Седем основни откровения, които всеки вярващ трябва да знае

Има седем основни откровения от Божието Слово, в които всеки вярващ трябва да бъде утвърден. Веднъж утвърдиш ли се в тези области, ще се окажеш в силна позиция и няма да бъдеш поклатен от заобикалящите те обстоятелства. Ще бъдеш като Исус в Матея, 24 глава, небезпокоен сред всичко онова, което Сатана може да хвърли на пътя ти.

Апостол Павел е бил утвърден в тези откровения. Господ Исус Христос лично му ги бе открил. Апостолът разбра авторитетът на вярващия, наследството на светиите, които сме ние в Христа, и това, което имаме в Него. Тези откровения са съществена част от живота на апостола, следователно Павел е бил в състояния да се изправи лице в лице с болести, страдания, корабокрушения, демони – да се срещне лице в лице със самия ад и да каже: „Във всичко това ставаме повече от победители, понеже съм уверен, че нищо не ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса.“

Тези седем откровения трябва да станат изключително реални за теб като вярващ, за да останеш незасегнат, непоклатим от ставащото в света около теб. Това е, за което Исус се молеше, като каза: „Отче, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята.“ Небето не е засегнато от нещата, които произтичат на земята, и Исус искаше да каже, че трябва да имаме част от небето там, където сме. Ние сме създадени да надмогваме обстоятелствата около себе си със Словото на живия Бог. Ако обстоятелствата в твоя живот не вървят заедно със Словото Божие, вземи Словото и ги промени!

Здраво утвърден с Божието Слово в сърцето си, ти ще приличаш на човека от 112-ти псалом; сърцето ти ще бъде укрепено (непоколебимо); ще се доверяваш на Господа и ще бъдеш абсолютно непоколебим от лоши слухове. В момента, когато се надигне проблем, тези откровения от Божието Слово ще заработят у теб и ще потекат из устата ти. Думите, които говориш, ще са в хармония с Божието Слово, и проблемът, който е пред теб, ще трябва да спре атаките си против теб. Ни едно оръжие, насочено срещу теб, няма да устои!

Откровение 1

Реалността на изкуплението

Първото откровение, в което трябва да се утвърдиш, е истината за твоето изкупление в Христа. Какво означава това за теб като вярващ? В Евреи 9:11-14 се казва за това, което Исус извърши при изработването на нашето изкупление чрез Своята кръв. Стих 12 казва: „…но със собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление…, като влезе веднъж завинаги в светилището.“

Има три основни нещата относно изкуплението, които всеки вярващ трябва да знае!

1. НАШЕТО ИЗКУПЛЕНИЕ БЕШЕ ВЕЧЕ ИЗВЪРШЕНО ЗА НАС. В Евреи 9:12, което току що цитирах, се използва минало време, ПРИДОБИ.

2. НАШЕТО ИЗКУПЛЕНИЕ Е ВЕЧНО ИЗКУПЛЕНИЕ. Ако това е вечно изкупление, тогава Сатана е вечно поразен!

Грехът и Сатана не биха могли да господстват над теб по никакъв начин!

3. НАШЕТО ИЗКУПЛЕНИЕ Е ДЕЙСТВАЩО СЕГА. Няма да ти се наложи да чакаш да отидеш на Небето, за да се радваш на помощта на своето изкупление. То е в сила точно сега!

Апостол Павел е написал няколко много важни неща за нашето изкупление в Ефисяни 1:3-9. Стих 7 казва: „…в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му…“ Нашето изкупление е установен факт.

Исус беше последната жертва под завета на Авраам. Той беше Божият Агнец, принесен на олтара на кръста като Първосвещеник. Никога вече на човек няма да се налага да принася кръвта на телци и козли като жертва за грях. Исус плати цената веднъж и завинаги, придобивайки нашето вечно изкупление!

Когато Господ Бог Го провъзгласи за Цар на небето и земята, Исус се върна на земята и каза на учениците Си: „Даде Ми се всяка власт на небето и на земята“ (Мат. 28:18). Какво направи Той с тази сила? Взе ли я обратно със Себе Си на небето? Не, Той каза: „Идете, прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал…“ Исус взе силата, която Му бе дадена, и я постави в ръцете на човека. Тогава Той възлезе на небето и зае Своето място отдясно на Отца. Той седна там, очакващ Своите врагове, за да ги направи Свое подножие.

