Глава единадесета: Божията светкавица

Удари целта

Това е най-страхотното нещо, което съм открил, след бейзбола. Бях в пети клас – в този заядлив, но не подъл етап от живота си, в който мразех да се къпя и не понасях момичетата. Неотдавна бях получил първата си лупа. Не знам как открих, че мога да държа лупата под такъв ъгъл, че да запаля къс хартия. Не правех големи бели, както когато почти запалих кабинета по физика с изложба на вулкани. Така и не разбрах как учителката ми писа 4 само, защото трябваше да изтича до прозореца с горящ вулкан в ръце и да го изхвърли навън. На мен ми изглеждаше доста правдоподобен. Нито пък беше като времето, когато изгорих кухненските шкафове, защото забравих мазнината от пържените картофи. Затова не получих оценка, въпреки че реакцията на майка ми беше много поучителна. Не беше като тези инциденти. Просто изгорих парче хартия на игрището.

После една „блестяща” идея дойде от падналата ми адамова природа. Повиках приятелите си, като ги уверих, че имам да им покажа нещо страхотно. Гледайки към Дънкън, едно от лошите момчета в класа, му казах с най-добрия си тон, сякаш му казвах: „Ти си щастливец.”: „Дънкън, подай си ръката. Искам да ти покажа нещо.” Дънкън не си държа ръката така много дълго. Подгони ме из цялото игрище! Някои хора просто не носят на шеги. Това има ли нещо общо с ходатайството?

Да. Едно от значенията на paga е „да улуча целта”. Намира се в Йов 36:32 „Покрива ръцете Си със светкавицата и заповядва й къде да удари”. Когато Бог изпраща светкавицата, тя удря определена цел и това е оприличено на ходатайство. Въпреки, че не е използвана думата paga, Авакум 3:4 също говори за светкавица, която излиза от ръката на Господа: „Сиянието Му бе като светлината. Лъчи излизаха из страната Му и там бе скривалището на силата Му”. Емплифайд Байбъл е също много описателна: „И неговото сияние беше като слънцето; лъчи струяха от ръката Му и там (в бляскавото сияние) е скривалището на силата Му”.

В известен смисъл ние сме като лупа. Ние не увеличаваме Божията сила, а позволяваме на Сина да свети чрез нас, като насочваме Неговата светлина в желаната посока, за да „удари целта”. Виждали ли сте дърво, ударено от светкавица? Ако сте, тогава сте видели преобраз на ходатайството. Често се моля в близката гора. Понякога се натъквам на дърво, ударено от светкавица. Светкавицата е толкова гореща, че променя молекулярната структура на дървото и извива стъблото, докато стане на ленти като захарна пръчица. Температурата на светкавицата достига 30000º С – по-висока, отколкото на повърхността на слънцето. Това е доста горещо! И Бог използва това, за да покаже Своето осъждение! Ако теологията ми е вярна, творецът трябва да е по-велик от творението. Това означава, че силата и енергията в Бога са по-големи от тези на светкавицата. Не е чудно, че Писанието казва: „Както восък се топи в огъня, така ще погинат нечестивите пред Бога… Планините се топят като восък в присъствието на Господа… Той издига гласа Си и земята се топи” (Псалм 69:2; 97:5; 46:6). „Защото нашият Бог е огън пояждащ” (Евреи 12:29).

За да обясним добре тази глава, трябва да положим добра основа. Затова искам да разгледам няколко стиха, които показват връзката на Бога със светлина или светкавица. Една от причините да споменавам толкова много стихове е, за да покажа, че тази тема присъства почти навсякъде в Писанията. Надявам се, че Библията не ви отегчава. Ако ви отегчава, сигурно ще трябва да пропуснете тази глава. Но по-добре се покайте и продължете да четете! 

