Съдържание Цялата книга на една страница

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ

Основната тема в „Стилът на Исус“ е, че Отец напълно се открива в Исус и че най-ясното определение за Неговата природа се намира в поученията на Исус за „Най-големият в Царството“, както и в други пасажи, в които е засегната тази тема. Основната черта, за която се говори в цялата книга, е „слугуването“. Темата е доразвита с идеята за „грижата за другите“ и голяма част от съдържанието, с неговите приложения, може да бъде по-добре разбрана, ако този израз се разбере или се запази в съзнанието. Написана в кратки, неномерирани глави, „Стилът на Исус“ е напълно подходяща за групово изучаване или за лично размишление. Ако се използва в група, се препоръчва известна предварителна подготовка от страна на водача. За да имате пред себе си водещата тема, като минавате през всяка група въпроси, препишете списъка с четиринадесетте характерни черти, които се намират в това ръководство, под заглавието „Стилът на Исус Достъпен за нас“ и дайте на всеки от учащите по един такъв списък или направете табло с изброените на него характерни черти, като го поставите в учебната стая. Въпреки че на някои места в това ръководство, е дадена само информация, по своята същност повечето въпроси са за практично прилагане и напълно подходящи за изучаване в малка група.

Собствен стил – Исус, да

1. Йоан Кръстител и апостолите като че ли бяха затворени в рамките на типичния за онова време и култура начин на мислене. От това, което сте прочели в книгата и от познанията ви върху други пасажи от Писанието, кои събития в Новия Завет ви показват, че хората очакваха Исус да отговаря на определен стил на живот и поучение? 2. Ако Исус трябваше да дойде за първи път днес, какви неща би трябвало да направи, за да бъде напълно приемлив за вас и за другите? Как смятате, че би се облякъл Той днес? Коя държава би откликнала най-много на Неговото поучение? Защо? Според вас коя държава би се опитала най-бързо да спре Неговата дейност? 3. Културата на Царството и културите на света изглежда се намират в непрекъснат конфликт. За да разберете колко лесно става това, спомнете си за онези, които са дошли от друга страна да живеят в съседство до вас. С какво са различни? Какво е трябвало да направят, за да се приспособят по отношение на храна, облекло, език и обичаи? Ако сте ходили някога в друга държава, доколко е трябвало да се приспособявате? За кои неща сте се чувствали удобно и за кои – не?

Подходът на Исус

1. Помислете внимателно върху следния списък от тази глава и отбележете всеки един от тези факти, които биха накарали вас или другите да бъдете много предпазливи преди да последвате някой, описан по този начин:

Роден в обор Роден в незначително селце Съмнения относно това дали е законороден Някои твърде неудобни предци Само хора от нисшата класа бяха поканени да отпразнуват Неговото раждане Той не беше красив Той израсна в лош квартал Той беше беден и изглеждаше доволен Неговият предшественик беше груб и някак странен Най-близките Му последователи бяха неподходящи и заядливи Управниците Го осъдиха на позорна смърт 2. Кое от изброеното по-горе смятате, че ако е било публикувано от пресата във връзка с някой кандидат за обществена длъжност, ще го накара да се откаже от състезаването с другите? 3. От тази глава научаваме, че Исус беше един „който не застрашава или не манипулира“, за да ни даде право да вземем искрено решение по отношение на Него. Отбележете в тетрадката си някои хора или сили, които влияят на решенията ви и сложете знак + до онези, от които сте „най-обезпокоявани“. Кога чувствате, че сте взели „най-честните“ си решения – онези, които наистина са дошли от сърцето и поради копнежите ви? 4. Опишете вашето духовно наследство. Какво влияние има върху решенията ви? Кои области на духовно приключение сте склонни да търсите поради това наследство? По какъв начин вашето духовно наследство ви е въвлякло в духовно търсене?

Основателят на стила – Номер едно

1. Тази книга, и по-специално тази глава, силно наблягат, че Исус беше всичко, което Бог е и че Той е пълното и последно откровение на Бог. Направете един до друг два списъка в тетрадката си. От едната страна избройте нещата, които чувствате, че знаете за Исус, а в другия списък онези неща, за които чувствате, че наистина сте научили за Него от опит. 2. Прочетете Колосяни 1:15 – 2:10. Обърнете внимание колко пъти Павел използва думата „всичко“ и други суперлативи. В кои области от живота си бихте желали да използвате думата „всичко“ относно Исус? 3. Вземете списъка с чертите на Исус (подготвихте го в първия списък с въпроси), прочетете на глас Колосяни 2:8 и направете списък на всякакви „традиции и философии“, за които смятате, че не подхождат на природата или принципите на Христос. 4. Често хората смятат, че е неудобно просто да се говори за Исус. Смятате ли, че това е така? С кои приятели мислите, че бихте могли да премахнете тази бариера и да говорите за Исус? 5. Кои „успешни“ служения ви безпокоят, защото някои неща свързани с тях, като че ли не подхождат на природата на Исус? Спрете за малко сега и се помолете за тях.

 

Основателят на стила – Един за всички

1. В тази глава съвсем ясно се говори за необходимостта да се обичаме един друг, както е посочено в Йоан 13:34, 35. По кои белези сте могли да кажете за някой, че е християнин? По какъв начин тези критерии могат да бъдат сравнени с тази заповед? 2. Исус каза да се обичаме един друг, „както аз ви възлюбих“. Вземете пред себе си чертите от характера на Исус (от първия списък с въпроси) и размишлявайте върху всяка черта с мисълта, че това е начинът, по който Исус се отнася към вас. По какъв начин това съответства на вашето определение за любовта? 3. Кои са хората, за които чувствате, че проявяват тези черти на „слуга“ (или някои от тях) по отношение на вас? По какъв начин се опитвате да правите това за другите?

