Денят на Господа

Скръбта и трудностите на Израел винаги са били резултат от тяхното непокорство, което е канило праведния Божий съд. През целия Стар завет пророците са обявявали идването на Деня на Господа. Пророците са вярвали, че Той ще дойде в съд и в сила.

Този съд е метафорично описан в Стария завет като Неговото идване в, или с облаците. Повечето пророци предупредиха Израел за приближаващия Ден на Господа. Пророк Йоил, който вероятно е живял около 800 г. пр. Хр. в Юда го описва както следва:

„Надуйте тромпета в Сион, и направете да зазвучи аларма на святата ми планина! Нека всички жители в земята да затреперят; Защото деня на ГОСПОДА идва, защото е близо: Ден на тъмнина и мрак, ден на облаци и гъст мрак, както сутрешните облаци разпростиращи се над планините. Идва народ, велик и силен, на когото няма подобен; нито някога ще има такива като тях, дори за много следващи поколения“. – Йоил 2:1-2

Бог използва народите, и предимно езическите народи, за да извършва Своя съд над злите и безбожни народи. Той ги нарича Своя армия или Свои слуги. Цар Кир, езически цар, е наречен Негов слуга и Негов помазаник:

„Така казва ГОСПОД на помазаника Си, на Кир, чиято десница държа – за да подчиня народи пред него и ще разпаша оръжията на царе, за да отворя пред него двойните врати, за да не се затворят портите“. – Исая 45:11*

Деня на Господа има две последици: Възнаграждение и спасение за тези, които се покоряват, но отмъщение и запустяване за непокорните. Това по-често е познато като праведния съд на Бога.

Когато славното присъствие на Господа се движеше с Израел от Египет то беше във формата на облак. Това славно присъствие носеше светлина за Израел и осъждение и унищожение за египтяните. Господ ходеше пред тях в облак през деня и огнен стълб през нощта.2*

„И дойде между лагера на египтяните и лагера на Израел. Така беше облак и тъмнина за едните, и даваше светлина на другите, така че едните не се приближиха към другите през цялата нощ“. – Изход 14:20

Давид описва своето избавление от всичките си врагове като Господ идващ в облаци, и пише следните песни за това:

„Той сведе и небесата и слезе и мрак беше под краката Му. Възседна на херувим и долетя, и се яви на крилете на вятъра. Направи от мрака шатри около Себе Си, насъбраните води, гъсти небесни облаци. От блясъка пред Него се разпалиха огнени въглени“. – 2 Царе 22:10-133*

„Облаци и мрак са около Него, правда и правосъдие са основата на престола Му. Огън върви пред Него и изгаря противниците Му отвсякъде. Светкавиците Му осветляват света. Земята видя и потрепери. Планините се топят като восък от присъствието на ГОСПОДА, от присъствието на Господа на цялата земя“. – Псалм 97:2-5

„който гради превъзвишените Си заселища във водите, който прави облаците Своя колесница, който се носи на крилете на вятъра,“ – Псалм 104:3

Това е метафоричен начин на говорене. Господ не се е виждал буквално върху крилете на вятъра или в облаците. Целият еврейски език е пълен с тези изрази, богати по значение. Пророците също така редовно използват метафоричен език, за да предадат посланието от Бог.

Еремия написа относно съда на Израел:

„Ето, като облаци ще се издигне и като вихрушка — колесниците му; конете му са по-бързи от орли. Горко ни, защото сме опустошени! Измий сърцето си от зло, Ерусалиме, за да се спасиш!“ – Еремия 4:13-14

Езекиил пророкува, че Денят на Господа е ден на облаци и времето на езичниците:

„Защото е близо денят; да, близо е Денят на ГОСПОДА, ден облачен — той ще бъде времето на езичниците“. – Езекиил 30:3

Пророк Наум заявява:

„ГОСПОД е бавен да се гневи и велик в сила и никак няма да изкара невинен виновния. ГОСПОД — пътят Му е във вихрушка и буря и облаците са праха на краката Му“. – Наум 1:3

Пророк Софония пише:

„Ден на ярост е онзи ден, ден на скръб и утеснение, ден на опустошение и запустение, ден на тъмнина и мрак, ден на облак и гъста мъгла“. – Софония 1:15

Виждаме, че Бог използва езичниците, за да извършат съдбите Му в Деня на Господа. Този ден е описан като ден на облаци. В Стария завет Бог използва асирийците, египтяните и вавилонците, за да съди Своите хора. Пророците описват Деня на Господа като идващ облак. Всички тези Старозаветни пророчески слова имаха своето буквално изпълнение в историята на Израел.

