Съдържание Цялата книга на една страница

ПРИЛОЖЕНИЕ – ПРИМЕРИ ЗА БЛАГОСЛАВЯНЕ

За всекиго индивидуално

Благославям те в името на Господ. Изговарям върху теб целите на Божието Царство да дойдат в семейството ти и в живота ти. Изговарям Божия мир върху семейството ти и те освобождавам в Божията благосклонност и в Неговото най-добро. Освобождавам върху теб деня за заплата и Божието възвръщане да дойде към теб. Каквото и да е откраднал врагът от теб, нека да ти бъде върнато в по-голямо измерение, отколкото е откраднато. Благославям децата ти да ходят пред Господ и в страх от Него. Нека децата ти да станат и да те нарекат благословен. Благославям ръцете ти, когато докосват ръцете на други хора, благословение да излиза от тях и от устата ти.

Благословение за бракове

(За мъжа и съпругата му как да си говорят един на друг)

Аз вярвам, че ти си дар от Бог, и те приемам като моя заветен партньор. Благославям те с радостта на Господ. Благославям те Божият мир да управлява в сърцето ти. Нека да извършиш това, което Бог е приготвил за теб! Днес аз те благославям като моя плът и през всичките дни на живота ти ние ще бъдем благословени от Господ. Чест е за мен да се оженя (омъжа) за теб.

Благословение, което да се говори върху всеки

Нека очите на разбирането ти да бъдат отворени и да дойдеш до пълната надежда на призванието на Господ (вижте Ефесяни 1:17). Благославям те с добри дни и дълъг живот. Нека благосклонността на Господ да бъде върху теб, за да живееш в пълнотата на Неговата благодат! Нека да бъда благословение за теб и нека да мога да получа благословение от теб.  

За местната църква

Господи, ние благославяме това семейство на вяра. Благодарим ти за силата на благославяне. Ние избираме да бъдем на планината на благославянето и да заявяваме благословението на Господ върху Твоята църква. Благодарим Ти за тази църква, за нейното място в обществото. Благославяме този град и нека да бъдем светлина там. Каквото и да правим, нека да изразяваме любовта на Христос. Нека силата на благославянето да излезе през устата ни тази седмица, на работата, в семействата ни и когато сме с нашите приятели. Нека ръцете ни да бъдат инструменти на благословение и устата ни да бъдат живот. Ние Ти благодарим за Божия дар, който Си ни дал, да благославяме и да разчупваме проклятието.

За местната църква или семейство

Благославям този дом днес. Наричам ви съучастници и сънаследници на Божието Царство. Призовавам ви в живеене на пълнотата на Господ. Призовавам ви да ходите в свободата на Духа, където и да ви заведе Святият Дух. Вие сте изкупени от проклятието на закона, но също и изкупени за великите Божии цели.

За семейства

Благославям ви с откровението на Христос и разчупвам всеки наследствен, повтарящ се цикъл на саботаж. Нека да дойдете до осъзнаване на потенциала на творчество, който Бог е поставил във вас. Вие сте били придвижени от царството на тъмнината в Божието семейство. Нека силата чрез кръвта на Христос да ви освободи от всяко семейно проклятие и корен, който не е бил посят във вас от вашия небесен Баща. Декларирам името на Божия Син върху живота ви. Нека да изпълните съдбата и целта на Бог! Нека да почитате баща си и майка си и да прославяте Бог тук на земята.  Вашият небесен Баща изговаря благословение върху вас. Вие сте негови синове и дъщери и имате надежда и бъдеще. Съдбата ви е запечатана чрез кръвта на Исус и изкуплението ви е напълно платено. Наследството ви е запазено за вас и никой няма да ви вземе от Неговата ръка. Живейте като някого, когото Бог е благословил, и вие ще влезете в наследството на вашия небесен Баща.

За благосклонност

Благославям те с въздействието на Духа на Христос. Декларирам върху теб, че твоят таван скоро ще стане твой под. Тези, които те виждат, ще знаят, че Господ обитава в теб с благосклонност. Благославям те с взаимоотношения, които ще те изградят и няма да те съборят. Нека да можеш да видиш по-надалеч в твоята съдба отколкото всякога преди! Благославям те  Божият мир да контролира всяка мисъл и страхът от Бог да затвърди краката ти.

Изцеление от емоционално малтретиране

Това е за всички, които знаят какво означава да бъдеш наречен всичко друго освен дете на Бог. Вие имате запечатани картини в ума си и ”лепнати етикети” върху вас, които Святият Дух иска да откъсне от сърцето ви. Той иска да ги отлепи като онези стикери върху стоките и да напише Своето име там. Емоционалното малтретиране ще остави белези върху сърцето ви, така че вие ще бъдете нерешителни да се доверите и обвържете с другите. Бог иска да ви освободи от тази пречка. 

Вие може да сте такъв, който ругае и използва обвинения и обезнадеждаващи думи, за да наранявате. Господ ще изцели паметта ви от това, което се е случило, докато четете молитвата.

Молитва за емоционално изцеление

Исусе, ние се обръщаме към Теб като към Младоженеца. Ела като един любящ Съпруг и ни покажи какво означава да благославяш, а не да проклинаш. Ти доказа, че ни обичаш толкова много, понеже положи живота Си. Ела и послужи с изцеление на всяка съпруга, съпруг или млад човек, с които е било злоупотребено чрез словесна атака. Изцели сърцата, където има отворени рани от миналото. Аз освобождавам изцелителната сила на Господ да влезе в мястото на нараняването. Нека сънят ти да бъде спокоен, без страх от нощен ужас. Амин.