Инструкции за болния

Хвани се здраво за поуката; недей я оставя. Пази я, понеже тя е живота ти (Притчи 4:13). Твоето изцеление – да, дори и самият ти живот – може да зависи изцяло от това колко здраво се държиш за поучението в тази и в следващата глава. Със сигурност неизброимо много хора, които сега са в гробовете, биха могли днес да се радват на съвършено здраве, ако бяха приели точните инструкции за божествено изцеление. Може би има милиони болни, чиито живот си отива точно сега и те никога няма да бъдат изцелени, ако не получат точните инструкции. Липсата на вяра често е резултат от липса на поучение. В Назарет дори самият Христос не можеше да извърши… никакво велико дело (Марко 6:6). Всичко, което можа да направи, бе да положи ръце на малцина болни и ги изцели. Той се чудеше на тяхното неверие. Със сигурност причината за неверието им беше липсата на точни указания. Христос видя нуждата им и обикаляше околните села и поучаваше (Марко 6:6).

Бог е поставил учители в Църквата като един от даровете на служение (виж І Коринтяни 12:28), но малко хора осъзнават ползата от добри инструкции и поучение. Мнозина са тези, които пропътуват огромни разстояния, за да вземат участие в голяма изцелителна кампания. Същите те обаче, се изпълват с негодувание, когато ги задължат да присъстват на събрания за предварителни указания, преди да отидат на молитвената редица. Много от тези, които посещават събранията за инструкции, не ги приемат сериозно, защото присъстват там само, за да могат да отидат на молитвената редица. Дават им се полезни инструкции, но техните сърца са затворени за тях. Тези хора не разбират колко ценно е това инструктиране. Много често тези, които са с малко вяра, не са получили правилните указания – било, защото не им е било предложено, или защото не са ги приели. От друга страна почти без изключение, тези, които упражняват истинска вяра – вярват в Божието обещание и получават изцеление – са отделили време за поучение. Слушайте поука и бъдете мъдри, и не я отхвърляйте (Притчи 8:33).

Изграждай вярата си

Много хора са били измъчвани с години и много видни мъже на Бога са им полагали ръце и са се молили за изцелението им. И въпреки това, те не са го получили. Тези хора като че ли си мислят, че единственото нещо, което трябва да направят, е да застанат в редицата за изцеление и някой да им положи ръце, и да се моли за тях. Надяват се, че това може би е щастливият им ден. Но изцелението не е въпрос на късмет. То е въпрос на вяра – вяра в непроменящото се и непроменимо Слово на Бога. Без съмнение тези хора имат нужда от съответното поучение. Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука… (ІІ Тимотей 3:16). Тези, които искат изцеление, трябва да получат всички указания – не само, за да могат да застанат на редицата за изцеление, но за да изградят вярата си, така че да могат да получат от Бога нещата, които Той е казал, че са техни. Без вяра не е възможно да се угоди на Бога (Евреи 11:6). Понеже вярването е от слушане, а слушането – от Христовото Слово (Римляни 10:17), тези, които търсят изцеление, трябва да изпълват сърцата си с Божиите обещания относно изцелението. Чети части от Библията, които ще изградят вярата ти – Деяния на апостолите и Евангелие от Марко. Чети и запомняй колкото се може повече стихове. Изучавай мощните чудеса на изцеление в тези книги и забележи как нараства вярата ти. Когато тя се е изградила и е станала непоклатима, вече е дошло времето да застанеш на редицата за изцеление. Тогава и само тогава можеш да получиш изцеление.

Отърви се от пречките

В тази книга има една глава, наречена “Пречки на вярата”. Чети и препрочитай тази глава внимателно и се моли, докато всяка пречка бъде премахната. Изследвай Божието Слово. Бог ще говори на искрения, честен и открит човек чрез Словото Си. Когато на пътя ти се появи нова светлина, Бог очаква ти да ходиш в нея, защото с новата светлина идва и нова отговорност. Ти трябва да бъдеш извършител на Словото, а не само слушател. Изследвай сърцето си и виж дали в теб няма някакво нечестие. Ако Бог изяви грях в живота ти, ти трябва да се покаеш от него веднага. Освободи се от него – пусни го като горещо желязо! Не се задоволявай само с изчистването от големите грехове. Отсечи всеки малък грях, заедно с големите!

