Съдържание Цялата книга на една страница

Част 2 Бойното поле в църквата – 8. Господ, чийто меч е изваден

Другите църкви в нашите градове не са наши врагове! Ние трябва да се научим да воюваме срещу заблудата и съперничеството, страховете и ревнивостта, които са изпратени от ада, за да ни разделят. Ако Исус се моли за нашето вечно единство (Йоан 17:20-23), тогава ние трябва да осъзнаем, че сатана постоянно воюва срещу него. Дяволът знае, че когато станем едно с Христос и чрез Него сме в единство един с друг, само е въпрос на време църквата, съградена върху Исус, да разруши империята на ада.

От всичките имена, които Небесният Отец можеше да даде на Своя Син, много показателно е, че Той избра името Исус, защото Исус идва от гръцката форма на Йешуа, който беше еврейски генерал и водеше хората във война. За да бъдем подготвени за по-велики победи, имаме нужда от по-голямо откровение за Исус Христос. Ние се нуждаем да Го видим такъв, какъвто ще се разкрие в последния момент на този век – свят Воин, облечен за битката.

Ще познаете ли Исус, когато Той дойде?

И когато беше Исус при Ерихон, повдигна очи и видя, че ето, насреща му стоеше човек с измъкнат меч в ръка, и Исус пристъпи при него и му каза: Наш ли си или от неприятелите ни?” (Исус Навин 5:13). Във времето, което предхожда движението на Бога, има нещо интересно, което кара много хора да се чудят на Господ откъм тях ли е или срещу тях. Той е толкова агресивен, ревностен, толкова „различен” от това, на което ние сме били поучавани да уповаваме. През последните няколко години, това е точната ситуация, в която Господ установява Своето взаимоотношение с църквата. Господ стои пред нас с изваден меч.

Вероятно сте минавали през период от време на време, когато върхът на меча на Христос е бил като че ли насочен срещу вашето сърце. Но нека да ви насърча – Бог е откъм вас! Всъщност Неговата конкретна цел е, да освободи този същия меч на Духа, който е Словото Му (Ефесяни 6:17), чрез вашите думи и молитви. Но преди Господният меч да мине през вашата уста, трябва първо да мине през вашето сърце. Бог трябва да се опълчи срещу крепостите на страх в нас, преди да можем да бъдем ефективни срещу врага в небесни места. Не отстъпвайте и не се ужасявайте от този нов образ на Божия Син. Защото всъщност това е началото, в което Бог ви обучава и подготвя за битката. След време, когато сте напълно обучени, ще бъдете безстрашни воини в Неговата армия.

Сега може би вие сте непостоянни, недисциплинирани и не разбирате, че денят на духовна война е пред нас. Трябва да осъзнаем, че сме в последните дни на този век и за да се приготвим за гнева на сатана, тъй като неговото време изтича (Откровение 12:12), Господ Исус ще издигне армия, на която Той ще бъде открит по начин, непознат за много християни. Исая ни казва: „Господ ще излезе като силен мъж, ще възбуди ревността Си като воин, ще извика, да, ще издигне военен вик, ще надделее над враговете Си” (Исая 42:13). Ние познаваме Господ като наш Спасител и наш Пастир. Тези откровения на възлюбения ни Господ не стават по-малко верни само заради това, че се разкрива един нов аспект от Неговия характер. Просто тази нова черта е напълно различна от това, което сме знаели за Него. Бъдете спокойни и радостни. Този страшен войнствен Цар с Неговия изваден меч, с военния вик в Неговите устни, е същият благословен Спасител, който умря на кръста за греховете ни. Да, истина е, че ние не можем да преглътнем шока от това ново разкриване на Христос. Гледката, която се разкрива пред вас, ще бъде също толкова драматична, колкото тази, която се разкри и пред Исус Навин в полетата пред Ерихон.

Вашите представи ще бъдат разтърсени и страхът ви – атакуван. Погледнете още един път на Исус Навин. Той наистина познаваше Господ по този чудесен и интимен начин, по който Го срещаше в скинията в пустинята. Но тук пред него стоеше едно ново откровение за Христос – Самият Господ бе дошъл да води Своите хора във войната. Като резултат тези бегълци от Египет и техните деца, родени в пустинята, щяха да победят много нации, по-силни и по-многобройни от тях самите (Второзаконие 9:1). Те щяха да направят невъзможното чрез мощта на Господа. Исус Навин беше смутен, но както той, така и хората с него бяха много повече подготвени за битката, отколкото самите те предполагаха. Времето, прекарано в пустинята ги беше подготвило за война. По същия начин пустинята, в която вие сте били, не е била наказание, а е била време на подготовка и учене на покорство. Вие сте наблюдавали със страх духовната смърт на лидери в църквата, които не са се подчинявали на Господ. Но вие не сте се спъвали от тяхното неподчинение, а сте се поучили от него! Преди Исус да се върне, тези, които са преминали през изпитанията в пустинята, ще получат едно друго откровение. Христос ще им се разкрие като „Военачалник на Господното Войнство”. Те ще бъдат готови да следват Агнето, където и да отиде.

И Исус падна по лицето си на земята, поклони Му се и Му каза: Какво ще заповяда Господарят ми на слугата Си? А Военоначалникът на Господното войнство каза на Исус: Събуй обувките от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свято. И Исус направи така” (Исус Навин 5:14-15). Това ново откриване на Господа е свято. Недейте да отричате или да критикувате това, което може би не разбирате напълно. Ние започваме да виждаме Господ такъв, какъвто наистина е, и такъв, какъвто ще се разкрие в дните, които ще дойдат. Обещанието Му, което прочетохме по-рано, е, че Той „ще излезе като воин, ще извика с военен вик, ще надделее над Своите врагове”. В редиците на напредващата църква Исус извика с военен вик.

Можете ли да чуете този Негов вик в ходатайството? Има издигната нова власт, ново поколение, чийто глас отеква с вика на пророческа молитва. Чрез Църквата Самият Христос надделява срещу Своите врагове! Истина е, че портите на ада няма да устоят срещу църквата, която Исус изгражда! (Матей 16:18). Дошъл е часът, когато Неговата църква трябва да израсне във всичките си аспекти в Него, Който е нашата Глава, Христос, военният Цар (Ефесяни 4:15).