Основателят на стила – Всички за един

1. Тази глава прави още по-силно изявление за любовта, като твърди, въз основа на Матей 22:40, че да любите Бога и ближния си, това е същността на Библията. Съгласни ли сте, че е така или това по някакъв начин ви безпокои? Ако ви безпокои, обяснете защо или го отбележете в тетрадката си. 2. Прочетете, което и да е кредо, което можете да намерите и ако е възможно, прочетете веруюто на вашата църковна организация. Какви указания за любов, между последователите на Исус, намирате? Любовта помежду ви критерий ли е за това да бъдете член на вашата църква? По какво бихте познали, че някой обича другите? 3. В тази глава има два списъка за любовта. Напишете всеки списък на отделен лист. Ако сте в група, дайте на всеки член по един от двата списъка. Прочетете на глас (ако сте в група – всички заедно) тези два списъка, както и постоянния, с чертите на Исус, след това споделете мислите, които са се породили по време на четенето. Как единият списък може да бъде средството, което да ви помогне да изпълните другия? 4. Ще прекарате вълнуващо време и ще се насърчите , ако вземете трите списъка и ги използвате като ръководство, за да напишете кредо или теологично верую, сякаш вие сте „основоположникът“ на духовна институция.

Основателят на стила – Един от многото

1. Тази глава е построена върху молитвата на великия „първосвещеник“ Исус в Йоан 17. Части от тази забележителна молитва и най-вече фразата „за да бъдем едно“са доста смущаващи в светлината на това, което се наблюдава в нашите църкви. По какъв начин виждате, че е изпълнена тази молитва? В какво тя не е изпълнена според вас? Спрете за малко и се помолете за „неизпълнените“ неща. 2. В същите тези глави, в които Исус говори за любовта ( Йоан 13-17 ), Той също така говори и за плода. Ако плодът е нашата любов и тя е резултатът, кой от плодовете в нашия живот би могъл да бъде най-лесно забелязан от нашите ближни? А от братята в нашата църква? 3. Исус свързва успешния евангелизъм с това ние „да сме едно“ или да се обичаме един друг. Помолете всеки член от групата да попита между събиранията десет души как са станали християни. Сравнете бележките и вижте колко от тях са били „убедени“ и колко от тях са били спечелени от някой, който ги е „обичал“. Напишете собствената си история в тетрадката или разкажете пред групата как сте станали последовател на Исус. 4. Сега, след като имате три списъка с чертите на любовта и с плода, направете списък с онези черти, за които имате специална нужда от сила и помолете някой да се моли за вас.

Стилът на Исус – Достъпен за нас

1. Тази глава ни връща към главата наречена „Подходът на Исус“. Тъй като списъкът с начините, по които Исус се откри, не може да бъде лично наш, споделете нещата от живота си, които биха били „вашият списък“ – онези неща, които ви правят достъпни, уязвими за другите. 2. Цитатите, използвани в тази глава, започват въвеждането на списъка с чертите на Исус, който използвате от началото на книгата. Прочетете на глас цитатите или го направете заедно с другите, като си водите записки за обединяващите стъпки, които са налице в тях. 3. Следва списъкът с чертите на Исус. Те са най-важните елементи на познание в книгата, въпреки че не са изброени така заедно. Препишете ги и ги запомнете – ще ви послужат изключително много. Също така, ще ви потрябват, за да ги използвате и при други групи въпроси. Първите осем черти са от Евангелията, а последните шест са от Филипяни и те ще бъдат дискутирани по-късно, но целият списък е представен тук, за да ви бъде от полза: Слуга Не господарува над другите Пример Смирен Като дете Като по-младия Като най-малкия Като последния Не използваше сила Не беше тласкан от сляпа амбиция Отказа се от репутацията Си Напълно човек Покорен Отдаде живота Си 4. В поучението записано, в Йоан 13-17, Исус имаше да каже много неща за ролята на Святия Дух, Който говори за Христос. Какви опитности сте имали със Святия Дух и как са повлияли те на познанието и виждането ви за Исус?

Стилът на Исус – На ваше разположение

1. Тази глава разкрива същността на книгата и посочва първата черта от природата на Исус – слугуването. Освен думата слугуване, може да се използва и израза „грижа за другите“. Какво обикновено ви идва на ум, когато чуете думата „слуга“? 2. Кои са хората, които правят живота ви по-добър? На кого вие помагате да живее по-добре? 3. Ако напълно осъзнаете амбициите си, какво напрежение ще възникне, по отношение на призива към слугуване? 4. Авторът твърди, че слугуването е избор, който ние правим доброволно, а не по принуда. След това, в по-голямата част от главата, той отделя внимание на проблемите, които възникват поради манипулиране. Когато някой се грижи за другите, той винаги е изправен пред опасността да стане обект на манипулиране. Припомнете си някои случаи, при които другите са се възползвали от вас. Как се чувствате и каква е реакцията ви, когато това стане? 5. Може би сте забелязали, че се стараете да отбягвате някой, който се опитва да ви манипулира. Ако някой успява да се възползва от вас, може да установите, че не харесвате него или нея за това, че постъпва така, както и себе си за това, че сте в капан. Ето някои реплики, които биха могли да ви бъдат полезни, за да избегнете манипулирането:

6. Помолете някой приятел или членове от групата ви да изиграят сцена, в която да ви манипулират, а вие се упражнявайте като използвате горните реплики, докато свикнете да ги използвате. 7. Слугуването и робуването не са едно и също нещо. Слугуването е в резултат на избор, а робуването е вследствие на принуда. Като използвате думите „слугуване“ и „робуване“ за заглавия на две колонки, вземете следните стихове и запишете под всяка колонка подходящата част: Йоан 10:17, 18; 1 Коринтяни 9:19; Матей 5:38-42.

