Съдържание Цялата книга на една страница

13 – Молитвено ходатайствено воюване

Много често ни задават следния въпрос — какво може да се направи в полза на други хора, които очевидно се нуждаят от освобождение, но не са отворени да го получат?

Първо трябва да знаем, какво е духовното състояние на конкретния човек. Той новороден ли е? Отстъпил ли е? Не бива да забравяме, че спасението включва в себе си освобождение. Това е освобождението на духа на човека. Преди да приеме спасение човек е мъртъв в своите престъпления и грехове (Ефесяни 2:1). В какъв смисъл е мъртъв? Знаем, че не е мъртъв физически, защото все още диша и се движи. Ние знаем, че неговата душа (личност) не е мъртва, защото той все още мисли, чувства и взема решения. Но неговият дух е мъртъв. Той няма нито разбиране, нито интерес към духовните неща. Нужна е възкресителната сила на Святия Дух, за да съживи духа на този човек. Той трябва да се новороди (Йоан 3:3). Това се осъществява чрез Божията благодат и поради вярата на този човек (Ефесяни 2:8). А вярата идва от слушане и слушането от Словото на Бога (Римляни 10:17). Спасението е освобождение. Гръцката дума за „спасение“ е soteria, което означава освобождение. Така че, спасението на човешкия дух е първата стъпка на освобождението и служи като основа за по нататъшно освобождение.

И така, първото нещо свързано с освобождението е да въведем човека във взаимоотношение с Исус Христос. Ако той не е готов да приеме Христос за Спасител, тогава човекът или хората, които носят бремето на Господа за този човек трябва да се предадат на ходатайствена молитва и да застанат в пролома за него. Те трябва да се молят да бъде премахнато духовното заслепяване. Неспасеният човек е заслепен от силата на сатана.

Но ако благовестието е скрито, то с скрито за тия които погиват, за тия невярващите, чиито умове Богът на този свят (сатана) е заслепил, за да не ги озари светлината на славното благовестие на Христос, Който е образ на Бога.

(2 Коринтяни 4:3-4) 

Когато благовестието е представено на един такъв човек, моли се същият Бог, Който заповяда на светлината да изгрее от тъмнината, да светне в сърцето му и Исус Спасителят да му се открие. Павел казва, че това е начинът, по който той се е спасил. Това е начинът, по който всеки човек се спасява – чрез суверенната благодат на Бога.

Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, е огрял в сърцата ни, за да ни даде светлинната на знанието за Божията Слава в лицето на Исус Христос.

(2 Коринтяни 4:6) 

Ходатайствена молитва

Ходатайствената молитва е необходима и за спасения човек. Всеки, който е затворил себе си за освобождението, което му принадлежи, е държан от заблуда. Всяко оправдание, което се прави, за да се отхвърли освобождението представлява някаква форма на заблуда. Измамникът сатана е постигнал целта си и този човек е ненужно държан в робство.

Исус ни учи да ходатайстваме един за друг, за да бъдем освободени от примките на дявола. Той ни учи да се молим така: „И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от злото.“ Това буквално означава „избави ни от злия“. Забележи местоимението „ни“. Ние трябва да включим и другите в нашия вик за освобождение.

В мощното си увещание относно духовното въоръжение Павел подчертава важността на ходатайствената войнствена молитва в полза на други вярващи. Ходатайствената молитва е едновременно защитно и нападателно оръжие срещу злините (стратегиите) на дявола.

Молещи се в Духа по всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това, с неуморно постоянство и моление за всичките светии.

(Ефесяни 6:18) 

Духовно воюване

Понякога Святия Дух ни води в директна духовна битка на страната на онези, които не са отворени за служение. Може волята на дадения човек да е обременена от демонични сили, така че той да е неспособен да откликне на помощта, която му се оказва. Никакви аргументи или убеждаване няма да могат да накарат човека да се отвори за служение. Не забравяй, че неговата воля е доминирана от врага. 

Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, срещу властите, срещу управителите на тъмнината в този свят, срещу духовните сили на нечестието във високи (небесни) места.

(Ефесяни 6:12)

Силите, които контролират вързания човек се командват от поднебесната, където е тронът на „принца на въздушната власт“. Исус е дал на Своята Църква властта да връзва сатана. Ние трябва да водим битката дори до самите порти на ада и да отхвърлим стратегията, която сатана е задействал срещу Него.

… На тази канара те съградя Моята Църква и портите на ада няма да й надделеят. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.

(Матей 16:18а-19)

Глаголните форми /вързано и развързано/ са страдателни причастия. Отнесено към нас това означава, че „каквото и да вържем или развържем на земята, вече е било вързано или развързано в небесни места“. Ето защо, за да вържем или развържем неща на земята ние първо трябва да ги вържем или развържем в духовната област.

Родителите на едно 24-годишно момиче ни помолиха да ходатайстваме за нея. Тя беше приела Христос години преди това и беше посещавала Библейски колеж, но в момента беше отстъпила. Живееше с един мъж, за който не беше женена и беше въвлечена в спиритизъм. Тя отказваше всички опити на родителите си да й помогнат.

Заедно с родителите й. Ида Мае и аз вързахме контролиращите демони и заповядахме на духовете, които бяха в нея да я пуснат, за да може да приеме служение с освобождение. Момичето беше на километри разстояние от нас, но ние работехме в духовната област, където разстоянията не са от значение.

След няколко дни това момиче преживя „пълна промяна“. Тя се обади на родителите си за помощ, напусна градът където живееше и се съгласи да остане в нашия дом, за да получи освобождение и съветване от нас. След няколко седмици тя беше възстановена и започна активно да помага на други хора да получат освобождение. Всичко това се случи в резултат на духовна битка в небесни места.

