Съдържание Цялата книга на една страница

Тринадесета глава: АНГЕЛИТЕ В СЛУЖЕНИЕТО СИ

Какво правят ангелите в промеждутъците между едното и другото явление, послание или поръчение? „Ние непрекъснато сме заети с прогонването на Божиите неприятели от различни части на земята и с изпълнението на Божия план за човеците! Аз командвам една войска, която има за задача да събори „Ерихонските стени” на земята… и това ще стане!” – каза Креони един величествен, войнствен ангел на Бога.

Днес е времето на велико духовно съживление по всички кътчета на земята! Днес стават необикновени, нечувани неща! Мнозина човешки очи, уши, умове и сърца се отварят за духовните ценности на Библията и за истината на Бога! Днес е времето, когато довчерашните християнски врагове напущат тъмните си сборища и се обръщат към Божествената светлина! Все по-нови и нови гласове се извисяват над земята и прогласяват благата вест на нашия Господ! Това пробуждане и съживление в Христовата Църква, на което ние днес сме свидетели, е резултат от отпора на една силна небесна Божия армия, която е в атака денем и нощем заради нас! Чувал съм много свидетелства на хора, които са били съвсем отдалечени от Бог и на които им е говорено много за небесната спасителна истина, но те не са се и замисляли над необходимостта да се променят и покаят за греховете си. Някои от тях са давали вид, че се приближават към Бога, но само за пред другите човеци. Но това, което се е случвало в повечето такива случаи е, че поради осърдните молитви на възлюбените им Бог е изпращал ангелите Си със специално слово лично до тях, за да ги обърне истински към Себе Си и да ги спаси. Бог върши такива съдбоносни чудеса в живота на хора от най-различни слоеве на обществото ни спортисти, търговци, политици, хора на удоволствията, учени, артисти, певци, обикновени работници, деца и старци… Когато небесните войски на Бог са в действие, човешките сърца се променят коренно или по-точно казано буквално се новораждат! Интересно и полезно е за нас да изучаваме служението на ангелите, защото така разбираме колко голяма и велика е любовта и грижата на Бога към човеците! Така например, в 13 глава на Съдии можем да намерим някои много вълнуващи истини за служението на ангелите: „И израилтяните пак сториха зло пред Господа; И Господ ги предаде в ръката на филистимците за четиридесет години. И имаше един човек от Сарая, от Давидовото племе, по име Маное, чиято жена бе бездетна, която не раждаше” (Съдии 13:12).

В своя план Бог бе определил тези 40 години, за да приготви едно богобоязливо семейство, чрез което да донесе освобождение за Израил. „И ангел Господен се яви на жената и каза: Ето, сега си бездетна и не раждаш, но ще заченеш и ще родиш син. Затова пази се сега да не пиеш вино или спиртно питие и да не ядеш нищо нечисто. Защото, ето, ще заченеш и ще родиш син, и бръснач не ще мине през главата му, защото още от рождението си детето ще бъде Назарей Богу; и той ще почне да избавя Израиля от ръката на филистимците. Тогава жената отиде, та яви на мъжа си, казвайки: Ето, Божий човек дойде при мене, чието лице беше като лицето на ангела Божий, много страшно; и аз не го попитах от где е, нито той ми яви името си. Но рече ми: Ето, ще заченеш и ще родиш син; затова, да не пиеш вино, нито спиртно питие, и да не ядеш нищо нечисто; защото от рождението си, до деня на смъртта си детето ще бъде Назирей Богу. Тогава Маное се помоли Господу, казвайки: Моля ти се, Господи, нека дойде пак при нас Божият човек, когото Си пратил, и нека ни научи що да сторим с детето, което ще се роди. И Бог послуша Маноевия глас; и ангел Господен пак дойде при жената, като седеше на нивата, а мъжът й, Маное, не беше с нея. И жената се завтече, та побърза да яви на мъжа си, като му каза: Ето, яви ми се оня човек, който дойде при мене завчера. Тогава Маное стана, та отиде подир жената. И като дойде при човека, каза му: Ти ли си оня човек, който си говорил на тая жена? И той рече: Аз. И рече Маное: Когато вече се сбъдне това, което ти каза, как трябва да се направлява детето и какво да прави то? И ангелът Господен рече на Маное: Нека се пази жената от всичко, което й говорих; да не яде от нищо, що произлиза от лозе; нито да пие вино или спиртно питие; и да не яде нищо нечисто; всичко, що й заповядах, нека да опази. Тогава Маное каза на ангела Господен: Моля, нека те задържим, за да ти сготвим яре. Но ангелът Господен каза на Маное: И да ме задържиш, няма да ям от хляба ти. И ако искаш да направиш всеизгаряне, принеси го Господу. (Защото Маное не позна, че това беше ангел Господен!) Тогава Маное каза на ангела Господен: Как ти е името, за да те почетем, когато се сбъдне това, кето ти каза? А ангелът Господен му рече: Защо питаш за името ми? То е тайно! Тогава Маное взе ярето и хлебния принос та ги принесе Господу на камъка; и, като гледаха Маное и жена му; ангелът постъпваше чудно, защото когато се издигаше пламъкът от олтара към небето, и ангелът Господен се издигна в пламъка на олтара; а Маное и жена му, като гледаха, паднаха с лице на земята.”