Бог ни даде авторитета, който Исус взе от Сатана. Сега отговорността да държим Сатана под нозете си е наша. Не бива да позволяваш на Сатана да управлява дома ти. Не бива да му позволяваш да господства над финансите и нещата от живота ти. Щом веднъж се утвърдиш в изкуплението си, изкуплението, което Исус извърши за теб, плащайки най-високата цена, ще се откажеш да позволиш на Сатана да окаже каквото и да е било влияние върху теб!

Нека да погледнем в Галатяни 3:13-14, за да види какво точно включва нашето изкупление. Трябва да пазиш тези думи в сърцето си. „Христос ни изкупи от проклятията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“; така щото благословението, дадено на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.“ ТИ СИ ИЗКУПЕН ОТ ПРОКЛЯТИЯТА НА ЗАКОНА! Прочитайки 15 стих от 28 глава на Второзаконие, ще видиш нещата, включени в това проклятие. То включва всяка болест, всяко нещастие, всяка чума, всяко бедствие, които са известни на хората. Стих 61 дори казва: „…още и всяка болест, и всяка язва, която не е написана в книгата на тоя закон…“ Това покрива всяка болест – от кожицата в дъното на нокътя до туберкулозата.

В Галатяни 3:29 се казва какво е придобило нашето изкупление. „И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.“ Второзаконие 28:1-14 изрежда всички благословения на Авраам. Научи ги и ги укрепи в духа си. Ще осъзнаеш, че имаш завет с Бога, подписан с кръвта на Исус. Исус е гаранцията на завета. Той е валиден за теб сега! И ИМАШ ЗАКОННО ПРАВО ДА БЪДЕШ БЛАГОСЛОВЕН ОТ БОГА. Във Второзаконие 28:7 се казва, че Бог ще благослови всичко, до което се докосне ръката ти. Ако враговете ти са тръгнали срещу тебе по един път, Бог ще ги направи да бягат през седем пътища! Бог казал, че те е направил глава, а не опашка, че ще бъдеш винаги отгоре и никога отдолу!

Как реалността на твоето изкупление в Христа оказва влияние на това, което се случва около теб в момента? Веднъж утвърдил се и укрепил се в реалността на изкуплението си, ще осъзнаеш авторитета си като вярващ, ще осъзнаеш, че няма да ти се налага да стоиш твърдо за каквото и да е било нещо, което Сатана хвърли на пътя ти. Ефисяни 1:22 казва, че Бог е поставил ВСИЧКО под нозете на Исус. Къде са нозете? На тялото, вярващите изграждат Тялото Му. Цялото царство и сила са били поставени под нозете на Исус, затова цялото царство и сила са били поставени под ТЕБ. Ти притежаваш наследството като светия и твоето изкупление и авторитет са част от това наследство

Ти си изкупен, казва го Библията, НЕКА ИЗКУПЕНИТЕ ОТ ГОСОПОДА ГО ПОТВЪРДЯТ. Осмелявам се да кажа какво означава изкуплението ти в твоя живот. Исус плати най-високата цена за теб! Аз категорично отказвам да се оставя под яростната атака на Сатана и да го оставя да мисли, че триумфира над мен след това, което Исус Христос направи на Голгота, за да откупи свободата ми. Синът ме направи свободен и аз действително съм свободен! Твоето изкупление е действащо сега, утвърди се в него!

Откровение 2

Реалността на новорождението

„За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, (всичко) стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе си чрез (Исуса) Христа и даде на нас да служим за примирение…“ (2 Кор 5:17-18) Ние сме нови създания. Престани да мислиш за този стар човек. Той умря със смърт на кръст и нов човек зае мястото му – нов човек, създаден по Божие подобие.

Новото създание има достъп до наследството на Бога. Във 2 Петрово 1:4 се казва, че ние сме направени участници в божествената природа на Бога. Природата на Бога е вечен живот, а действителният живот на Бога бе предаден на твоя дух в новото създание. Исус казва в Йоан 10:10: „Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.“ Неговият живот е изворът в нашето наследство. Ние не сме ограничени от нещата в този свят. Не сме ограничени от естествените, човешки възможности. Ние сме участници в Божията свръхестествена природа и затова имаме достъп до Божието наследство, мъдрост, помазание, сила, любовта и вярата на Бога. Неговата божествена природа има предвид всички атрибути на Бога, а ние сме част от тази природа. Когато това стане реалност в духа ти, ти вече няма да гледаш на себе си от плътска гледна точка. Ти ще видиш себе си, както е писано в Ефес.2:10: „Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил на ходим.“ Това е пътят, по който Бог те вижда. Откровението на новото създание в духа ти ще превърне тези неща в реалност за теб и ти ще постъпваш съобразно тях.