Великият ден на Господа

Всички тези исторически случки също така сочат към Великия ден на Господа, който все още е в бъдещето. В това време Самият Господ ще дойде в Своята сила и ще донесе краен съд и спасение за Израел. Тези Писания са споменати като Месиански пророчества.

Но Илия трябва да дойде първо преди Месията да се появи и ще дойде великият Ден на Господа. Пророците Исая и Малахия са тези, които дават повече детайли както за времето на Господното идване така и за Неговия ден.

„Ето, Аз ви изпращам пророк Илия, преди да дойде великият и страшен Ден на ГОСПОДА“. – Малахия 4:5

Йоан Кръстител кръщаваше и предупреждаваше хората да не бягат от идващия ден на Господния гняв, но да се покаят и да се кръстят.4* Исус им каза, че Илия вече е дошъл и че те го отхвърлиха. Той говореше за Йоан Кръстителя.5*

Фарисеите, садукеите, книжниците и първосвещеника знаеха за Великия ден на Господа. В същност, Ирод и всичките религиозни лидери на Израел бяха добре осведомени за идването на Великия ден на Господа. Тя вярваха, че Месията ще дойде и ще управлява Израел от престола на Давид в Ерусалим. Това идване на Господа с облаци щеше да донесе последния Ден на Господния съд над Неговите врагове, и тези, които се съпротивяват и отхвърлят Неговото управление. Те всички очакваха Илия да дойде преди Деня на Господа и явяването на Месията.

Обаче, те си имаха собствените очаквания и тълкувание относно пророческите декларации. Ние знаем днес, че те пропуснаха Месията и бях осъдени в Неговия Гняв. Исус каза, че те бяха измамени поради закоравелите си сърца, направените от човек традиции и страстното им желание за почитта, която идва от хората.

Можем да попитаме: Защо не Го разпознаха те? Те бяха заслепени от собствения си дневен ред и закоравели сърца.

В процеса, те отхвърлиха Главния краеъгълен камък.6* Като наемници на Лозето (Царството) те убиха Наследника и Сина, Исус Христос.7*

Религиозните лидери на Израел станаха Неговите врагове,  а не грешниците или римляните. Той дойде в смирение яздещ магаре. Те искаха и очакваха Неговото явяване да бъде на бял кон и с политическа сила. Тяхното тълкуване за Него беше съсредоточено върху човека, а не съсредоточено върху Христос. По тази причина Той не отговори на техните очаквания и гладни за власт умове. Те не успяха да разберат пророчеството относно страдащия слуга на Господа.8*

Въпреки че Йоан Кръстител ги предупреди за гнева, който идваше, те не се покаяха. Брадвата беше при корена, за да ги махне, ако нямаше плод на покаяние.

Йоан им каза, че Един по-велик от него самия носи отвяването на житото и огъня в ръката Си и ще очисти гумното Си изцяло и че Той ще изгори всичката плява с огън.9* Йоан Кръстител потвърди пророчеството на Малахия относно този ден на огън.

„Защото, ето, идва Денят, който ще гори като пещ; и всички горделиви и всички, които постъпват безбожно, ще бъдат плява и идващият ден ще ги изгори, казва ГОСПОД на Войнствата, така че няма да им остави нито корен, нито клонче“. – Малахия 4:1

„Ето, Аз ви изпращам пророк Илия, преди да дойде великият и страшен Ден на ГОСПОДА“. – Малахия 4:5

Идването на Господа в облаците

Писанията винаги  свързват идването на Господа в облаците с Деня на Господа, както видяхме от пророците. Религиозните лидери, които имаха голямо познание върху Старозаветните писания много се съблазниха от отговора на Исус при Неговия процес:

„…Първосвещеникът Му каза: Заклевам Те в живия Бог да ни кажеш Ти ли си Христос, Божият Син? Исус му каза: Ти каза. Но казвам ви, отсега нататък ще видите Човешкия Син седящ отдясно на Силата и идещ на небеснитеоблаци. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза: Той богохулства! Каква нужда имаме вече от свидетели? Ето, сега чухме богохулството“. – Матей 26:63-65

Исус направи три важни изявления в Своя отговор на първосвещеника:

  •  Аз съм Христос, Божия Син;
  •  Ще Ме видите седящ от дясната страна на Татко в сила; и
  •  Ще Ме видите идващ на небесните облаци.