Бог е светлина

Следващите стихове показват връзката на Бог със светлина или светкавица и има още много подобни стихове, които могат да се споменат. І Йоан 1:5 „И известието, което чухме от него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина”. Евреи 1:3 (Ampl.) „Той е пълният израз на Божията слава (светлината, излъчването на Бога) и съвършеният отпечатък и самият образ на Божията природа, като държи, поддържа, ръководи и движи вселената чрез мощното Си Слово и сила. Когато ни очисти от греховете ни и ни освободи от вината, като предаде Себе си за нас, Той седна отдясно на Божието величие на високо”. І Тимотей 6:16 „Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина, когото никой човек не е видял, нито може да види; комуто да бъде чест и вечна сила. Амин”. (Вижте също Яков 1:17, Изход 19:16, Езекиил 1:14, Откровение 4:5.) Понякога Божията светлина или нейното сияние се свързва с Неговата слава. Следващите стихове са пример за това: Лука 2:9 „И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия, и те се уплашиха много”. Лука 9:29-32 „И като се молеше, видът на лицето Му се измени и облеклото Му стана бяло и бляскаво… А Петър и ония, които бяха с него, ги беше налегнал сън, но когато се разбудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него”. (В Американ Стандарт версията четем, че „бляскави” буквално означава „блести като светкавица”. Уест също го превежда по този начин. не е чудно, че Петър искаше да построи скинии там.)

Откровение 21:23 „И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна, да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнето”. (Вижте също ІІ Коринтяни 3:7).

Понякога тази светлина, светкавица или слава на Бога излиза от устата Му и често се нарича меч. Първите четири стиха определят Божиите думи или уста като Негов меч. Останалите стихове са свързани със светлина или светкавица. Ефесяни 6:17 „Вземете също за шлем спасението и мечът на Духа, който е Божието Слово”. Откровение 2:16 „Затова покай се и ако не, ще дойда при теб скоро и ще воювам против теб с меча, който излиза от устата Ми”. Откровение 19:15 „Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщи”. (Вижте също Евреи 4:12).

Псалм 29:7 (Ampl.) „Гласът на Господа разцепва и изпраща раздвоена светкавица”. Езекил 21:9-10, 15, 28 „Сине човешки, пророкувай, казвайки: Така казва Господ. Речи: Меч, меч се остри, още се излъсква; остри се, за да извърши голямо клане; излъсква се, за да лъщи. Можем ли прочее да се веселим? Това е на сина ми жезълът, който презира всяко дърво… Нанесох ужаса на меча против всичките им порти, за да се стопи всяко сърце и да се спъват по-често. Уви, приготви се, за да блести; наточи се, за да коли… И ти, сине човешки, пророкувай, като речеш: Така казва Господ Йехова за амонците и за тяхното укоряване. Кажи: Меч, меч е изтеглен, излъскан, за да коли и блестящ, за да изтреби”. Второзаконие 32:41 (Ampl.) „Че ако изостря светкавичния си меч и взема в ръката си съда, ще въздам на враговете си и ще дам отплата на тези, които ме мразят”. (Вижте също Псалм 18:13-14, Осия 6:5).

До тук свързахме Бог със светлина и светкавица, която понякога се появява като Негова слава. Понякога излиза от устата Му и е мощно оръжие. Следващите стихове говорят за Божията светлина в контекста на възмездието върху враговете Му. Псалм 97:3-4 „Огън отива пред него и изгаря противниците му отвред. Светкавиците му осветляват вселената; земята вижда и трепери”. Откровение 8:5 „И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и хвърли огъня на земята; и настанаха гърмове и гласове, светкавици и трус”. Откровение 16:18 „И произлязоха светкавици и гласове и гърмове, и стана силен трус, небивал откак съществуват човеците на земята, такъв трус, толкова силен”. (Вижте също Псалм 78:48, Откровение 11:19).