„Не се чувствам добре от избора, който трябва да направя сега, затова трябва да кажа ‘не.'“ „При тези обстоятелства чувствам, че не съм в състояние да направя избора си воден от любов, тъй че трябва да кажа ‘не.'“ „Правя го, защото това е моят избор. Смятам, че това е правилно и е възможно най-доброто.“

8. Кои са потребностите или силите, които в действителност ви „движат“? Обсъдете ги с някой и обяснете къде можете да използвате способността си „да избирате“?

Стилът на Исус – Пирамидата на властта

1. Тази глава описва втората черта в природата на Исус да не господарува над другите. Малко са действията в живота на човека, които да са така явни, както стремежа му да има власт над другите. Страниците на вестниците ни са пълни с действия, породени от този стремеж. Вземете последния брой на някой вестник и вижте колко статии са написани от един човек или група, които се опитват да упражнят някаква власт над другите. 2. Тази глава ни казва, че онези, които властват над другите, всъщност принасят в жертва честността на своите подчинени. За да проверите това, направете списък на някои бизнесмени, политици или религиозни водачи, които познавате. Спомнете си нещата, казани за тях, за които смятате, че те нямат представа. Ще ви бъде ли удобно да им ги кажете? Молете се да имате своята роля на честен човек в живота им. 3. По какъв начин подчиняването ви на някой духовен авторитет ви е довело до израстване? В какви случаи сте забелязали злоупотреба на духовен авторитет? 4. Голяма част от тази глава се отнася до природата на Исус по отношение на брака и семейството. Ако гледате на децата си като на Божии чада, за които вие се грижите, кои неща за Бога, техният Отец, бихте желали те да знаят и какво бихте искали да им кажете за вашата собствена отговорност? Как вие разбирате „усъвършенстването“ на децата си според описаното в Ефесяни 4:12? Избройте най-важното по реда, в който искате децата ви да го имат или да го знаят. 5. Ако сте съпруг, вземете списъка с чертите на Исус и отбележете в тетрадката си начините, по които този списък би могъл да се приложи към фразата „любете жените си, както и Христос възлюби църквата.“ Ако сте съпруга, отбележете онова, за което чувствате, че се подчинявате на Господа и напишете как може да се приложи то в отношението ви към вашия съпруг? 6. Кои са нещата, които допринасят за вашето „привързване в едно,“ а оттам и за взаимното подчинение? Какво е съотношението между тези действия на „привързване в едно“ и опитите ви да изразите своята индивидуалност? 7. Какви методи на упражняване на силна власт виждате около себе си? 8. Кои хора сте склонни „да слушате“ и как бихте описали тяхната власт над вас? 9. Когато носите отговорност, как бихте описали начина, по който действате?

Стилът на Исус – Предпочитам да видя проповедта на практика

1. Тази глава разкрива третата черта в природата на Исус – примерът. Върнете се към детските си години и си спомнете хората, които са ви „показали как“ да направите някои неща. Опишете как сте се чувствали, когато сте придобивали нови умения. За кого, вие сте човекът, който „показва как“ да се вършат нещата? 2. Веднъж един пастор проповядва на тема: „Някои неща, които са ми омръзнали.“ Той проповядваше в този дух: „Омръзна ми да ви чакам да се молите, когато аз не се моля. Омръзна ми да ви чакам да дадете, когато аз не давам. Омръзна ми да чакам свидетелството ви, когато аз не свидетелствам.“ Не е ли приятно да се чуе това? Какви „духовни умения“ чувствате, че имате и кой ви „показа как“ да ги развиете? На какви духовни умения бихте искали някой да ви научи?

3. В тази глава се казват някои важни неща за образованието и образователните системи. Какво мислите за образованието, с което сте запознати? То наистина води до това, ученикът да прилича на своя учител. Какво правите, когато избирате учител за децата си? Знаете ли дали някъде учителите се подбират найвече заради това, че начинът им на живот е достоен за подражание? Ако бяхте / или сте / учител, до каква степен бихте искали учениците ви да са запознати с живота ви? 4. Във Второзаконие 6:6,7 Бог казва на израилтяните да учат децата си на заповедите, които Той им дава днес. Какво ви говори Бог днес? Някой друг, по-специално децата ви, знаят ли за това? Отбележете в тетрадката си или споделете във вашата група някои неща, за които Бог ви говори днес. 5. Вземете списъка с чертите на Исус и вижте дали можете да създадете образователна система, която изцяло да вземе за образец Исус, така че да доведе до проявяването на тези черти в живота на учениците. 6. Опишете някои от нещата, които сте научили и за които чувствате, че биха могли да се научат само от наблюдение. 7. Кои неща сте научили само от слушане или четене? 8. Какви духовни неща сте научили от примери, които не искате да следвате и какво сте научили, след като сте имали пред себе си подходящия пример? 9. В коя област на своето израстване, където ви е нужен добър пример за подражание, се борите в момента? 10. Кои са хората, на чиито начин на живот вашият пример би могъл да повлияе? 11. Според вас, коя е най-важната област, в която можете да учите другите чрез своя пример?

