Христос в Маслината

Маслината в писанията на Павел е много погрешно разбирана от тези, които забравят какво се случи в Христос. Всичко в Стария завет трябва да се движи през Кръста на Исус и да намери своето изпълнение в Него.

Образността на Маслината

Клончето, което гълъбът донесе в ковчега на Ной, посочващо, че водата беше спаднала, беше маслинова клонка. Това беше първото растение видяно след потопа. То донесе посланието на надежда и спасение на единственото семейство, което беше преживяло осъждението. Исус Христос е нашата надежда и нашето спасение.

Втория път когато това дърво е споменато е когато Мойсей заповядва на децата на Израел да донесат чисто маслиново масло като основа за святото масло за помазване. Други четири подправки трябваше да бъдат смесени с това масло. Това петкратно масло за помазване беше наполовина горчиво и наполовина сладко. Това ясно говори за Христос, Помазаникът, който щеше да дойде. Той разпределя своята благодат за служене на пет части, давайки я на някои в Църквата, за да служат заради Него като апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители.1*

Соломон използва дървесина от маслинено дърво в Светая Светих.2* Вътре в Храма, Соломон направи херувимите от маслинова дървесина. Той също направи вратата в най-вътрешната част на храма от маслинова дървесина и я покри с масивно злато. Храма е картина на Христос, Помазаника. Когато Соломон използва маслиново дърво, той символизира, че истинския храм и обиталище на Татко е Христос, Неговия Помазан Син.

Шатрите, които си правеха израилтяните по време на празника Шатроразпъване бяха от маслинови клони, които те събираха от Елеонския хълм (или планината на Маслините). Това със сигурност сочи към Христос нашето Обиталище. Защото в Него ние живее, движим се и съществуваме. Без Него не можем да правим нищо. Нашето помазание, способности и благодат текат от Него, който беше натиснат или пресован и смачкан в Гетсимания, мястото на пресата за маслини.3*

Маслината вероятно е най-добре известна от книгата на Захария. Тук пророка вижда две маслинови дървета стоящи до златния светилник.

„И той каза, че тези са двамата сина на прясно масло, които стоят пред Йехова на цялата земя“. – Захария 4:14

Има двама помазаника, стоящи с ГОСПОДА, които насочват прясно помазание от Него към Църквата, Светилника.

В Стария завет това бяха Мойсей и Илия, представящи на хората Господа, като Закона и Пророците. Числото ‘две’ символизира ‘свидетелство’ в Библията. Закона беше написан на две каменни плочи .

Новия завет също е написан на две плочи: сърцата и умовете на Божиите хора. В Новия завет Бог използва апостолите да пишат върху плочите на ума и пророците да пишат върху плочите на сърцето. Апостолите и пророците са основните офиси на управление, които са директно свързани с главата, Христос. Тези два офиса са канали, през които откровението и помазанието тече към Църквата.

Откровението на Йоан също ни казва за двама свидетели, които ще свидетелстват на земята. Исус каза на ранната Църква, че не трябва да излизат от Ерусалим докато не получат Святия Дух и тогава ще бъдат Негови свидетели. От друга страна, Откровение 3:14 ни казва, че Самия Исус е Истинския и верен Свидетел.

Образността на двамата свидетели намира своята пълнота и много точно изразяване в Исус и Неговата Църква, Единия в небето, а другия на земята.

Павел относно Маслината

Апостол Павел описва естествения Израел като част от Маслината.

Маслината като характер на маслото представлява Помазанието. Корена, Помазаника, произвежда и държи клоните на Маслината. Клоните носят ДНК-то на Корена.

„…и ако корена е свят, то такива са и клоните“. – Римляни 11:16б

„…и с тях става участник в корена и тлъстината на маслината,“ – Римляни 11:7б

Давид беше една такава помазана клонка, носеща плода на Корена. Писанието заявява, че Христос Исус е корена на Давид:

„И в онзи ден ще има корен за Есей,“ – Исая 11:10

„И отново, Исая казва, че ще има корен на Есей, и този, които ще стане, за да управлява езичниците; на него ще уповават езичниците“. – Римляни 15:12

„И един от стареите ми каза: Не плачи: ето, Лъвът от юдовото племе, Корена на Давид, превъзмогна да отвори книгата, и да отвори седемте печата“, – Откровение 5:5

Маслината представлява всички онези, които носят същото ДНК като корена, Христос Исус. В Стария завет, точно както Лозето, Израел беше това дърво, което представляваше Христос, Корена. В Новия завет сянката е заменена със същността. Преди разпъването само естественото потомство на Авраам, Израел, представляваше Божието Царство. Сега в Новия завет Бог маха невярващите клони4*, които не представляват природата на Корена и присажда нови клони, които приемат Христос Корена, като Господ.5*

Важно е да се разбере, че истинската Маслина е Помазаното дърво. Това дърво е Христос, вярващите юдеи и езичници. Защото, който вярва в Него става участник в тлъстината на Корена на Давид. Това не означава, че естествените юдеи, които бяха отсечени поради неверието си, не могат да бъдат присадени отново, ако не останат в неверие. В същност, Павел ни казва, че има закоравяване на сърцата им и тяхното отхвърляне на Христос е отворило вратата на възможността за останалата част от човечеството.

Когато пълния брой народи влезе и станат част от Корена, тогава Бог ще ги направи да ревнуват. Тяхната ревност ще ги предизвика да се върнат към Месията, така че покривалото върху тях да може да се махне в Христос. Защото, който вярва в Него ще бъде включен, а който не вярва в Исус Христос ще бъде изключен от Маслината.

Точно както Лозата, Маслината е Исус Христос, а клоните са тези, които са част от Неговото Царство. Има само една Маслина. Евангелието на Царството отсича всеки клон, който не вярва в Него и присажда всеки, който вярва.

Изявлението на Павел, че целия Израел ще бъде спасен не означава, че всички юдеи ще бъдат спасени. Защото Павел вече е казал:

„Исая също вика относно Израел: „Въпреки, че броя на децата на Израел е като морския пясък, остатъка ще бъде спасен““. – Римляни 9:27

Той също прави изявлението:

„не всички, които са Израел са Израел“. – Римляни 9:6

В контекста на Римляни 11-та глава това означава, че всички, които наистина са Израел, юдеи и езичници, обрязани в сърцето, ще бъдат спасени. Разбирането на значението Израел е важен ключ, който помага за развиването на първоначалното намерение на Бог относно края.

––––––––––

1* Ефесяни 4:11-12 
2* 3 Царе 6:23 
3* Дефиниция на Тейър: Гетсимания =  „преса за масло“; Името на място в основата на планината на Маслините.
4* Матей 3:8-10
5* Йоан 15:2; Римляни 11:17, 21
следваща глава Израел и Царството