Съдържание Цялата книга на една страница

12. Поправители на развалините

И онези отсред теб ще съградят отдавна запустелите места; ще възстановиш основите на много поколения; Ще бъдеш наречен поправител на развалините; възобновител на пътеките за живеене. (Исая 58:12).

Събирането на светиите заедно

Повечето истински християни споделят доктрината, която обикновено се нарича „грабване на църквата” (І Солунци 4:16). И докато много учени спорят около времето на това събитие, Писанието ни казва, че то ще стане преди Исус Христос да се върне. Преди да се случи грабването обаче, ще има време на необикновена благодат, в която живата църква на Исус Христос „ще се подготвя” като невяста (Откровение 19:7). И в това невиждано време на подготовка, тези, които са живи в Исус, ще достигнат ниво на святост и непорочност, подобно на това, в което ходи Исус Христос (І Солунци 3:11-13; Ефесяни 5:26-27; Филипяни 1:9-10). Резултатът от това ново ниво на святост ще бъде едно ново ниво на обединение. Обвиненията и клюките ще изчезнат. На тяхно място ще дойдат ходатайство и любов. Пълнотата ще се върне в църквата. Това означава още, че егоистичната амбиция и разделенията, което днес виждаме между църквите, ще бъдат сметнати за грехове, за които ще се покаем, преди връщането на Исус. Истината на това послание трябва да бъде ясна за всеки, защото много християни смятат, че единството на Тялото е непостижимо, преди Исус да се върне.

Те не са разпознали и не са воювали срещу духа на антихрист, което е предразположило вярващите да приемат вътрешните борби и сектантството в църквата. Църквата, която ще бъде грабната, ще бъде църква, свободна от борби и плътски разделения. По време на грабването, нашите тела ще бъдат променени. Но нашият характер – есенцията, най-важното от това, което сме, ще остане незасегнат. Няма да има съжаляване и чудене как „тези от тази църква” са направили такова нещо, защото живата невяста ще бъде църква, изградена в единство с любов, която има богослужения в различни сгради, но служи на един и същ Господ. Истинските ученици на Господ Исус ще бъдат разпознати по силната им и свята любов един към друг, а не просто по техните индивидуални и квартални събрания, които ще са в състава на една обща за града църква.

Особено важно е, че библейският термин за грабването е „събиране заедно” (ІІ Солунци 2:1; Матей 24:31). Това, което в крайна сметка ще придаде завършеност на нашето физическообединение заедно в Господа, ще бъде ускорено посредствомдуховното събиране заедно в Неговото тяло на земята. Говорейки за „края на века”, Исус учеше, че „добрите риби” ще бъдат „събрани заедно в съдове” (Матей 13:48). И във връзка с духовната война Исус предупреди: „Този, който не събира с Мен, разпилява” (Матей 12:30). Това разделяне и разпиляване между овцете на Господа е продължило достатъчно дълго. Исус е вложил в сърцето Си изцеление и обединение за Своето тяло. Във връзка с това, чрез пророк Еремия Господ изрече едно тъжно предупреждение: „Горко на пастирите, които погубват и разпръсват овцете на стадото Ми!” (Еремия 23:1). Исус не е доволен от тези плътски разделения в тялото Си! Всъщност, ще има време за наказание, което скоро идва, в което Господ ще смири и ще накаже тези пастири, продължаващи да градят своите собствени царства, вместо да работят заедно, за да изграждат Неговото. На тях Той казва: „Аз ще ви накажа за злите ви дела” (Еремия 23:2). В 10 глава на Йоан Той направи ясна Своята цел: „Ще има едно стадо с един Пастир” (Йоан 10:16). Той разкрива, че вълчата природа „грабва овцете и ги разпръсква” и че наемният работник позволява те да се разпръснат. Но обещанието Му към Неговите овце гласи така: „Тогава Аз ще събера останалите Си овце… И те ще се наплодят и умножат и ще поставя над тях пастири, които ще ги пасат и те няма да се плашат вече, нито ще треперят,нито ще загине някоя” (Еремия 23:3-4). Пастирите на последната християнска църква ще бъдат подпастири на Господ Исус. Те ще бъдат помазани да събират заедно останалите и под това помазание овцете ще се „наплодят и умножат”. Всъщност точно сега, когато се смиряваме и покоряваме сърцата си на Неговата воля, ние вземаме участие в това „да се събираме заедно”.