Стилът на Исус – Нито повече, нито по-малко

1. В тази глава става дума за четвъртата черта в природата на Исус – смирението. Какво ви идва на ум, когато чуете думата „смирен“? 2. Смирението може да бъде описано като „честност и прямота“. Би било трудно да се поучава, най-вече чрез пример (както обсъдихме в предишната глава), без да сме смирени или, ако не желаем другите да ни видят такива, каквито сме. Какъв образ се опитвате да представите пред другите? Какво правите, за да запазите тази представа? Колко ви струва и колко време ви отнема това? Доколко е точен образът, който искате да обрисувате? 3. Правото на личен живот е конституционно гарантирано в Съединените Щати. Това е чудесно за обществото ни, но крие някои реални клопки за Христовото тяло. Кои неща за вас не искате да научат вашите приятели-християни? Отделете малко време сега да ги изповядате пред Господа и ако можете, споделете ги с доверен приятел, тъй че този приятел да може да се моли за вас. 4. Второто послание на апостол Павел към Коринтяните 3:17, 18 съдържа един рядко забелязван, но мощен принцип – принципът на откритост пред Бога – който води до това Бог да осияе със Своята слава върху нас и да ни промени в Свое подобие. Напишете в тетрадката си и споделете в групата онези области в живота си, които сте изповядали пред Бога и които сега са се променили към по-добро. 5. Ако чувствата ви (не мислите ви) можеха да бъдат прожектирани на екран, според вас, доколко те биха изненадали хората? Кои чувства смятате, че биха ги изненадали най-много? 6. Кога, най-вече по време на служба, откривате, че чувствата ви са различни от онова, което сякаш другите изпитват? Как бихте се почувствали, ако трябваше да разкриете тази разлика пред другите? 7. Каквито и страхове от саморазкритие да имате, избройте ги и смело помолете Господа да покаже Своята благодат към вас и да премахне страховете.

Стилът на Исус – Детето е…

1. Тази глава разкрива петата черта в природата на Исус – да бъде като дете. Отделете известно време и се върнете в детството си; спомнете си игрите, които сте играли, приятелите си, как сте празнували Рождество, как сте се забавлявали. Можете ли да си спомните как се е развивала и растяла вярата ви, докато сте били дете? Рискувайте още като изиграете с групата някоя стара игра от детството си – на „хоп-стоп“ /игра с пластмасови клечки/, на топчета или на карти и т.н. Обърнете внимание на собствените си чувства и на смеха в групата. 2. Прекарайте известно време с деца, които ще ви помогнат да развиете някои умения, с които да се доближите до природата на Исус. Ако можете, легнете с тях на пода. Не се натрапвайте, за да не се уплашат, и те бързо ще се почувстват добре около вас. Когато видите дете, водено от майка си за ръка, се опитайте да привлечете погледа му и го накарайте да се усмихне. 3. Това, да не заплашваме никого, е противно на нашето естество. По-скоро бихме искали да ни знаят като силни – това е желанието „никой да не ми се качва на главата.“ Как можете да сравните политическото влияние на църквата в Съединените Щати с това на църквите в някои други страни? Чие посвещение и растеж очаквате да е по-добро – нашето или тяхното? По различен начин ли отговаряте (може би по-честно?) на хората, от които не се страхувате? Спомнете си за някои хора, от които можете да бъдете застрашени и опишете начина, по който смятате да се защитите от тях. 4. Детето се описва като човек, който не умее да мами. Как се чувствате покрай хора, за които знаете, че крият нещо от вас? Какво мислите, че ще се случи в църква, ако изведнъж се окаже, че не можем нищо да скрием?

5. Когато четете историята на Адам и Ева в Битие забележете, че първото нещо, което те направиха след като съгрешиха, беше да се скрият. Исус, нашият нов Адам, ни казва, че ние сме „град поставен на хълм, който не може да се укрие,“ както и „виделината на света“. Обсъдете в групата си или напишете в тетрадката нещата, които тези твърдения означават за вас. 6. Кои, според вас, са положителните и отрицателните черти на едно дете? 7. Спомнете си някои от заповедите, които ви дават възрастните. Как биха ви прозвучали тези думи, изречени от дете? 8. Кой и по какъв начин се стреми да предизвика детското у вас или проявите ви на детска игривост?

Стилът на Исус – Износването на стари дрехи

1. Тази глава ни води до шестата черта в природата на Исус да бъде като по-младия. Една от най-точните думи, която описва положението на „по-младия“ в смисъла, който влага Исус, е „пътешественик“. Пътешественик е някой, който само минава; той няма дял в света или в неговите системи. Прочетете Евреи 11:8-10 и Евреи 11:13-15 на глас. Направете два списъка в тетрадката си: единият с нещата, които някой вероятно би направил или не би направил, ако беше пътешественик, а другият списък с нещата, които някой би направил или не би направил, ако беше гражданин или заселник в дадена страна. Сега, трудният въпрос е: „Духовно в кой от тези списъци съм склонен да бъда?“ Обсъдете това с вашата група или направете друг списък с нещата, от които бихте искали да ви освободи Бог. 2. Кое дете по ред сте в семейството (първо, второ, трето и т.н.) и как смятате, че ви е повлияло това? 3. Кои са привилегиите, от които няма да ви е приятно да се откажете? 4. Какво изпитвате, когато чуете група хора да протестират в защита на своите „права“? Бихте ли протестирали, за да защитите собствените си права? Бихте ли протестирали, за да защитите правата на други християни? Запознати ли сте със свободите на християните в други страни? Обсъдете това с вашата група. 5. Случвало ли ви се е някога, когато пътувате, да вземете твърде много багаж и докато носите тежкия товар да ви се е искало да сте взели по-малко неща? Какви неща имате, за които чувствате, че са абсолютния минимум, за да живеете като християнин? Напишете в тетрадката си всички неща, за които се сещате, че не са съществували в ранната църква, но за които сега смятате, че са свързани с църквата.