Исус направи подобни изявления към Своите ученици в книгата на Матей:

„Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Баща със Своите ангели; и тогава ще отплати на всекиго според делата му. Истина ви казвам: има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Човешкия Син, идещ в царството Си“. – Матей 16:27-28

„Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава“. – Матей 24:30

Исус не говори за някакво далечно бъдеще събитие през 21-ви век. Той използва, библейски, пророчески език, за да опише Деня на Господа, който щеше да дойде в тяхното поколение.

Някои хора вярват, че Деня на Господа дойде с изливането на Святия Дух в Деяния, глава втора. Но апостол Павел предупреждава:

„да не се разколебавате лесно от здравия разум, нито да се смущавате – било от дух, било от слово, било от писмо, уж от нас изпратено – като че ли вече е настанал Денят на Господа. Никой да не ви подмами по никакъв начин; защото това няма да дойде, докато първо не дойде отстъплението,…“ – 2 Солунци 2:2-3а

Така че този Ден на Господа (Христос) още не беше дошъл когато Павел написа писмото си до солунците. Той може да бъде напълно проявен единствено в разрушението на Ерусалим и на храма през 70 г. сл. Хр.

Матей глава 24

Когато учениците чуха изявленията на Исус относно храма, и за това зло поколение,10* те дойдоха при Него и попитаха кога ще се случат тези неща, за които Той говори:

„И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и Му казаха: Кажи ни кога ще бъде това. И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?“ – Матей 24:3

Тука Исус отнася техния въпрос към следните неща:

  • Осъждението върху Ерусалим;
  • Идването на Човешкия Син;
  • Падението на Храма и;
  • Края на този век.

В Матей глава 23, Исус обявява съд върху религиозните лидери по Неговото време:

„Истина ви казвам: всичко това ще дойде върху това поколение“. – Матей 23:36

Това изявление беше потвърдено в края на разговора на Елеонския хълм:

„Истина ви казвам: това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това“. – Матей 24:34

Пророчеството съдържащо се в Матей 24 щеше да бъде изпълнено в това поколение. Нито едно от нещата, за които говори Исус не остана неизпълнено през четиридесетте години след Кръста на Исус, до падението на Ерусалим през 70 г. сл. Хр. Това беше последното поколение на този век.

Откровението

Книгата Откровение е написана около 68 г. сл. Хр. по време на управлението на тиранина, Нерон цезар. Тя има за тема скорошното идване на Господа с облак и Деня на Господа.

Повечето изтъкнати теолози са съгласни, че Откровението за Христос на Йоан се отнася за предстоящото идване на Господ Исус Христос. В същност книгата Откровение е съдебен процес срещу юдейския народ нарушаващ завета, обявявайки четирите седемкратни клетви описани в Левит 26.11*

При написването на видението са оставали само две години преди края на този век, падението на Ерусалим и неговото запустяване. Следователно посланието на Откровението беше неотложно и повтаря повече от десет пъти, че времето е кратко и е близо и че нещата ще се случат бързо.12*

„Ето, идва с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които Го прободоха; и всички земни племена ще заридаят заради Него. Да, амин“. – Откровение 1:7

Това Писание заявява, че всички земни племена (ге – термин често използван за Палестина, заета от Израел) ще Го видят да идва с облаците, дори тези, които Го прободоха. И те ще заплачат за Него.