Много християни днес са ограбени в Божиите благословения, чисто и просто, защото не са утвърдени в новорожението. Поради невежеството те позволяват Сатана да ги накара да вършат неща, които са вършили, преди да приемат Исус. Дяволът продължава да ги карат да живеят в осъждание и да мислят, че Бог не ги обича. Без откровението на новорождението в твоя дух Сатана ще продължава да те държи в сферата на старото създание, ограбвайки ти Божиите благословения. Този стар човек умря и си отиде – новорождението е реалност! ТИ СИ НОВО ТВОРЕНИЕ, СЪЗДАДЕНО В ИСУС ХРИСТОС! Вечния живот, природата на Бога, работи в теб. Не трябва да чакаш да отидеш на небето, за да се радваш на вечния си живот – ти го притежаваш точно в този момент! Той е твой!

Откровение 3

Реалността, че сме станали праведни пред Бога

Когато се утвърдиш в праведноста, ти си на път към победата! Праведноста не е нещо, което можеш да постигнеш едва когато отидеш на небето. Тя е валидна сега. Праведност е стара дума, която буквално означава „правилно стоене пред Бога“. В 2 Кор. 5:21 се казва: „Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.“ Ти си станал праведен пред Бога!

В Римляни 3:21-23 се говори за тази праведност. Стих 22 казва: „…правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички (и на всички), които вярват…“ Някой би могъл да кажа: „Но аз мислех, че в Библията се казва, че „няма праведен ни един“. Да, така е, о това се отнася до нашата човешка праведност, която обаче е като парцалива дрипа, и затова Исус ни даде Неговата праведност. Това е основата на благовестието! Исус стана грешен поради нашите прегрешения, за да станем ние праведни чрез Неговата праведност.

Имаш праведна обхода с Бога на вселената и тази обхода ти дава възможност да стоиш в присъствието на всевишния Бог без чувство на грях, вина, страх, малоценност или осъждение. Ти имаш точно толкова право да стоиш пред Бога, колкото има и Исус. Радвай се на Неговата праведност! Обърни внимание на тези неща и им позволи да станат реалност в твоя вътрешен човек.

Откровението, че сме станали праведни пред Бога, ще направи твоя молитвен живот много внимателен. Библията казва в 1 Петрово 3:12: „…защото очите на Господа са върху праведните и ушите Му към тяхната молитва…“ В Яков 5:16 се казва: „Голяма сила има в усърдната молитва на праведния.“ В разширения текст на Библията се казва: „Ревностната молитва на праведния дава на разположение огромна сила – бърза в действието си.“ Това може да направи молитвата на един праведен човек. В такъв случай какво би била способна да направи молитвата на двама души? А на десетима? А на сто?

Утвърди се в това, че си станал праведен пред Бога, и този вид сила ще стане действаща в твоя молитвен живот. Когато и да се надигне криза, ще знаеш, че в момента, в който се молиш, имаш Божието внимание. Когато силата на праведноста е действаща реалност в живота ти, никога вече няма да бързаш, нито ще се колебаеш. Исус никога не бързаше по времето на пребиваването си на земята. Той винаги знаеше изхода от всяка една ситуация. Защо? Защото беше утвърден в Своята праведност и в Своята правилна обхода с Бог Отец. В Псалом 37:25 се казва: „Но не съм видял праведния оставен, нито потомството му да проси хляб.“

В много случаи в разширения вариант на библията се използва фразата „безкомпромисно праведен“. Човек, утвърден в правилната си обхода с Бога, няма да допусне компромис по отношение на Словото. Облегни се твърдо на праведноста си в Господа! Доведи я до предела и! И ще видиш, че Исус, Апостолът и Първосвещеникът на твоята изповед, ще ти я върне заедно със Своята сила.

Откровение 4

Реалността на това да бъдеш Божие обиталище

Има три вида взаимоотношения между Бога и човека, проявени в Библията:

1. Бог за нас.

2. Бог с нас.

