АГЕЙ

За произхода на пророк Агей не се знае почти нищо. В неговата книга и в Ездра 5:1 и 6:14 той просто е наречен „пророк Агей.“ Заедно с пророците Захария и Малахия, Агей живее в периода след плена на юдеите. Ето защо, техните послания са насочени към възобновяването на еврейския национален живот на родна земя. По всяка вероятност, Агей се завръща в Ерусалим с първите групи, предвождани от Зоровавел по заповед на цар Кир (536 г. пр. Хр.). Стих втори от трета глава ни дава основание да вярваме, че пророкът е видял славата на Соломоновия храм преди той да бъде разрушен от вавилонската войска през 586 г. пр. Хр. Ако това е така, излиза, че Агей е много възрастен (около 80 години), когато получава пророчествата. Неговото име на еврейски означава „мой пир.“

След завръщането в Ерусалим на първите групи пленници, е издигнат олтар за всекидневни жертви (Ездра 3:2) и поклонението е възобновено. Основата на Храма е поставена две години след тяхното завръщане (Ездра 3:8-13). Но опитите за строеж скоро са възпрепятствани от самаряните, които убеждават новия цар на Персия  (възкачил се на трона след смъртта на Кир), че юдеите в Ерусалим се готвят за бунт. Точно в този момент пророк Агей издига глас към своя народ, като го окуражава да продължи строежа на Божия дом.

След Авдиевото, пророчеството на Агей е най-краткото в Стария Завет, състоящо се само от 2 глави (38 стиха). То е изречено в период от четири месеца – от август до декември 520 г. пр. Хр. Книгата съдържа четири призива, като всеки от тях започва с „Господнето слово дойде.“ Пророчеството на Агей може да бъде подразделено по следния начин:

1. Предизвикателство да се построи Храма (1:1-15)

2. Предизвикателство да бъдат силни в Господа (2:1-9)

3. Предизвикателство към чист живот (2:10-19)

4. Предизвикателство за бъдещето (2:20-23)

Първият призив е увещание към Зоровавел и към първосвещеника Исус да се заловят незабавно с препострояването на Храма. Пророкът упреква хората, че са позволили техните собствени интереси да ги отклонят от целта – строежа на Храма. Във втората си част, посланието най-вече насърчава строящите да продължават с проекта до неговото завършване. Третото обръщение има духовен характер – пророкът кара хората да се осветят не чрез извършването на външни ритуали, но чрез пълно подчинение на Божията воля. Четвъртото насърчение е бегъл пророчески поглед във времето, когато Христос ще управлява народите от целия свят.

следваща глава ЗАХАРИЯ