Последните няколко стиха свързват действието на Божията светлина с избавянето на народа Му. Псалм 18:14 „И прати стрелите си, та ги разпръсна. Да, светкавици в изобилие, та ги смути”. Псалм 77:17-18 „Облаците изляха поройни води, небесата издадоха глас, също и стрелите ти прелетяха. Гласът на гърма ти бе във вихрушката, светкавиците осветиха вселената, земята се потресе и се разклати”. Псалм 144:6 „Застрели със светкавица, за да ги разпръснеш. Хвърли стрелите си, за да ги поразиш”. (Вижте също Псалм 27:1).

Според всички тези и други чудесни стихове, Бог е светлина и понякога тази светлина или слава излиза от Него като светкавица. Много пъти Библията споменава това във връзка с враговете Му – Негови или на Неговия народ. Бог просто изпраща Своята слава или светлина в ситуацията. Тя блясва като светкавица и се случва paga. Божията сила „удря целта”. Това се случи веднъж преди няколко хиляди години, когато в небето имаше бунт. Луцифер, изпълнен с гордост, реши да се издигне над Бога. Лоша идея, сатана! Тази война не продължи дълго – почти толкова, колкото светкавица проблясва в небето. Исус го каза в Лука 10:18-20 (перифразирано от мен): „Не се радвайте, момчета, само, защото демоните ви се покоряват в Моето име. Това не е голяма работа. Аз видях как сатана беше изгонен от небето. Стана много бързо. Светкавица блесна и него го нямаше. Радвайте се за това, че имате взаимоотношение с Бога! 

Светлината побеждава тъмнината

Не знаем дали наистина е блеснала светкавица, когато сатана беше изхвърлен от небето, но поради някаква причина Исус използва това сравнение. Той каза, че това стана „като светкавица” (ст. 18). Вярвам, че наистина е имало светкавица, но това няма особено значение, тъй като все пак е направена аналогия с това, че светлината побеждава тъмнината. Всъщност не мисля, че в повечето вече споменати стихове действително е могла да се види светкавица в естествения свят. Понякога наистина има видима светкавица, както при преобразяването на Исус, когато дрехите Му започваха да светят или когато славата Му осветява тронната зала в небето. Въпросът не е в това, какво може да се види с естествените очи, а какво се случва в духовния свят – светлината побеждава тъмнината.

Светлината е повече от символичен преобраз на Божията благост и чистота, тя представлява Неговата сила и енергия. Независимо дали светлината е реална или символична, резултатът е един и същ – Божията сила надделява над царството на тъмнината. Тази аналогия със светлината и тъмнината е широко разпространена в Писанията. Друг силен пример за това как Божията светлина надделява над тъмнината на сатана е кръстът. Йоан 1:4-5 казва: „В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината светеше в тъмнината и тъмнината не я разбра”.

Думата „разбра” е гръцката дума katalambano, което може да означава или „разбирам” или „хващам, държа”. Много специалисти смятат, че в този пасаж тя би трябвало да се превежда с второто значение, защото силите на тъмнината не се опитваха да разберат Исус. Те се опитваха да Го хванат или задържат, както полицай арестува престъпник. Според мен това е много по-логично.

Уест превежда 5 стих по следния начин: „И светлината постоянно сияеше в тъмнината. И тъмнината не можа да я завладее”. Мофат го казва по следния начин: „Посред тъмнината засия светлината и тъмнината не можеше да я владее”. Кръстът беше двубой – светлината победи тъмнината. Бог се изправи и враговете Му се разпръснаха. Боб Уудс в „Сборник проповеди” разказва история за едно семейство, което завело единайсетгодишния си син и деветгодишната си дъщеря в пещерата Карлсбад. Както винаги, когато стигнали до дъното на пещерата, водачът изгасил светлината, за да покаже колко тъмно и тихо е под повърхността на земята. Малкото момиченце, обгърнато внезапно от пълна тъмнина, се изплашило и започнало да плаче. Веднага се обадило братчето му: „Не плачи. Той знае как да включи светлината.”

Вярвам, че сатана сънува някои кошмари. Един от тях е как светлината или светкавицата блясва в небето и той е изхвърлен. Той сигурно мрази гръмотевичните бури. Те дори звучат като величествения глас на Бога! „И гръмна Господ от небето, всевишният даде гласа си, град и огнени въглища. И прати стрелите си, та ги разпръсна. Да, светкавици в изобилие, та ги смути” (Псалм 18:13-14). „Гласът Господен е над водите. Бог на славата гърми. Господ гърми над големите води” (Псалм 29:3). Представете си ужаса на сатана, когато Божията светлина блесна от кръста – същата светлина, която го изхвърли от небето. Дори мога да го чуя как вика: „О, не-е-е! Ето я отново! Той не ми даде небето, а сега ще ми вземе и земята.” 

Помазание „светкавица”

Да, на кръста фалшивият „ангел на светлината” се срещна със самата Светлина и от тогава всичко се промени! Великата светлина дори се възпроизведе в множество малки светлини – „Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като от рода на осветлените” (Ефесяни 5:8) – като ги изпълни със Своята слава! За пръв път сатана разбра Исая 60:1-3 „Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, и славата Господна те осия. Защото ето, тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а над теб ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора”. „Ужас!” – сигурно си е помислил той. За пръв път дяволът разбра, че старозаветният храм символизираше нас – тази нова раса от хора, наречени християни („малки христосовци”) – и че Божията слава е във всеки един от нас. „Голям ужас!” И с това се връщаме отново към нас.

Моля ви, прочетете внимателно следващите твърдения, като следите връзката. Ако ходатайството е представено от Божията светкавица, която удря целта; и ако Христовото дело на ходатайство, когато Той срещна сатана и отне неговото господство, беше победа на светлината над тъмнината; и ако нашите ходатайствени молитви просто освобождават или представят Христовото ходатайство, смятам, че можем да кажем, че нашето ходатайство освобождава Божията светкавица да блесне в ситуации, като донесе поражение за силите на тъмнината:

–          Кръстът сияе отново;

–          Светлината на света блести отново;

–          Царското свещенство изявява превъзходствата на Този, който ги е призовал от тъмнината в Своята чудесна светлина (вижте І Петрово 2:9).

–          Лазерът на молитвата силно гори;

–          Светкавичният меч на Духа свети ярко;

–          Исус и Отец са прославени в църквата (вижте Ефесяни 3:21).

Разгледахме помазанието за „носене” и помазанието „пеперуда” и може би това е помазание „светкавица”! В Йоан 1:5, което вече цитирахме, изразът „светлината свети в тъмнината” може по-точно да се преведе като „светлината постоянно свети в тъмнината”, поради силата и наклонението на глагола. Всъщност някои преводи действително го превеждат така. Светлината, която победи тъмнината, все още свети – и победата продължава. Но тя може да бъде освободена от църквата!

В своята първа Ол Стар игра Роджър Клеменс, великият пичър на Бостън Ред Сокс, за пръв път от години играел с бухалката, заради правилата за определяне на хитърите на американската лига. След като видял как светкавично бързата топка на Дуайт Гуудън профучава край него, Клеменс се обърнал и попитал клечъра Гари Картър: „И моите подавания ли са такива?” „О, да!” – отговорил Картър. От тогава Клеменс подавал много по-смело, след като си припомнил колко съкрушителна за хитъра е добрата бърза топка. Ние често забравяме колко силен е Святият Дух в нас и колко разрушителен за силите на тъмнината е Неговият светкавичен меч. Той има свръхестествена сила да побеждава делата на тъмнината, когато ние Го освободим с увереност! 

Дъч среща Голиат по улиците на Бурбон

Водех евангелизационна група от 200 студенти от института „Христос за нациите” в Марди Грас през 1979 г. Служението ни беше съсредоточено главно на улица Бурбон, където има най-много места за увеселение. Виждал съм много малко места, където тъмнината владее толкова силно, колкото на този постоянен празник на злото. Прекарахме много часове в молитва и подготовка, преди да излезем да свидетелстваме. Бяхме уверени в сърцата си, че сме постигнали победа в Духа. Светлината вървеше пред нас. Чувствахме, че отиваме само да съберем користите. Видяхме десетки да предават живота си на Христос и преживяхме много драматични моменти, в които светлината триумфираше над тъмнината. Не липсваха и изпитания. Едно от тях, което силно ми въздейства, беше сблъсъкът с обладан от демони мъж, който се опита физически да нарани някой от нас – да ни убие. През повечето време аз обхождах улицата, като се молех за „армията ни”, докато те свидетелстваха и се молеха с хората. Една вечер аз и моят партньор пресякохме улицата, за да говорим с двама от студентите, които носеха плакат „Бог те обича!”. Докато говорехме, един огромен човек, който ще наречем Голиат, дойде незнайно откъде. Той беше висок около 3 метра (или поне 2), тежеше 200 килограма (или поне 120). Беше облечен отгоре до долу като римски войник, или може би като филистимски воин и носеше дълъг камшик, с който плющеше, докато се приближаваше към нас. Устните му бяха покрити с кървава пяна и кръв се стичаше от ъгълчетата на устата му. Той се приближи, като размахваше камшика и ръмжеше като бясно куче. Хората се отдръпваха, за да наблюдават, а Голиат започна да вика с дебел, груб глас: „Бог бил любов, а? Сега ще ви убия!”

Като проницателен човек, аз бързо разбрах, че имаме проблем. Исках да кажа някой силен като меч стих, но единственият, който ми дойде наум беше: „Да живея е Христос, а да умра – придобивка!” Но като че ли това не беше стихът, от който се нуждаех! Докато стоях и се чудех защо останалите трима не предприемат нищо, изведнъж се сетих защо – аз бях лидерът! И като мъдър лидер, аз извиках: „Всеки да се спасява сам!” След това добавих на себе си: „Крака, не ме предавайте!” Чувствах по-силно помазание „пеперуда”, отколкото „светкавица”. Разбира се, че не казах тези неща, но имаше силен страх, който се опита да ме завладее. Какво всъщност направих?

Ходатайствах! И когато погледнах към другите трима, видях, че устните им помръдваха мълчаливо. Те също ходатайстваха! Това беше ходатайство, умножено по четири. (Лупите не ме разочароват вече.) Когато вързахме силите на тъмнината, които владееха този човек, в името на Исус, за секунди той започна да се променя. Изражението на лицето му се промени, гласът и отношението му се промениха. Демоните, които го владееха, бяха победени. Светлината надделя.

Човекът всъщност изглеждаше объркан. Погледна ни със странно изражение, измърмори нещо за това, че можем да продължим, и бавно се отдалечи, докато тълпата наблюдаваше с удивление. Светлината победи тъмнината. Божията сила „улучи целта” (paga), като накара злите духове да млъкнат и ни спести срама и възможно нараняване. По-късно същата вечер, когато всички се събрахме и споделяхме преживяванията си през деня, всички бяха удивени, когато разказвахме колко безстрашни и уверени бяхме, когато се сблъскахме с „Голиат” и как владеехме положението. „Нямахме никакво съмнение” – всички уверихме групата. Нека Бог да ни прости! 