Молитва и пост

Молитвата и постът трябва да са важна част от подготовката ти за изцеление. И в Новия, и в Стария Завет на Библията ние откриваме, че великите Божии хора са били тези, които са се молели и постили. Божията сила е била проявена в техния живот и те са извършвали чудеса и са изцелявали болните. Самият Христос поучава за пост и молитва. Когато учениците не успяха да изцелят момчето, обладано от демон, Исус им каза: Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост(Марко 9:29). Бог е избрал поста. За това се говори в Исая 58:6: Не това ли е постът, който Аз съм избрал – да развързваш оковите на нечестието, да отмахваш тежки бремена, да пускаш на свобода угнетените и да счупваш всеки хомот? Наградата за този пост е показана в осми стих на същата глава: Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфти.

Постът обаче не е “магия”, чрез която може да се купи изцелението. Не се хвали с това, че постиш, защото Исус ни дава такива инструкции по въпроса: А когато постите, не бивайте като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: те са получили вече своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си и омий лицето си, за да не те виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве (Матей 6:16-18). Ако постът ти е насочен към Бога, ти няма нужда да се хвалиш на другите за това, за да си сигурен, че са разбрали за жертвата ти. Тези, които се хвалят, ще получат или малко, или нищо за своите усилия! Ако все още не си изпълнен със Святия Дух, започни още сега да търсиш Бога за кръщението със Святия Дух. Възможно е същото нещо, което ти е пречило да бъдеш изпълнен със Святия Дух, да ти пречи да приемеш и изцеление. Без съмнение тези, които са изпълнени с Духа, могат да се докоснат до Бога по-бързо от тези, които не са изпълнени. Не се обезкуражавай, ако нямаш възможност да посетиш изцелителна служба. Бог е промислил и за прикованите на легло. А при това Бог правеше особено велики дела чрез ръцете на Павел; до толкоз, щото когато носеха по болните кърпи, или престилки от неговото тяло, болестите се отмахваха от тях и злите духове излизаха (Деяния 19:11-12). Ако не можеш да отидеш на изцелителна служба, контактувай с хора, които се молят с молитва на вяра и ги помоли да ти изпратят помазана кърпичка. (Обезателно прочети преди това специалната част за “Чудеса чрез кърпи и престилки” в гл. 11).

Ходи в общение с Бога

И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на Небесата, вашите прегрешения (Марко 11:25). Непростителния дух – бунтарското сърце, отказващо да ходи в светлината на Божието Слово – е убиец на вярата, която Йоан нарича “доверие”. Само Божието Слово може да ти даде истинско доверие. За тези, които желаят това доверие и вяра, е изключително важно да ходят покорно в пълната светлина на Божието Слово. Тези, които ходят в тъмнина не могат да имат общение с Бог. Всъщност, те дори не могат да бъдат сигурни, че кръвта на Исус ги очиства от всеки грях. И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях (І Йоан 1:5-7).

Истинско общение с Христос можем да имаме единствено, когато сме извършители на Словото, а не само слушатели. Тези, които имат най-силно общение с Бог, имат и най-силна вяра. Тези, които имат малко общение с Него, имат малко, или никаква вяра. Нашата вяра е право пропорционална на общението, което имаме с Бога. Не е чудно, че много хора днес имат малко вяра, защото имат много малко общение с Господ Исус Христос. Всъщност много са тези, които изобщо нямат общение с Него, поради бунтовен дух, или своеволие. Те отказват да ходят в светлината на Божието Слово, която осветява пътя им било чрез четене и изучаване на Библията, или чрез слушане на проповедите на служители на Пълното Евангелие, които проповядват и поучават Словото в Неговата цялост. Без истинско общение с Бога не може да има истинска вяра в Него. Ако продължим да ходим в тъмнина след като сме приели светлината на Божието Слово, това ще разруши общението ни и според І Йоан 1:7 кръвта на Исус Христос вече няма да ни очиства от грях. Затова бунтът и своеволието затварят вратата на сърцето ти за истинската вяра и същевременно я отварят за съмнение и неверие.

