ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

Тази глава се отнася за други два начина, чрез които Сатана се опитва да спре вярващите да служат на Господ Исус Христос. Сатана може да ги накара да мислят, че само един много малък брой хора служат на Христа и че тези хора са най-нищожните, най-слабите и най-бедните от всички. „Сигурно“, ще каже той, „вие няма да искате да прекарате живота си между хора като тях – безпомощни, бедни хора. Не си струва да бъдете послушни на Бога, ако Божият нарой се състои от такива хора, нали?“

Или, второ, Сатана може да покаже на вярващите как повечето хора в света правят каквото си искат, и се присмиват на Божиите заповеди. „Повечето хора никога не се безпокоят за Божиите пътища“ – казва им Сатана, „затова какъв смисъл има да сте различни? Вие ще бъдете по- добре, ако правите това, което всички други хора правят. Не си правете труда да следвате Христа.“

Какво трябва да мислят вярващите, когато Сатана им казва, че не си струва да следват Исус? Първо, те трябва да помнят, че ако и Сатана да нарича вярващите бедни, и ако и да са бедни за благата на този свят, те всъщност са много богати. Не богати с пари, но богати с Божиите благословения. Яков знаеше това и писа:

„Слушайте, любезни ми братя: Не избра ли

Бог ония, които са сиромаси в светски неща,

богати с вяра и наследници на царство, което

е обещал на тия, които Го любят?“

Тези малцина бедни, безсилни християни, както Сатана би ги нарекъл, са всъщност най-богатите, най-силните хора от всички. Те имат малко в ръцете си, но много в своите надежди. Те може да нямат почти нищо сега, но Божието славно царство ще дойде при тях.

Вярващите трябва да помнят също, че през цялата история някои от Божиите хора са били богати и прочути. В Библията има хора като Авраам и Йов, които бяха богати хора. Така че, Сатана не е прав даже като казва, че всички Божии хора са били бедни. Някои от тях са богати с добрините на този свят, а всички Божии хора са богати с духовни благословения.

Тези духовни благословения са много по-големи, отколкото всички земни богатства на всички грешници в света. Най бедният с духовни благословения вярващ има повече, отколкото най-богатият човек на земята без тях. Духовните благословения задоволяват, докато земните богатства нямат сила да благославят или помагат. Исус сравнява духовните благословения с „жива вода“, и Той каза:

„Който пие от водата, която Аз ще му

дам, няма да ожаднее до века; но водата,

която ще му дам, ще стане в него извор

на вода, която извира за вечен живот.“

(Йоан 4:14)

Вярващите имат благословения, които пребъдват и никога няма да им се отнемат. Благословенията на християните ще останат с тях в затвора, в болест, в смърт и на небето. Никакви земни богатства не могат да направят това. Тогава кой е наистина беден: Тъй наречените „бедни“ вярващи, или най-богатият грешник на земята?

Сатана също крие цялата истина, когато казва, че има само малцина християни в света. Това може да е истина, но не е цялата истина. Всички вярващи в света сега са много. И всички Божии хора, които са живели през цялата история са наистина едно много голямо число. В Откровение 7:9 се казва, че Божият народ е като „голямо множество, което никой не може да изброи, от всеки народ и от всичките племена, люде и езици“.

Вярващите може да живеят там, където има много малко християни и повечето от тях да са бедни и скромни. Но идва ден (и в Божия поглед за време този ден е като утре), когато тези бедни, скромни вярващи ще светят по-ярко от слънцето. Павел писа, че Бог „ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса“ (Ефесяни 2:6). Един ден Бог ще покаже на света колко благословен е неговият народ; Тогава хората, които са богати със земно богатство, ще пожелаят да са живели като тези вярващи, които те мислеха за толкова бедни.

Вярвам, че Бог ще благослови Своя народ повече, отколкото Той някога ги е благославял в миналото, с духовни благословения в настоящия свят. Струва ми се, че идват дни на земята, когато целият Божий народ в този свят ще благоденствува духовно, както никога по-рано. Това според моя ум е значението на такива библейски пасажи като Исая 2:2:

„В последните дни

Хълмът на дома Господен

Ще се утвърди по-високо от

всичките хълми,

И ще се издигне над бърдата;

И всичките народи ще се стекат

на него.“

Или Исая 66:20:

„И ще доведат всичките ви братя,

От всичките народи за принос Господу.“

Или Псалм 2:8:

„Поискай от Мене, и Аз ще ти

дам народите за твое наследство,

И земните краища за твое притежание.“

Божият народ е благословен сега; един ден неговите благословения ще се видят явно в този свят. Затова вярващите не трябва да слушат Сатана, когато той им казва, че християните са бедни и безсилни.

Сатана също казва на вярващите, че повечето хора правят точно както си искат и се надсмиват на Божиите пътища. Не само велики и богати хора, не учени и умни хора, но хора от всякакъв род, никога не се безпокоят за Божиите пътища. „Ще бъдете по-добре, ако правите както всички други правят. Не се безпокойте да следвате Бога – почти никой не прави това“ – казва той.

Има три факта, които трябва да се помнят, когато Сатана прави такива внушения. Първо, Библията предупреждава да не следваме примера на грешни хора. Не е разумно да вършим нещо, само защото повечето хора го правят. То е противно на всичко, което Бог казва на вярващите.

„Нито участвувайте в безплодните дела на

тъмнината, а по-добре ги изобличавайте.“

(Ефесяни 5:11)

Второ, ако хората съгрешават само защото повечето други съгрешават, тогава даже и ангелите в небето не могат да ги спрат да страдат с онези хора в пъкъла.

„Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър;

А другарят на безумните ще пострада зле.“

(Притчи 13:20)

Ако хората съгрешават, понеже други съгрешават, те ще бъдат изпъдени от небето и ще страдат в пъкъла с тях.

Трето, вярващите трябва да помнят ценността на техния собствен живот. Струва ли си да изгубят самите себе си, само за да придружават другите в техния грях? Вярващите трябва да са внимателни, когато намерят голям брой хора да вършат нещо. Това не значи, че каквото правят е истинно или даже разумно, понеже толкова много го правят. Наистина, по-добре е да стоим на правия път, ако е необходимо сами, отколкото да вървим в криви пътища с други хора. Вярващите не трябва да слушат Сатана, когато той казва, че няма нужда да служат на Бога, защото толкова много хора се надсмиват на Божиите заповеди. Ако ценят живота си, те ще следват Господа Исуса Христа с цялото си сърце.

следваща глава ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА