Съдържание Цялата книга на една страница

21. Бог ще съди вашето съдене

Духът на Вавилон е дух на компромиси със света. Там, където в нашето сърце има компромис с дявола, този компромис ни поставя на гърба на звяра, чиято крайна цел е да ни погуби.

Какво е духът на Вавилон

Духът на Вавилон е на земята, откакто съществува цивилизацията. Много е важно да разберем този дух, ако искаме да ходим в Божието Царство без компромиси, защото духът на Вавилон се състои в самопревъзнасянето, а то е източник на компромиси. Първоначално Вавилон не беше просто богат и славен град. Преди всичко той беше религиозен град. Ако разберем това, ще имаме огромно откровение за характера на този враг. Битие 11:4 казва, че общото намерение за жителите му беше да изградят „кула, която да достигне до небето”. Но тяхната гордост бе не толкова в техническия им напредък и успехи в изкуството, колкото в тяхната религия. Когато Бог разбърка езиците им и ги разпръсна по земята, духът на Вавилон се разпространи по света и желанието „да се достигне до небето” посредством религии, създадени от хора, се разпространи по всяка нация. Ние виждаме този дух и амбицията „да си спечелим име”. Толкова много това влияние е станало част от нашата човешка природа, че Соломон отбеляза: „Тогава видях всеки труд и всяко сполучливо дело, че поради него на човека завижда ближния му” (Еклисиаст 4:4).

Надпреварата и желанието да направим име за себе си все още съществува в характера на духа на Вавилон. И още нещо за произхода на Вавилон. Писанието казва, че хората потеглиха към изток, към Сенаарската земя и „там се установиха” (Битие 11:2). Всеки път, когато църквата спре да атакува и започва „да се установява”, очаквайте вавилонската природа да възкръсне.

Влиянието на вавилонската философия може също да бъде видяно в Книгата на Даниил. Спомнете си, че именно Вавилон превзе Израел и го откара в плен. Тук Даниил беше поставен да стои между мъдреците и съветниците, които съветваха цар Навуходоносор. Ние виждаме този дух в мисленето на вавилонските свещеници, когато от тях се искаше да знаят това, което само Всемогъщият знаеше. Те казаха: „Това нещо, което царят изисква, е трудно и няма друг, който би могъл да го изяви пред царя, освен боговете, чието жилище не е между хората” (Данаил 2:11).

Ние можем да разпознаем влиянието на Вавилон в хора или църкви, които с уста служат на Бога, Който е далече, и чието обиталище не е между хората. Точно обратното – Исус е нашият Емануил, „Бог с нас”, истинският смисъл на истинското християнство с Христос, който е нашата надежда за слава. Вие можете да разпознаете духа на Вавилон в църквата, която се покланя на Бог, който е на Небето, без да има някакви взаимоотношения с Него на земята.

Вавилон ще бъде разрушен

Духът на Вавилон е навсякъде около нас, както в нашето общество като цяло, така и в християнската църква в частност. В книгата Откровение виждаме тези, които са направили компромиси с този дух. Те са представени като „жена, стояща на червен звяр” (Откровение 17:3). Върху главата й е написано име „великата Вавилон, майката на блудниците” (ст. 5).

За да разпознаете духа на Вавилон, потърсете първо гордост: „Нека да си спечелим име” (Битие 11:4). После потърсете нещата от света: „Жената бе облечена в пурпур и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери” (Откровение 17:4). И накрая, когато хората са упоени със страстите на удоволствията, вие ще видите, че „в ръката си държеше чаша, пълна с мърсотиите и нечистотиите на нейното блудстване” (Откровение 17:4). Заповедта на Бог е: „Излезте от нея, хора Мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й” (Откровение 18:4).

Когато сме призовани да излезем от Вавилон, това е призив да станем като Христос. В този час Бог със сигурност призовава църквата да влезе в смирение, въздържаност и чистота на сърцето. Святият Дух осъжда и очиства структурите и крепостите на Вавилон от църквата. Всъщност греховете на Вавилон скоро ще бъдат последвани от язви, които даже сега се стоварват върху нея. В Своята милост Бог ни призовава да излезем от това зло.

