Съдържание Цялата книга на една страница

Девета глава: БОЖИИТЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ

Това се случи посред бял ден в събота преди Рождество Христово. Вратата на моя офис в църквата се отвори и при мене влезе най-висшият ангел на Бога със специално послание в ръката си… „Ако чувствате студенина и тежест при мисълта, че в неделя сте отново на църква и това ви се струва твърде голям товар… Ако констатирате, че с духовния ви живот нещо не върви и си мислите, че няма никакъв смисъл от всички тези усилия …”, то СЪБУДЕТЕ СЕ, защото сте заспали! СЪБУДЕТЕ СЕ, БДЕТЕ И МОЛЕТЕ СЕ, ЗА ДА НЕ ВИ ПОСТИГНЕ ГОСПОДНИЯТ ДЕН КАТО КРАДЕЦ!”

Бог желае да живеем живот на непрестанна радост, веселие, изобилие и непресъхваща благодат и всичко това още оттук, на земята. В същото време Той прави всичко възможно да ни държи далеч от опасните зони на живота, където може и да не забележим табелата „ТЪНЪК ЛЕД!”. Ще ви кажа, че не е толкова трудно да се пазим от тези критични зони, защото Бог ни е дал много ясни и точни предупредителни знаци. Той е осеял пътя ни с указания, наставления и предупреждения, така че ние не трябва никога вече да живеем в съмнение или самообвинение, страхувайки се че все някъде нещо ще сгрешим и Бог ще се отвърне от нас. Ако ходим в Неговата светлина, Господ Исус ще ни води винаги в правия път, ще ни подкрепя и приповдига, когато се подхлъзваме, ще ни носи, когато се уморяваме, ще ни връща търпеливо отново и отново в правия път, когато се заблуждаваме.

Никога не трябва да допускаме страхът да ръководи християнския ни живот, защото Божието сърце “тупти” за нас през всичките 24 часа на земното денонощие и докато Той живее, ние ще бъдем вечно под закрилата Му! Единственото, което Бог желае от нас, е да бъдем ревностни и верни Нему служители! Вижте каква голяма и велика любов има Бог Отец към нас, щото бе готов да пожертва най-скъпото Си, за да ни направи от бездомни просяци и голтаци сънаследници с Исус, Своя възлюбен Син! За съжаление днес все още има и занапред ще има хора, които се отказват доброволно от изкупителната жертва на Господа и ходят извън покритието на Неговата кръв, като въстават против Бог и се отдават на идолопоклонство. Да се бунтуваш означава да се откажеш от верността и лоялността си към този, на когото служиш или си подчинен. Да въстанеш срещу Бога означава да пренебрегнеш Неговата жертва и да обърнеш гръб на всичко скъпоценно, което Той ти подарява. Последиците от това решение са съдбоносни, защото така можеш да загубиш завинаги закрилата и всички Божии благословения и обещания, с които е изпълнена Библията. Вместо това такъв човек ще наследи всичките описани в Библията проклятия и язви, които е предизвикал върху себе си поради състоянието си на постоянен бунт срещу своя Създател и Господ! (Левит 26 глава)

Идолопоклонството е поклонение (обожествяване, привързаност) към предмет, човек, животно, дух или сила, които не са Бог, но са също така Негови творения, както и ние, човеците. То не е непременно съзнателно поклонение на някакъв идол, приет за бог или на самият сатана, но може да се прояви по много различни начини като например: вяра в извънземни, в прераждане, в зодии и астроложки предсказания, поклонение пред властта на парите, викане на мъртви души и запитване на зли духове, заклинания, черни и бели магии, предвещания на бъдещето чрез карти, кафе, окултни кръгове, по облаците, боб, въглени, по линиите на ръцете и всякакви други екстрасенски сеанси и лечения, дори суеверие (дефинирано като „вяра в злото”) и страстна привързаност към плътските желания и удоволствия. Всички тези окултни практики, чиито реклами, съблазни и предизвикателства срещаме все по-често в ежедневието си, всъщност представляват разни лъжливи сатанински учения, внедрявани в умовете и сърцата на земните човеци още от първия им опит да „стигнат до небето“ (Вавилонската кула). Те са оръжията, с които врагът на човешкия род дяволът се старае всячески да отклони и завлече в осъждение колкото се може повече заблудени, нещастни души.