Работи ли Божието Слово днес?

Самият Христос, говорейки за времето, в което живя, задава въпроса: Когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята? (Лука 18:8). Той знаеше, че вярата не може да живее в атмосфера на неверие, съмнение, студенина, модернизъм, безразличие и скептицизъм, които преобладават днес. Трябва да разберем защо не виждаме повече изцелени хора днес. Вместо вяра в сърцата на хората, ние виждаме как те примират от страх (Лука 21:26). Павел, говорейки за църквата, казва: Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните (ІІ Тимотей 4:3-4). Очаквате ли да намерите вяра в такава атмосфера? Никога! Павел продължава: имащи вид на благочестие, но лишени от силата му: ОТ ТАКИВА СТРАНИ (ІІ Тимотей 3:5).

Хиляди хора днес посещават църкви, където модернистични проповедници прокламират, че дните на чудесата са отминали и Христос не изцелява днес. Те вече не вярват в свръхестественото. Не вярват, че ги следват знамения и че чудотворните дарби на Духа са за Църквата днес. Те проповядват чудесни служби, които привличат интелекта, но никога не докосват сърцето. Те поучават, че ако Христос изцелява днес, Той го прави чрез медицината. Ако попиташ някой от тези модернистични проповедници дали вярва в Библията, той ще ти отговори: “Да, отчасти.” Ще ви обясни, че не вярва в частта, която засяга свръхестественото. Тези модернисти вярват във всичко, което се отнася до разума, но отказват да повярват това, което не могат да проумеят. Те отхвърлят всичко свръхестествено. Отказват да приемат кръщението със Святия Дух, говоренето на езици и свръхестествените дарби на изцеление и чудеса. Те са модернисти до мозъка на костите си. Много от тях отричат божествеността на Христос и наследената греховност на човека. Отричат кръвното изкупление и боговдъхновеността на Библията. Вместо да проповядват директно относно сътворението, те учат, че човекът е продукт на еволюцията. Те не проповядват падението на човека и това, че човешкото сърце е покварено. Вместо него те твърдят, че човекът става все по-добър и по-добър. Когато от тях се очаква да проповядват спасение чрез кръвта на Христос, те говорят за дела и характер. Вместо да проповядват, че Библията е Слово, вдъхновено от Бога, те поучават теориите на учените. Тези модерни проповедници представят нашия Спасител като обикновен учител. Те нито вярват, нито проповядват свръхестествено духовно възраждане. Вместо това поучават за “естественото развитие”. Когато трябва да проповядват божествено освещение, те говорят за “образование”. Вместо да проповядват свръхестествена благодат, те четат лекции за естествената “тленност”. Може ли човек, изложен на такъв вид поучение седмица след седмица, да има много вяра в свръхестествената доктрина за изцеление? Категорично не! Ако някой приеме изцеление, то ще е заради вярата му в свръхестествената сила на Бога, а не заради това, че се съмнява в нея. Божият съвет при такива обстоятелства е ОТ ТАКИВА СТРАНИ! (ІІ Тимотей 3:5). Ако искаш изцеление, страни от тези, които му се противопоставят и се отъждествявай с хора, които вярват в него. Ходи в църква, където хората се насърчават да вярват ВСИЧКИ обещания на Бога, НЕ там, където казват: “Това не е за днес.”