Откровение на Йоан продължава: „Звярът ще намрази блудницата и ще я направи пуста и гола и ще изяде месата й, а нея ще изгори в огън” (Откровение 17:16). Винаги, когато решим да съжителстваме с дявола, оставяме незащитени и голи, страдащи във вечен огън. Това предупреждение трябва да бъде чуто от всеки един от нас поотделно. В най-вътрешните части на сърцето си ние трябва да решим, че няма да правим компромиси с Вавилон по никакъв начин.

Тези, които превземат

В същото време Откровение говори за хората, които не само, че ще излязат от Вавилон, но ще застанат като армия срещу нея. Те ще бъдат употребени под Божието водителство за Божия съд към него. По отношение на падането на Вавилон Откровение 18:20 буквално гласи: „Веселете се за него, небеса, и вие, светии, вие, апостоли и пророци, защото съдът, с който вие бяхте осъдени, Бог осъди над него”. Тук Йоан пише за светиите, апостолите и пророците в последните дни, чиито думи и чиято чистота стават източник на съд срещу духа на Вавилон.

Всъщност Бог ще съди тяхното съдене. Господ Исус не само че иска да ни раздели от този дух, но иска да воюваме срещу него. С други думи, ако ние се съгласим с дух, характер, слово и поведение с Божието Слово относно праведността, Бог ще постави в устните ни Своя съд срещу злото! Простотата и чистотата в нашия живот ще бъдат инструмент за връзването на силните на Вавилон и освобождаването на нейните пленници. Нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу силите на тъмнината, които държат хората в окови. „Тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сегачрез църквата многообразната премъдрост на Бог” (Ефесяни 3:10 KJV). Преди Исус да се завърне, църквата Му ще бъде доведена до Неговия стандарт във всеки отношение (Ефесяни 4:11-15). И това включва, да станем армия, която мрази порочността и обича праведността, армия, която, следвайки Христос, започва духовна война срещу различните порти на ада.

Исус – нашият военен Цар

Исус няма да се върне като „смиреното и кротко агне”, което светът разпъна. Не, Той няма да се върне, за да бъде отново унижаван. Той се връща, за да „се прослави в Своите светии и да се покаже чуден между всичките повярвали” (ІІ Солунци 1:10). Първо, всред Своите светии Той ще установи управлението Си в слава и ще бъде разкрит в сила (Откровение 2:26; Юда 1:14-15). Той се връща като Цар на царете и Господ на господарите. Агнето се връща на земята, стъпвайки „лина на лютия гняв на Всемогъщия Бог” (Откровение 19:15). Говорейки чрез пророка, Святият Дух каза: „Господ ще излезе като силен мъж, ще възбуди ревността Си като мъж на война, ще извика, да! Ще издаде военен вик, ще надделее над враговете Си” (Исая 42:13). Чувате ли военния вик, който Царят издига? Това е вик да оставите настрана идолите на Вавилон и да дойдете в часа на нашата съдба, с ревност и желание да се покорите на Исус. Както е писано: „В деня на силата Ти, Твоите хора ще представят себе си доброволно, в свята премяна” (Псалм 110:3). Особено сега, когато се приближаваме към края на земната история, най-важното нещо е, да разберем, че Божията цел е да ни направи съобразни с образа на Неговия Син – Главнокомандващият войнствата.

Когато влезете в победата на Исус Христос, това, което преди време е било вървене, изпълнено със слепота и тъмнина, ще стане ходене с видение и светлина. Вашите думи ще обявят Божията цел и тя ще придаде сила на вашите думи. Вие ще се радвате, когато видите Духа на Бог да съди осъждението от Вавилон към вас.

Небесни Татко, ние Те хвалим. Ние казваме, че Твоето име ще бъде прославено по цялата земя. И в името, което Ти даде на Своя Син – Исус, се отричаме от стремежите си да търсим име за себе си. Ние премахваме илюзиите на света и се покайваме за страстта към удобство и удоволствия. Господи, осъждаме духа на Вавилон! Ние освобождаваме Твоите хора от неговото опияняване и безнравственост. Ние поставяме живота си според стандартите на Твоя праведен съд, така че да можеш да осъдиш съда на този дух над нас. В името на Исус. Амин.