в момента четеш
Синът 318 Сеги Говендър 
Съдържание Цялата книга на една страница

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА — КРАЙНО ОСИНОВЯВАНЕ

До тук разглеждахме осиновяването като индивидуално събитие. Обещанията и изискванията на Бог, обаче, се прилагат за корпоративното тяло както и за отделния човек. Важно е да се запомни, че Писанието е насочено главно към корпоративното тяло. В Новия завет, например, само книгите Тимотей, Тит и Филимон са насочени към отделни личности. Всички други, включително останалите послания, са насочени към корпоративното тяло. Дори Господната молитва започва с „Татко Наш“, а не с „Татко Мой“.
Мнемониката на „корпоративни“ по-долу от „Библейски менмоники, том 2“ сочи към доказателството за корпоративност. Трябва да гледаме на следните неща от корпоративен контекст:

Chosen, Citizenship, Circumcision — Избрани, гражданство, обрязване
Obedience — Покорство
Revival and Reformation — Съживление и реформация
Presentation — Представяне
Obeisance — Почит
Rulership — Управление
Anointing — Помазание
Transformation — Трансформация
Exact Representation — Точно представяне
Salvation — Спасение

РАЗРАБОТВАНЕ

C — Избрани, гражданство, обрязване

Ефесяни 1:4
както ни е избрал в Него преди основаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов;

Филипяни 3:20
Защото нашето гражданство е на небето, откъдето и очакваме Спасител — Господ Исус Христос,

Колосяни 2:11
В Него бяхте също и обрязани с обрязване, не извършено от ръка, а с обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло на греховете.

„Вие“ се отнася за колосяните и трябва да се чете като „всички вие“.

Филипяни 3:3
Защото ние сме обрязаните, които служим в Божия Дух и се хвалим с Христос Исус, и не се уповаваме на плътта.

O — Покорство

2 Йоан 6
И любовта е това: да ходим според Неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.

R — Съживление

Псалм 80:18
Тогава ние няма да се отвърнем от Теб, съживи ни и ще призовем Името Ти.

Вижте също Псалм 85:6; Осия 6:2.

P — Представяне

Римляни 12:1
И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение.

Павел споменава тела представени като една жертва. „Вие“ е множествено число, както във „всички вие“.

O — Почит (поклонение)

Псалм 95:6
Елате, да се поклоним и да се наведем, да коленичим пред ГОСПОДА, нашия Създател!

Филипяни 3:3
Защото ние сме обрязаните, които служим в Божия Дух и се хвалим с Христос Исус, и не се уповаваме на плътта.

Вижте също Псалм 132:7.

R — Управление

Откровение 5:10
и си ни направил царство и свещеници на нашия Бог; и ще царуваме над земята.

1 Петрово 2:9-10
9Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на Този, който ви призова от тъмнината в Своята чудна светлина, 10които някога не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте получили милост, а сега сте получили.

Нацията е царско свещенство.

A — Помазание, благодат и слава

1. ПОМАЗАНИЕ

1 Коринтяни 2:12
А ние получихме не духа на света, а Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог ни е подарил;

Вижте също Римляни 8:16-17, 23-24, 26-27; 2 Тимотей 1:7; Яков 4:5; 1 Йоан 3:24.

2. БЛАГОДАТ

Йоан 1:16
И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;

Вижте също Евреи 13:25; 2 Коринтяни 9:8-9, 14-15; 13-14.

3. СЛАВА

Ефесяни 1:18
като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призоваване, какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите

Вижте също Ефесяни 3:21; 1 Петрово 4:13-14; Колосяни 1:27-28.

T — Трансформация

2 Коринтяни 3:18
А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.

Вижте също Филипяни 3:20-21.

E — Точно представяне

1 Йоан 4:17
В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото, както е Той, така сме и ние в този свят.

Вижте също 1 Коринтяни 2:16.

S — Спасение

Всички аспекти на спасението са индивидуални и корпоративни.

2 Тимотей 1:9
който ни е спасил и призовал със свято призвание – не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена ни в Христос Исус преди вечните времена,

Вижте също Ефесяни 2:8-10; Филипяни 2:12-13.