Стилът на Исус – Издигане на последния

1. Тази глава ни води до седмата черта в природата на Исус да бъде последен. Да бъдем последни е „последното“ нещо, което бихме искали. Тъй като целта да бъдем последни, не е да показваме колко сме велики, какво всъщност означава това за вас? За какви начини, да се покорим на това изявление на Исус да бъдем последни, се сещате? Обикновено кога се опитвате да бъдете първи? 2. В кои от случаите, когато сте били последни, това е помогнало на другите? 3. В тази глава се твърди, че съревноваването в Христовото тяло е немислимо. Какво мислите за това? В какви състезания сте участвали и как са определяли победителя в тях? Колко са били губещите в състезанията? За какъв се смятате – за победител или за губещ? Ако се смятате за победител, какво мислите изобщо за съревноваването? Ако смятате, че сте губещ, какво е тогава мнението ви за него? 4. За да се позабавлявате, се опитайте да организирате състезание, в което да се оценяват най-висшите ценности като любов, вярност, слугуване. 5. Според автора, има начин съревноваването да бъде оправдано в определени случаи. Опитайте се да измислите игра, при която е възможно да се оправдае съревноваването. 6. Гейл Ъруин е написал кредо за спортисти-християни и за християнски отбори. Изразете мнението си пред групата или в тетрадката си. Как смятате, по-различни ли биха били християнските спортни съюзи, ако всички те следваха това кредо?

7. Когато има риск, да бъдеш първи е като да бъдеш последен. Случвало ли се е да сте били първи за благото на другите?

Кредо на спортиста Аз съм последовател на Исус Христос и член на Неговото тяло, а това стои над всяко друго членство. Във всички дейности, ще се стремя да изграждам и укрепявам Христовото тяло. Ще търся почивката, която идва от общението и която води до засилване на това общение. Ще се стремя да следвам принципите на Царството във всички области на спорта и ще считам другите за по-добри от мене самия. Ще постъпвам така, че всички мои братя да спечелят, независимо от резултата. Ще играя така, сякаш Исус е едновременно и мой съотборник, и мой опонент. 

Стилът на Исус – Стая в обора

1. В тази глава се дискутира осмата черта в природата на Исус – да бъде най-малък. Нашата надпревара за почит, признание и похвала в църква е подтикнала автора да употреби такива силни думи като „скандал“ и „безсрамно компрометиране.“ Какво смятате за системите, чрез които се дава признание в църквите? Какво мислите, когато чуете, че на някой е дадена почетна степен? 2. Авторът твърди, че да бъдеш „най-малкият“ това не е свърталище за ленивите и неадекватните, а е резултат от избор, направен от любов. Има ли някой, когото се опитвате да поставите на първо място, защото го обичате и смятате, че това ще е добро за този човек? Помислете си в уединение за онези тайни неща, които вършите, за да благословите и почетете някого. 3. Прочетете на глас песента, която Мария изпя в отговор на вестта на ангела за раждането на Исус (Лука 1:46-55). Сега, след като сте сторили това, на какво смятате, че Мария е учила Исус, докато Той е растял?

Стилът на Исус – Сбогом на насилническата тактика

1. Фокусът се премества от евангелията върху Посланието на Павел към Филипяните и великата ода за „Христовия ум“ в 2:5-12. Започнете този раздел като прочетете на глас пасажа. Тази глава добавя деветата и десета от списъка с черти в Неговата природа – да не използва насилие и да не бъде тласкан от сляпа амбиция. 2. Иска ли ви се понякога Исус да използва цялата Си сила и просто да спре всички престъпления и грехове? Как бихте се почувствали, ако ви принудеха да направите нещо, което не искате? Исус избра да не използва сила към никого. Обикновено, когато някой почувства, че е принуден да направи нещо, той е склонен да саботира. Обсъдете случаите, когато сте се опитали да окажете съпротива в такава ситуация „на принуда“. 3. Можете ли да си спомните за случай, когато наистина са ви дали свободата да направите своя избор, без да ви оказват влияние отвън? Опишете го. 4. Случвало ли ви се е да видите някой, който е „безжалостно“ експлоатиран? Как се почувствахте от това? Бяхте ли подбуден да направите нещо? 5. Евангелизмът е представян като област, в която се проявява сляпа амбиция. Често, за да спечелим изгубените, използваме каквато и да е тактика, която имаме под ръка, била тя благочестива или не, защото ни трябва статистика. Това е пример за една велика цел, която, обаче, постигаме със съмнителни „средства.“ Ако можете, избройте начините, по които можем успешно да свидетелстваме като използваме правилни средства. Запишете и дискутирайте колко от тях можете да използвате. 6. Какви други съмнителни методи сте видели да бъдат използвани за постигането на цел, която прилича на добро служение? Според вас, кое би накарало добри хора да използват съмнителни средства? Случвало ли ви се е някога да се възползват от вас, опитвайки се да постигнат добра цел? По какъв начин? 7. Сатана изкуши Исус, като Го накара да се опита да спечели света като премести вниманието Си от Бог на него, но Исус остана верен. Според вас, кои са целите ви в живота? Как работите за постигането им? Били ли сте изкушавани да използвате неподходящи методи за постигането на целите си?

Стилът на Исус – Здравейте, аз съм Преподобният…

1. Единадесетата черта в природата на Исус е голям удар – Той се отказа от репутацията Си или се принизи дотам да бъде никой. Обичам да ме виждат с хора, които издигат престижа ми. Изключително много държа на доброто име. Тревожното е, че Исус се движеше сред хора със съмнителна репутация. Това, разбира се ставаше, за да могат онези, които имаха лоша репутация, да бъдат в Неговото присъствие. Исус беше леснодостъпен за хората с най-ниско потекло – дори и за престъпниците, и за обладаните от демони. В присъствието на кои известни или влиятелни хора сте били? Чувствахте ли се застрашени в тяхното присъствие? Какво би могло да промени това усещане за заплаха? 2. До кого ви е трудно да се доближите поради неговата /нейната/ репутация или слава? 3. За кои хора във вашия град смятате, че са с „най-ниска репутация“? До колко те биха се чувствали удобно във ваше присъствие? Сещате ли се за нещо, което би могло да ги накара да се отпуснат, когато са с вас? 4. Как мислите, по какъв начин гледат другите на вас? Какво правите, за да способствате да гледат на вас по този начин? Каква титла имате или кое е това, което притежавате и смятате, че би могло да накара другите да ревнуват? 5. Исус се отказа от всичко и стана беден, за да можем ние да сме богати. Как се чувствате сред хора, които са богати? Същото ли е, както в случаите, когато сте сред известни личности? Ако сте богат, как хората биха знаели за това? Ако сте богат какво ще направите, за да се чувстват удобно с вас тези, които са бедни? 6. Колко време отделяте, за да се грижите за това, което притежавате? Иска ли ви се да се махнете от всичко това? Защо понякога се чувствате по този начин? Какво правите, когато припечелите „нещо допълнително“? 7. Как мислите, че демонстрирането на църковно имущество (като например екстравагантна сграда) се нагажда към природата на Исус?

