Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 1. Действаща вяра: Общ преглед на Послание на Яков. Яков 1-5

Цел: Да добием представа за главните моменти в книгата на Яков.

Като ръководител на група, вие трябва да изучите урока преди да се запознаете с бележките за водещия. Вие трябва да сте наясно с пасажа, за да можете да водите групата възможно най-ефективно. Така че, ако още не сте прочели изучаване 1, сторете това сега. След това се върнете отново тук.

Готов ли сте? Отлично! Нека сега се занимаем първо с някои практически неща. Започнете изучаването, като отделите пет минути, за да обясните че урокът ще протече под формата на дискусия, в която участват всички и която се стимулира от няколко провокиращи мисълта въпроси. Прегледайте отново „Предложения за изучаване в група” (стр. 7).

Обобщете ключовите моменти от въведението за личността на Яков и хората, до които той отправя това послание. Не забравяйте да споменете, че той последва Исус едва след възкресението, че стана глава на ранната църква в Ерусалим и че съзнаваше добре възможността от конфликти между евреите християни и езичниците християни, и че умря като мъченик. Що се отнася до получателите на писмото, отбележете че не е сигурно дали Яков е писал само до евреи християни или до всички християни извън Палестина. Във всеки случай, посланието не е адресирано до конкретно събрание (както повечето от посланията на Павел).

Това обобщение ще помогне на членовете на групата да отговорят на въпроси 2 и 3. Дори и всеки член на групата да има свое ръководство и да е чел въведението, споменете накратко за Яков и неговите слушатели.

Въпрос 1. Почти всяко изучаване започва с “въвеждащ” въпрос, който е предназначен да бъде зададен преди прочитането на пасажа. Тези въпроси са важни поради няколко причини.

Първо, те сближават членовете на групата. Колкото и добре да се познават един друг и колкото и удобно да се чувстват в присъствието на другия, винаги има скованост, която трябва да се преодолее, преди хората да започнат да говорят открито. Добрият въпрос ще разтопи леда.

Второ, “въвеждащите” въпроси насочват вниманието на хората към темата на изучаване. Повечето хора мислят за най-различни неща (вечеря, важна предстояща среща, поправка на колата), които нямат нищо общо с изучаването. Един изобретателен въпрос ще привлече тяхното внимание към дискусията.

Трето, “въвеждащите” въпроси могат да разкрият къде нашите мисли или чувства се нуждаят от промяна чрез Писанието. Ето защо е особено необходимо да не се чете пасажа преди задаване на въвеждащия въпрос. Често пасажът влияе върху честността на отговорите, които хората иначе биха дали, ако не смятаха че от тях се очаква да мислят в рамките, посочени им от Библията. Даването на честни отговори на различни въпроси преди да открият какво казва Библията по тях, може да помогне на членовете на групата да разберат къде техните мисли и възгледи се нуждаят от промяна.

Въпрос 2. Има три начина да се прочете посланието. Първо, можете да прочетете цялото послание на глас. Това може да се направи от един човек, но ние ви препоръчваме няколко души да прочетат например по една глава. По този начин се избягва възможната монотонност или умора от четенето на цялата книга от един човек. За това ще са необходими петнадесет минути. Второ, всеки може да прочете посланието наум. Можете да отделите десет минути за това. Трето, ако сте сигурни, че всеки в групата е чел посланието, можете да отделите пет минути, през които всеки да го прехвърли набързо. Но ако някой не го е чел, използвайте първата или втората възможност. Иначе този човек няма да знае за какво става дума по време на изучаването.

Обърнете внимание, че отговорът на този въпрос изисква познаването на странична информация. Тъй като Яков ръководеше църквата в Ерусалим, той имаше причини да говори като някой, комуто е дадена власт. Той обаче не живееше в изолация. Яков познаваше добре  човешката природа и често се занимаваше с проблемите на хората. Не забравяйте да обърнете внимание как той описва себе си в 1:1. Какво говори това за Яков?

Въпрос 3. Едно от нещата, които научаваме за получателите на писмото на Яков е това, че те бяха в болшинството си бедни или средно имотни (2:5-7; 5:7-8), въпреки че сред тях имаше и богати (1:9-11; 5:1-6). Освен това те бяха хора също като нас – с проблеми и податливи на промяна.

Въпрос 9. Този въпрос ще ви подготви за проблемите, които е възможно да възникнат в следващите изучавания. Вероятно някой ще повдигне въпроса за вярата и делата в Яков 2. Други пък може би ще смятат, че Яков е твърде суров към богатите. Не се опитвайте да отговорите на повдигнатите от хората въпроси. Просто ги оставете да се изразят спокойно. В края на изучаването обаче, не забравяйте да кажете, че вие ще се занимаете с тези въпроси в следващите изучавания – и гледайте да не го забравите!