Апостолите обвиняваха религиозните и невярващите юдеи затова, че убиха и разпънаха Господа чрез ръцете на римляните. Апостол Петър каза:

„Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие Го взехте чрез ръцете на беззаконници, разпънахте Го и Го убихте“. – Деяния 2:23   

„И така, нека добре знае целият Израилев дом, че този Исус, когото вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос“. – Деяния 2:36

„А Петър, като видя това, каза на народа: Израилтяни, защо се чудите на това? …вие предадохте и от когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да Го пусне. …Но вие се отрекохте от Святия и Праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец,убихте Княза на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели.“ – Деяния 3:12а, 13б-15

Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им каза: „Началници народни и старейшини на Израел …нека да знаете всички вие и целият народ Израил, че в Името на Исус Христос Назарянина, когото вие разпънахте, когото Бог възкреси от мъртвите“ – Деяния 4:8, 10а

„А Петър и апостолите в отговор казаха: На нас подобава да се покоряваме повече на Бога, отколкото на хората. Бог на бащите ни възкреси Исус, когото вие убихте, като Го приковахте на дърво“. – Деяния 5:30

Стефан заявява:

„Коравовратни и с необрязано сърце и уши! Вие винаги се противите на Святия Дух; както бащите ви, така и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? А още и избиха онези, които предизвестиха за идването на Праведника, на когото вие сега станахте предатели и убийци“ – Деяния 7:51

Самия Исус обвини юдейските лидери, че ще убият Божия Син и ще запълнят мярката на тяхното осъждение.

„Следователно свидетелствате за себе си, че сте синове на онези, които избиха пророците. Допълнете и вие мярката на бащите си. Змии! Рожби на усойница! Как ще избегнете осъждането на пъкъла?

Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдреци и книжници: едни от тях ще убиете и ще разпънете, други от тях ще биете в синагогите си и ще гоните от град в град, за да дойде върху вас всичката праведна кръв, пролята на земята – от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между храма и олтара.

Истина ви казвам: всичко това ще дойде върху това поколение. Ерусалиме, Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до теб! Колко пъти съм искал да събера твоите деца, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте! Ето, вашият дом ви се оставя пуст“. – Матей 23:31

И така списъка продължава и продължава…

Без съмнение това зло, религиозно, невярващо поколение уби и прободе Месията. По време на това поколение беше, когато дървото беше отсечено, плявата изгорена, храма унищожен и града изгорен с огън.

Разрушаването на Ерусалим и на храма през 70 г. сл. Хр. е било без съмнение идването в облак на Господа, и великия ден на отмъщението на Господа. Това започва с Неговата смърт, погребение и възкресение. Той осъди злия, и донесе вечно спасение. Беше коронясан за Цар на царете от Баща Си и седна от дясната страна на Силата на престола на Давид.13* После Той дойде с голяма власт и сила, за да осъди отстъпилия Израел през 70 г. сл. Хр., както предсказа на Своите ученици, на юдеите и на първосвещеника.

Юдейския историк, Йосиф Флавий дава графично описание на това ужасно време. Той пише няколко тома като свидетел на Божия съд над Ерусалим и Израел. Лозето (Царството) беше поверено на друг Народ, Църквата, който ще дава плода му. То никога повече няма да бъде отнето.14*

Физическото завръщане на Господа

Да, Господ ще се върне на земята отново както Той каза, но не като крадец в нощта или като в дните на Ной, защото това вече се е случило през 70 г. сл. Хр., когато Той дошъл като потоп, в облаци и гъста тъмнина и разрушил грешния религиозен народ нарушил завета и донесъл край на века на Закона и Пророците. Той изгорил града им, Ерусалим, чрез римската армия, но запазил и оставил Църквата, точно както Той се моли:

„Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от злия“. – Йоан 17:15

––––––––––

1* Исая 44:28 
2* Изход 13:21
3* Псалм 18:9-12
4* Матей 3:7
5* Матей 11:14
6* 1 Петрово 2:7
7* Матей 21:39
8* Исая 53:11
9* Матей 3:12
10* Матей 23:32-39
11* 1) Левит 26:18; 2) Левит 26:21;  3) Левит 26:24; 4) Левит 26:28;
12* Откровение 1:1; Откровение 1:3;  Откровение 2:5: Откровение 2:16: Откровение 3:11; Откровение 22:6; Откровение  22:7; 
Откровение 22:10: Откровение 22:12; Откровение 22:20.
13* Псалм 110; Деяния 2:30
14* Матей 21:43
следваща глава Битката при Армагедон