ЕВРЕИ

Векове наред авторството на „Посланието към Евреите“ е било предмет на голямо противоречие. Някои експерти го приписват на Павел, докато други вярват, че посланието е написано от Аполос, Сила, Варнава, Лука, Акила, Прискила и различни други личности. Тъй като в самата книга авторът остава неразкрит, най-точният извод е извлечен от теолога от трети век Орегон, който казва:“Само Бог знае кой е написал Евреи.“

Смята се, че книгата „Посланието към Евреите“ е написана преди падането на Ерусалим (70 г. сл. Хр.). Въпреки че точна дата не може да бъде определена, общоприетата датировка за нейното написване е 67 – 69 г. сл. Хр.

Ключовата дума в „Посланието към Евреите“ е „по-добър“, която се среща около тринадесет пъти. Авторът говори за по-добри неща (6:9; 12:24), по-добра надежда (7:19), по-добър завет (7:22; 8:6), по-добри обещания (8:6), по-добри жертви (9:23), по-добро отечество (11:16) и по-добро възкресение (11:35). Думите „усъвършенстване“ и „небесен“ също се срещат често в книгата.

Както се вижда от заглавието и от съдържанието, „Посланието към Евреите“ е адресирано най-вече до юдейски читатели – навярно до светиите юдеи в Ерусалим и в околността. Явно голяма група от юдеи-християни продължават да следват традициите и ритуалите на левитската система на поклонение. Те не са разбрали ясно, че Христос, „като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога“ (10:12) и действително създаде „нов и жив път“ (10:22).

Така че, целта на книгата е да изясни преминаването от старата система към новата и да представи Христос като пълното изпълнение на нещата, дадени преобразно в Стария Завет. Има двадесет и девет директни цитата от Стария Завет и допълнителни петдесет и три, които са перефразирани.

Темата на книгата „Посланието към Евреите“ е „Превъзходството на Христос.“ Авторът майсторски противопоставя Личността и служението на Христос на изискванията на старозаветната жертвена система, като показва как Господ превъзхожда последната във всяко отношение. Като водач Той е по-велик от пророците (1:1-3), по-велик от ангелите (1:4 – 2:18), по-велик от Мойсей (3:1-19) и по-велик от Исус Навиев (4:1-16). Като свещеник, Исус превъзхожда Аарон и се казва, че Той е „свещеник до века според чина Мелхиседеков“ (5:6). Що се отнася до делото и служението на Христос, Той е представен като „посредник на нов завет“ (9:15) и съвършената жертва за грях (10:1-20). Така че, първите десет глави от Евреи са фокусирани върху личността, свещенството и изкупителната жертва на Христос. Последните три глави са посветени на практически поучения, които включват, освен другите неща, галерията на вяра (глава 11), християнската раса (12:1, 2), социалните и морални задължения (13:1-7) и авторовата голяма благословия (13:20, 21).

Също така от особен интерес в книгата „Послание към Евреите“ са изразите, започващи с „нека.“ Единадесет на брой, те могат да бъдат проследени, както следва: „нека се боим“ (4:1), „нека се постараем“ (4:11), „нека пристъпваме с дързост към престола на благодатта“ (4:16), „нека се стараем към това, което е зряло“ (6:1), „нека пристъпваме“ (10:22), „нека държим непоколебимо“ (10:23), „нека се грижим един за друг“ (10:24), „нека отхвърлим всяка тегота . . . и да тичаме с търпение“ (12:1), „нека бъдем благодарни“ (12:28), „нека излизаме“ (13:13) и „нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва (13:15).

„Посланието към Евреите“ представлява изключителна литературна творба. Тя не само е написана по интересен и вдъхновяващ начин, но на много места се забелязва сложно красноречие. Поради величественото описание на Христос в тази книга, тя често е наричана „Исая“ на Новия Завет. Несъмнено едно пътешествие по страниците на „Посланието към Евреите“ е богато и възнаграждаващо преживяване!

следваща глава ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАНА