Съдържание Цялата книга на една страница

Четиринадесета глава: ИСУС ИДВА СКОРО

Когато мисля за идването на Исус, винаги си спомням ясно следните думи на Гавраил: „Никога до сега не е имало такова раздвижване и активност в небесните дворове, каквото има сега. Нещо подобно беше само при раждането на Исус!” В кое време живеем днес според Божия календар? Ако човешкият престой на земята от времето на Адам и Ева до края на света може да се измери с дванадесетте часовникови деления, то аз вярвам, че ние сме в края на дванадесетия час и може много скоро да чуем последния удар! В Библията Бог ни е предсказал много белези, по които да можем да разпознаем идването на края на света и което е още по-интересно, ние – днешното поколение от края на XX век вече сме живи свидетели за изпълнението на повечето от тях. ИСУС ИДВА! Бог не ни е открил точната дата и година, но Господ Исус ни подсказа, че можем да се ориентираме за това по времената. Така както земните сезони имат своите отличителни белези и по тях ние разпознаваме идването на есента или лятото, така е и с Господното Пришествие! Когато настъпва пролетта, тревата започва да зеленее, дърветата покарват млади листенца и пъпки. Всичко излиза от зимния си сън – расте, цъфти и се разпуква. Когато времето за Второто Пришествие на нашия Господ наближи, ние ще можем да се ориентираме за него по белезите, които Той ни е предсказал в Библията. Колко още ни остава до идването на Исус! Ние не знаем с точност, но това, което виждаме и преживяваме в последните години ни кара едновременно да скърбим за този свят, но и да се радваме на правото да се родим и живеем в най-великите и вълнуващи дни от човешката история! Това са дни, в които човеците от всички крайща на света отварят сърцата си за Божието послание на мир и спасение и Го приемат!

Дни, в които Бог говори, изобличава, съживява, наставлява и очиства Божия народ за срещата му с Него! Това духовно съживление между верните последователи на Исус е нечувано и невиждано до сега в човешката история! Мнозина наши съвременници се убеждават, че всред нестабилността и несигурността на “модерния” ни живот единственото нещо, за което си струва да се държат здраво, е вечното Слово на Бог и Неговият Святи Дух! Днес се забелязва един непрекъснато растящ глад в човешките сърца за разбиране на Божието слово и общение с Всевишния! Ето защо нашата задача е да научим събратята си от света, че Бог не се променя никога и Словото Му не остарява – то има вечна стойност и говори за вечни Божествени принципи, които не се влияят от модата на този свят!

ГОДПОД ИСУС НИ КАЗА, ЧЕ ЩЕ ДОЙДЕ ОТНОВО ЗА НАС!

„В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето Съм Аз, да бъдете и вие.” (Йоан 14:23)

„И ще станат знамения в слънцето, в луната и звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак, със сила и голяма слава. А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото избавлението ви наближава. И каза им притча: Погледнете смокинята и всичките дървета. Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че лятото е вече близо.” (Лука 21:25-30)

„И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галиеляни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.” (Деяния 1:10-11)

Ангелите се явяваха на земята по времето на Исус. Те се явяват и днес, за да ни носят новини от Бога и от „този същият Исус”, Който се връща скоро на земята! Не знаем кога точно, но това, което със сигурност знаем и проповядвам е, че: ИСУС СЕ ЗАВРЪЩА! Това е една от тайните на Бога, която Той благоволи да открие на слугите Си, пророците (1 Коринтяни 15:51-52; Откровение 10:47)!

