Стилът на Исус

Може да подарите тази книга на себе си
или приятел - поръчайте от тук »
Също така при нас може да поръчате и Библии и книги на издателство "Нов Човек".
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА The Jesus Style Copyright @ 1983, 1988 by Gayle D. Erwin All rights reserved. No portion of this book may be used or reproduced in any form without written permission of the publisher except in the case of brief quotations within critical articles and reviews. Library of Congress Cataloging in Publication Data Erwin, Gayle D. The Jesus style. Reprint. Originally published: Palm Springs, Calif. R. N. Haynes Publishers, c 1983. 1. Jesus Christ - Person and offices. 2. Service (Theology). 3. Christian life - 1960. I. Title. BT202. E78 1985 232.9'04 95-10562 ISBN 0-8499-0509-5 ISBN 0-8499-2989-X (pbk.) Scripture references, unless otherwise specified, are from the Holy Bible: New International Version, Copyright @ 1978 by the New York International Bible Society. Used by permission of Zondervan Bible Publishers. Scripture references, where noted, are from The Revised Standart Version of the Bible (RSV), Copyright @ 1964, 1952, @ 1971 and 1973 by the Division of Christian Education of National Council of the Churches of Christ in the U.S.A. Отпечатано в България преводач: Снежана Илиева Славкова богословска редакция: Людмил Ятански редактор: Вили Рашева ISBN 954-90682-1-8   На жена ми Ада и моите деца Валери, Клайд, Питър и Глория, Марк и Анджела, които, въпреки всичко, ме обичат.   "Защото който иска да спаси живота си ще го изгуби; А който изгуби живота си заради мене и за благовестието ще го спаси." (Марко 8:35) ...А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо познаването на моя Господ Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет само Христос да придобия... (Филипяни 3:8) НАПРЕД КЪМ КНИГАТА