Пречки за вярата

Вярата е да хванеш Словото на Бога. Не е трудно да се види, че грехът е пречка да имаш вяра за изцеление, тъй като Божието Слово никъде не обещава изцеление за грешника. Знаем, че Бог не слуша грешници (Йоан 9:31). Божието обещание към грешниците е, че Той ще прости греховете им, когато се покаят и ще ги съди според греховете им, ако не се покаят. Божиите обещания за отговаряне на молитви и за изцеление са за покорните Му деца. Ако пребъдвате в Мене и думите Ми пребъдват във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде (Йоан 15:7). Ако пребъдваш в Христос, Бог гарантира, че ще отговори на молитвите ти! Непребъдването в Христос е пречка номер едно на вярата, защото по този начин Божията гаранция става невалидна. Пребъдването в Христос не се състои в това да си член на някоя църква, или да си любезен със съседите. Не се състои в това да пееш в хора, да поучаваш в неделното училище, да проповядваш, или да се молиш. За да пребъдваш в Христос, ти трябва да живееш във и чрез Словото на Бога и да си в радостно общение с Него. Няма никакво осъждение за тези, които са в Исус Христос (Римляни 8:1).

Много хора искат неправилно

Някои хора искат от Бога и получават. Други искат със същите думи и нищо не става. Това не е въпрос на шанс, или на лицеприятие, но зависи от вярата. Искате и не получавате, защото зле искате, за да го използвате за страстите си(Яков 4:3). Такъв вид молитва никога не може да бъде с вяра. Тя може да е с желание за добро, или дори с надежда, че “може и да работи”, но не и с вяра, защото при такъв вид искане няма обещание, върху което тя да бъде основана. Някои хора искат да са изцелени само, за да могат да продължат пак грешния си живот. Една светска дама искала изцеление за болните си ръце само, за да се чувства по-добре, когато играе карти. Симон магьосникът желаеше да има финансова изгода от дара си (виж Деяния, глава 8). Бог не дава вяра на такива хора. В противен случай нейната безразборна употреба от тези, които са движени от страстите си, би била опасна. Затова вярата се дава само, ако пребъдваш в Христос и ако в теб пребъдва Неговото Слово. Само на такива хора може да се окаже доверието да използват такава мощна сила.

Осъждение

За тези, които пребъдват в Христос, няма осъждение. Ако нашето сърце не ни осъжда, имаме увереност спрямо Бога; и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него(І Йоан 3:21-22). Това е Божията формула. Докато не изпълниш това условие, не може да имаш вяра. Ти можеш да си уверен, че Бог е способен да те изцели, но можеш само да се надяваш, че Той ще го направи, защото няма обещание за това, докато живееш в грях – под осъждение. Аз може да познавам милионер, който без затруднение би ми дал хиляда долара. Знам, че би могъл да го направи. Той може да е дал на някой от приятелите ми същата сума. Дори може да съм видял чека. Аз може да се нуждая от тях отчайващо и да се надявам усърдно, че той някак си ще реши да ми даде хиляда долара. Но аз нямам никаква реална причина да вярвам, че ще го направи, освен ако той не е казал, че иска. Божията сила е достатъчна, за да изцели всички, както и да ги спаси. Но Неговото обещание е да изцели тези, които пазят заповедите Му и ходят в повеленията Му тези, които вярват, че цялото Му Слово е истинно. Осъждението без съмнение е най-голямата пречка на вярата.

Нека разгледаме някои причини за идване на осъждение върху християните осъждение, което възпрепятства вярата им. Всичко, което се прави от непокорство и има неблагочестиво, несвято естество, е пречка за вярата. Петър увещава съпрузите и съпругите относно техните взаимоотношения: Подобно и вие жени, покорявайте се на мъжете си, така щото даже някои от тях да не се покоряват на Словото, да се придобият без Словото, чрез обходата на жените си. Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд и отдавайте почит на тях като сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви (І Петрово 3:1,7).

Вярата на много хора е възпрепятствана от недуховни взаимоотношения вкъщи. Но недуховни отношения към нашите познати извън дома също могат да бъдат голяма пречка за вярата. Всичко, каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого (Марко 11:24-25). Непростителният дух е пречка за вярата. Всеки десятък… е Господен (Левит 27:30). Много хора, наричащи себе си християни, живеят под постоянно осъждение, защото не дават на Бога десятъка Му. Те знаят, че в Библията се говори по този въпрос и че трябва да дават десятък от дохода си, за да се поддържа служението. Но въпреки това огромен брой хора, които посещават църква, не ходят в светлината на Божието Слово. Много от тези така наречени “светии” ни помагат да запълним редиците си за изцеление. Бог ги нарича крадци (виж Малахия 3:8). Ако ти си ограбвал Бога, не очаквай Той да те изцели, преди да си поискал прошка от Него и преди да започнеш да си даваш десятъка. Истина е, че това се изискваше от закона, но десятъкът е по-стар от него. И Божиите обещания са все още валидни. Донесете всички десятъци в хранилището, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега в това нещо, казва ГОСПОД на силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори, да излея благословение върху вас, тъй щото да не стига място за него (Малахия 3:10).