1. Изкупление

Ефесяни 1:7
В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,

2. Освещение

Евреи 10:10
според която воля ние сме осветени чрез принасянето на тялото на Исус Христос веднъж завинаги.

3. Усъвършенстване

Евреи 6:1
Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се обърнем към пълната зрялост, без да полагаме отново за основа покаянието от мъртви дела и вярата в Бога,

Вижте също Ефесяни 4:11-16.

4. Прославяне

Римляни 8:17
И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.

Вижте също Римляни 8:30

5. Синовство

Ефесяни 1:3-6
3Благословен да бъде Бог и Бащата на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места; 4както ни е избрал в Него преди основаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов; 5като ни е предопределил да бъдем осиновени за Него чрез Исус Христос по благоволението на Своята воля, 6за похвала на славата на Своята благодат, с която ни е дарил във Възлюбения Си.

Изявяването на нашето поставяне като синове е корпоративно събитие в Писанието. Това корпоративно събитие е корпоративното прославяне на тялото при Неговото идване. И така, крайното изявяване на ползите от осиновяването е корпоративното прославяне на църквата.

Това е контекста на Римляни 8.

Римляни 8:17-23
17И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.

Забележете употребата на личното местоимение в множествено число „ние“.

18Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас.

Забележете употребата на личното местоимение в множествено число „нас“.

19Защото със силен копнеж творението очаква разкриването на Божиите синове.

Забележете, че думата „синове“ е в множествено число.

20Понеже творението беше подчинено на преходността не доброволно, а чрез Този, който го подчини, 21с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на преходността и ще премине в славната свобода на Божиите деца. 22Понеже знаем, че цялото творение заедно стене и страда в родилни мъки досега; 23и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, самите ние стенем в себе си и жадно очакваме осиновението, тоест изкупването на нашето тяло.

Забележете употребата на „ние“, „самите ние“ и „нашето тяло“, а не „моето тяло“.

1 Йоан 3:2
Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще Го видим Такъв, какъвто е.

Забележете, че „ние ще бъдем като Него“.

2 Коринтяни 3:18
А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.

Забележете, че гледането в огледалото е корпоративно.

Галатяни 4:6
И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, който вика: Авва, Татко!

Забележете, че не е сина, който вика „Авва, Татко“, а синовете.

Ефесяни 1:3-6 CWSB
3Благословен да бъде Бог и Бащата на нашия Господ Исус Христос, който ни е благословил с всички духовни благословения в небесни места в Христос; 4както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов; 5като ни е предопределил за осиновяване като деца чрез Исус Христос по благоволението на Своята воля,
6за похвала на славата на Своята благодат, с която ни е направил приети във Възлюбения Си.

Забележете, че контекста на ефесяни е в множествено число.

„318“ и корпоративния син — Човешкия Син посред светилниците

Трябва да мислим за „318“ от контекста на множествено число вместо на единствено.

Псалм 133:1-3 CWSB
1Ето, колко е добро и колко е приятно да живеят братя заедно в единство!
2То е като скъпоценното масло на главата, слизащо по брадата, брадата на Аарон, слизащо по края на одеждите му.
3То е като ермонската роса, слизаща по сионските планини; защото там ГОСПОД е заповядал благословението — живот вечен.

В еврейската гематрия, фразата „да се съединят“, както и думата „живеят“ (яшаб, Н3427 в конкорданса на Стронг), са равни на 318. Бог заповядва благословението на живота за компанията, която живее в единодушие. Този живот е живота на Христос. Живота на Христос е в Църквата, Тялото на Христос, Корпоративната Компания.

Откровение 1:10-16
10В Господния Ден бях в Духа и чух зад себе си силен глас като от тръба, 11който казваше: Това, което виждаш, напиши на книга и го изпрати до седемте църкви: до Ефес и до Смирна, и до Пергам, и до Тиатир, и до Сардис, и до Филаделфия, и до Лаодикия.
12И се обърнах да видя гласа, който ми говореше. И като се обърнах, видях седем златни светилника 13и по средата на седемте светилника – Един, като Човешкия Син, облечен с дълга до петите дреха и препасан със златен пояс около гърдите. 14А главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му – като огнен пламък, 15и краката Му – като лъскав бронз, нажежен в пещ, а гласът Му – като звук от много води. 16И в дясната Си ръка имаше седем звезди, и от устата Му излизаше меч, остър и от двете страни, и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.