Нека ви кажа нещо, което често убягва от погледа на вярващите християни и е много далече от ума на невярващите – Бог е приготвил огненото езеро (втората и вечна смърт) не за човеците, но за падналият херувим Луцифер (сатана) и неговите ангели. Адът не е бил предназначен за скъпоценните, сътворени по Божия образ и подобие човешки души, които обаче отиват там поради неверието си в истинския Бог и Създател и вярата си в заблудителните лъжи и религии на Сатана (който стигна дори до там, че да помрачи милиони човешки живота с атеистичната си теза: “Няма Бог!”) Единственото нещо, което е в състояние да ни избави от идолопоклонството, е нашето лично желание да се преклоним пред единствения Бог и Творец на всичко видимо и невидимо и да приемем в сърцата си Неговия Син, Исус Христос, Който умря за нас на Кръста!

Това послание за бунта и идолопоклонството ми бе изпратено от Бога като един пореден предупредителен сигнал, който да изостри вниманието ни за все по-новите и изкусни лъжи на падналия херувим Луцифер. То идва да ни научи да разчитаме на Божията закрила, мъдрост и помощ и да бягаме на далеч от опасните зони, които ни извеждат изпод покритието на Христовата кръв! Гавраил ме насочи към Първото послание на апостол Павел към Коринтяни 10 глава, където аз проумях ясно причината, поради която Израилевите чада – Божият избран народ – се бяха отделили от облака на кръвното покритие: “Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето, и в облака и морето всички са били кръстени от Мойсей, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос), пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята.” (1 Коринтяни 10:15)

Всичко, което бе необходимо да се направи за тяхното (и нашето) спасение, Бог го направи. Той ги изведе от Египет (символ за света и греха, от които Исус ни освободи), защити ги от враговете им и ги скри в облака (символ на покритието чрез Христовата кръв), води ги и им указва пътя чрез огнения стълб (символ за Святия Дух)! Но при все че видяха големи чудеса и имаха много свръхестествени опитности, те не придобиха Божието благоволение, защото виждаме, че в последствие Божият Дух ги води да обикалят в пустинята цели 40 години, докато измряха всички онези, които бяха станали свидетели на великите Божии чудеса?! Защо? Защото те обикнаха злото и предпочетоха да следват него, като въстанаха срещу всичко, което Бог бе приготвил за тях и се поклониха на своите изваяни идоли и плътските удоволствия! Какво е злото? То е един ненаситен глад за това, което Бог забранява, защото знае, че ако го вършим, сме обречени на пълно саморазрушение. Погледнете на написаното Божие Слово: “А в тия неща те ни станаха примери, за да не похотстваме за злото, както и те похотстваха. Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното: ‘Людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят.” Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.” (1 Коринтяни 10:68)

Израилтяните изпаднаха в идолопоклонство, поставиха пред себе си друг мъртъв, безсилен и безличен бог, а пренебрегнаха истинския всемогъщ Бог. Те продължаваха да произнасят името Господно, но престанаха да вършат това, което Бог им заповядваше. Същото става и днес, тъй като дяволът не спи и непрестанно разпространява все по-нови лъжеучения по света, които заблуждават човеците, че идолопоклонството и прелюбодейството не са грях. Тези лъжливи учители, за които Библията строго ни предупреждава, говорят, че Библейските морални норми за поведение и живот са вече твърде остарели и служат само за смях на съвременното поколение. В действителност обаче християнският морал не е само от няколко десетилетия, нито даже от преди 3000 години (когато Бог го откри на Моисей), но е от вечността! Той е преобраз на Божията нравственост и святост и е вечен и непроменяем, както е и нашият небесен Баща! Божиите святи норми не остаряват, нито овехтяват, защото Бог е винаги същият вчера, днес и завинаги (Евреи 13:8). Който копнее за Божията святост, мрази тези грехове, както и Бог ги мрази. Който въстава срещу Божиите морални принципи, тръгва по едно стръмно и хлъзгаво нанадолнище, което води към погибел. Ако разгледаме внимателно всички описани в Библията случаи, когато Израел съгрешаваше пред Бога, ще констатираме, че грехът на прелюбодейството и блудството следваше винаги след греха на идолопоклонството, а всички те са предвождани всякога от бунт срещу Бог и Неговите святи норми. Искам да ви разкажа за една млада двойка, която до скоро се търкаляше по този порочен път надолу. Те предадоха неотдавна живота си на Господ и бяха буквално шокирани от новината, че греховете им са простени и заличени. Сега те стояха умити и чисти пред Бог и се чудеха дали в бъдеще ще имат сили да противостоят на греха. Подобно на много младежи днес, те са били впримчени в неморален полов живот, който обезвинява прелюбодейството и всяка форма на идолопоклонство. Но сега, след като прогледнаха за Божията истина и тя ги освободи, те взеха единственото правилно решение да последват Исус във всичко и не след дълго се сгодиха и сключиха законен брак пред Бога и човеците. Тези младежи бяха по-разумни от мнозина други, за които днес е модерно да пренебрегват с пълна безгрижност Божиите святи постановления. Те не подозират, че вършейки този грях пред Божиите очи, те буквално изпитват Неговата святост и предизвикват святия Му гняв върху главите си. „Нито да изпитваме Господ, както някои от тях ги изпитваха и погинаха от змиите.” (1 Коринтяни 10:9).

