Съдържание Цялата книга на една страница

5 – Исус и Неговият кръст

Марк 8:22-38

Понякога си мисля, че трябва да спрем да използваме думата християнин. С времето тя е придобила силно негативна окраска. В някои общества всички се смятат за християни, освен ако не принадлежат към  друга религиозна изповедност. В други страни на „християните“ гледат като на политическа партия – или дори като на тези, които поддържат идеята за въоръжена намеса. Може би ще е най-добре, ако вместо за „християни“ просто говорим за последователи на Исус.

Но виждаме ли Исус достатъчно ясно, за да Го следваме? Този пасаж започва с описание на случая, в който Исус изцелява слепец, което преминава на два етапа! Подобно на този слепец, може би и бъдещите последователи на Исус се нуждаят от „повторно докосване“, за да Го видят ясно.

1. Живеем в епоха на безпрецедентно разпространение на евангелието. Защо тогава според вас толкова много хора все още не са наясно кой е Исус и какво означава това да Го следваме?

2. Прочетете Марк 8:22-38. Какви необикновени стъпки предприема Исус, за да изцели слепеца (ст. 22-26)?

Защо е вероятно хората да са мислели, че Исус е Йоан Кръстител, Илия или някой от пророците (ст. 27-28)?

Кой полуистини за Исус са „на мода“ сред нехристияните днес?

4. Твърдението на Петър „Ти си Христос“ (ст. 29) е наречено изповедта, чрез която човек става истински последовател на Исус. Защо? ;(Сравнете Матей 16:15-17 и Йоан 6:68-69).

5. За първи път Исус казва на Своите ученици, че „Човешкият Син трябва…да бъде убит“ (ст. 31). Защо кръста беше неизбежен за Исус?

6. Защо според вас Петър порица Исус (ст. 32)?

7. Как смятате, защо Исус от смъмри толкова строго Петър (ст. 33)?

8. Как начина, по който Петър вижда Исус (ст. 29-32) може да се сравни с двуетапното изцеление на слепеца (ст. 23-25)?

9. Исус казва, че кръста е задължителен и за нас (ст. 34-38). Какво означава на практика да се отречем от себе си, да вземем кръста си и да Го следваме?

10. Съществува мнение, че „Нищо няма да ти струва да станеш християнин, но да бъдеш християнин ще ти струва всичко.“ Как това твърдение е подкрепено от учението на Христос тук (ст. 34-38)?

11. „Бих искал да последвам Христос, но мисля че цената е твърде висока.“ Как бихте отговорили на такова едно мнение в светлината на стихове 34-38)?

12. Припомнете си отново някои от популярните полуистини за Исус, споменати в отговор на въпрос 3. Кое липсва в тези представи?