3. Бог в нас.

В Стария Завет хората са били засегнати само от първите два вида взаимоотношения. Бог за тях и Бог с тях. Можеш да видиш през целия Стар Завет, че когато хората са били уверени в тези два типа взаимоотношения, са имали успех.

Многократно Бог е говорил чрез устата на Своите пророци, казвайки: „Не бой се, защото Аз съм с тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подпра с праведната Си десница.“

Когато тези старозаветни светии са имали знанието, че Бог е с тях и за тях, не са имали абсолютно никакво поражение в живота си. Какво предполагаш, че са били способни да направят, имайки Бога до себе си? Подвизите, извършени чрез Бога от Мойсей, Илия, Самсон, Давид и всички останали, бяха огромни, но са наистина нищо в сравнение с нещата, които всеки един новозаветен християнин би трябвало да извършва днес. Ти си роден от Господа. Имаш мощния Святи Дух, обитаващ в теб. Ти си изпълнен с Бога!

Откровението, че си Божие обиталище, ще те накара да осъзнаеш пълнотата на твоя завет с Бога. Във 2 Коринтяни 6:16 се казва: „Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде.“ Ти не прие само малка част от Святия Дух в сърцето си. ТИ СИ ОТКРАЙ ДОКРАЙ СВЯТ ДУХ! Същият Святи Дух, Който дойде върху Самсон и му даде възможност да убие 1000 души с челюст на орел; същият Святи Дух, Който дойде върху Илия и го направи да изпревари царските колесници с 20 мили; същият Святи Дух, Който радели Червеното море; същият Святи Дух, Който взе Божието Слово: „Да бъде светлина!“ и създаде вселената; същият Святи Дух живее, обитава и остава ВЪТРЕ В ТЕБ! Когато това стане реалност за твоя дух, ще цитираш 1 Йоан 4:4 с увереност, която никога преди това не си имал. СЪЗДАТЕЛ Е ТОЗИ, КОЙТО Е В ТЕБ, А НЕ ТОЗИ, КОЙТО Е В СВЕТА. Тези думи ще се окажат повече от клише. Те ще означават нещо в живота ти.

Когато ТИ вървиш, ТОЙ върви. Когато ТИ протягаш ръце напред, ТОЙ протяга ръцете Си напред. Няма съмнение, че служението полагане на ръце е изключително важно в живота на християнина. Има само един пласт кожа между теб и Святия Дух. Утвърди се в реалността да бъдеш Божие обиталище и вече няма да се страхуваш да полагаш ръце на болни. Ще правиш това и ще очакваш те да оздравеят. Не твоята сила ще им донесе това изцеление, а Великият, Който обитава в теб.

Откровение 5

Реалността на авторитета в името на Исус

В миналото сме приемали името на Исус като нещо обикновено. Повтаряли сме го, реално без да разбираме силата, която то съдържа. Филипяни 2:9-11 ни казва: „Затова и Бог Го превъзвиши и поради името Му, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и под земните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отец.“

Никое друго име във вселената не носи в себе си силата, която носи името на Исус! Бог постави сила в името на Исус и даде на Христовото тяло употребата на това име.

В Йоан 16:23 се казва: „ И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако искате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.“ Името на Исус ще направи ухото на Бога да чува по-бързо, всяко нещо, което би могъл да кажеш. Човек може да има природата на Сатана, живееща в него, и да бъде вързан направо за ада; но е необходимо само да прошепне Исусовото име и оковите на смъртта ще бъдат счупени за него! Има сила в името на Исус! Как Неговото име е придобило толкова огромна сила и авторитет? Прочети Евреи 1:1-4: „Бог, Който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете, Който бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши (чрез Себе Си) очищение на греховете, седна отдясно на Величието на всичко и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по горно от тяхното.“

Силата в името на Исус бе приета чрез наследство. Исус наследи Своето име и силата, която то притежава, от Бог Отец. За да открием в какво количество сила е облечено името на Исус, трябва да измерим Божията сила. Колко сила владее Божият трон? Не съществуват достатъчно мощни измервателни уреди, които да кажат. Цялата структура на Небето се обляга на Исусовото име. Това е чудесно, но не се спира дотук. Бог даде името на Исус на тялото, на вярващите на земята. Нашето наследство в Христос включва способността и правото да използваме Неговото име, за да спрем Сатана. Силите на ада са подчинени на името Исус. ТОВА ИМЕ СЪДЪРЖА ВСИЧКАТА СИЛА И АВОТРИТЕТ – на небето, на земята и под земята. Всичко трябва да се преклони пред името на Исус!

