Съдържание Цялата книга на една страница

IV. Действието на духовните дарби в моя живот от Алтон Хейс

На писалището ми се трупат писма от хора, които са чули или чели за нашите евангелизаторски събрания тук и там и по целия свят. Молят ме за съвет и помощ във всички възможни ситуации и случаи на болест.

Чрез Святия Дух ми бе подарена дарбата да мога да кажа на съвсем чужди хора скритите им пороци както и болести. Тя се проявява чрез видения само в събранията в присъствието на хората. Те самите трябва така също здраво да вярват, че Бог може и иска да помогне. Само много рядко можех да помогна на такива, които са идвали при мен не в събрание. От друга страна се случваше да имам видения в молитва, които не са били в отговор на молба от моя страна. Това предимно се отнасяше до случаи, които ми бяха показвани от Господа съвсем мълчаливо. Бог и Неговите дарби са безпогрешни. Аз обаче се нуждая от помазване отгоре, когато Бог желае да ми предаде нещо. В Данаил 2:28-29 четем, как Бог даде тайни бъдещи неща чрез сънища. В Йоил 2:28 пък „И след това ще излея Духа Си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения.“ Учениците преживяха изпълнението на тези пророчества на Петдесятница по особен начин, когато Святия Дух слезе на всички събрани в горницата. Първо искам да обясня духовните дарби, както Бог ми ги предаде.

Според 1 Коринтяни 12:6-10 има различни духовни дарби: да се говори мъдро, да се изговаря знание, да се вършат чудеса, да има откровения, да могат да се различават духове, да се говори на различни езици и същите да се тълкуват. Две от тези дарби носят изцеление на болните, именно дарбата чудеса и дарбата изцеления. Разликата между тези две дарби се състои в това, че при дарбата чудеса действието се вижда веднага, а при дарбата изцеление оздравяването става постепенно. Наистина, че изцелителния процес при тази дарба започва веднага, обаче минава известно време, докато се възстанови напълно здравето. Друга дарба е тази да може да се вярва за изцелението.

При повереното ми от Бога служение действат много дарби едновременно. Страданието и причините за него ми биват показвани чрез дарбата разпознаване на духовете за стоящите пред мене хора по свръхестествен начин. Това знание е част от Божието слово и трябва да бъде в хармония с Библията. Чрез дарбата пророчество Бог ме прави способен много често да мога да кажа на стоящите пред мене хора неща от техния живот, които по нормален път не бих могъл да зная. Това поощрява хората да вярват на Божията чудотворна сила.

следваща глава Няколко примера