УЧАСТНИК В НЕГОВАТА БОЖЕСТВЕНА ПРИРОДА

Чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях УЧАСТНИЦИ НА БОЖЕСТВЕНОТО ЕСТЕСТВО (І Петрово 1:4).

Бог Е сила. Няма сила за вършене на добро в този свят освен силата, която идва от Бога. Сам Христос, когато дойде в плът на тази земя, заяви, че е получил силата Си от Бога. От Себе Си нищо не върша (Йоан 8:28). Не може Синът да върши от само Себе Си нищо (Йоан 5:19). Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мен? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но ПРЕБЪДВАЩИЯТ В МЕН ОТЕЦ ВЪРШИ СВОИТЕ ДЕЛА (Йоан 14:10).

След като отправи тези важни думи в Йоан 14:10, Христос се обърна към Своите ученици с обещание: Истина, истина ви казвам, който вярва в Мен, ДЕЛАТА, КОИТО АЗ ВЪРША, И ТОЙ ЩЕ ГИ ВЪРШИ; защото Аз отивам при Отца (Йоан 14:12). И както Неговите дела и плодовете Му зависеха от пребъдването Му в Отца, така нашите дела и плодовете ни зависят от пребъдването ни в Христос. Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене (Йоан 15:4). Отделени от Мен не можете да сторите нищо (Йоан 15:5).

Клонът е УЧАСТНИК в природата на лозата. Един и същи сок тече през нея. Едно и също е дървото. Листата са същите. Плодът е същият. Кората на дървото е същото.  ТОЙ Е ЧАСТ ОТ ЛОЗАТА! И докато клонът представлява част от лозата, той може да прави това, което лозата може да прави. Но винаги, когато е отделен – отсечен – от лозата, той вече не може да върши това, което лозата може да прави. Жизнените сокове престават да текат в клона и той престава да бъде участник в природата на лозата. Понеже в природата на лозата е ДА ПРИНАСЯ ПЛОД, отделеният клон никога не може да стори това.

Клоните могат да се отсичат, да се присаждат и ашладисват.

Ние като грешници спасени по благодат сме сравнявани в Божието слово с клоните на диво маслинено дръвче, които са присадени. Ти, бидейки дива маслина, си бил присаден и си станал СЪУЧАСТНИК в „тлъстия корен” на маслината (Римляни 11:17). Ако една присадка е ДОБРЕ НАПРАВЕНА, така че нищо да не застава между присадката и движещите се жизнени сокове, много скоро присадката започва да ИЗГЛЕЖДА И ДА СЕ ДЪРЖИ като останалата част от дървото.

Каква привилегия е да бъдем участници в божествената природа на Бога – да ИЗГЛЕЖДАМЕ по такъв начин, че тези, които ни гледат, да разберат, че сме били с Исус, и да ДЕЙСТВАМЕ толкова подобно на Него, че делата, които Той вършеше, НИЕ СЪЩО ДА ВЪРШИМ.

Ние единствено можем да бъдем участници в Неговата божествена природа чрез Неговите ОБЕЩАНИЯ, чрез вяра в Неговите обещания. Ние участваме в божествената природа на Неговата плодородност като упражняваме дарбите на Духа и изявяваме плодовете на Духа. Чрез упражняването дарбите на Духа Бог изявява своята ЧУДОТВОРНА СИЛА. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме СЪРАЗМЕРНО С ВЯРАТА  (Римляни 12:6). Това е тайната на всяко дело, което вършим за Бога. Трябва да вършим всичко СЪРАЗМЕРНО С ВЯРАТА СИ. Ние сме участници в божествената природа СЪРАЗМЕРНО С ВЯРАТА НИ. Малко вяра и клонът едва крета, жизнените сокове едва си прокарват път до клона, няколко зелени листенца, даващи слаба надежда за плод. Повече вяра, по-голямо участие в божествената природа, повече плод. Много вяра, ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ, жизнените сокове протичат свободно до всяка част на клона, който се е приклонил до самата земя под тежестта на родения плод!

Този, който е участник в божествената природа на Христос, ще бъде участник в Неговата природа на смиреност. Любовта и състраданието, които са част от природата на Христос, ще се проявят във всяка наша постъпка и отношение. Нежността и вниманието, добротата, търпението и мира. Радостта в служението и себеотрицанието – всички те ще бъдат част от живота на този, който е участник в божествената природа. Тези може да не са били част от твоята природа преди Христос да бе дошъл да обитава в теб, но когато си станал участник в Неговата природа, тези неща ще заместят предишните,  които някога бяха ТВОЯТА ПЛЪТСКА ПРИРОДА.

След като станеш участник в Неговата божествена природа, ще има мъдрост, която произтича от водителството на Духа. Не мъдростта, която е естествена и плътска, нито мъдрост, придобита поради наблюдателност, а мъдрост, ръководена от Духа, която е неразбираема за тези, които разбират водителството Му. Ще има знание, което ще идва в ума ти, произтичащо от знанието в Божия ум. Неща, които е нужно да знаеш, но няма как да узнаеш, Сам Бог ще ти ги открива и изявява. Ще има СИЛА, понеже Бог Е сила! Ще последват чудеса и знамения. Болни ще се изцеляват, куци ще прохождат, рак ще изчезва по твоята заповед. Слепи ще проглеждат, глухи ще възвръщат слуха си. Тайните на човешките сърца ще бъдат изявявани, когато е нужно. Души ще бъдат докосвани и разбуждани от съня на духовната смърт и ще бъдат доведени като нови създания в Царството. Да, ще има и такива, които ще са изгубили физическия си живот, но ще бъдат възкресени от мъртвите според Божията воля.

Бог не си запазва любимци. Всеки трябва да плати една и съща цена за силата. И една и съща сила се предлага на ВСЕКИ, КОЙТО Е ГОТОВ ДА ПЛАТИ ЦЕНАТА!

Пред всеки, който чрез вяра поиска да вземе за себе си Неговите велики и ценни обещания, вярвайки с цялото си сърце, че БОГ Е КАЗАЛ ТОЧНО ТОВА, КОЕТО Е ИМАЛ ПРЕДВИД, стои една отворена врата към нови приключения на вярата, надхвърлящи и най-смелите мечти!

следваща глава ЛИЧНИ НЕЩА