Капсули от Благовестието

За да победиш безпокойството и страха изповядвай тези таблетки три пъти на ден:

1 Коринтяни 12:7
А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.

Римляни 12:21
Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.

1Йоан 4:4
Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.

Исая 54: 14
С правда ще се утвърдиш;
Далеч ще бъдеш от угнетението, защото не ще се боиш, –
(Далеч) от ужасяването, защото не ще се приближи до тебе.

Псалми 1:3
Ще бъде като дърво посадено при потоци води,
Което дава плода си на времето си,
И чийто лист не повяхва;
Във всичко що върши ще благоуспява.

Галатяни 1:4
Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят {Или: Век.} според волята на нашия Бог и Отец.

Псалми 91:10-11
10. затова няма да те сполети никакво зло,
Нито ще се приближи язва до шатъра ти.

11. Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе
Да те пазят във всичките ти пътища.

Притчи 12:28
В пътя на правдата има живот,
И в пътеката й няма смърт.

Яков 1:22
Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.

Ефесяни 6:16
А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;

Галатяни 3:13
Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 5:21.} за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“;

Римляни 8:11
И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.

Матей 16:19
Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.

Откровение 12:11
И те го победиха с кръвта на Агнето и със словото на своето свидетелство; и не възлюбиха живота си до смърт.

Яков 4:7
И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.

Псалми 119:89
Господи Твоето слово
Е утвърдено на небето до века.

Исая 54:13
Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа;
И голям ще бъде мирът на чадата ти.

Ако си с наднормено тегло, взимай тези таблетки три пъти на ден преди ядене:

Римляни 12:1
И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.

1 Коринтяни 6:19
Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,

Против материални нужди изповявай тези стихове три пъти на ден докато стиховете се проявят:

Галатяни 3:13
Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 5:21.} за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво” , така щото благословението, (дадено) на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

Второзаконие 28:1-13
2. И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.

2 Коринтяни 8:9
Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

Исая 53:5,6
5. Но Той биде наранен поради нашите престъпления,
Бит биде поради нашите беззакония;
На Него (дойде) наказанието докарващо нашия мир,
И с Неговите рани ние се изцелихме.

6. Всички ние се заблудихме както овце,
Отбихме се всеки в своя път;
И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.

Йоан 10:10
Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.

Йоан 5:24
Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.

Псалми 119:25
Душата ми прилепна за пръстта;
Съживи ме според словото Си.

Псалми 37:7
Облегни се на Господа, и чакай Него;
Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си
Като извършва подлости.

Лука 6:38
давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

2 Коринтяни 9:6-8
6. А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.

7. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.

8. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;

Филипяни 4:19
А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.

Псалми 23:1
Господ е Пастир мой:
Не ще бъда в лишение.
(Царигр. Превод)

Римляни 5:17
защото ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дара, т. е. правдата, ще царуват в живот чрез Единия, Исус Христос..

Псалми 35:27
Да възклицават и да се зарадват
Ония, които благоприятствуват на правото ми дело,
И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ,
Който желае благоденствие на слугата Си.

За мърдост и водителство изповядвай тези стихове три пъти на ден докато се проявят:

Йоан 16:13
А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, (това) ще говори, и ще ви извести за идните неща.

Яков 1:5
Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.

Притчи 3:5,6
5. Уповавай на Господа от все сърце,
И не се облягай на своя разум.

6. Във всичките си пътища признавай Него,
И Той ще оправя пътеките ти.

Псалми 138:8
Господ ще извърши това, което (е потребно) за мене.
Господи, понеже милостта Ти (трае) до века,
Не оставяй делата на Своите ръце.

Колосяни 3:16
Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.

Йоан 10:4, 5
4. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.

5. А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите.

1 Коринтяни 1:30
А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;

2 Коринтяни 5:21
Който за нас направи грешен {Гръцки: Грях} Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни {Гръцки: Правда} пред Бога.

Колосяни 1:9
Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване,

2 Коринтяни 5:17
За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

Ефесяни 2:10
Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

1 Коринтяни 2:16
Защото,
„Кой е познал ума на Господа, за да може да го научи?”
А ние имаме ум Христов.

Колосяни 3:10
и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;

Ефесяни 1:17, 18
17. дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете,

18. и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,

Римляни 12:2
И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.

За утеха изповядвай тези толкова често, колкото е необходимо:

Колосяни 1:10, 11, 13
10. за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;

11. подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите (всичко) с радост;

13. Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.

1 Йоан 4:4
Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.

1 Йоан 5:4, 5
4. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е (спечелила) нашата вяра.

5. И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?

Филипяни 4:13
За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.

Неемия 8:10
Тогава им рече: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко и пратете дялове на тия, които нямат нищо приготвено, защото денят е свет Господу; и не скърбете, защото да се радвате, в Господа, е вашата сила.

Псалми 27:1
Господ е светлина моя и избавител мой;
От кого ще се боя?
Господ е сила на живота ми;
От кого ще се уплаша?

Филипяни 4:7, 8
7. и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.

8. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има (нещо)добродетелно, и ако има нещо похвално, – това зачитайте.

Ефесяни 4:15, 23
15. но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,

23. да се обновите в духа на своя ум,

Йоан 10:29
Отец Ми, Който Ми (ги) даде, е по-голям от всички; и никой не може да (ги) грабне от ръката на Отца.

Колосяни 3:15
И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.

Притчи 4:21, 22
21. Да се не отдалечат от очите ти.
Пази ги дълбоко в сърцето си;

22. Защото те са живот за тия, които ги намират,
И здраве за цялата им снага.

2 Коринтяни 6:16
и какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: „Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде“.

Йоан 10:10
Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.

2 Петрово 1:3, 4
3. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е (потребно) за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила;

4. чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света;

Римляни 8:31
И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?

Марк 16:17, 18
17. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;

18. змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

Матей 16:19
Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.

Йоан 16:23, 24
23. И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.

24. До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

Ефесяни 6:12
Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

Колосяни 2:10
и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.

Ефесяни 2:10
Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

Бог сътвори вселената чрез методите, които ти току-що задейства с думите на твоята уста. Бог освободи вярата Си в думи. Човекът е сътворен по Божия образ, следователно човекът освобождава вярата си в думи. Думите са най-мощните неща във вселената днес.

Нека да го кажа отново:

Словото на Бога в човешкия дух, формирано чрез езика и изговорено от устата става творческа сила, която ше работи за теб.

Ако Тялото на Христос само би схванало истините и принципите, които са поучавани в тази книга, и ги поставят в действие, християните биха могли да променят света.

Исус ми каза:

„Аз казах на Моите хора, че те могат да имат това, което казват, но Моите хора казват това, което имат.”

Твоите думи имат сила. Думите са най-мощните неща във вселената днес. Те са контейнери на сила. Много хора са били поразени в живота, защото са вярвали и говорили неправилните неща. Те са позволили на думите на собствената им уста да ги държат в робство. Бог сътвори вселената като я изговори в съществуване. Той ти е дал същата тази способност в словесна форма.

За да бъдеш ефективен в живота, ти трябва да говориш думи на вяра. Всеки принцип на вяра, всеки духовен закон, всяко Божие обещание бяха изложени за твоя растеж. Той определи Неговото Слово да те направи да надделееш в живота. Научи се как можеш да освобождаваш способността на Бога чрез думите на твоята уста. Изпълнени със страх думи ще те поразят. Но изпълнени с вяра думи ще те направят да надделееш!