Дарбите на изцеление… вършене на чудеса

Защото на един се дава чрез Духа… изцелителни дарби… На друг да върши велики дела (І Коринтяни 12:8-10). Добре е за тези, които търсят изцеление, да разберат, че има разлика между дарби на изцеление и дарбата вършене на велики дела. Обикновено изцелителните дарби премахват причината за болестта, която поврежда тялото и човека възстановява здравето си. В някои случаи веднага се получава напълно и цялостно облекчение, но много често започва процес на подобрение. Това не е теория, а е изцяло документирано в Писанията. Много от изцеленията на Исус са извършени точно по този начин – забележете например изцелението на сина на царския чиновник в Йоан 4:46-52. Обикновено дарбите на изцеление не поставят липсващ орган, който е премахнат чрез операция, или загубен при нещастен случай. Изцелението ще възстанови зрението на сляпо око, но ако липсва очната ябълка, тогава само чудо може да върне зрението. Трябва да бъде създадена нова очна ябълка и само чудо може да направи реалност такова ново творение. Дарбите на изцеление могат да бъдат създадени само чрез чудо. Чудо е, когато Бог пренебрегва обикновените закони в даден случай – както например, когато слънцето спря по заповед на Исус Навин. Бог е обещал изцеление на ВСЕКИ един от Неговия народ. Чудо става само при определени случаи. Бог, Който създаде вселената чрез Своето Слово може и понякога извършва създаване на липсващи органи, когато има достатъчно вяра. Бог може да извърши всичко – няма нищо невъзможно за Него. Но трябва да разбереш, че дарбите на изцеление не могат да заместят дарбата за вършене на чудеса в Църквата. Ако беше така, нямаше да има нужда от втората.

Дарбите на изцеление не могат да направят някой стар човек да бъде отново млад. Когато човек остарява, в тялото му се появяват признаци на възрастта. По лицето се появяват бръчки, косата побелява и може да опада, енергичността намалява и процесите в тялото се забавят. За да са в добро здраве, възрастните хора трябва да спазват подходяща диета. Но това не означава, че възрастния човек трябва да страда от някаква болест. Бог обещава на хората Си да бъдат добре до края на дните си. Дарбите на изцеление не елиминират смъртта. Докато не дойде Исус, определено е на човеците веднъж да умрат(Евреи 9:27). Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта (І Коринтяни 15:26). Обаче няма нужда тя да бъде придружена от ужасни страдания, причинени от болести, които Бог е обещал да изцели.

Целта на изцелението не е да предотврати естествените жизнени процеси като развитие на ума и тялото. Преди време на изцелителната редица дойде млад двадесет и четири годишен мъж. Той беше висок не повече от четири фута, имаше детски глас и нямаше никакви бръчици по лицето си. Очевидно беше, че състоянието му е ненормално, защото и двамата му родители бяха над среден ръст. Изцелението нямаше да направи на този човек моментално да му поникне брада, нито щеше да увеличи ръста му в миг на око. Но изцелението може да удари корена на проблема и скоро този човек би могъл да си купи самобръсначка и по-големи дрехи. Изцелението не може да направи така, че някой глух и ням от рождението си човек да започне веднага да говори на език, който никога не е чувал. Той ще трябва да започне да се учи да говори точно както децата. Процесът може да е по-бърз, поради по-голямата умствена зрялост. Обаче той може би никога няма да се научи да говори така добре, както ако се беше учил на нормалната за това възраст. Не се обезкуражавайте и не обвинявайте Бога за това, че не е успял, или е пропуснал да ви изцели само, защото изцелението ви не се проявява в пълнота веднага, или като чудо. Хвани се за думите на Бога. Бързо приеми изцелението си като извършено.То не е било сторено днес… или миналата седмица. То беше изработено на стълба за наказание в Ерусалим, в деня, когато Исус беше принесен в жертва за твоите грехове.То не беше извършено днес, но се приема днес. Това изцеление ще стане реалност в живота ти, ако следваш инструкциите на Божието Слово относно твоето освобождение. То работи дори сега и ще продължи да работи в живота ти, докато станеш напълно здрав– съвършено свободен от болест и грях чрез изкупителното дело на Христос!