Здраво утвърден в Словото

Утвърденото сърце се доверява на Божието Слово и не се поклаща от противоречиви факти. То може да се поклати само от това, което вярва, а това, което вярва, е Словото. Когато обстоятелствата са в противоречие със Словото – когато общото усещане е в противоречие със Словото – утвърденото сърце винаги се накланя към Словото и отказва да бъде обезпокоено.

Разгледахме важността на размишляването върху Словото. Сега бих искал да обърнем вниманието си към необходимостта да бъдем изпълнители на Словото. Бог каза на Исус Навиев да размишлява върху Словото ден и нощ и това той би НАПРАВИЛ СЪГЛАСНО ВСИЧКО ОНОВА, КОЕТО Е ПИСАНО ТАМ. Чрез размишляване върху Словото ние ставаме изпълнители на Словото. В Яков 1:25 се казва, че деятелният изпълнител на Словото ще бъде блажен в дейността си. Първата глава на посланието на Яков ни предупреждава за това, че слушаме Словото, без да го изпълняваме. Тук се казва, че всеки човек се е заблудил. Ако ти се проваляш в изпълнението на Словото, означава че не го вярваш наистина. Ако повярваш на думата на човека, ще действаш според нея. ВЯРАТА ЗАВИСИ ОТ ДЕЛАТА.

Нека да погледнем един такъв пример в служението на Исус. В Лука 17:12-19 виждаме изброени десетима прокажени, които молят Исус да ги очисти. В 12-ти стих се казва, че тези прокажени СЕ СПРЯХА ОТДАЛЕЧ. Според закона е забранено на прокажен да влиза в чертите на населено място. Ако го направят, те биха били убити с камъни. Затова, като се спряха отдалеч, извикаха към Исус и казаха: „Исусе наставниче, смили се за нас!“ Исус им отговори с нещо, което за тях беше невъзможно. Той каза: „Идете, покажете се на свещениците.“ Ако влезеха в храма с проказа, щяха да бъдат убити с камъни.

Все пак искам да осъзнаеш какво правеше Исус тук. Според закона имаше възможност прокаженият да бъде очистен. Веднъж очистен, той имаше законно право да влезе в храма и да се покаже на свещеника. Тогава свещеника щеше д аго обяви за очистен и той щеше да бъде свободен да се върне у дома си. Исус знаеше закона и каза крайния резултат на тези прокажени. Той ги видя напълно изцелени и очистени и затова им каза да действат като такива. Ако те бяха само слушатели на Словото, биха казали: „Но, Исусе, ти не разбираш. Ние не можем да отидем при свещениците. Ние сме прокажени!“ Очевидно тези мъже не спореха с Исус. Те повярваха на думите Му и постъпиха според тях. Библията казва: „И като отиваха, очистиха се.“

Тези десетима прокажени се довериха на пълнотата и силата на Исусовите думи. Те повярваха до такава степен, че можеха да действат според тях, без да задават въпроси. Те постъпиха според Словото без колебание. Яков писа, че „вяра без дела е мъртва“ (Яков 2:20). В един превод четем: „Вяра без съответни дела е празна и лишена от сила.“ Ако наистина вярваш, ще действаш. Веднъж ако направиш делата си съответни на това, което си повярвал, тогава, казва Яков, вярата ти ще стане съвършена.

Веднъж прекарал време, размишлявайки върху Божието Слово и действайки съгласно това, което Словото казва, ще дойде време, когато ще трябва да се укрепиш здраво във Словото. Много пъти ние пропускаме благословенията от Бога по простата причина, че си тръгваме твърде рано. Обстоятелствата може и да свидетелстват, че няма начин как да преодолееш една обикновена ситуация; но ти не бива да оставяш Словото. Продължавай да изповядваш Словото. Продължавай да стоиш твърд в изповедта на твоята вяра.

„Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал…, не напущайте дръзновението си, за което имате голяма награда. Затова ви е нужно търпение, та като извършите Божията воля, да получите обещаното“ Евреи 10:23, 35-36). Да се утвърдиш здраво в Словото на Бога, буквално означава да бъдеш търпелив. Търпението означава ДА БЪДЕШ НЕПРОМЕНЛИВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН, НИКОГА НЕПРОМЕНЯЩ СЕ СПРЯМО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА. Когато изпитваш търпението си, ти ще говориш и действаш със същото хладнокръвие спрямо ситуацията.

СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ ПРАХОСВАЙ СВОЯТА ВЯРА. Никога не отхвърляй своята вяра само защото изглежда, че сякаш не работи в твоята ситуация. Яков 1:2-4 казва: „…Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък.“ Предполагам, че вярваш на Бога за отговора на твоя проблем. Всички обстоятелства, представени чрез твоите пет физически сетива, свидетелстват, че ти няма да получиш жадуваният отговор. Най-после достигна до точката, където си готов да захвърлиш твоята вяра и да я отпишеш като лоша сделка. Не го прави! Не захвърляй своята вяра! СТОЙ ЗДРАВО УТВЪРДЕН В ИЗПОВЕДТА НА СВОЯТА ВЯРА! Не се колебай!

Виждаш, че когато сякаш нещо не върви, твоята вяра се изпитва. Както казва Яков в 1:3 „…изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.“ С други думи, когато твоята вяра се изпитва, започва да работи силата на търпението. Вярата и търпението работят ръка за ръка. Те винаги работят заедно. Търпението е духовна сила, която подкрепя и препасва твоята вяра, така че тя няма да се мята от една страна на друга. Когато вярата ти се изпитва, силата на търпението идва на ход. Тогава, независимо от отхвърлянето на своята вяра и говорейки противно на това, което казва Словото, ти ще бъдеш укрепен и затвърден от силата на търпението, тъй като оставаш постоянен и твърд.

СЛОЖИ БОЖИЕТО СЛОВО НА ПЪРВО МЯСТО

Псалом 112 е Божия образец на вярващия. Утвърденото сърце става утвърдено и непоколебимо в резултат на това, че сме поставили Божието Слово на ПЪРВО МЯСТО и сме му позволили да бъде ПЪРВО ПО ВАЖНОСТ над всичко останало.

Веднъж достигнем ли пълнотата на Божието Слово и позволим ли му да утвърди сърцата ни, тогава нашият образ и Божият образ ще се уеднаквят. Ще започнем да виждаме себе си така, както Бог ни вижда.

Бог вярва в заместническата жертва на Голгота. Поради това, че Той повярва в нея, няма да се поклати от това, което вижда, нито от това, което е видял през последните 2000 години. Той ни вижда чрез изкупителната жертва на Голгота. Вижда ни чрез кръвта на Исус. Аз съм убеден, че Бог Отец ни вижда като хора с утвърдени и непоколебими сърца.

Време е тялото на Христос да придобие този образ. Време е християните да оставят духовното мляко и да преминат на твърда храна от Божието Слово. Нещата, ставащи тези дни, ще разделят мъжете от момчета, в които Евангелието има пръст. Нашата отговорност като вярващи е така да се утвърдим в Божието Слово, че нищо да не е в състояние да ни поклати, така че да можем да застанем дързостно лице в лице с всяка една ситуация и да изповядаме, без каквото и да е съмнение, ЧЕ СМЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОБЕДИТЕЛИ!

Когато се утвърдиш в Божието Слово, ставаш изключително опасен за Сатана. Чрез Словото ти можеш напълно да спреш неговите действия в твоя собствен живот, в семейството ти, в бизнеса ти, в твоя град, всред твоята нация! Човек, който е изпълнен с Божието Слово, е проповедник и носител на силата на всемогъщия Бог. Способността Му да създава е в Неговото слово. Ето защо не е чудно, че Сатана работи толкова усърдно, за да отнеме това Слово от сърцето ти. Затова трябва да Го пазиш и да не му позволиш да успее в своите опити да Го открадне. Яков писа: „Противете се на дявола и той ще бяга от вас.“

Исус беше нашият пример как да се противим на Сатана. Той взе Словото на Бога и каза: „Писано е…“ Исус се сражаваше със Сатана с двуострия меч на Духа – Божието Слово. Когато Сатана дойде да открадне Словото от теб, вземи Словото и му се противопостави с него. И той ЩЕ ТРЯБВА да побегне от теб!

Вземи решение да се утвърдиш в Божието слово, да станеш мощен в силата на Господа. Това е моментът, в който вземаш решение, Сатана и целият ад няма да могат да направят нищо, за да му попречат да премине в твоя живот!

Утвърдено сърце