Попитахме младата жена, какво е преживяла точно по онова време, когато ние заедно с нейните родители взехме власт над демоните, които я контролираха. Тя ни каза, че умът й се прояснил. Преди това тя не можела да види изходен път от проблемите си. Когато опресията се вдигнала от нея, тя веднага разбрала, че родителите й я обичат и с радост биха й помогнали. Тогава тя решила да се възползва от духовния съвет и служение, които н, се предлагат.

Внимание! Трябва много добре да разберем, че не можем да контролираме волята на друг човек. Целта на духовното воюване е да освободи волята на човека, за да може той да откликне на Господа и да приеме помощта, която Бог има за него. В случаите, когато поради решенията, които е взел със свободната си воля, човек е под робството на греха и сатана, тогава той е избрал този път и дори да вържеш дявола, това няма да го накара да се върне. Когато демоничните сили бъдат вързани от други хора, човекът има възможността да избере Христос и Неговото царство.

Предупреждение! В името на ходатайственото молитвено воюване се вършат някои глупави и опасни неща. Знаем за случаи, когато ходатаите са се съгласявали да приемат в себе си демоните, които изгонват от даден човек. Това е правено с убеждението, че демонът в човека, който не желае да му се служи с освобождение ще го напусне, ще влезе в ходатая и тогава може „по-лесно“ да бъде изгонен от него.

Сатана е готов да играе на тази игра! Никъде в Божието слово дори не е намекнато за това, че ние трябва да приемаме демони в себе си, по което и да е време и по каквато и да е причина! Когато се съгласиш да бъдеш населен от демони, това те отваря за цяла група от зли духове и няма никаква гаранция от страна на сатана, че демоните ще си тръгнат от тебе. Древният измамник отново е спечелил!

Веднъж прекарахме почти цял деn да освобождаваме една жена от стотици духове, които бяха влезли и останали в нея поради нейното глупаво въвличане в това „да приема демоните на други хора“. Отново подчертавам, че писанията не ни дават никакви основания за подобен вид служение.

Оръжието любов

Когато помагаш на някой, който отказва лично служение, не забравяй за оръжието любов. Нуждата да бъде обичан е заложена дълбоко в човека. Ти разбираш, че той е бил наранен и отхвърлен по някакъв начин.

Очите на истинската любов правят разлика между личността на човека и населяващите го демони, които излъчват омраза, бунт, подозрение и каквото и да е друго нещо, което пречи на човека да получи освобождение. Такава любов, която е проницателна, дава възможност на този, който е до човека, нуждаещ се от освобождение да го обича и да не се отдръпне при бурите, предизвикани от нестабилността на неговата личност. Дори и когато този човек не разпознае и не откликне на любовта, която му се предлага, ние трябва да сме убедени, че проявата на любов е тактика в духовното воюване, която слага непоносим натиск върху силите на тъмнината.

Злите духове са приравнени с дъх или с въздух. Гръцката дума за дух (pneuma) означава дъх или въздух. Точно както въглеродният двуокис е смъртоносен за нашето дишане, така е и любовта за злия дух. Той не може да съществува и да действа, когато е заобиколен от любов. Нашата агапе любов представлява оръжие, което разрушава всички сили, които застават на пътя й в живота на този човек. Ето защо Исус ни учи да обичаме нашите врагове. По този начин ние натрупваме въглени върху главите им. Това означава, че техните умове се очистват.

Обикновено тези хора, които най-много се нуждаят от освобождение е най-трудно да бъдат обичани. Те може да се обърнат и да ни „разкъсат“, когато им предложим състрадание и любов. Но Словото ни заповядва да обичаме дори онези, които изглеждат най-недостойни за това (виж: Матей 5:43-48). Всъщност точно по този начин Бог освободи нас. Той ни възлюби, въпреки че изобщо не бяхме симпатични (виж: Римляни 5:8). Неговата любов събори бариерите: любовта има силата да строши всяка стена. Тя е мощно оръжие в ръцете на изкусния духовен воин.

Да се молим със стихове

В нашата молитва на ходатайствено воюване трябва да бъдем водени от Духа. Святия Дух ще насочи молитвения воин към специални стихове от Словото. Използвай тези оживели стихове, за да те водят в молитва. Така ти използваш „Меча на Духа, който е Божието слово“.

Например, когато съпругата се моли за съпруга си, който не следва Господа, тя може да бъде водена да се моли с молитвата на апостол Павел. Жената може да приложи тази молитва лично за своята ситуация по следния начин:

Аз не преставам да се моля за моя съпруг…и да искам от Бога…да се изпълни с познанието на Божията воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване; за да може… да ходи достойно за Господа, за да Му угажда във всичко, като принася плод във всяко добро дело и като расте в познаването на Бога; подкрепян с пълна сила, според Христовото славно могъщество, за да издържи и дълготърпи всичко с радост.

(Колосяни 1:9-11) 

Нека Духът да води

В тази глава ние представихме някои духовни принципи, които да се прилагат по време на молитвата на ходатайствено воюване, но в известен смисъл всяка ситуация е уникална. Святия Дух знае всички факти и обстоятелства. Той ще зададе правилния курс на действие, който да следваш. Битката за другите е духовна битка. Тя не може да бъде спечелена в плътта. Стратегията н, не може да бъде измислена от човешки интелект. Нека да оставим Духа на Бога да ни води.

следваща глава 14 - Освобождение на деца