На гръцки, думата за „слънце“ е хелиос, която също има числова стойност 318. Забележете, че Йоан видя „Човешкия Син“ да стои „посред седемте светилника (църкви)“, с „лице…като слънцето“. Книгата Откровение е откровението или разкриването на Христос, в което виждаме Христос, лицето Му светещо като слънцето (хелиос), да стои посред Църквата Си, свързан с тялото. Това е 318. Това е разкриването на Корпоративния Христос.

Корпоративния Христос като силен ангел, с лице като слънцето

Откровение 10:1-11
1И видях друг силен ангел, който слизаше от небето облечен в облак и над главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му – като огнени стълбове. 2И в ръката си държеше отворена книжка. И той сложи десния си крак на морето, а левия – на земята 3и извика със силен глас, както реве лъв. И когато извика, седемте гърма проговориха със своите гласове. 4И след като седемте гърма проговориха, аз щях да пиша, но чух глас от небето, който каза: Запечатай това, което изговориха седемте гърма, и не го пиши. 5И ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна дясната си ръка към небето 6и се закле в Този, който живее за вечни векове, който е създал небето и това, което е в него; земята и това, което е на нея; и морето и това, което е в него, че няма вече да има бавене, 7но че в дните на гласа на седмия ангел, когато той се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги, пророците.
8И гласът, който чух от небето, пак заговори с мен и каза: Иди, вземи отворената книжка, която е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята.
9И аз отидох при ангела и му казах да ми даде книжката.
И той ми каза: Вземи и я изяж; и в корема ти ще стане горчиво, но в устата ти ще бъде сладка като мед.
10И така, взех книжката от ръката на ангела и я изядох. И в устата ми беше сладка като мед, но като я изядох, коремът ми се вгорчи. 11Тогава ми се каза: Трябва пак да пророкуваш за много народи и нации, и езици, и царе.

Йоан просто съобщава това, което е видял: един силен ангел (посланик) с лице като слънцето. Запомнете, книгата Откровение е разкриването на Исус Христос, и е силно символична книга. „Посланика“, който Йоан вижда е Христос. Така че тука виждаме разкриването на възнесения Христос.

Характеристики на възнесения Христос.

I. Той показва четирикратната природа на Бог

Откровение 10:1
И видях друг силен ангел, който слизаше от небето облечен в облак и над главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му – като огнени стълбове.

Този посланик, както споменах, е картина на възнесения Христос. Думата „силен“ се отнася за сила в побеждаване, докато дъгата е символ на победа над всяка буря. В тези четирикратни образи виждаме:

  • Облак: символ на духа
  • Дъга: символ на любовта
  • Слънце: символ на светлината
  • Огнени стълбове: символ на поглъщащия огън

Това са четирите природи на Бог: дух, любов, светлина и огън. Христос е Бог. В Него обитава пълнотата на Божеството телесно.

II. Той реве като лъв

Откровение 10:3а
и извика със силен глас, както реве лъв.

Това е Христос, Лъвът на Юда.

III. Той свързва морето и земята

Откровение 10:2б
И той сложи десния си крак на морето, а левия – на земята

Морето представлява езическите народи, а земята представлява Израел и юдеите. Това е картина на примирението на юдеите и езичниците.

Колосяни 1:19-23
19Защото в Него благоволи Татко да обитава цялата пълнота 20и чрез Него да примири със Себе Си всичко – било на земята, или на небето – като въдвори мир чрез кръвта, пролята на Неговия кръст.
21И вас, които някога бяхте отчуждени от Него и врагове по разположение чрез злите си дела, 22сега примири в тялото на Неговата плът чрез смъртта, за да ви представи пред Себе Си святи, непорочни и безупречни, 23ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата на благовестието, което сте чули и което е било проповядвано в цялото творение под небесата, на което аз, Павел, станах служител.