Стилът на Исус – До земята

1. Наистина е трудно да се мисли за Исус като за човек; като че ли нещо обърква ума ни, когато Го принизяваме до нашето ниво, но Той беше човек и това е дванадесетата черта в списъка ни за природата на Исус. Кои са онези нормални „човешки“ дейности, за които никога не бихте и помислили, че Исус е вършел? Смятате ли, че Той изобщо е имал нужда да Му се изперат дрехите? 2. Помислете за някои от собствените си изкушения. Как си представяте, по какви начини е бил изкушаван Исус за същото нещо? 3. Според вас, доколко Исус е бил различен от вас? Защо смятате така? 4. Какво означава за вас да бъдеш „напълно човек“? 5. Авторът използва главата „Живот без тежест“като говори за простителносттта. Защо, според вас, именно тук става дума за това? За вас, като човек, какво означава да се „идентифицирате“ с друг човек? Как фактът, че признаваме, че сме хора, ни помага да простим на другите? 6. Направени са някои интересни и вдъхновяващи проучвания за силата на докосването. Библията ни разкрива, че Исус ходеше навсякъде „като докосваше“ хората – дори и онези, които никой не докосваше. Какво означава за вас докосването и как се отнася към Исус, който е и човек? Ако искате, направете друг списък, като се опитате да намерите в Новия Завет и да запишете всички, които Исус докосна. 

Стилът на Исус – Като баща и син

1. Тринадесетата черта на Исус ни казва, че Той беше послушен. Исус каза, че Той говори само това, което е чул Отец да казва и че прави само това, което е видял Отец да прави. Това значи, че този списък, с чертите на Исус, е също така описание на Отец и Исус беше послушен на тази природа. Прочетете на глас Матей 16:24, 25 и дискутирайте или запишете какво означава това за вас сега, че имате пред себе си или в съзнанието си чертите от природата на Исус. Какво означава сега за вас „последвай Ме“?

2. Какво мислите, че би се случило в живота ви, ако се почувствате „помазани“? Помазанието на Святия Дух, за което Исус говори в Лука 4:18, явно Му даде силата да бъде послушен на Отец. Сравнете списъка на изброените по-долу хора, сред които е помазан да работи, с този, в който са изброени чертите от Неговата природа? 3. В единия край на страницата направете списък на действията, произтичащи от помазанието. До всяко действие поставете едно число от нула до десет, с което ще оцените как мислите, че се справяте, когато вие действате сред такива хора. Можете да използвате различни Библии, а също и да прочетете Исайя 61, с което ще можете да удължите списъка (той е даден по-долу).

4. Как бихте обяснили на някого благоволението на Господа? Според вас, защо Исус не каза, че помазанието Го е довело, за да изрази Господния гняв?

ПОМАЗАНИЕТО Да благовествам на сиромасите 1-10 Да превържа сърцесъкрушените Да проглася освобождение на пленниците Да отворя затвора на вързаните Да прогледат слепите Да пусна на свобода наскърбените Да освободя потиснатите Да проглася благоприятната Господна година

Стилът на Исус – Пастирите не бягат

1. Исус плати най-високата цена на слугуването – Своя живот и това ни води до последната, четиринадесета черта в списъка ни – смъртта. Тази мисъл води до доста отрезвяващи въпроси: Кое наистина ме мотивира? За какво съм готов да умра? 2. В миналото много хора са дали живота си за постигането или гарантирането на известни привилегии за нас. Има ли такива, за които се сещате и на които сте благодарни, че са дали живота си? 3. Кои ваши мечти са били погребани и после възкресени? 4. Смъртта на Исус не беше просто смърт, като едно „естествено“ явление, но смърт, в резултат на Неговото слугуване. Отделете време, за да разговаряте или напишете за това, което често е табу – собствената ви физическа смърт и приготовленията, които правите за това. Сега отделете известно време, за да напишете или споделите причината за това да останете живи.

Стилът на Исус – Случайни открития на приятни неща

1. Би било разумно да се смята, че всичко е свършило, когато Исус умря, но Филипяни 2:9-11 извисява нагоре душите ни с песен на ликуване. Прочетете тези стихове на глас. 2. Очевидно успехът на слугуването може да дойде единствено от Самия Бог. Отделете време, за да потърсите други пасажи, в които смирението и слугуването „изплащат дълга.“ 3. Когато четем този пасаж, той предизвиква поклонение. Изучавайте други пасажи на поклонение като този, по-специално в Откровение, последната книга от Новия Завет – от тях сякаш блика радост и ликуване. 4. Как Бог ви награждава за вашата работа в тайно, или зад кулисите, или извършена със сърце на слуга?

