ЛЕВИТ

„Левит“ е третата книга от Петокнижието и е наречена така, защото в нея се описват принципите на левитите и свещениците и техните служения. Книгата е представлявала нещо като „наръчник на служителя“ за свещениците, като ги е водела да съблюдават определени изисквания за личната чистота, помагала им е да разпознават и класифицират различни болести, а също така ги е инструктирала по отношение на начина на хваление.

Мойсей е автор и на тази книга. В нея се споменава 56 пъти, че Бог е говорил директно на Мойсей, като му е давал различни послания. Исус също посочва Мойсей като автор на книгата (Марк 1:44).

„Левит“ продължава с описването на историята, организацията и развитието на избраната нация, като специално набляга на религиозния аспект. Книгата се занимава най-вече с устройването на Светилището и с живота, който Бог изисква от тези, които носят Неговото име и общуват с Него. Темата на книгата е „Святост“ – термин, който е употребен най-много пъти в тази книга от Библията.

Думата „жертва“ се среща 42 пъти; „свещеник“ – 189 пъти; „кръв“ – 86 пъти; „свят“ – 87 пъти и „изкупление“ – 45 пъти. В Новия Завет книгата Левит е спомената 90 пъти.

В „Левит“ са разработени три важни идеи: 1. Божията святост; 2. Човешката греховност; 3. Начинът, по който грешникът може да получи достъп до Бога. Ключовият стих на книгата се намира в Левит 19:2: „Святи бъдете, защото Аз Господ вашият Бог съм свят.“

Книгата „Левит“ изобразява една много богата система от ритуали, церемонии и жертви. Но ако я погледнем в светлината на Новия Завет, по специално на Посланието към евреите, ще открием, че всичко описано в нея е само сянка на добрите неща, които предстоят и „образ на сегашното време“ (Евреи 9:9). Исус Христос, нашият Свещеник , „е получил служение толкоз по-превъзходно, колкото и заветът , на който Той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания“ (Евреи 8:6).

следваща глава ЧИСЛА