IV. Той свързва небето и земята

Откровение 10:5
И ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна дясната си ръка към небето

Едната ръка вдигната към небето загатва, че другата е сочела към земята.

V. Той дава тройно свидетелство

Откровение 10:3б-4
3…И когато извика, седемте гърма проговориха със своите гласове. 4И след като седемте гърма проговориха, аз щях да пиша, но чух глас от небето, който каза: Запечатай това, което изговориха седемте гърма, и не го пиши.

Йоан чува три гласа. Гласът на силния ангел е Исус, гласът на седемте гръма е Святия Дух, а гласът от небето е Татко. Обаче, гласът на гърма е запечатан; той е бил за Йоан, а не за Църквата.

Откровение 10:6а
и се закле в Този, който живее за вечни векове

Вдигането на ръката и заклеването с клетва показва, че свидетелстването е в прогрес.

VI. Повече няма да забавя

Откровение 19:6в
няма вече да има бавене

На кръста, средната стена на разделение беше разрушена. Позиционната реалност на унищожаване на расови бариери сега трябва да стане практична. Няколко години по-късно беше когато това беше изпълнено в дома на Корнилий чрез служението на Петър. Павел, на свой ред, занесе това служение до езичниците, когато те бяха присъдени.

Ефесяни 2:14-18
14Защото Той е нашият мир, който направи двете едно и събори средната стена, която ги разделяше, 15като в плътта си унищожи враждата, тоест закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си от двата един нов човек и така да въдвори мир, 16и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. 17И като дойде, благовества мир на вас, далечните, и мир на близките. 18Защото чрез Него и едните, и другите имаме достъп в един Дух до Татко.

VII. Той завършва Божията тайна

Откровение 10:7, 10-11
но че в дните на гласа на седмия ангел, когато той се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги, пророците.
10И така, взех книжката от ръката на ангела и я изядох. И в устата ми беше сладка като мед, но като я изядох, коремът ми се вгорчи. 11Тогава ми се каза: Трябва пак да пророкуваш за много народи и нации, и езици, и царе.

Нека да прегледаме отново „тайните“:

  • „Малката книжка“. Това вероятно е книгата Откровение. Йоан трябваше да я изяде. Той е писателя на Откровение. Това беше съдебен процес срещу Израел.
  • Сладко-горчивото преживяване. Примирението е сладко, но спомените са горчиви. Разрушаването на храма, последния бастион на разделение на юдеите и езичниците, и загубата на животи, всички тези неща са били горчиви преживявания.
  • Пророчеството. Посланието на примирение трябва да отиде до всичките народи.

Откровение 10:11б
Трябва пак да пророкуваш за много народи и нации, и езици, и царе.

Спомнете си, че „както е Той, така сме и ние“ (1 Йоан 4:17). Това е разкриването на Корпоративния Христос, синът „318“. Местните синове съставляват Корпоративния Син, който е крайният син на Царството или мега син. Местните синове стават синове на Царството в корпоративното тяло.

Откровение 10:1
И видях друг силен ангел, който слизаше от небето облечен в облак и над главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му – като огнени стълбове.

Спомнете си, че хелиос (слънце) е равно на 318 в гръцката гематрия. Ако сме в Христос, всичко, което виждаме в Христос трябва да бъде разкрито в нас. Откровение 10та глава е пророческа за Корпоративния Син. Силният ангел (посланик) е картина на корпоративната единица от синове на земята. Църквата е мощния посланик на Бог.

Характеристики на Корпоративния Син в Откровение 10та глава

I. Облакът

Корпоративният Син оперира в Духа. Облака представлява присъствието на Господа както и големият „облак от свидетели“ (Евреи 12:1).

II. Дъгата

Дъгата символизира много неща: завет, любов, благодат и многото народи. Оформена от светлина минаваща през водни мехури при критичния ъгъл от 42 градуса, дъгата изобразява 42то поколение.

III. Слънцето

Слънцето символизира изпълване със светлината на Божието Слово (слънце: хелиос = 318). То също представлява огън, по-специално кръщение чрез огън в процеса на очистване. Накрая, то представлява служението на примирение.