Живи храмове, които носят слава

Баща ми Дийн Шийтс, който е пастор в Охайо, видял светлината да побеждава тъмнината по време на едно мисионерско пътуване в Хаити. Той проповядвал Евангелието и се молел за болните според Марк 16:15-18. Както вероятно знаете, официалната религия на Хаити е вуду, следователно демоничната активност е силно разпространена. Силите на тъмнината действат свободно. Баща ми усещал специално водителство от Духа да се моли за слепи хора, така че ги приканил да излязат напред. Двайсет души откликнали. Когато заставал пред тях, очаквайки инструкции от Святия Дух, за 19 от тях той получил едно и също нещо: „Изгони духа, който причинява слепотата.” Всеки път, когато го правел, те се изцелявали мигновено. Paga! Светлината удари целта, премина през заслепени очи и даде зрение. Това, което много вярващи не разбират, е, че ние сме изпълнени със славата и светлината на самия Бог. Когато апостол Павел, вдъхновен от Святия Дух каза: „Знаете ли, че сте храм на Святия Дух и Божият Дух живее във вас?” (І Коринтяни 3:16), той употреби гръцката дума за „храм” naos, която винаги се отнася за Светая Светих. Той всъщност казваше: „Знаете ли, че сте Светая Светих?” Думата „обитава” е взета от старозаветната дума shakan, която означава „обитавам или живея”. Славата shakinah беше славата, обитаваща в Светая Светих. Павел каза, че в Христос Божията слава shakinah сега обитава в нас (вижте І Царе 4:4, ІІ Царе 6:12-19). Ние сме новата Светая Светих, храм от живи камъни, неръкотворен, а направен от самия Бог. ІІ Коринтяни 4:6-7 го казва по следния начин: „Понеже Бог, който е заповядал на светлината да изгрее в тъмнината, е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос. А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната слава е от Бога, а не от нас”. Израил носеше в битка ковчега на завета, който представляваше Божието присъствие и слава (вижте Исус Навин 6:6).

Псалм 68:1, който се отнася за духовното воюване, е цитат на този стих от Числа. Същото това присъствие и слава сега обитават в нас. Посланието, което трябва да разберем, е, че ключът към победата е, да носим това присъствие на Бог с нас в битката. Той се изправя и разпръсва враговете Си чрез нас. Сега ние сме тези, които Го носят! 

Освободете светлината

Стани и свети, Църкво, защото светлината ти дойде и славата на Господа е върху теб! Наистина тъмнина покрива земята и мрачна сянка народите, но това е победена тъмнина. Народите търсят светлината и царете сиянието на твоя изгрев (Исая 60:1-3, перифразирано от Дъч Шийтс). Ние сме воини на светлината. Трябва смело да освобождаваме светлината на Всевишния, като даваме достъп на победата на Христос. Той ни е дал Своята светлина – Словото Си и името Си.

Използвайте ги! Обърнете се към Сина и Му позволете да свети чрез вас и да удари целта! Размахвайте лазерния меч на Духа! Ние често забравяме колко силен е Святият Дух в нас и колко разрушителен за тъмнината е Неговият светкавичен меч. Той има свръхестествена сила да побеждава делата на тъмнината, когато Го използваме с увереност.

Застанете духовно пред непокорните си деца и помолете Бог да изпрати кротост в тях. Насочете светлината на свободата към техните пристрастявания, било то наркотици, секс, алкохол или нещо друго. Бъдете агресивни в Духа! Съпрузи, помолете Бог да огрее живота на брачния ви партньор, като пробие тъмнината на измамата и ги освободи. Пастори, извикайте към Святия Дух да блесне и да премахне борбите, разцепленията и самодоволството от вашите църкви. Докато вие чакате Бог да направи нещо, Той може би чака вас. Пуснете светлината! Извикайте я в името на Исус.

Както израилтяните носеха присъствието и славата на Бога в битката, така трябва да правим и ние. Всичко, което беше в ковчега на завета е в нас хлябът на живота, жезълът на свещеническата власт и Божият закон. И славата, която беше върху него, сега свети чрез нас. Покажете го с поведението си! Използвайте меча – говорете Словото! „Нека Бог се изправи чрез вашето ходатайство и да се разпръснат враговете Му”! 

Въпроси за размишление

1. Какво е общото между paga и светкавица?

2. Обяснете връзката между Божията светлина (светкавица) и Божия съд. Можете ли да обясните как това стана на кръста?

3. Каква е връзката между Бог, светлината, Неговия меч и нашето ходатайство?

4. Какво е Светая Светих? Как това е свързано с ходатайството?

5. Помислете за ситуация, в която светлината е победила тъмнината. Как го направи Бог? Помислете за настоящата ситуация, в която можете да използвате ходатайство, за да постигнете същите резултати.

6. Обичате ли да представяте Исус?