Лозето

Какво общо има Лозето с Есхатологията? Отговора е: Всичко!

Апостолите бяха научени от Исус и Святия Дух да тълкуват Закона, Пророците и Псалмите. Те използваха Писание, за да тълкуват Новозаветните реалности. Исус използваше Стария завет, за да покаже как той свидетелства за Него.1*

Дявола и религиозните учители използваха буквата или писаното Слово, а не Духа, и така това произведе смърт и легализъм вместо откровение и живот. Винаги ме учудва това, че религиозните и образованите лидери не разбираха Исус и Писанията. Те бяха толкова преднамерени, контролирани от парите и притежавани от позицията, че не искаха да слушат тайните на Царството, да се покаят и да бъдат спасени.2*

Стария завет е сянката и образа на същността на Христос. Всичко намира своето изпълнение в Него, който беше там преди сянката и образа. В същност не можете да имате сянка без същинския предмет, който хвърля сянката.3*

Исус каза: „…преди да беше Авраам, АЗ СЪМ“.4* Дори Йоан Кръстител каза; „…Той беше там преди мен“5*

Израел, пазители на лозето

Ясно е от Стария и Новия завет, че Бог вижда Своите хора, Израел, като Неговата скъпоценна Лоза, която се предполагаше да Го представя.6* Той я освободи от робство и я посади на един плодороден хълм. Издигна стена около нея и я отдели от народите, за да можеше да произвежда най-доброто качествено грозде. Той също изкопа яма за тъпчене за гроздето. Но тази скъпоценна лоза произведе диво и кисело грозде.

Пророк Исая заяви това за Ерусалим и за жителите му:

„Сега ще пея на възлюбения си, песен на обичния си за лозето Му. Възлюбеният ми имаше лозе на много тлъст хълм. Окопа го, очисти го от камъните и го насади с избрана лоза, построи сред него кула, изкопа в него и лин. И очакваше да роди грозде, но то роди киселици.

И сега, ерусалимски жители и юдови мъже, съдете, моля, между Мен и лозето Ми! Какво още можеше да се направи за лозето Ми, което не му направих? Защо очаквах да роди грозде, а то роди киселици?

И сега, ето, ще ви известя какво ще направя на лозето Си: ще махна оградата му и то ще се похаби; ще съборя стената му и то ще бъде потъпкано. И ще го запустя — няма да бъде подрязано, нито прекопано и ще обрасне с тръни и бодили. Ще заповядам и на облаците да не валят дъжд над него. Защото лозето на ГОСПОДА на Войнствата е израилевият дом и юдовите мъже са насаждението, което Го радва. И Той очакваше правосъдие, но ето, кръвопролитие; очакваше правда, но ето, писък“. – Исая 5:1-7

Той избра народа Израел, като пазители на Неговото Царство, за да произвеждат плода на Царството. Бог ги отдели от другите народи чрез един закон на божествена благосклонност и любов. Той изкопа яма за тъпчене на гроздето посред тях, за да им бъде ясно какво очакваше Той от тях. Те трябваше да произвеждат Неговото вино за народите. След това Той постави стражи на кулите, за да им дават навременни предупреждения за приближаваща опасност. Той идваше отново и отново, за да почиства лозата, да я наторява и да събира гроздето чрез пророците.

Но те отказаха да произвеждат плода на Неговото Царство. Те произвеждаха собствените си гнили традиции и религия. Не само че Израел беше виждан като приятна Лоза, но псалмиста казва, че Лозата е синът на Божията десница:

„Извадил си лоза от Египет, изгонил си езичниците и си я насадил. Приготвил си място за нея, вкоренил си я и тя изпълни земята. Планините се покриха със сянката й и клоните й станаха като Божиите кедри. Тя простря клоните си до морето и филизите си — до реката.

Защо си съборил стените й, за да я берат всички, които минават по пътя? Глиганът от гората я опустошава и полските зверове я изпояждат. Боже на Войнствата, молим Те, върни се, погледни от небето и виж, и посети тази лоза и защити това, което е насадила десницата Ти, и издънката, която си направил силна за Себе Си! Изгорена е с огън, отсечена е. Погиват при намръщването на лицето Ти. Нека ръката Ти бъде върху мъжа на десницата Ти, върху човешкия син, когото си направил силен за Себе Си“. – Псалм 80:8-17

Лозата, Израел, беше оприличена на първородния син на Бог. Пророк Осия каза, че Бог извика сина Си от Египет.7* Тази нация се предполагаше да донесе Божието царство до народите, да бъдат носители на Неговия Дух и инструменти на Неговата радост. Но сърцето им беше разделено. Израел не се покори на Бог и последва пътищата на народите. Те не опазиха лозето, и не произведоха управлението на Бог на земята. Затова Господ през цялата история пращаше пророци и посланици до Своето Лозе, за да надзирава и събира плода. С някои от тях те се отнасяха лошо, други замеряха с камъни и ги убиваха.

Пророка предсказва тяхната участ в Исая глава 5:

„И сега, ето, ще ви известя какво ще направя на лозето Си: ще махна оградата му и то ще се похаби; ще съборя стената му и то ще бъде потъпкано“. – Исая 5:5

Проблема с Израел беше неговите лидери. Това все още е проблема и днес. Неправилни, егоистични лидери ограбват Царството и го превръщат в пустиня:

„Много пастири са унищожили лозето Ми; те са отъпкали Моя дял под краката си; направили са приятният Ми дял запустяла пустиня“. – Еремия 12:10

Но лозето щеше да бъде дадено на други. Едно избрано поколение, едно царско свещенство, една свята нация, Неговите специални хора ще прокламират хвалата Му. Народ, който някога не е бил народ, но сега са придобили милост.8*

Лозата е картина на Божието Царство на земята. Когато Исус разказа на религиозните лидери притчата за Лозата и за лозарите, които убиха наследника, техният отговор подпечата присъдата им:9*

„Те Му казаха: Той жестоко ще погуби тези зли хора, и ще даде лозето си на други лозари, които ще му дават плодовете на време.

Исус им каза: Никога ли не сте чели в Писанията: КАМЪКА, КОЙТО СТРОИТЕЛИТЕ ОТХВЪРЛИХА СТАНА ГЛАВНИЯ КРАЕЪГЪЛЕН КАМЪК. ТОВА БЕШЕ ГОСПОДНО ДЕЛО, И Е ЧУДНО В ОЧИТЕ НИ?

Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който ще дава плода му. И който падне върху този камък ще се строши; но върху когото той падне, ще го размаже.

Когато главните свещеници и фарисеите чуха притчите Му, те схванаха, че говори за тях“. – Матей 21:41-45

Лозето, Израел, се предполагаше да произвежда праведност, мир и радост в Святия Дух. Но те никога не произведоха виното на Царството. Затова, когато Христос, истинската Лоза10* беше изявен, Той също така избра нови мехове в учениците, които да могат да носят виното на Новия завет и да изпълнят земята с Божията радост. Защото Сион се предполага да бъде радостта за цялата земя.11* Но старите мехове винаги ще предпочитат старото вино.12*

Според притчата за лозето, ще се случат следните неща на тази бунтовна Старозаветна нация, които бяха пазители на Царството:

  • Унищожение на злите пазители.
  • Царството се дава на друга нация, Църквата, която ще дава плода му.

Исус е истинската Лоза

В Новия завет, Исус е Истинския Син на Божията десница, Първия плод на възкресението, и началото на новото създание. Тези, които са в Него са част от новото творение. Старото премина, и ето всичко стана ново.13*

Самия Исус е също така Лозата и Собственика на Лозето. Неговата Църква, състояща се от юдеи и езичници е сънаследник на Царството. Ние сме града на хълма според Исая глава 2-ра.

„Аз съм Истинската Лоза, а Баща Ми е лозаря“. – Йоан 15:1

„Пребъдвайте в Мен, и Аз във вас. Както пръчката не може да дава плод сама, ако не остане на лозата, така е и с вас, ако не пребъдвате в Мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Този, който пребъдва в Мен, и Аз в него, дава много плод; защото без Мен не можете да направите нищо“. – Йоан 15:4-5

Според Псалм 80, Лозето също така е картина и на Сина на Неговата десница. Божието намерение за Израел беше да ги издигне и да ги укрепи като първороден, за да носят Неговото царство и благословенията му на народите. Мойсей беше инструктиран да каже на фараона, че Бог вижда Израел като Своя първороден син.

„И така да кажеш на фараона: Така казва ГОСПОД, Израел е Мой син, дори Моя първороден“ – Изход 4:22 (KJV)

За жалост Израел не се покори на Божията инструкция и отпадна от този призив. Така че когато се изпълни времето Бог изпрати Своя истински първороден Син, Христос Исус, за да извърши първоначалното Му намерение.14* Доста интересно е, че Матей тълкува пророчеството на Осия като пророчество относно Исус, първородния Син.

„и останаха там до смъртта на Ирод, за да се изпълни това, което е говорил Господ чрез пророка, казвайки: „От Египет повиках Сина Си“. – Матей 2:15

Бог винаги е искал нация от истински синове, които да бъдат за благословение за народите по земята. Божието намерение за Израел да бъде Царство от Свещеници и Свят народ беше условно обещание.

Сега прочие, ако наистина се покорите на гласа Ми и пазите завета Ми, тогава ще бъдете специално съкровище за Мен повече от всички народи; защото цялата земя е Моя.

И ще бъдете за Мен царство от свещеници и свят народ. Това са думите, които да говориш на децата на Израел“.  – Изход 19:5-6

Исус Христос е истинския Син и скъпоценната Лоза. Който вярва в Него става участник в Неговото обещание на Благодат. Апостол Петър потвърждава тази позиция за тези, които са в Христос, казвайки на Църквата:

„Но вие сте избрано поколение, царско свещенство, свят народ, Неговите специални хора, за да можете да прокламирате хваленията на Този, който ви е призовал от тъмнината в Своята чудесна светлина;“ – 1 Петрово 2:9

И така, всеки, който е в Христос е станал част от истинската Лоза и Божието Царство, произвеждайки скъпоценен плод, за да бъде благословение за народите.15* Праведност, мир и радост в Святия Дух е  този плод.

––––––––––

1* Лука 24:27 
2* Матей 13:11-15
3* Колосяни 2:16-17
4* Йоан 8:58
5* Йоан 1:15
6* Исая 5:7
7* Осия 11:1
8* 1 Петрово 2:9-15
9* Матей 21:41-45
10* Йоан 15:1-2
11* Псалм 48:2
12* Лука 5:39
13* 2 Коринтяни 5:17
14* 1 Петрово 2:8б
15* Йоан 15:8
следваща глава Христос в Маслината