той [е] като огъня на пречиствач и като сапуна на перач“.

(Малахия 2:4) NKJV

Аз вярвам, че те пророчески видяха Господ Исус, в бъдещето, стоящ в Храма в Матей 24, точно преди Кръста и произнасящ осъждение върху грешното царство на Израел. Цялата 24та глава на Матей е за деня на Божия съд върху грешната нация, която отхвърли своя Месия. Те бяха предупредени за идващия ден на Господа.

Аз вярвам, че деня на Господа започна, когато Исус беше отхвърлен. Деня на Господа не е двадесет и четири часов ден, а определено време и сезон в Господа.

Зидарите отхвърлиха Скъпоценния Камък и Бог го направи Краеъгълния камък в Сион.

Чуйте какво казва псамиста за деня на Господа.

„Камъка, [който] зидарите отхвърлиха стана главния краеъгълен камък. Това беше делото на ГОСПОДА; то [е] чудно в нашите очи. Това [е] денят, който ГОСПОД е направил; ние ще се радваме и ще се веселим в него“.

(Псалм 118:22-24) NKJV

„Тогава Исус излезе и Си тръгна от храма, и учениците Му дойдоха да Му покажат зданията на храма. А Исус им каза: „Не виждате ли всичко това? Със сигурност, ви казвам, нито [един] камък няма да остане тука върху друг, който да не бъде съборен“.

(Матей 24:1-2) NKJV

Исус описва една ужасна скръб, където няма да има място за криене. Нито дори планините и скалите няма да дадат закрила в този ден. В Матей 24 Исус общо взето потвърждава това, което Амос и другите пророци вече бяха казали. Амос каза, че дори и да се скриете в дълбините на океана, змията ще ви намери и ще ви ухапе.

Причината за  този ужасен съд беше да се отделят грешниците от Израел и да се запази истинския Израел, Божия Израел. Защото Павел каза: „не целия Израел е Израел“.

Исус каза в Матей 24 и Лука 21, че разделянето ще бъде както в дните на Ной; ще се вземат и унищожат всички грешници, както направи потопа с грешниците по онова време, а невредимо ще се запази остатъка.

Дори Павел цитира пророците относно тези дни:

„Исая също вика относно Израел: „Дори броя на децата на Израел да е като морския пясък, остатъка ще се спаси.

(Римляни 9:27)

Йоан Кръстител каза, че Господ е на гумното и лопатата за отвяване е в ръката Му. Той ще очисти гумното Си изцяло. Ще изгори плявата в неугасим огън, а житото ще събере в хамбара си.

Той обяви на Израел, че брадвата е при корена на дървото и на всички дървета.

„И дори сега брадвата лежи при корена на дърветата. Затова всяко дърво, което не дава добър плод се отсича и се хвърля в огъня“.

(Матей 3:10) NKJV

Дърветата в Библията обикновено изобразяват нации или хора. Той нарече фарисеите люпило на усойници и им каза да не се хвалят с факта, че Авраам е техен баща.

„Затова принасяйте плодове достойни за покаяние, и не започвайте да си казвате: Имаме Авраам за [наш] баща. Защото казвам ви, че Бог може да издигне деца на Авраам от тези камъни“.

(Лука 3:8) NKJV

Наистина, идването на Господа в храма Му и при Своите Си донесе със себе си и съд и спасение.

Описанието на Амос за Господното осъждение включваше Господ стоящ до Олтара. Ние знаем, че Олтара е направен от мед, а медта е символ на изкупление и на Кръста. Това е картина на Голгота, убитото Агне за греховете на света.

Стария завет не само ни казва за чудесните благословения за тези, които се покоряват на Закона, но също и за проклятията за тези, които не се покоряват. Преди Исус Навин да въведе нацията на Израел в обещаната земя, Мойсей накара шест от племената да застанат на планината Гаризин, за да обявят благословенията на Закона върху нацията, ако спазват Закона. Шест племена застанаха на планината Гевал, за да обявят проклятията на Закона, ако нацията не спазва Закона (Второзаконие 27).

Когато погледнем списъка с проклятията заради непокорство на Закона във Второзаконие 28, те превъзхождат числено благословенията. Пророка ги предупреди, че Божието осъждение идваше поради тяхното непокорство и бунт. Тяхното робство под Навуходоносор, злият цар на Вавилон, беше едно от многото осъждения, което се изправи на пътя им. Бог винаги използваше зли царе и нации, за да упражнява съда Си върху Своя народ, Израел. Трябва да е било много трудно за един грешник да спазва Закона.

Амос, Йоил, Осия, Малахия и много други пророци пророкуваха за едно окончателно очистване и отделяне на всички грешници от Израел. Амос каза, че в процеса не целият Яков ще бъде унищожен; само грешниците и винаги ще има остатък. Това понятие за остатъка е споменато от повечето от пророците. Сред масите винаги ще има едно вярно малцинство. Имаше 300 човека от армията на Гедеон, които Бог можеше да използва срещу врага, и 7000 човека в дните на Илия, които не бяха преклонили коляно пред Ваал.

„Ето, очите на Господ БОГ [са] върху грешното царство, и Аз ще го унищожа от лицето на земята; обаче няма напълно да унищожа дома на Яков“, казва ГОСПОД“.

(Амос 9:8) NKJV

Когато Исус дойде при Израел, Той говори на юдейските лидери с притчи. Той каза какво ще им се случи, ако отхвърлят Божия план за тяхното спасение.