Това е един прекрасен и действителен разказ в Съдии 13:3-20, за явяването на ангел от Господ, което е станало по времето на израелевите съдиите, но може да се случи и днес, в нашето време. В Своето послание до мен чрез този ангел на име Креони Бог наблегна особено много на тази случка, като ми обясни, че ангелите могат да се явят и в образа на човек, но това не винаги е необходимо. В горния случай ангелът се яви така, че хората можеха да го видят с естествените си материални очи, а не като във видение или изстъпление. Библията ни учи, че ангелите са Божии пратеници и действат винаги по Негово нареждане. Бог им дава разпоредби и заповеди какво, как и кога да го направят. По тази причина Маное каза: „Господи, моля те, нека дойде пак при нас Божият човек…” Неговите думи са написани за наша поука, за да знаем, че ние не можем да се разпореждаме с ангелите, нито да им се молим за нещо, защото всичко, което те вършат, е по Божията съвършена заповед. Той лично ги праща там, където има нужда да се направи нещо. От същия случай с Маное разбираме и също, че ангелът има право да остане и да разговаря с него колкото е необходимо. Ние обаче, никога не трябва да им се покланяме или да ги славим, но трябва да отдаваме слава и благодарение само и единствено на Бога, Който ги е изпратил. Те са Божии служители, каквито сме и ние. Библията ги нарича „служебни духове” и ни обяснява, че тяхната задача е да прислужват на онези, които ще наследят спасение (Евреи 1:14). Има интересни пасажи в Библията, които се отнасят до служението на ангелите и понеже сам Креони е участвал в много от тях, Бог го бе изпратил при мен, за да ги оживи в съзнанието ми! В Исус Навин 5:13 Библейското повествование ни връща към времето, когато Израел току що е преминал реката Йордан и се готви да завладее обещаната му от Бога земя. Тогава Исус Навин видя един мъж с изваден от ножницата нож и готов за бой, но не го позна от кои е. Веднага го попита дали е откъм тях или откъм враговете им и вижте какъв бе отговорът на този неизвестен воин:

„Не! Нито едните, нито другите! Но като военоначалник на Господното войнство сега дойдох аз… И наоколо има едно огромно войнство от ангели, които ти не можеш да видиш, но аз съм им капитан…” (Исус Навин 3:14). Понеже мнозина са ме питали дали този „ангел” не е бил самият Исус Христос, аз веднага попитах Креони вярно ли е това наше предположение. Отговорът беше, че този небесен воин е бил самият Креони, който тогава е командвал и водел Господната войска пред Израил. Когато Исус Навин паднал пред нозете му, за да му се поклони, Креони му казал да събуе обувките си, „защото мястото, на което стои, е свято” (5:15). Този случай е подобен на случая с Моисей пред горящата къпина, където Бог му каза същите думи (Изход 3:45).

