Вярата е абсолютно необходима

Твоята вяра те изцели (Марко 5:34). Нека ви бъде според вярата (Матей 9:29). Както си повярвал, така нека ти бъде(Матей 8:13). Който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господ (Яков 1:6-7). Според Марко 5:24-34, една жена имаше кръвотечение от дванадесет години. Тя беше много пострадала от мнозина лекари и беше похарчила всичко, което имаше. Но вместо да се подобри, състоянието й се влошаваше. Най-после тя чу за Исус, потърси Го, докосна се до дрехата Му и оздравя.

Какво излекува тази жена? Много хора ще кажат: “Христос.” В известен смисъл това е вярно, защото ако не Го беше докоснала, никога нямаше да бъде изцелена. Но след като беше изцелена, Самият Христос каза: Дъще, твоята вяра те изцели (ст. 34). Според думите на Исус, нейната вяра беше това, което я изцели. Ако нямаше вяра, тя никога нямаше да преодолее трудностите по пътя си, които правеха да изглежда възможно за нея някога да докосне Исус! Друг път, двама слепи мъже дойдоха при Исус за изцеление. Той се докосна до очите им и те се отвориха. Какво отвори слепите им очи? След като Исус ги докосна, Той каза: Нека ви бъде според вярата (Мат. 9:29).

В действителност, изцелението дойде от взаимодействието на тяхната вяра със силата на Бога, изразена чрез Исус Христос. Исус каза на стотника: Както си повярвал, така нека ти бъде (Матей 8:13). Четейки в Новия Завет за изцеленията, станали чрез Исус и Неговите първи последователи, откриваме много такива изречения. Всички Божии обещания са дадени с условието – да има вяраНяма друг начин да се получи нещо от Бога. Яков изразява това по възможно най-ясния начин:

Но нека иска с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа (Яков 1:6-7). Вярата е абсолютно необходима, ако някой иска да получи нещо от Бога!

Дарбите на изцеление + вяра = изцеление

Днес има такива хора, които са останали с погрешната представа, че поради факта, че мнозина оперират в дарбите на изцеление и чудеса, всичко, което те трябва да направят, е да посетят едно от техните събрания и ще бъдат изцелени, без да се изисква никаква вяра от тяхна страна. Те си мислят, че дарбата на изцеление ще вземе мястото на личната им вяра в Бога. Това не е библейско! Дарбата на изцеление няма да замести личната ти вяра в Бога. Без съмнение Исус оперираше въввсички дарби на Духа, включително и изцеления и чудеса. Но въпреки това, когато отиде в Назарет, не можеше да извърши никакво велико дело там, освен дето положи ръце на малцина болни и ги изцели Марк 6:5). И не извърши много велики дела там, поради неверието им (Матей 13:58). Изцелителните дарби, които притежаваше Самият Господ, не донесоха изцеление на хората, без участието на вяра от страна на човека.

Също така и днес дарбите на изцеление, в които действат Божиите хора, няма да ти донесат изцеление, ако нямаш вяра. Павел срещна един човек в Листра, немощен в краката си. Той му каза със силен глас: Стани прав на краката си (Деяния 14:10). Човекът беше изцелен веднага, той подскочи и после ходеше! Забележете, че според стих 9, преди Павел да му заповяда да стане на краката си, той видя, че човекът има вяра да бъде изцелен. Въпреки че Павел оперираше в дарбите на изцеление и чудеса, той разбра, че те не са достатъчни сами по себе си, за да доведат до желания резултат.

Необходима беше вяра от страна на страдащия човек, за да бъде той изцелен. Когато Христос изцели жената от Марко 5:25, Той не каза: “Дъще, Моята дарба те изцели.” – но – …твоята вяра те изцели. Павел не каза на сакатия човек: “Хайде, приятелю, нареждай се на молитвената редица. Аз имам дарбата на изцеление.” Той видя каква е ситуацията и разпозна, че човекът имаше вяра да бъде изцелен!

В наши дни имаме чудесната привилегия да можем да присъстваме на събрания, където Божиите помазани хора донасят освобождение в името на Исус! Но само по себе си това не е достатъчно. Ако Самият Христос водеше събранията и полагаше ръцете Си на болните днес, без съмнение Той щеше да им казва както преди: “Твоята вяра те изцели!”

Вяра на заем

Много хора си признават, че нямат много вяра и се питат дали е възможно да бъдат изцелени, поради вярата на някой друг. Много пъти са ми казвали: “Нямам никаква вяра, не е ли възможно да бъда изцелен чрез твоята вяра?” В Яков 5:16 се казва:Голяма сила има в ефективната усърдна молитва на праведния. Но Бог дава гаранция само за тези, които имат собствена вяра! Ако някой приеме изцеление, без да е имал вяра, това със сигурност ще бъде изключение, а не правило, положено в Божието Слово.

Ти може да бъдеш изцелен чрез вярата на някой друг, но как ще запазиш изцелението си? Вярата не е необходима само, за да бъде получено изцелението, но и за да се задържи, защото сатана не се признава лесно за победен. Почти без изключение, когато някой е бил изцеляван, той моментално е бил атакуван от сатана, с опит да измъкне от него подаръка, който Бог му е дал. Затова, ако изцелението ти зависи от вярата на някой друг, сатана само ще трябва да изчака този човек да не е при тебе, за да те свари напълно беззащитен и да отнеме изцелението ти. Затова много хора днес страдат от болести, от които вече са били изцелени. Не се обезсърчавай, ако вярата ти е малка. Следващата глава е написана за теб. Тя ще изгради вярата ти, ако следваш инструкциите й. Чети я с молитва и покорство. Ако правиш така, огънят на вярата ти ще започне да гори все по-силно и по-силно.