Друга пречка на вярата откриваме в Яков 5:16: Изповядвайте греховете си един на друг и молете се един за друг, за да оздравеете. Много хора са бързи да видят грешките на другите, но като че ли са слепи за собствените си грешки. С такъв дух трудно можеш да очакваш да имаш вяра да уповаваш на Бога за изцеление. Много християни твърдят, че са перфектни, но когато са конфронтирани с необходимостта да изповядат греховете си, за да приемат изцеление, те отказват. Има много хора, които са моментално изцелени на молитвената редица, докато други минават през много редици за изцеление и въпреки това да не го получават. Според Яков 5:14 в такива случаи трябва да помолят старейшините на църквата за помощ. С внимателно изследване на сърцето и много молитва, те трябва да разгледат живота си и да открият причината, поради която изцелението е било задържано от тях.

После, когато светлината на Бога е открила проблема, трябва да изповядат тази грешка на тези, които се молят с тях и да се молят заедно, за да бъде тя преодоляна. Тогава, в отговор на общите молитви на страдащия човек и на старейшините, които са били помолени да помогнат, сатана може да бъде изгонен и да бъде спечелена двойна победа. Едновременно ще бъде разчупено робството и на греха, и на болестта. Тези, които чуят такава изповед, трябва да помнят, че заради братството в Христос, те са задължени да не говорят за тези грешки на никого другиго, освен на Бога. Нежеланието да се изповядат грешките обикновено показва нежелание да бъдат забравени, или липса на увереност, че силата на Бога ще донесе освобождение. Това е една от най-големите пречки на вярата.

Вид на благочестие

В Божието Слово има предупреждение, че в последните дни, ще има хора, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му (ІІ Тимотей 3:5). Със сигурност това не се отнася за тези, които не твърдят, че живеят благочестиво, но за църкви и служения, които високо изповядват, че са благочестиви, но отричат, че има някаква свръхестествена сила, която действа в света днес. Вместо да говорят за новорождението, те съветват как да се вземат добри решения, за членството в църква, или за кръщението. Нито едно от тези неща не може да промени сърцето.

Един такъв религиозен човек осъзна безсилието на собствената си доктрина и искрено потърси Божия път. Исус му каза: Ти трябва да се новородиш (Йоан 3:7). Някои, които наричат себе си “фундаменталисти”, приемат само до тук чудотворната сила на Бога. Те се съгласяват с Марко 16:16: Който повярва и се кръсти ще бъде спасен… – но отричат стиховете 17 и 18:И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. Те се събират в църкви и пеят химни, проповядват, молят се с красиви молитви и някои дори се кръщават във вода и вземат Господна вечеря. Те имат всичките външни форми на благочестие и са признати от света и управниците като “Църквата”. Но те напълно отричат силата на Исус, която е обещана на благочестивите. В същия стих, в който споменахме, че Бог дава предупреждение, ясно ни се казва какво да правим, ако сме свързани с такава група – от такива страни (ІІ Тимотей 3:5).

Много хора не могат да получат изцеление, защото не са обърнали внимание на това предупреждение. Искрата на вярата е започнала да гори в сърцето им, но вместо да започнат да се събират с други хора, имащи същата скъпоценна вяра, те продължават да стоят в обкръжението на тези, които не само, че не вярват в чудотворната сила на Бога, но открито отричат нейното съществуване. Твоята лична вяра има точно толкова шанс да оцелее при такива обстоятелства, колкото горящ въглен в съд със студена вода. Бог не те призовава да останеш в такова обкръжение. Добре е на такива хора да се каже какво пише за това в Божието Слово. Ако те го повярват, ти си спечелил приятели в Христос. Но ако не повярват, Божието Слово ясно казва да страниш от тях. Те са отвърнали ушите си от истината и ще направят същото и с тебе, ако продължиш да се събираш с тях. Изследвай Писанията. Основи вярата си на Божието Слово и след това иди в църква, която е направила същото. Много, много хора са имали пречка да получат вяра за изцеление, защото не са се вслушали в тази важна инструкция от Божието Слово. Бог е гарантирал, че ще изцели тези, които искат във вяра, без да се съмняват. Единственият начин, по който сатана може да ти попречи да получиш изцеление от Бога, е да ти попречи да искаш във вяра. Това става, като те подлъгва да позволиш на пречките да останат в живота ти. Изследвай сърцето и живота си днес. Освободи се от пречките. Тогава можеш да дойдеш пред Бога без осъждение. Ако сърцето ни не ни осъжда, тогава имаме увереност пред Бога. И каквото и да поискаме, получаваме от Него (І Йоан 3:21-22). Една от най-често срещаните пречки на вярата е погрешното разбиране на поучението в Божието Слово, за която ще говорим в следващата глава. Най-често това се дължи на неправилно поучение от хора, които нямат силата на Бога в собствения си живот. Те намират извинения за себе си, като приспособяват Писанията към собственото си мислене. Въпреки че такива хора може да са много образовани за нещата от света, от гледна точка на Бога те са неуки, нестабилни и изопачават Писанията… за собственото си разрушение.