Креони ми разказа как Бог е сломявал напълно езическите царе и народи, така че те много са се страхували от Израел. Те са знаели, че Всевишният Бог е всред народа Си и са треперели от ужас дори при споменаването на онова голямото чудо, което Той направи, за да разбие и унищожи Ерихон. По времето на онези съдбоносни дни Бог е дал Своите разпореждания и е открил плана си на Креони, след което го е изпратил заедно с една група ангели при стените на Ерихон. Ако можехме някак си да надникнем в Божият план за онази битка, сигурно бихме прочели следните думи: „Израилевите чада са наши съюзници. Те трябва да обикалят около Ерихонските стени седем дни и на седмия ден седем пъти. На седмия ден свещениците да надуят тръбите и народа да извика силно към Бога! Тогава бутнете стените!” Креони ми разказа как неговите войни за заели позиции по върховете на Ерихонските стени, готови да действат при дадения от техните съюзници сигнал! Израел дори не е знаел какво точно ще се случи, но Бог знаеше и ангелите го знаеха! От народа на Израел се изисквало само да повярва в Божието послание и да го изпълни точно! Когато техният боен вик се разнесъл около Ерихон, ангелите бутнали целите стени на великия укрепен град, така че те са се сринали до основи и са потънали в земята. Ерихонските стени са били толкова дебели, колкото и високи и върху тях е можело да се строят къщи. Така че, ако бяха просто разклатени или изместени, те пак щяха да си останат стени. Но Бог каза на ангелите Си: „Бутнете стените!” и те наистина паднаха и дори потънаха в земята (Исус Навин 6:20). Такава е била задачата на Божиите ангели тогава! Мога ясно да си представя как Креони е съблюдавал внимателно Божиите разпоредби за една част от стената, където е била къщата на блудницата Раав. Бог искаше да я възнагради поради смелостта й да помогне на Израелевите шпиони, а може би и поради вярата й в техния Бог. (Защото тя непременно е чула, както и всички други народи, за чудесата и знаменията, който Богът на Израел е вършил между и пред народа Си!) Бог й бе обещал чрез устата на шпионите, че ще опази домът и семейството й и наистина го направи.

Представям си как Креони е заповядал на някои от ангелите да пазят тази част от стената, докато другите събарят всичко останало. Най-съвременните археологически разкопки недвусмислено доказват достоверността на тази Библейска история, твърдейки, че стените на Ерихон са потънали надолу като че са били в асансьорна шахта. Алелуя! Представете си какъв натиск са оказали ангелите върху тях! Също така се знае, че при разкопките са намерили дори и мястото, където стената не е била срутена т. е. къщата на Раав! Слава на Бог! Тези нови археологически методи работят сякаш за Библията, за да я направят по-достъпна и достоверна и за най-закостенелите безбожници! Между впрочем науката не е могла никога да отрече съществуването на Бог, но напротив, винаги го е доказвала и потвърждавала, просто откривайки законите, които Бог вече е постановил и утвърдил на земята. Това послание направи Библията по-реална и жива за мен и ме увери, че тези ангели, които някога са съпровождали Израел пред Ерихонските стени, работят и днес под ръководството на Святия Дух за победата и утвърждаването на Божия избран народ, Църквата на Исус Христос!

На друго място в Библията четем за Господен ангел, който въздържа Валаам да не прокълне Израел. Въпреки че Валаам бе изкушаван да стори това и бе готов да го направи заради парите, пак Бог не му позволи да изрече и една клетва срещу избрания Божи народ! Всеки опит на Валаам да отправи проклятие се превръщаше в думи на благословение за Израел! Може би накрая си е казал: „Какво става с мен? Да не съм си загубил ума?” Той не е могъл да знае, че в този момент до него е стоял мощен ангел от Бог, който слагал други думи в устата му; в крайна сметка Израел бе благословен и то многократно! Такава беше Божията добра наредба за народа Му и за да постигне това, Бог можеше да накара и нямо магаре да проговори разумно с човешки глас, за да даде откровение на пророка: “Валааме, не съм ли ти служил вярно през целия ти живот?” (Числа 22:22-35).

Защо Бог позволи този разказ да се запише в Библията? Защото това беше самата истина! Магарето проговори поради присъствието на Божия ангел, макар преди това да нямаше физическа възможност да говори. Някои писания като това имат за цел да ни помогнат да разберем обективната истина, че ангелите съществуват и играят голяма роля в Божието дело на земята, редом с нас повярвалите и изкупени от Господа хора. Ние можем винаги да разчитаме на Божията закрила и помощ чрез тази Негова небесна армия. Божият план е съвършен и той е направен по Божието предузнание още преди сътворението на света. Всяко нещо, което Бог ни е открил в Библията чрез ангелите Си, е било частица от Неговия велик план, а не някакво моментно хрумване. Бог е промислил най-доброто за хората, които ще Му се доверят и Той го е промислил още преди те самите да се родят и да решат да Го последват! Не е ли чудесно да знаем, че Бог бди над нас и ни дава смисъл и цел в живота от мига на нашето зачеване до деня, в който ще се изправим пред Него! Слава на името Му!