Стилът на Исус – Посредникът на сила

1. Исус послужи на Своите ученици, като им изми краката и с това ни научи на три важни неща: А – Какво да направим, за да покажем пълна любов Б – Какво ще правим, когато знаем кои сме В – Как да упражняваме властта, така че да не се покварим Тъй като миенето на крака е било най-унизителната работа в къщата, първият урок води до един естествен въпрос: За кого имате желание да вършите „мръсната работа“? Коя е най-непривлекателната работа в дома ви? Кой я върши? Вторият урок подсказва следния въпрос: Ако някой ви попита кой точно сте вие, какво бихте отговорили? Как започнахте да вярвате, че тези неща се отнасят за вас? По какъв начин смятате, че бихте могли „да изгубите облика си“? Дали учениците си мислеха, че Исус „изгуби облика си“ като им изми краката? Ако не – защо? Чували сте твърдението: Властта покварява, а пък абсолютната власт – покварява напълно. За да отговорите на третия урок, избройте над какво имате власт. Вземете предвид такива неща като парите, които имате, цвета на кожата ви, паспорта ви – те са символи на власт. По какъв начин използвате тези атрибути на властта, за да „миете крака“? Дискутирайте това твърдение: Единственият начин да се използва властта така, че да не ви поквари и да не навреди на другите, е да действате като човек със сърце на слуга, с желанието да слугува на другите. 2. На Тайната Вечеря учениците седяха според своя ранг (причината, може би, поради която апостолите така често спореха). Какво „сядане според ранга“ използвате сега и как ви влияе това? Сядате ли някога „на председателското място“? Мислите ли си за някои хора, дали те наистина заслужават „да седят на председателското място“? 3. Дискутирайте или напишете за собствените си амбиции в такива случаи.

Живот в стила на Исус – Сладко и горчиво

1. Как се чувствате, до този момент, от това изучаване на природата на Исус? В каква степен тези въпроси са удобни или неудобни за вас? 2. Намирате ли, че посланието е удоволствие, но да живееш според него е много по-трудно? Кои области смятате за найтрудни в това отношение? 3. Дали този стил на живот е невъзможен? Защо смятате, че е невъзможен или, че е възможен?

Живот в стила на Исус – Костта на глезена, свързана с костта на стъпалото

1. Авторът вярва, че единственият начин, по който „тялото“ Христово може да успее и дори да живее, е тогава, когато всяка част стане слуга на останалите части в тялото. В кои случаи в живота си виждате, че това схващане е валидно и в кои, че не е? 2. В тази глава са използвани няколко забавни примера, за да се покаже колко смешни биха били определени дейности на църквата, ако частите на човешкото тяло действаха по този начин. Ако можете, дайте още няколко илюстрации в тази насока. 3. Ако ракът се развива от една егоистична клетка, която служи само на себе си и нараства за сметка на тялото, как можете да използвате този пример, за да разпознаете действията в Христовото тяло? Можете ли да определите, в зависимост от своя опит, кои действия сега биха могли да бъдат подобни на рака? 4. Колко време отделя тялото ви, за да се погрижи за себе си? Колко време отделя вашето църковно тяло, за да положи грижи за себе си?

Живот в стила на Исус  – Затворници на историята

1. Тази глава в книгата предизвиква най-много спорове, тъй като авторът твърди, че деноминациите и другите религиозни институции са склонни да вървят срещу природата на Исус, именно поради своята същност. Той чувства, че новите движения възникват с напълно положителни подбуди, но впоследствие те започват да се самоизтъкват и изпадат в самоизолация. Какво смятате за тази дилема? Според вас каква е днес ролята на деноминациите? По какъв начин вашата деноминация ви е доближила до някои, а ви е отдалечила от други? 2. Смятате ли, че вашата деноминация действа със сърце на слуга? По какъв начин, ако това някога е ставало, сте се опитвали да накарате деноминацията си да постъпва като слуга? Получавало ли се е? Ако да – за колко време? 3. Авторът предлага една абсурдна идея – всички нови организации да се разпускат след 25 – 50 години и да раздават своите притежания на бедните. Тъй като това изглежда няма да стане, какво смятате, че трябва да се направи, за да се съхрани жарта или да се възроди едно ново движение, което със сигурност ще бъде в упадък след около 25-50 години? 4. Случвало ли ви се е някога да откриете, че сте били по-лоялни към някоя организация, отколкото към Исус или Христовото тяло?

Живот в стила на Исус – Свързвайки ни в едно

1. Вие четете една необичайно „неутрална“ книга, въпреки откритията ни в последната глава. От организационна или деноминационна гледна точка не може да се определи на чия „страна“ е авторът. Вместо това, тези изучавания ни карат да се съсредоточим върху Исус и отклика ни към Него, поради което различни групи, толкова често използват тази книга. Сега, след като и вие сте направили това, ако желаете да имате една истински творческа духовна опитност, вижте дали ще можете да съберете 8 до 12 души от различни деноминации, за да започнете изучаването отново. 2. Направете списък на всички църкви във вашата общност и се молете за различна църква всеки ден. 3. Един от тъжните парадокси в църквите, независимо от името е, че много от тях са във вътрешен конфликт. Заедно с групата си спомнете за онези църкви, за които знаете, че може би са наранени от такъв конфликт и направете списък. Вземете списъка с чертите на Исус, за да ви насочват и се молете най-вече за единството и изцеряването на тези църкви. 4. Прегледайте всичко, в което вие самите вярвате и вижте дали има неща, в които някой „трябва“ да вярва, преди да можете да общувате с него. Тези неща имат ли нещо общо със Самия Исус? Има ли показатели, които не са в списъка ви и заради които, ако някой вярва в „тях,“ вие не можете да общувате с него. „Онова“ неприемливо за вярване нещо, има ли общо с Исус? Ако желаете да дискутирате тези отговори, направете го, но най-вече се молете за вашата позиция. 5. Извикайте някои членове или пастори на други църкви и им кажете, че оценявате работата, която вършат за Бога и че се молите Бог да бъде винаги с тях, и да разширява тяхното служение. 6. Спомнете си някои религиозни теми за разговор, които са довели до „горещи“ спорове в живота ви. Не бяха ли тези спорове за нещо друго, вместо за Самия Исус? Следващия път, когато попаднете в религиозен спор, направете следното изявление: „Нека говорим за Исус.“ Споделете с групата резултата от това. 7. Молете се за всички съседи, които живеят във вашия блок. 

