Съдържание Цялата книга на една страница

7. Владейте сред вашите врагове

Нашият мир не идва от крайно безразличие, нито пък от това, да бъдем толкова „духовни”, че да не забелязваме проблемите, а от пълната ни увереност, а от пълната ни увереност в Божията любов, независимо от битките и трудностите в нашите обстоятелства, защото знаем, че „по-велик е Този, Който е в нас, от онзи, който е в света” (І Йоан 4:4). Вие не сте самоуверени – вие сте уверени в Бога.

Бог на мира ще смаже сатана

За да водим ефективно духовно воюване, трябва да разбираме духовната власт. Духовната власт не е да налагате волята си върху някой друг. Когато имате духовна власт, сте установили Божия мир в област, която е била пълна с конфликти и угнетяване. Затова, за да можем наистина да се движим във власт, ние трябва първо да имаме мир. Апостол Павел учеше: „А Бог на мира скоро ще смаже сатана под краката ви” (Римляни 16:20). Когато поддържаме мир по време на духовна война, това е смазващ смъртоносен удар за сатанинското угнетяване и страх. Нашата победа никога не идва от нашите емоции или интелект. Нашата победа идва, когато откажем да съдим по това, което виждаме или чуваме, и повярваме, че това, което Бог е обещал, ще стане.

Ние никога няма да познаваме в пълнота победата на Христос, докато не престанем да реагираме по човешки на обстоятелствата. Когато истински имате власт върху нещо, можете да погледнете на него без притеснение, страх или безпокойство. Вашият мир е доказателство за вашата победа. Властта, която Исус имаше срещу суровата буря (Матей 8:23-27), беше проявление на Неговия мир над обстоятелствата. Той не започна да воюва срещу бурята. Той е се уплаши от нея, а само погледна нейното вилнеене и й заповяда с властта Си, в съвършен мир. В съда на Пилат, в този свят, изпълнен с емоционален ужас от силите на ада, свято спокойствие обкръжаваше Христос. Мир, който беше роден от Неговото решение да извърши Божията воля, без значение колко ще Му струва това. Неговият дух излъчваше спокойствието, което в пълнота представя мира на Божия Трон. След няколко мига не Исус беше изправен пред съда, а сатана, Пилат и народа на Израел. Арсеналът на сатана включва такива неща, като страх, безпокойство, съмнение, самосъжаление. Всяко едно от тези оръжия ограбва нашия мир и оставя притеснение вътре в нас.

Искате ли да разпознаете къде врагът идва срещу вас? В тези ваши взаимоотношения, където нямате мир, имате война. И точно обратното – където имате победа, вие имате мир. Когато сатана хвърля своите стрели срещу вас, колкото повече мир имате в този проблем, толкова по-истински вие ходите в победата на Христос. Павел ни казва: „като в нищо не се плашите от противниците си, което е доказателство за тяхната погибел, а на вас за спасение, което е от Бога” (Филипяни 1:28). Вашият мир, вашето здраво стоене върху Словото на Бога е знак, че сте в правилната позиция, в пълно подчинение на волята Му. Самият факт, че по никой начин не сте обезпокоявани от вашия враг, е знак, че вие имате власт над него.

Миротворците са Божии синове

Мирът е Духовна сила. Миротворец не е просто човек, който протестира срещу войната. Това е такъв човек, който вътрешно е толкова отдаден на Христос в дух и истина, че може да бъде наречен „Божий Син”. Където отива той, Бог отива с него. И където отива Бог, той е с Него. Той е безстрашен, спокоен и дръзновен. Мир се излъчва от него по същия начин, както светлината и топлината се излъчват от огъня.

В битките на живота вашият мир всъщност е оръжие. Вашата увереност заявява, че вие няма да се поддадете на лъжите на дявола. Вижте, първата стъпка за това, да вземете надмощие и власт над врага, е, да имате мир, независимо от обстоятелствата. Когато Исус се конфронтира с дявола, Той не се конфронтира със сатана чрез Своите емоции или страх. Знаейки, че дяволът е лъжец, Той просто отказа да приеме и слуша друг глас, освен гласа на Бога. Неговият мир превъзмогна над сатана. Така Неговата власт разгроми лъжата и накара демоните да се разбягат.

Починете, преди да владеете

В Псалм 23:4 Давид каза: „Да, и в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен”. Има място, в което ти вървиш с Бога и не се страхуваш от злото. Давид беше виждал лъв, мечка и великан. В този Псалм той стоеше „в самата сянка на смъртта” и не се страхуваше от никакво зло. Вярата на Давид беше в Господ. Той каза: „Защото Ти си с мен”. Заради това, че Бог е с теб, всеки един враг, който срещнеш, ще бъде пречупен в победата, ако ти поддържаш вярата си в Бога. Давид продължи: „Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми” (ст. 5). Битката, в която се намираш, скоро ще стане храна за теб, опитност, която ще те нахрани и ще те изгради духовно. Само Божият мир ще укроти твоите плътски действия в битката. Източникът на Божия мир е Самият Бог. Наистина „пред Престола имаше стъклено море, подобно на кристал” (Откровение 4:6). Стъкленото море е символ.

Няма никакви вълни, няма безпокойство, което да тревожи Бог. Той никога не се тревожи, никога не прибързва, никога не е без отговор. Морето пред Него е съвършено спокойно и напълно тихо. Всички наши победи зависят от това, дали ще седим тук с Него. Бог е нашият Баща. Небесният Ерусалим е нашата майка, родното място на нашето ново създание (Галатяни 4:26). И ти си възлюбено дете на Бога, част от семейството на Отец и член на Неговия дом (Ефесяни 2:19). Ти по откровение трябва да знаеш, че не воюваш, за да отидеш на Небето. Ти си роден там при новорождението си (Йоан 3:1-8). Трябва да поставиш и установиш правилно своите взаимоотношения с Всемогъщия.

За тези, които са родени отгоре, Той казва: „Седни отдясно Ми, докато поставя враговете под краката ти” (Псалм 110:1). Преди да влезеш в духовната война, осъзнай, че не си ти този, от когото се страхува дяволът, а от Христос в теб!Ние сме издигнати и поставени да седим с Христос в Небесни места (Ефесяни 2:6) и заради това Святият Дух продължава да ни говори и нашето поклонение към Бога е нашето първо задължение в битката. Поставете себе си в присъствието на Бог. Седнете и починете, знаейки, че Христос вече е поставил вашите врагове за подножие под краката ви. От тази позиция на почивка Словото на Бог продължава: „Господ ще простре от Сион скиптъра на силата ти, казвайки: Владей сред враговете Си” (Псалм 110:2).

Почивката предшества управляването. Мирът предшества мощта. Не търсете да владеете над дявола, докато напълно не сте се подчинили на Божественото управление върху вас. Прицелна точка на всяка победа е, да търсите Бог, докато Го намерите, и когато Го намерите, да позволите Неговото присъствие да изпълни вашия дух със Своя мир. От пълната сигурност, която имаме, стоящи от дясната Му страна, почивайки в Неговата победа, нека да владеем над своите врагове.