Съдържание Цялата книга на една страница

15 – Връзване и развързване

Писанията декларират, че Исус ни е дал сила да връзваме и развързваме неща, идващи от сатана и неговите подчинени. Контекстът на това обещание е свързан с изявлението на Петър относно Исус: „Ти си Христос, синът на живия Бог.“

Забележи какво отговаря Исус:

Пък Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази канара, ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да н> надделеят. Ще ти дам ключовете на небесното царство и КАКВОТО ВЪРЖЕШ НА ЗЕМЯТА, ЩЕ БЪДЕ ВЪРЗАНО НА НЕБЕСАТА, А КАКВОТО РАЗВЪР­ЖЕШ НА ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЗВЪРЗАНО НА НЕ­БЕСАТА.

(Матей 16:18-19) 

Този пасаж е тълкуван много противоречиво. Но той започва да звучи много смислено, ако човек вече е получил, дори и малко разбиране относно силата и властта, която християните имат над демоните. Какъв е контекстът, в който се говори за властта да връзваме и развързваме? Изречението непосредствено преди това е: „И ПОРТИТЕ НА АДА НЯМА ДА И НАДДЕЛЕЯТ“ т. е. на Църквата. С други думи на Църквата се дава пълна власт над „портите на ада“. В Разширената Библия преводът гласи: „Портите на ада (силите от областта на ада) няма да й надделеят – или да имат сила да ш навредят или да устоят срещу нея.“ По този начин Църквата е описана като войнствата. Нищо не може да я спре – дори и силите на сатана!

Силата за връзване и развързване по отношение на сатана е описана като притежаване на „ключовете на небесното царство“. Думата за „царство“ е basileia, което означава „управлявам“. В Божието слово има обещание, че онези, които наследят Божието царство ще управляват с Христос.

Защото ако чрез прегрешението на един човек смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и дара на праведност ще царуват в живота чрез единия, Исус Христос.

(Римляни 5:17)

Слава на Бога, Той е обещал, че ние ще царуваме или управляваме като царе в живота – ДНЕС! Как бихме могли да направим това, без да сме способни да връзваме силата на дявола и да развързваме това, което той вече е пленил? Господа ни е обещал точно това. Християните имат нужда да се събудят и да осъзнаят, че им е дадена много повече власт, отколкото са си представяли. Вече не говорим за молитви, в които ние викаме: „О, Господи, моля Те ела и направи нещо с този ужасен дявол, който ми създава толкова много проблеми.“ Но става дума за това да се изправим в силата на името на Исус и да кажем на дявола, какво той би трябвало да направи!

Какво е значението на израза „ще бъде вързано на небесата… ще бъде развързано на небесата“? Преводачът на Библията Уилиамс изтъква, че глаголните форми вързано и развързано са пасивни причастия и се отнасят за неща, които ВЕЧЕ са в състояние на забрана (или разрешение). Това ни показва, че каквото и да бъде вързано или развързано от вярващия става на основание на това, че то вече е било направено „на небесата“ т.е. от самия Господ.

Какво тогава е това нещо, което Господ вече е вързал и за което ни е дал също сила да връзваме? Исус ни учи:

Или как може да влезе някой в къщата на силния човек и да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния? – тогава ще ограби къщата му.

(Матей 12:29) 

Контекстът на този пасаж е предшестван от описанието на това как Исус изгонва демони. Неговата власт да прави това беше предизвикана от страна на религиозните власти. Те го обвиниха, че изгонва демоните със силата на дявола. Исус им обясни, че Той има способността да упражнява контрол над демонични духове и да ги накара да Му се подчиняват, защото вече е вързал силния човек – сатана. Фактът, че демоните Му се покоряват е доказателството, за това, че сатана е вързан. Сатана вече е вързан „на Небесата“ чрез небесната сила. Неговата сила е пречупена. Ключът ни е даден. Ние също имаме сила над него. Амин!

Гръцката дума за „връзвам“ в предходния пасаж е deo. Тя означава затягам или завързвам – като с вериги, както едно животно се връзва, за да не избяга. Това е славно! Когато сатана е вързан, неговото действие е спряно. Той изгубва способността си да действа срещу нас.

Преди няколко години моята съпруга разбра от опит как работи тази истина. Ние току-що бяхме започнали да получаваме знание за демоничните духове и за това как да се справяме с тях. Тя работеше в една банка. Веднъж или два пъти седмично в банката идвал клиент, който имал изключително груб речник. Той бил много гръмогласен и привличал вниманието на околните. Всеки път, когато си отворел устата той украсявал всеки израз с псувни и проклинал като използвал името на Исус. Тъй като жена ми никога през живота си не е чувала такъв нецензурен език, тя се ужасила от това. Започнала да се моли и казала на Бога: „Ти знаеш, че аз не говоря такива неща и не ги одобрявам.“ Господ № отговорил: „Това е дух на богохулство, който кара този човек да говори по този начин и ти имаш власт над него.“

Жена ми никога преди не се била осмелявала да говори по подобен начин. Тя действала върху словото, което Господ й, бил дал. Следващият път когато този мъж дошъл в банката, отново псувал и богохулствал както обикновено. Тя стояла на няколко метра от него и тихичко започнала да говори: „Ти демон на богохулство. Бог ми показа, че това си ти. Аз имам власт над теб да те вържа в името на Господ Исус Христос. Ти не можеш да кълнеш в мое присъствие и да употребяваш напразно името на моя Спасител.“ Мъжът разбира се не чул нищо, но демонът чувал достатъчно добре! Лицето на мъжа пребледняло и той започнал да преглъща сякаш нещо се било заклещило в гърлото му. Той не изрекъл нито една псувня повече. От този момент нататък, всеки път, когато този клиент дойдел в банката, тя връзвала духовете в него и той не можел да проклина. Колегите ш забелязали промените в неговото поведение и го коментирали. Те нямали и най-малка представа, какво се е случило. Но силата на сатана е била вързана на земята, както вече е вързана на Небесата.

Сатана е назначил своите „силни мъже“ над нации, градове, църкви, домове и отделни личности. Бог ни показва, че тези силни мъже са били вече победени й вързани чрез силата на Небето.

С тази цел беше изявен Божият Син, за да разруши делата на дявола.

(1 Йоан 3:86)

На нас са дадени „ключовете на царството“. Ние имаме на разположение сила, за да управляваме над тъмнината. Не е необходимо да се молим, за да ни бъде дадена.

Битката е била спечелена в Небето; ние трябва да вържем на земята онова, което вече е било вързано на Небесата.

Тогава за какво се отнася развързването? Развързването се отнася за освобождаването на пленниците. Чрез служението на освобождение пленниците се освобождават от връзките на робството, което сатана им е наложил.

И ето една жена, която имате ДУХ НА НЕМОЩ в продължение на осемнадесет години и беше сгърбена и изобщо не можеше да се изправи. А Исус като я видя, повика я и й каза: Жено, РАЗВЪРЗАНА (ОСВОБО­ДЕНА) си от немощта си.

(Лука 13:11-12) 

Гръцката дума за „развързвам“, употребена в текста е luo. В тълковния речник тя е обяснена по следния начин: „да развържеш нещо, което е било завързано или затегнато; да развържеш нещо, което е вързано; да освободиш; да освободиш от затвор. Да освободиш от робството на заболяване (някой, държан от сатана) чрез възстановяване на здравето.“ (Тайърс)

Победата над демоничните духове вече е спечелена от Исус. Що се отнася до Небето, всеки пленник е освободен! Същият принцип важи и за спасението. Исус осигури спасение за всеки човек. Защо тогава не всички са спасени? Кръвта трябва да се приложи лично. Всеки, който приложи кръвта чрез вяра се спасява. Онези, които откажат да приложат тази кръв за своя живот са изгубени. И така, Исус осигури спасение. Що се отнася до Небето, това е извършено. Ключът към развързване на пленниците е даден на вярващия. Той може да освободи себе си и другите хора по земята, защото това вече е извършено на Небето! Слава!

Има и такива, които поучават, че развързването за което се говори означава развързване на Святия Дух или на ангелите, с цел да се запълни празнотата, освободена от демоните. Тъй като думата развързвам се отнася за нещо, което е било оковано или вързано как е възможно това изобщо да се отнесе до Святия Дух или до ангелите’? Те вързани ли са по някакъв начин?

Нещо повече, хората нямат власт да заповядват на ангели. Колкото и благословена да е истината, че ангелите са „служебни духове“ в полза на тези, които наследяват спасение (виж: Евреи 1:14), трябва внимателно да се отбележи, че те са „ИЗПРАТЕНИ“ да служат на нас. Кой е този, който изпраща? Това е работа на Бога. Можем да се молим и да поискаме от Бога да освободи ангели, но няма такъв прецедент в писанията, ние да управляваме или насочваме ангелите.

Изключително опасно е да приписваме на ангелите по-важна роля, от тази, която им е дадена в Писанията, защото по този начин започваме да търсим за помощ ангелите, а не Бога. Това всъщност представлява идолопоклонство и може да прерасне бързо в „поклонение на ангели“, което е забранено (виж: Колосяни 2:18). Да търсим за помощ ангелите, вместо Бога означава, че не сме успели да се свържем с Главата, която е Христос (виж: Колосяни 2:19).

Нека повторим, че връзването се отнася до сатана и до неговите демони, а развързването до човека, който е бил вързан от силите на тъмнината. Сатана е вързан, а жертвата е развързана! Това е което се случва в резултат от ефективно служение на освобождение.