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

 „А всичко това им се случи за примери и се описа за поука нам, върху които са стигнали последните времена. Така щото, който мисли, че стои, нека внимава, да не падне. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек; обаче Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. Затова, възлюбени, бягайте от идолопоклонството.” (1 Коринтяни 10:11-14). Бог желае Словото Му буквално да заживее в сърцата ни, така че да се изпълним със силата Му, която е способна да ни издигне високо над всеки грях и светско нечестие. Бог ни е дал Своите предупредителни знаци, защото ни обича! Той не е Бог, Който непрекъснато ни следи по петите, за да ни хване в крачка и осъди. Не, но нашият Бог бди всеки ден и нощ над нас, викайки ни: „Елате при Мене, отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя! Аз искам да ви спася! Искам да ви дам живот и той да е изобилен!” ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Мнозина са тези, които не внимават на Божиите предупредителни знаци и следвайки своите си пътища, изведнъж се оказват върху тънък слой лед, който може да се спука всеки момент под нозете им. В Божието Слово има много предупредителни сигнали, с които Бог осветлява пътя ни и непрестанно ни предупреждава и зове да ходим в тесния, но спасителен път. Тези Библейски белези и крайпътни знаци са изпитани и важат за всички ни. Бог желае всяко едно от Неговите чада да осъзнае безопасността и сигурността, които има в Него! Той често вижда, че пътеката, на която някои от нас са застанали, непременно ще им донесе много трудности и проблеми, ако не се върнат от нея и продължават да се отнасят несериозно към Неговите предупреждения. Тези човеци, които спазват земните закони на една държава, не трябва да се страхуват от затвора. Те могат спокойно да погледнат един полицай в очите и дори да разговарят с него приятелски. Те нямат от какво да се притесняват, защото не са нарушили с нищо закона. Точно така иска Бог да се чувстваме и ние Неговите чада, когато сме в святото Му присъствие! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимавайте на себе си, да не охладнеете към Бога и забравите важността на Библейските истини! Има много, наистина много вярващи, които спят “летаргичен сън”! Летаргията унищожава важността и значението на духовните истини за този определен човек. Тя създава сънлива безчувственост към Бог, оставя ни без всякаква духовна сила и притъпява всяка активност и амбиция. Тогава плътта заговорва в нас и ни съветва: „Много по-лесно е да си останеш у дома. И без това хората изобщо не искат да слушат за Бога. Кой го е грижа? Има много по-важни неща за вършене, отколкото да си хабиш силите за богослужения.”

Божието лекарство за това охладняване е: „… като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг; и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.” (Евреи 10:25). Ако чувствате студенина и тежест при мисълта, че в неделя отново сте на църква и това ви се струва твърде голям товар. Ако констатирате, че с духовния ви живот нещо не върви и си мислите, че няма никакъв смисъл от всички тези усилия, тогава ОПОМНЕТЕ СЕ! ОПАСНОСТ! СТОИТЕ НА ТЪНЪК ЛЕД! ВНИМАНИЕ!

Бог желае да ни научи на свръхчувствителност за Неговата воля и дело в и около нас. Бог копнее да ни говори, напътства и ни се открива по разни начини. Ако дълбоко в сърцето си се страхувате от всякакви свръхестествени опитности с вашия небесен Баща, ако се опитвате да ги избегнете и всячески се противите на Божието желание да общува лично с вас, то: „Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог!” (Евреи 3:12)