На друго място в Библията архангел Гавраил отнесе на пророк Данаил Божието откровение за част от предвечния Му план, като каза: „Данаиле, ще ти покажа нещо от Моя план. Израил ще бъде в плен за 70 години и когато те се свършат, ще излезе декрет да се съгради Ерусалим отново! Започни да пресмяташ и сметни 483 години тогава ще се роди един Мъж, който ще избави людете ти от греховете им…” Разказът на Данаил за похода на Александър Македонски и четиримата генерали, които ще заемат своето място на времето си бе също една съществена част от Божия план, която Той благоволи да ни открие. Ангел Господен се яви на Захария с посланието, че жена му, Елисавета, ще роди син и това беше Йоан Кръстител (Лука 1:11-20). Архангел Гавраил посети Мария и й каза, че ще зачене от Святия Дух и ще роди Исус, Божият Син, Спасителят на света (Матей 1:25-35).

Ангел от Господа предупреди Йосиф на сън: „Стани, вземи детето и майка му и бягай в Египет, докато ти река, защото Ирод ще потърси детето, за да го погуби” (Матей 2:13).

След като Исус бе кръстен в реката Йордан от Йоан Кръстител, „Той бе отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй, изкусителят дойде и Му рече: „Ако Си Божий Син, накарай тия камъни да станат на хлябове.” А Той в отговор каза: „Не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово, което излиза от Божията уста.” Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва: Ако Си Божий Син, хвърли се долу, защото е писано: “Ще заповяда на ангелите Си заради тебе и на ръце ще те дигнат. Да не би да удариш о камък ногата Си.” Исус му рече: Писано е още: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.” Пак го завежда дяволът на една висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: „Всичко това ще Ти дам, ако ми се поклониш.” Тогава Исус му каза: „Махни се зад мене, Сатана, защото е писано: “На Господа твоя Бог да се покланяш и само нему да служиш.” Тогава дяволът Го остави; и ето, ангелите дойдоха и Му прислужваха” (Матей 4:11). В Лука 22:43 четем за един ангел от Господа, който дойде да подкрепи Исус в Гетсиманската градина. За служението на ангелите се споменава в цялата Библия от Битие до Откровение. В Битие 24:7 Бог обещава да изпрати ангела Си, за да приготви пътя за слугата на Авраам и той да намери най-подходящата жена за сина му Исаак, т.е. тази, която е избрана от Бога да му бъде съпруга. В Псалм 34:7 Святият Дух писа чрез Давида, че: „Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят и ги избавя.”

Спомнете си и за пророк Данаил, който бе хвърлен в рова на лъвовете (Данаил 6:22). Царят и всички негови подчинени бяха напълно сигурни, че прегладнелите зверове ще го разкъсат и до сутринта ще останат само оглозганите му кости. След една тревожна и безсънна нощ (понеже обичаше Данаил), царят изтича до рова и извика: „Данаиле, служителю на живия Бог, Комуто ти служиш непрестанно, можа ли да те отърве от лъвовете?” (Данаил 6:20). В действителност той сигурно не очакваше да получи някакъв отговор, но любовта му го бе подтикнала да провери за всеки случай. Колко голяма трябва да е била изненадата и радостта му, когато е чул познатия глас на приятеля си: „Моят Господ прати ангела Си да затули устата на лъвовете, та не ме повредиха; защото се намерих невинен пред Него; още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво престъпление” (Данаил 6:22). Тогава отвориха капака и видяха Данаил да седи спокойно между лъвовете, които лежаха около него като малки, безобидни котенца. Божиите ангели имат голяма сила, тъй като те изпълняват Божиите заповеди и сам Бог им дава сила и мощ за всичко, което трябва да направят. Ако един единствен ангел може да спре няколко прегладнели лъва от това да разкъсат Данаил, то представете си каква мощ и сила е положил Бог във всичките небесни ангели, които вършат волята Му между човеците! Винаги, когато трябва да се отвори нова страница от вечния Божи план или трябва да се случи нещо много важно, Бог е изпращал ангелите Си и дори ги е правил видими за нас, за да ни донесат посланията Му и да помогнат за изпълнението им.

И днес Бог изпраща ангелите Си и ни ги открива, когато сметне за необходимо. Много хора, дори невярващи в Бога, могат да свидетелстват за посещения на Божиите ангели и това е така, защото Бог не би позволил на този свят да се сгромоляса надолу с главата, без да го предупреди за грозящата го опасност! Новата страница е вече отворена! Алелуя! Най-важното събитие от историята на човечеството е на път да се сбъдне и то много скоро! Божиите ангели работят трескаво, за да приготвят всичко за деня на Второто Господно Пришествие! Днес посещенията на ангелите от Бога вече не са рядкост, но почти ежедневие! По всички части на света Божият народ е предупреждаван и окуражаван непрестанно от видения, срещи и откровения на Бога чрез Святия Дух и Неговите ангели! Бях много развълнуван, когато един брат Джон Уивър (пастир в Christian Centre, Бозман, Монтана) ми се обади и ми разказа за срещата му с един ангел Господен.