Този процес постоянно ще нараства, докато бариерите между братята бъдат разтопени от преизобилващата същност на Христовата любов. Преди Исус да се върне, ние наистина ще бъдем „едно стадо с един Пастир”. Ще бъдем свято и безупречно паство, което се събира в различни сгради, но кръстено в едно тяло.

Не критикувайте развалините, възстановявайте ги

Така казва Господ Йехова: Горко на глупавите пророци, които се водят по своя си дух и не са видели нищо. О, Израел, твоите пророци са като лисици в развалините. Вие не се изкачихте в проломите, нито издигнахте ограда за дома на Израел, за да устои в боя, в деня Господен” (Езекиил 13:3-5). Бог се нуждае от хора, които, когато видят някаква дупка в стената на църквата в града, ще се изкачат върху тези развалини и ще поправят стената, така че Църквата да устои в деня на битката. Във всеки по-голям град и село вие се нуждаете от другите църкви, ако искате да устоите в битката за своето население. Може би си мислите: „Вие не разбирате. Аз имам откровение за движението на Бог в последното време, а тези църкви едва вървят с Исус”.

Словото ни казва, че „без съмнение, по-малкият се благославя от по-големия” (Евреи 7:7). Ако вие наистина сте „по-голям”, ще търсите начин да бъдете благословение за другите църкви. Вашата Христова любов ще изгонва страха. Вие ще имате наистина товар, да видите цялото тяло на Христос, събрано заедно, а не само вашето местно събрание. Защото наистина Исус каза, че най-великите сред нас ще станат „слуги на всички” (Марк 9:35; Матей 23:11).

Ако някоя църква във вашия град се придържа и признава Исус, вие се нуждаете един от друг и трябва да си служите един на друг, за да извършите Божията работа там. Ако се събирате за дневни или седмични молитви, ще бъдете изненадани как Господ подготвя другите. Не идвайте с отношение и намерение да поучавате или да ръководите, а да обичате и да служите, защото Бог не търси лидери, а последователи на Господ Исус Христо.

Ако не станем едно с Неговата воля, ще бъдем неспособни да устоим срещу врага. Защото истината е, че денят, в който живеем, не е ден на мир, а е време на война. Бог ни събира заедно не само към Себе Си, но и един към друг, срещу духовните сили на нечестието на всяко място. Точно затова пукнатините и развалините между нас трябва да бъдат запълнени, стените изградени и ние трябва да се научим да стоим заедно до деня на Господа.

Вие сте тези хора

Не трябва да ходите в Библейско училище, за да намерите грешки в църквата. Всъщност ако си спомняте, вие можехте да намерите грешки в църквата още преди да станете християни.

Не се нуждаете от умение, за да обвинявате. Но ако искате да бъдете като Христос, трябва да умрете за човешките грехове. Трябва да бъдете ходатай, който стои „в пролома”. „Проломът” е положение между това, което нещата са в действителност и това, което трябва да бъдат.

Вие стоите в това пространство, изгонвайки клеветника на братята и ходатайствате. Видели ли сте нещо, което е неправилно? Това е само, защото Исус иска да застанете в пролома и да видите как то се променя. Това е единствената причина. Някои от нас питат от години: „Къде са хората, които да ни водят към Христовата пълнота?” Ние винаги сме смятали, че Господ има други предвид за целите Си. Но това, което Господ казва, е: „Вие бъдете мъжете и жените, които другите търсят”. Вие бъдете миротворците, синовете на Бога, които донасят изцеление и ред в църквата Му. Отговорността е върху всеки един от нас.

Предстои огромна работа, но Самият господ е обещал, че „тези сред вас ще изградят запустелите места; ще възстановиш основите на много поколения, ще бъдеш наречен поправител на развалините, възобновител на пътеките за живеене” (Исая 58:12). Нека да поставим нашия живот във всеотдайна вяра, така че докато сме на тази земя и в обществото, в което се намираме, църквата на Исус Христос да бъде възстановена, обединена и свята!