На теб е била дадена силата на пълномощник, за да използваш Името само ако то е твое собствено. Би ли се променил начинът ти на живот, ако изведнъж наследиш името на Рокфелер? Ако господин Рокфелер ти даде правото на пълномощник на неговото име навсякъде по земята, би ли се променила позицията ти в света? Това би ли оказало влияние върху начина, по който живееш днес? Естествено. Слава на Бога, искам да знаеш, че името на Рокфелер няма да достигне силата, която се сдържа в името на Исус – ТО НИ БЕШЕ ДАДЕНО ДАРОМ. Помисли за това!

Откровение 6

Реалността на пълнотата на Божието Слово

Има една важна истина, която трябва да бъде утвърдена в твоя дух, ако очакваш някога да достигнеш зрялост в Господа. Тази истина гласи: БОЖИЕТО СЛОВО Е НЕГОВАТА ПЪЛНОТА, НЕГОВИЯТ ДОГОВОР. Твоята Библия не само съдържа Словото на Бога – тя е Словото на Бога. Когато мислиш за фразата „БОЖИЕТО СЛОВО“, представяш ли си автоматично черна книга с кожена подвързия? Ако е така, тогава трябва да прекарваш повече време със Словото. Когато мислиш за човешката дума, ти автоматично мислиш за нейната искреност. ДОБРА ЛИ Е БОЖИЯТА ДУМА? ЩЕ НАПРАВИ ЛИ ТОЙ ТОВА, КОЕТО КАЗВА? ЩЕ ИЗПЪЛНИ ЛИ ДУМАТА СИ? Това е начинът, по който трябва да мислиш за Божието Слово.

Божието Слово е Божият договор. Бог ще направи това, което казва. Той ще изпълни Словото Си. В Еремия 1:12 Бог казва: „ Защото Аз бързам да изпълня словото Си“ Amplified Bible превежда този стих така: „Защото Аз съм готов и действуващ, наглеждайки изпълнението на Словото Ми, което излиза от устата Ми; не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“ Съгласно Марк 16:20, Бог утвърждава Своето Слово със следващите го знаци.

Божието Слово е обещанието, което моят Отец ми е дал. Когато Той каже нещо, знам, че не ще се върне словото Си неизпълнено. Най-добрият начин да достигнеш истински до разбирането на Божията пълнота е да израстваш духовно. Трябва да бъдеш готов да правиш това, което казваш. Ако кажеш, че ще си на определено място в определено време, бъди сигурен, че ще си там точно по това време. Имай ясна представа за нещата, които обещаваш.

Господ ми показа това в моя живот, особено в отношенията с моите деца. Имало е моменти, когато съм се заканвал да напляскам дъщерите си, ако направят нещо лошо. Така че, ако го направят, аз бих могъл само отново да им се заканя. Това би било мой шаблон на поведение, докато най-накрая Божият Дух не се надигне вътре в мен и не посочи грешката ми. Виждате ли, децата ами са осъзнали, че няма да изпълня думите си с действие. Бих могъл да ги заплаша, но не бих стигнал по-далеч. Следователно те просто пренебрегват моите заплахи. Веднъж осъзнал ситуацията, аз се стараех да удържа на думата си спрямо тях.

Това действа по същия начин при Бога. Трябва да осъзнаеш, че Бог ни е дал Словото Си и ще го изпълни с действие. Когато това стане реалност в сърцето ти, вярата ти ще израсне. Няма да се боиш да действаш според Божието Слово. Бог е казал това и ще видиш, че то е изпълнено. НЕГОВОТО СЛОВО Е ОБЕЩАНИЕ ЗА ТЕБ И ЗА МЕН. Това е кръвен завет между всемогъщия Бог и човека, наречен Исус Христос. Когато направиш Исус свой Господ, ставаш участник в този завет. Каквото и да казва Исус, то е най-доброто за теб и мен. Позволи реалността на Божията пълнота да се утвърди в твоя дух и няма да се колебаеш да действаш според Божието Слово.