Живот в стила на Исус – Да се чувстваш в тялото като у дома

1. Ако трябва да вярваме на напътствията на Исус в Йоан 13:34, 35, за това да се обичаме един друг, тогава основният камък на християнството, това са взаимоотношенията. Как вървят нещата при вас, когато се опитвате да градите някакви отношения? Как бихте постъпили, ако научехте, че ваш съсед е нов християнин? 2. В тази глава авторът дава пример за това как да се създават малки групи за Библейско изучаване и общение. Какъв опит имате в малките групи? 3. В тази глава авторът взема предвид процеса на изграждане на взаимоотношения според Лимън Коулмън. Тези последователни стъпки са за това, първо да се открием един на друг ( да разкажем своята история и т.н. ), после да се одобрим един друг и след това да се посветим един на друг. Кой знае вашия живот или свидетелството ви? Отделете време да чуете историята на някой друг и да разкажете вашата. Това ще отнеме няколко часа, така че отделете достатъчно време. Ако започвате нова малка група, отделяйте около час при всяко събиране, за да чуете историята на някой от членовете на групата. След това, на всяка цена, обяснете на този, който е разказал историята си, в кои негови черти сте видели Исус.

4. Третото ниво на взаимоотношения – посвещението – ни позволява дори да бъдем по-открити или да се изповядваме един на друг. Ако сте стигнали до това ниво, ще откриете, че молитвата е много по-силна и искрена. Напишете или споделете имената на онези, които знаят истинските ви нужди и се молят за вас. Избройте също онези, за чиито нужди вие знаете и се молите. 5. Опитайте се да направите допълнително Библейско изучаване с Мат. 20:1-16. Отговорете в групата, или сами, на тези въпроси в следния ред: 1/ Какво ми открива този пасаж за Бога? 2/ Какво ми открива този пасаж за самия мене? 3/ Кои заповеди са дадени тук за мене, за да ги следвам? Вашите отношения с групата ще определят степента на задълбоченост, която ще достигнете в своето изучаване. 6. В личната си молитва, непрекъснато разкривайте себе си на Бога, както е посочено във 2 Коринтяни 3:18. Разкажете на Бога всичко за сегашните си чувства и копнежи. Ако имате чувството, че молитвите ви не са ефективни, кажете Му го. Ако се чувствате безпомощни за това да се справите с определени проблеми, също Му кажете. Не оставяйте нищо, което да не сте Му разкрили.

Живот в стила на Исус – Споделяне на болката

1. Когато живеете за другите, това вероятно ще увеличи болката ви. Вече ще чувствате болките на другите повече от преди и това ще изостри усещането ви за агонията на света. Ако това вече е започнало при вас, опишете го пред групата си или го запишете в дневника си. 2. Каква роля играе страданието в живота ви? 3. По какъв начин чувствате, че действително сте „страдали за Исус“? Молете се за другите, които страдат за Него сега. 4. Разказва се как веднъж, на Рождество, Уилям Буут имал изгарящото желание да се свърже с всички централи на Армията на Спасението по целия свят и да ги поздрави като ги насърчи. Те преминавали през период на изпитания, най-вече във финансовата сфера, затова се посъветвал с адютанта си. По-късно адютантът му дошъл отново при него с новината, че е възможно да се изпрати телеграма до всяка централа по света, но действителното послание можело да бъде съставено от една единствена дума. Генералът се оттеглил за молитва и след доста време на общение с Бога се върнал с „едничката“ дума за изпращане: Другите! Направете плакат и за себе си. В средата напишете думата „другите“ и го сложете там, където винаги ще го виждате.

Живот в стила на Исус – Едно слово следва другото

1. Списъкът с чертите в природата на Исус е обектив, през който можем да видим всичко в живота, включително написаното. Опитайте се да направите допълнително Библейско изучаване с приложение, имайки предвид Матей 18:21-35, като не забравите да зададете три въпроса: А/ Какво ми говори този пасаж за Бога? Б/ Какво ми казва за мене самия? В/ Какво ми казва да направя? Сега, вземете списъка с чертите на Исус и вижте дали някой от вашите отговори на трите въпроса не съвпада с тези черти. Помнете, че писаното Слово не трябва да се разминава с живото Слово. Ако в процеса на изучаване на написаното, откриете области, които сякаш се разминават с природата на Исус, помнете, че Словото е валидно. Такова явно несъответствие означава просто, че трябва да изследваме по-внимателно, за да научим как определен пасаж съответства на Неговата природа. 2. Отделете време, за да изучите препратките за Исус в Стария Завет. Какво предполагате, че каза Исус на двамата мъже, които бяха на пътя за Емаус в Лука 24:13-27?

3. Колко места можете да намерите, където Исус цитира Стария Завет? 4. След като сте запознати с чертите в природата на Исус, когато четете Новия Завет, запишете онези, които виждате, че са изразени във всеки пасаж.

Живот в стила на Исус – Стил за всички сезони

1. Вече стигнахме до последната глава, затова опишете промените, които настъпиха в мисленето и действията ви, докато изучавахте тази книга. 2. Какво мислите за себе си сега, що се отнася до списъка с чертите на Исус? Неосъществим ли ви се струва? 3. Как виждате ролята на Святия Дух в живота си след това активно изучаване на Исус? 4. Какви служения планирате сега? Какви нови начини да се жертвате се появиха в съзнанието ви? 5. Прочетете на глас последните две страници на книгата, като започнете със стиховете от Филипяни и Ефесяни. Каква надежда ви дава това? 6. Прочетете на глас Юда, стихове 24 и 25, и отпразнувайте „почивката“ си в Исус.