Друг враг и грабител на Божието благословение от душите ни е скептицизмът. Може в началото на християнския ви път да сте изгаряли от желание, ревност и огън за Божието дело, но сега да сте изгубили първата си любов към Бога и в сърцата ви да цари мрачен скептицисъм и безразличие. Това последното е плод на неверието и съмнението, които често се опитват да си проправят път обратно към нашите сърца. Когато успеят, плодовете им са твърде горчиви и трайни. Ако кажете, че вярвате в Божиите откровения лично за всеки един от нас, но в същото време се пазите като от чума от тях, то тогава вашите думи са само едно празно ехо на това, което Бог казва в Словото Си. Всъщност вие не вярвате в тази част от Божието слово и поради неверието и съмнението умовете ви са пълни с неотговорени въпроси и догадки. Много е лесно християнинът да си остане неутрален наблюдател на тялото Христово и неговите духовни служения, но това не е ролята, която Бог е отредил за Своите осиновени чада. Има само два пътя и никой не може вечно да стои по средата между Бога и света, без в един момент да падне. Ние трябва да се стремим да бъдем като Петър, Павел и апостолите, които следваха Исус навсякъде и бяха готови дори живота си да дадат за Него и Божието дело на благовестието. Принуден съм да заявя, че никога до сега в християнската история Божият народ не е бил така “посветен” на своите си дела и проекти, както днес. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „Развратният по сърце ще се насити от собствените си пътища, а добрият човек ще се насити от пътя си.” (Притчи 14:14). Когато животът изведнъж ви повлече като бурното течение на придошла река и не можете вече да се спрете и овладеете положението, това е сигурен знак, че преди това сте се движили не по Божията воля, но по личните си желания, намерения и предпочитания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта!” (Римляни 6:1). Божията благодат е велико покритие и благословение, но тя не трябва да служи за своеволие и прикриване на греха. Благодатта от Бог не се получава по заслуги, нито може да се купи с пари, но тя е спътник на всеки послушен Божи служител и ученик. Когато вършим Божията воля, Бог ни обгражда с много благодат и мир, бликащи директно от Неговото велико сърце. Но който смята, че може да използва милостта и дълготърпението на Господа като параван за беззаконието си, всъщност живее в бунт срещу Създателя си и вече се пързаля по много тънък и напукан лед! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „И ние, като съдействаме с Бога, също ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат” (2 Коринтяни 6:1). Божията благодат е свят дар за човеците и не трябва да се пренебрегва или омаловажава. Апостол Павел говори за това във връзка с Божието изкупително дело и ни напомня, че Бог взе безгрешния Христос и Го натовари с нашите грехове, за да може да облече нас с Неговата праведност. Като Божии чада и съработници ние не бива да отхвърляме или пренебрегваме този висш акт на Божията милост и любов към нас. Бог ни е дал всичко необходимо, за да живеем свят живот, но Той не спира само до тук. Нашият Баща не ни е оставил да се блъскаме сами и да налучкваме някак си правилната посока, но Той ни напътства и води чрез Святия Си Дух, като ни предупреждава всеки път, когато се оплитаме в светските пожелания на плътта и греха.

Представете си, че току-що сте си купили една нова съдомиялна машина и сте я инсталирали у дома с радостното вълнение от полезната придобивка и надеждата, че тя ще Ви отмени в миенето на чиниите. В този момент Ви е направо приятно да прекарате повечко време в кухнята, четете упътванията, суетите се около машината. И тогава неочаквано погледът Ви попада върху думите: „Внимание! За по-голяма ефективност прочетете упътването и…” Какво бихте казали, ако изведнъж в главата Ви се появи следната мисъл: „О, това чудо не е за моята къща! Ще вземе да ми направи някоя беля!” Тогава за един кратък миг Вие забравяте всичката полза и удобството на тази машина и при вида на този предупредителен знак цялата радостна обстановка в кухнята се изпарява. Нещо подобно става с мнозина, които търсят само ползата, без да са решени да поемат и отговорността за това, което Бог им дава. Божият план за нас е съвършен и Бог ще извърши делото Си в нас до край, защото Неговите обещания са неотменими и няма да пропаднат! Гаранцията, която Той ни дава е, че Неговото слово е вярно и ще подейства във всеки, който го приеме и повярва! В Него Бог е поставил Своите предупредителни знаци, по които да се ориентираме за опасностите, поставени от Лукавия да осуетят Божието добро намерение за живота ни! „Вашият вик стигна до Мен в благоприятно време”, казва Господ, когато вратите на Божието царство са широко отворени за всеки и Моето благословение тече към вас. Спасението е вече изработено! Днес е денят! Но вие трябва да живеете така, че да не съблазните никого с живота си, така че да се отвърне от Мен или да ви обвини справедливо в нещо лошо. Във всичко, което вършите, старайте се да се представите като верни Мои служители!”

Всички предупредителни сигнали от Бога са за наше добро и са въдворени в живота ни с цел да ни помагат, а не да ни ограничават. Червената светлина е поставена на няколко метра от жп линията, за да предотврати евентуална катастрофа поради нечие невнимание. В същото време локомотивът свири с клаксона, предупреждавайки ни за втори път, че влакът наистина преминава. Белите линии по средата на шосетата оказват двете полета, в които колите трябва да се движат, за да не се сблъскат. Линейките и колите на полицията и пожарната светят и свирят със сирените си, за да ни предупредят да се отбием от пътя си и да ги пропуснем, защото някъде някой е в опасност за живота си. Треската в човешкото тяло ни предупреждава за настинка или инфекция. Предупредителните сигнали на Бога имат за цел да ни предпазят от духовни катастрофи, болести, дремки, изкривявания и отклонения. Следвайте ги! Бог ги е поставил за наше добро, защото ни обича!