ФАКТ ПЪРВИ

Адам и Ева имаха Божествено здраве, когато бяха в Едемската градина преди падението. Болестта дойде в резултат на греха. Следователно изкуплението, което ни откупва от греха, ни спасява и от проклятието, което следва греха – болестта. Двоен лек за двойно проклятие.

ЗАВЕТЪТ ЗА ЗДРАВЕ

„Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото Аз съм Господ, който те изцелявам“ (Изход 15:26).

Човекът, като обект на Божественото изцеление, се среща само веднъж в Библията преди даването на Завета за здраве. Този единствен случай бе изцелението на Авимелех и семейството му (Битие 20). От това съдим, че Бог е предвиждал изцелението, преди да е бил създаден Божественият закон. Определено времето и възрастта са били без значение, а желанието на Бог и милостта Му са били да даде изцеление на тези, които се обръщат към Него.

Но когато Бог реши да спаси израелската нация от въжетата на греха, чрез пасхалното Агне на празника Пасха, първото нещо, което Той направи, бе да им даде Завета за здраве. Нека обърнем внимание, че това не беше Завет за изцеление, а Завет за здраве!

Това беше обещание, че никоя от болестите, нападнали египтяните, няма да дойде върху тях в случай, че се подчинят на Бог.

Нека внимателно да разучим този Завет за здраве, защото  той  е от  първостепенна важност. За да подготви децата на Израел да получат този Завет, Бог ги заведе умишлено в горещата пустиня. Тази огромна група хора преживя спокойно три дни в пустинните места, когато откри, че остава без вода. Два милиона души, които бяха избегнали клопката на Фараона, се намериха пред сериозната опасност да умрат в пустинята. Но видяха вода! Голямото множество се възрадва пред възможността да удовлетвори жаждата си при изворите на Мара! Човешките им надежди отново ги подведоха, защото скоро разбраха, че водите са горчиви. Ужасяващ страх започна да свива сърцата на хората. Ако не станеше чудо, само след броени часове те щяха да са в лапите на агонизираща жажда. Не е чудно тогава защо Мойсей падна на лицето си и започна да вика към Бога (Изход 15:25).

Ето нещо важно. Ако си в отчаяна нужда за освобождение, не се колебай да извикаш към Господа. Той чува тези, които Го призовават с цялото си сърце, както каза пророк Йеремия:

„ Тогава ще извикате към Мен, и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце“ (Еремия 29:12,13).

Много хора пропускат да осигурят спасението си, защото никога не са достатъчно искрени. Те са склонни да получат изцеление, ако им се поднася по малко на сребърна чиния, докато Бог иска да Го търсим с цялото си сърце. Не трябва да очакваме от тези, които се молят за нас, да ни снабдят с нужната вяра. Когато Мойсей извика към Господа, Бог Му отговори. Според псалмиста, „ Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, и от всичките му неволи го избави“ (Псалом 34:6).

ИЗЦЕЛЕНИЕ И ЗДРАВЕ В ИЗКУПЛЕНИЕТО

Вече отбелязахме, че в Едемската градина Адам и Ева се радваха на съвършено здраве. Те и техните потомци станаха жертва на болести в резултат на греха. Но Бог разкриваше великия си изкупителен план да спаси човека от проклятието, последвало от греха му. Това се вижда още в нощта на Пасхата, когато децата на Израел напускаха Египет. Агнето бе посечено и кръвта му се проля по праговете на всички техни врати. Това жертвено агне бе преобраз на изкуплението, чрез което човек се изчиства от греха си. Факт е, както откриваме, че изкуплението е свързано с изцелението и здравето на физическото ни тяло. Когато Мойсей призова Господ в затруднението си при водите на Мара, Бог му посочи едно дърво, което да хвърли в горчивите води. Това дърво не е нищо друго освен преобраз на Кръста на Христос. Практически всички евангелски тълкуватели са съгласни с това. Библията на Скофилд например казва: „Дървото е Кръстът, който става сладък за Христос, защото изразява волята на Отца.“

Фактът, че Кръстът се загатва в този пасаж от Библията, е особено забележителен, тъй като е записан 1500 години преди рождението на Христос и ясно ни учи, че истините за Божественото изцеление и здраве са свързани с изкуплението. Изкуплението говори за Исус Христос, Който понася вместо нас проклятието. Той взема върху Себе Си нашия грях (2 Коринтяни 5:21). С други думи, Той взе нашите грехове на Дървото. Писанието има предвид и болестите – резултат на греха. Ето една огромна истина. След като Христос понесе греховете ни, Той понесе и болестите ни на Кръста. Тази истина се изяснява напълно от Матей:

„А когато се свечери, доведоха при Него мнозина обладани от демони; и Той изгони духовете с една дума и изцели всичките болни, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва: „Той взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе“ (Матей 8:16-17).

Ако Христос понесе нашите грехове, тогава не е нужно ние да ги носим. Ако Той понесе нашите болести, тогава ние не трябва да носим и тях. Това заключение е безпогрешно. Правдата ни учи, че Христос не е направил болестите поносими. Господ никак не разреши на израелтяните да пият горчива вода и затова Той извърши чудо, така че водите станаха сладки.

следваща глава ФАКТ ВТОРИ