Първия път ангелът дошъл през нощта и братът си помислил, че сънува. Не посмял да каже на никого, защото знаел, че всички ще му се присмеят. Вторият път ангелът се появил докато братът пътувал в колата си по магистралата. Вратите и прозорците били плътно затворени и в колата нямало никой друг, но въпреки всичко ангелът изведнъж се появил на съседната седалка и му повторил отново посланието, което Бог имал за него и всичко, което трябвало да направи. След като пастир Уивър осъзнал, че не сънува, но този същият ангел идва за втори път със същото послание от Бога, ангелът излязъл от колата, без да отваря вратата и летял известно време заедно с нея (тя се движела с 80 км в час), а след това изчезнал. Библията казва, че Бог не се променя. Това, което четем в нея, може да се случи и днес, стига ние да търсим Бога и да желаем да Му служим. В Словото Му пише, че някои са приели ангели от Бог, мислейки, че приемат странници. Явно не винаги бихме могли да ги разпознаем, че не са обикновени хора, освен ако не направят нещо, което никой човек не може да направи например да изчезнат в пламъка като при Маное, да излязат от колата, без да отворят вратата и да летят с нея, да ви събудят през нощта в леглото ви и да знаете, че навсякъде е затворено и заключено, да вървят по снега и изведнъж вече да ги няма… Независимо дали са видими или невидими за нашите очи, те винаги са около нас! Те не умират, нито остаряват, но са все така мощни и дейни, както по времето на Израелевите патриарси. Божиите ангели са всред нас и имат задача да ни пазят и помагат, за да стигнем до спасение и наследим вечния живот от Бога!

В Псалм 91:11 Бог ни открива, че е заповядал на ангелите Си да се грижат за нас и да ни пазят във всичките ни пътища. Понякога те могат да се появят и като съвсем обикновени хора, ако задачата им го изисква. Но има едно нещо, в което Бог трябва първо да ни обучи, а именно да можем да различаваме истинските Божии пратеници от плода на вашето въображение. Не е нужно да се мъчите да ги видите тук или там, защото когато Бог реши и ви ги открие, вие просто ще знаете, че това са ангели от Бога. Те непременно ще ви се представят като такива и ако все още се съмнявате дали това не е въображение или измама от дявола, можете да ги попитате в името на Исус за техния Господар. Ако това са истински Божии ангели, те винаги ще прославят Исус като Божи Син и Спасител, дошъл между нас в плът, за да умре за греховете ни (1 Йоан 4:23).

Ангелите разчистват пътя пред нас, точно както правеха в старозаветните дни. Чрез тяхното служение Бог ни показва, че не е само един страничен наблюдател, безразличен към нашите нужди и потребности, но е нашият Небесен Баща, Който ни обича и прави всичко възможно за нашето добро. „А ангел от Господа говори на Филип, казвайки: Стани, иди към юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа.” (Деяния 8:26) Каква беше целта на ангелското послание до Филип? Бог искаше той да се срещне с етиопския скопец и да му благовества Христос! Бог искаше да се погрижи за този човек и за цялата му нация, която по-късно щеше да приеме Христа чрез него! Бог е същият вчера, днес и завинаги! Той върши и в нашите дни същите и подобни чудеса за чадата Си и за далечните, които иска да привлече при Себе Си! Толкова е радостно и утешаващо да знаем, че Бог е изпратил ангелите Си да работят за покаянието на нашите невярващи родители и роднини! Може би вие си мислите, че няма нищо на небето или на земята, което да е в състояние да ги преобърне и промени, но днес искам да познаете, че Божиите ангели имат специална задача да ги следват непрестанно по стъпките им, да ги привличат към Бога, да ги променят. Бог ни е обещал да спаси целите ни домове и нашите роднини са привилегировани в грижите на Божиите ангели (Деяния 16:31). Бог ни люби толкова много, че е приготвил всичко необходимо за нашето спасение! Той ни е изпратил Святия Си Дух, за да бъде в нас и да ни напътства на всяка истина! Заповядал е на ангелите Си да ни съпътстват и помагат през всичките дни на живота ни! Ако слушаме внимателно Божият глас, за нас е направо невъзможно да се изгубим по пътя и да объркаме посоката! Ангелите са в служение и днес! Алелуя!