Откровение 7

Реалността на Божия тип вяра, обитаваща в теб

В Ефесяни 2:8 се казва: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога.“ Ти прие спасение чрез вяра, а вярата, която използва, ти бе осигурена от Бога. Това е било дар от Бога.

Римляни 12:3 ни казва, че Бог дал на всеки човек МЯРКАТА НА ВЯРАТА. Вярата в Бога е вътре в теб – Бог я е поставил там – и тя ще работи за теб.

В Йоан 5:1,4 апостол Йоан, вдъхновен от Святия Дух, е написал: „Всеки, който вярва, че Исус Христос е роден от Бога… Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра.“ Вярата на всемогъщия Бог е в теб и ще ти помогне да се справиш! В Марк 11:22 Исус казва: „Имайте вяра в Бога“ или „Имайте Божия тип вяра.“ Когато направиш Исус Господ в твоя живот, този божествен тип вяра ти се дава. От това изследване вече научихме, че сме направени участници в Господната божествена природа, а тя включва Божията вяра.

Ти имаш вяра, но твоята вяра има нужда да бъде развита. Това развитие ще дойде само чрез Словото на Бога. Вярата е създадена и поддържаната от Словото. В Римляни 10:17 се казва: „Вярването е от слушането, а слушането – от Христовото слово.“ Йов го казва много добре по този начин: „От заповедта на устните Му не съм се оттеглил назад; съхранил съм и съм почитал думите на устата Му“ (Йов 23:12 Amplified Bible). Слава на Бога! Този Божий тип вяра обитава в теб и Исус казва: „Всичко е възможно за този, който вярва.“ Ти вярващ ли си? Тогава ВСИЧКО е възможно за теб!

Утвърди се във всяко едно от тези седем основни откровения от Божието Слово. Тогава те ще станат работещи откровения в твоя дух, сърцето ти ще се утвърди и ти няма да се поклатиш в нито една ситуация. Когато някаква криза или напрежение се изпречва пред мен, тези откровения изникват като списък в моето съзнание. Обмислям ситуацията или проблема и прилагам тези откровения по следния начин:

ПО КАКЪВ НАЧИН ТАЗИ СИТУАЦИЯ МЕ ЗАСЯГА? Аз съм изкупен чрез кръвта на Агнето.

ПО КАКЪВ НАЧИН ТАЗИ СИТУАЦИЯ МЕ ЗАСЯГА? Аз съм ново създание, родено от Бога. Имам достъп до самия Бог. Затова ще достигна Божията мъдрост и ще правя нещата така, както Той би ги направил, ако се бе сблъсквал с този проблем.

ПО КАКЪВ НАЧИН ТАЗИ СИТУАЦИЯ МЕ ЗАСЯГА? Аз съм Божията праведност. Затова Божиите очи са върху мен и Неговите уши са отворени за моите молитви.

ПО КАКЪВ НАЧИН ТАЗИ СИТУАЦИЯ МЕ ЗАСЯГА? Аз имам Божия тип вяра, обитаващ в мен. Исус каза, че аз мога да заповядвам на една планина и тя ще се отмести; така че аз говоря на тази ситуация сега, в името на Исус, и заповядвам да се отдели от мен!

ПО КАКЪВ НАЧИН ТАЗИ СИТУАЦИЯ МЕ ЗАСЯГА? Аз имам силата на пълномощник да използвам името на Исус. Затова, в името на Исус, тези обстоятелства трябва да се преклонят пред мен.

ПО КАКЪВ НАЧИН ТАЗИ СИТУАЦИЯ МЕ ЗАСЯГА? Аз имам откровение за пълнотата на Словото на моя Отец. Той е верен в това, което е обещал, и Словото Му няма да се върне при Него празно – то ще извърши това, в което Той е благоволил, и ще преуспява там, където Той го е изпратил. Затова аз ще говоря в името на Словото на моя Отец и Той ще го върне заедно със Своята сила.

ПО КАКЪВ НАЧИН ТАЗИ СИТУАЦИЯ МЕ ЗАСЯГА? Аз съм, в когото обитава Бог. Създател е Този, Който е в мен, а не този, които е в света. Сатана е напълно победен.

Откакто достигнах края на този списък, съм напълно убеден, че чрез авторитета на Божието Слово тази ситуация е победена. Позволи на тези истини от Словото да станат реални в твоя дух и ще излизаш от всяка ситуация като победител – ПОБЕЖДАВАШ във ВСЯКА област на твоя живот.