(Откровение 10:2б)
И той сложи десния си крак на морето, а левия – на земята

Силният ангел (възнесения Христос) свързва морето и земята. Юдейските и езическите вярващи са примирени в Христос, присадени в едно дърво. Следователно, Той примирява хората на земята.

Ефесяни 2:14-18
14Защото Той е нашият мир, който направи двете едно и събори средната стена, която ги разделяше, 15като в плътта си унищожи враждата, тоест закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си от двата един нов човек и така да въдвори мир, 16и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. 17И като дойде, благовества мир на вас, далечните, и мир на близките. 18Защото чрез Него и едните, и другите имаме достъп в един Дух до Татко.

Двата основни примера на примирение в Писанието са Павел и Онисим, (вижте книгата Филимон) и Йосиф и братята му (вижте Битие 45). Ние не сме отделени от братята си, но се свързваме с тях на едно или повече от три различни нива: приятел, брат или син.
Взаимоотношението трябва да се поддържа. Трябва да имаме дух на примирение. Не изгаряйте мостовете на вашите взаимоотношения. Дори и да сте свързани с правилно място, поддържайте приятелство с братята, които може да са в неправилно място. Ние сме получили служение на примирение.
Възнесеният Христос примирява също и небето и земята.

Откровение 10:5-6а
5И ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна дясната си ръка към небето 6и се закле в Този, който живее за вечни векове…

Този ангел стои с ръка вдигната към небето. Картината е такава на достъп до небесната благодат чрез петкратното служение. Както казах преди, дъгата е също картина на благодат. Тази благодат носи небето на земята.

Ефесяни 1:7-12
7В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат, 8която е направил да изобилства за нас във всяка мъдрост и разбиране, 9като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е положил в Себе Си, 10за да се приложи, когато се изпълнят времената: да се обедини като цяло в Христос всичко – и това, което е на небесата, и това, което е на земята – в Него. 11В Него и ние бяхме взети за наследство, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който върши всичко по решението на Своята воля, 12така че да бъдем за похвала на Неговата слава – ние, които отпреди се надявахме на Христос.

Колосяни 1:19-20
19Защото в Него благоволи Татко да обитава цялата пълнота 20и чрез Него да примири със Себе Си всичко – било на земята, или на небето – като въдвори мир чрез кръвта, пролята на Неговия кръст.

Това е крайното уравняване. Земните неща са примирени с небето, и Божията воля се върши на земята. Това не включва неща под земята; подземния свят. Това не е узаконяване на универсализъм.

Йоан 1:16
И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат за благодат;

„Благодат за благодат“ означава благодат върху благодат; едно благоволение след друго. Това не е спиране на едното и след това обновление, което води до постоянно снабдяване на благодат. И така, Корпоративния Син носи небето на земята поради благодат.

Матей 6:10
да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята!

Корпоративния Син като жена облечена със слънцето

Откровение 12:1-6
1И голямо знамение се яви на небето: жена, облечена със слънцето, с луната под краката й, и на главата й – корона от дванадесет звезди. 2Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.
3И друго знамение се яви на небето: и ето, голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главата му – седем корони. 4И опашката му повлече третата част от небесните звезди и ги хвърли на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да погълне детето й, щом роди. 5И тя роди син, мъжко дете, което щеше да пасе всичките народи с желязна тояга. И детето й беше грабнато и занесено при Бога и при Неговия престол. 6И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.

Пророчески, това говори за зрялата църква, която е позиционирана на небето. Жената е символична. „Облечена със слънцето“ означава, че тя е светлината. „Луната под краката й“ означава, че тя управлява над тъмнината. „Короната от дванадесет звезди“ представлява господство; тя е управляваща.
Спомняйки си, че слънцето (хелиос на гръцки) отговаря на 318, виждаме, че това е картина на църква „318“; зряла църква. Това е зряла църква, която произвежда синове; тя се мъчи да роди синове, които да управляват. Зрелите синове са синове „318“.
В книгата Откровение, тогава, виждаме три проявления на Корпоративния Христос, Църквата, с асоциациите на „слънцето“:

  • Христос посред светилниците с лице като слънцето.
  • Силния ангел с лице като слънцето.
  • Жена облечена със слънцето.