Давидовата скиния.

Изливането на Святия Дух върху народите и тяхното включване в Църквата чрез благодат, без закона на Мойсей, беше установено в сърцата на апостолите и стареите.

Яков се изправи и цитира от пророк Амос, който казва, че ще дойде време, когато Бог ще се върне, за да възстанови Давидовата скиния, която е паднала. Яков заявява, че това време е дошло. То е дошло до своето изпълнение със спасението, кръщаването и кръщението в Святия Дух на не-юдейските нации. Бог се отнася към тях точно както към Израел, но без закона и обрязването.

Ние трябва да заключим тогава, че Църквата е основана на принципите на Давидовата скиния и на Стария завет. Той трябваше да хване вечните принципи в Божието сърце, които съставляваха Неговото обиталище. Ако Давидовата скиния е модела за Новозаветната Църква, тогава трябва да разберем принципите, които той е хванал, които ние трябва да установим в нашите домове.

АМОС:

„В оня ден ще издигна Давидовата скиния, която е паднала, и ще поправя повредите й; ще издигна развалините й, и ще я възстановя както в старите дни; за да могат да завладеят останалите от Едом, и всички езичници, които се наричат с Моето име“, казва ГОСПОД, който прави това.

(Амос 9:11-12) NKJV

ДЕЯНИЯ:

„И с това са съгласни и думите на пророците, както е писано: След това ще се върна и ще възстановя Давидовата скиния, която е паднала; ще възстановя развалините й, и ще я издигна; така че останалата част от човечеството да потърси ГОСПОДА, дори всички езичници, които се наричат с Моето име, казва ГОСПОД, който прави всичко  това“.

(Деяния 15:1-17)

Защо Бог ще се върне в Давидовата скиния и ще възстанови и построи наново, а няма да направи това със Сломоновия храм? Ние знаем за блясъка на Соломоновия храм и за неговата красота, но какво прави Давидовата скиния толкова специална? Какви бяха качествата на Давидовата скиния, които съставляваха Новозаветната Църква? Защо Давидовата скиния е прототип на вечната Църква, която включва всички племена и народи, които се наричат с Неговото име? Защо Бог ще нарече тези хора пленниците на Израел, които Той ще върне?