Учениците на Исус чувстваха една неотложност относно подготовката си за Второто пришествие и се взираха напред в бъдещето, когато „сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред, а после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господ. И тъй, насърчавайте се един друг с тези думи” (1 Солунци 4:16-18). Днес ние имаме да кажем нещо много вълнуващо и важно на хората от света, които се лутат отрудени и обременени, без някаква сигурна надежда в този свят, и то е: „ОБОДРЕТЕ СЕ, ИСУС ИДВА СКОРО”. Тази вяра и надежда е изпълнила страниците на Павловите послания. Той ни уверява, че Бог се грижи за всичко и ние не трябва да изпадаме в панически страх при мисълта за Господното пришествие. Ако искрено обичаме Господ, Той няма да ни остави неподготвени. Може пътят ни да не е много лек и розов, но ако сме закотвили своята НАДЕЖДА в Исус и Неговите обещания и Му служим ревностно, Бог ни е обещал да опази до онзи славен ден всичко, което сме Му поверили (2 Тимотей 1:12). „А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Оня, Който ви призовава и ще извърши това” (1 Солунци 5:23-24).

Когато получавам Божиите послания чрез посещението на ангелите, винаги усещам осезаемо любовта и загрижеността на огромното бащино сърце на Татко ни. Това прекрасно усещане и увереността, че Той лично ги е изпратил, за да ни съпътстват и извоюват всеки ден все по-нови победи за нас, е най-прекрасната истина, която проумях от тези свръхестествени опитности. Ако държим очите си всякога обърнати към отговора, Който е Исус, а не към проблема, ние можем да предвкусим още тук, на земята, от изобилно благословение на обещания ни от Бога вечен живот. Апостол Яков говори за търпението, което трябва да имаме, докато Божиите ангели извоюват победата в духовния свят и Бог ни даде отговора Си: „И тъй, братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод и търпи за него докле получи и ранния и късния дъжд. Останете и вие твърди и укрепете сърцата си; защото Господното пришествие наближи.” (Яков 5:7-8). Апостол Петър също ни поучава как да устояваме всеки ден пред Господ, докле дойде Той: „Затова препашете се през чреслата на вашите помисли; бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос” (1 Петрово 1:13). Не трябва да допускаме погледа ни да бъде прикован от трудностите и усилните времена на тази земя, но трябва да държим в нас винаги жива надеждата за благодатта и славата, която ще получим, когато се яви нашия Господ Исус Христос: „на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч Христос между вас, надеждата на славата” (Колосяни 1:27). В своето първо послание апостол Йоан говори за идването на Исус, казвайки: „Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е!” (1 Йоан 3:2). Юда също ни окуражава в своето послание да се държиме здраво за Бог до завръщането на Исус. Той ни учи, че в последното време (в което ние може би вече живеем!), трябва да се пазиме чисти от греха и всякога да назидаваме себе си в пресвятата ни вяра. Той ни насърчава да не се отчайваме и плашим от изпитания, защото Бог „може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава” (Юда 24 ст.). Бог е достатъчно силен да призовава, помага и освобождава от греха дори и в тези “последни дни”, когато всичко около нас започва да се разпада, загнива и рухва. Всички белези за края на света, за които Исус говореше в Матей 24 глава, започват да се изпълняват днес (и то не с бавни темпове!) пред очите ни!

Разрухата в икономиката на почти всички държави, моралният упадък във всяка област на световното общество, нарастването на престъпността по целия свят, все по-честите войни и размирици (на повече от 40 огнени точки по земята), победоносният марш на глада и нищетата, катаклизмите в природата, зачестилите земетресения по цялата повърхност на земята, разните опустошителни и небивали по размерите си природни бедствия, трайните климатични аномалии, диверсията на всякакви окултни и спиритични практики и религии, сатанизъм, лъжливи учения и лъжемесии, обединяващи се в една обща, Антихристка религия (New Age) и не на последно място, небивалото до сега в историята на християнството духовно съживление в Христовата Църква – всички тези напълно доказуеми факти от нашето съвремие се покриват напълно с пророчествата на Исус и на всички други пророци от Библията, предказали края на света и събитията, които ще го предшестват и последват. Няма никакво съмнение, Исус идва скоро! „АМИН! ДОЙДИ, ГОСПОДИ ИСУСЕ!”