Съдържание Цялата книга на една страница

РАЗВИТИЕТО НА ДОКТРИНАТА В НОВИЯ ЗАВЕТ

Преди много години Thomas Dehany Bernard написа книга с горното заглавие. Това име не звучи приканващо, но фактите мигновено потвърдиха обратното, тъй като съдържанието е много завладяващо. Тезата на автора е, че Новият Завет много ясно открива чудото на Божествения контрол над последователността на книгите, които чрез Божественото провидение накрая се превърнаха в нашия Нов Завет.

Bernard посочва, че освен на събора в Ерусалим и указанията на старейшините в

Milesi, всичките проповеди, които се срещат в книгата Деяния на апостолите са отправени към тези, които все още не са станали християни. Те ни показват как Христос беше представен на невярващите, но те не ни казват, как Той беше представен в църквата. Посланията допълват празнината. Дори формата на апостолско учение е важна и открива значителният напредък на Новия Завет над Стария. Bernard казва:

„Пророците предадоха предсказания на хората, но апостолите писаха писма до братята, писма характеризирани от цялостната пълнота, прямо тълкуване и изява на различни чувства, които са свойствени за тази форма на връзка. По природа, тя е по-позната връзка между такива които са или трябва да бъдат равни.“ (The Progress of Doctrine, 140)

След това Bernard разглежда метода, който апостолските писания употребяват, когато представят евангелската доктрина. Тя е в хармония с формата, тъй като е метод на  общуване не на заповядване. Не съществува запис, относно серия от видения да са били дадени на Павел, нито той казва в писанията си: „Така казва Господ.“

„Той говори, той описва, той работи по начина, по който умовете на хората работят, показвайки им своите дела. Той е решителен в своите убеждения, той описва своите опитности, той умолява други, като „съди това, което казва“, и поверява своите думи на тяхната съвест пред Бог. Той опровергава чрез аргументи не чрез авторитет, вади своите заключения, чрез процес на разсъждение и ги установява, чрез тълкуване и прилагане на предишните писания…

Забележете например, разсъжденията за оправданието в ранната част на посланието към Римляните, където всяка стъпка е осъществена чрез помощта на предишните Писания. Защо всичкият този труд за доказване на това, което можеше да бъде решено от единично обявяване от някой натоварен със слово от Бог? Не беше ли достатъчна апостолската декларация, за да покаже, че това изказване е грешно и че другото е истина, за уреждането на определен въпрос? Съмнително! Но  това нямаше да позволи умовете на хората да бъдат научени на това дълбокомислие, когато истината става тяхна собствена или да ги обучи в използване на Писанията в живота, като учредено ръководство за изследване.

Същото се отнася и за тези записи на лична опитност, и тези излияния на лични чувства, които ни учат как откровенията на Христос попадат в човешкото сърце. Например, в седмата и осма глави на посланието към Римляните, ние виждаме сърцето на автора разтворено, първо в пасажа за закона на греха и смъртта, до закона на Духа в Исус Христос и след това в осигуреното съзнание в множеството и различни благословения, настоящи и бъдещи, които принадлежат на Божиите деца и сънаследници с Христос, коитоняма да могат да бъдат отделени от Божията любов, която е в Христос Исус техния Господ. Това не е само определена информация, тя е също ефективно образование, показвайки откровението от Бог работещо в пълната си и субективна форма и асистирайки ни чрез симпатия,  потвърждаващо чрез пример същият процес в нашите сърца.“ (Id., 142-144)

След това Bernard запитва: „Кои са назначените учители в църквата?“ Той посочва, че не само някой от авторите на посланията бяха хора, които познаваха Христос, но най-значимият от писателите беше един, който не беше свидетел на Христовият живот на земята. Докато другите писатели, бяха свидетели на изявите на Христос, то той беше техният апостол. Той стана представител и пример на милионите в следващите години, които не бяха видели Христос и въпреки това с радост приеха неговото благовестие. Така че, беше правилно, че този, който имаше да каже много относно благовестието, ще бъде уникален, ръководещ великата армия, която щеше да се присъедини към църквата.

Thomas Bernard също посочва, че Павловите послания са били подредени  с много малко вариации, по начина, по който ние ги четем днес, ред, който е от важно значение. Отново цитираме:

„Специално… посланието към Римляните, заема мястото, което обичайно заема, като първо стъпало в курса по обучение на посланията. Предмета, на когото отдава пълна и убедителна подкрепа не е само важен, но и фундаментален, а именно, нуждата, естеството и последствията от оправданието за душите на личности, които благовестието достига и вярата приема. Като че ли няма почивка за душата, докато тази първа част на лична тревога: „как човек може да бъде оправдан пред Бог?“ не е задоволена, така че няма солидна основа, за система от доктрини, докато истинският отговор е бил определено оформен и твърдо определен. Още повече, ако евангелието на Св. Матей подходящо поставя началото на целият евангелски доклад, като го свързва с предишните Писания, също по тази причина, това велико послание, подходящо е поставено в началото на доктринната серия, тъй като, каквото някой прави от респект към фактите, друг го прави от респект към доктрината, оправдаващо напълно с въведението, че благовестието тук ще бъде разглеждано, като това, което Бог беше обещал чрез пророците си в Святите Писания. С постоянни забележки и в цялата линия на разсъждение ние виждаме златната линия на произход на християнската доктрина на оправдание чрез вяра, проследена както от Исус, от Авраам и Давид и защитена от свидетелството на закона и пророците, така че ние навлизаме в крайното изложение на истината с установено чувство, че във всичките предшестващи степени, на нейното откровение, истината е победила.“(Id., 151-152)

Същият автор продължава да показва, колко правилно е, че посланието до Римляни е последвано от двете послания до Коринтяните и посланието до Галатяните, тъй като тези писма се занимават с двете еретичества, които са от двете страни на благовестието: антиномианизъм и законничество.

„Така, че в първите четири послания, на първите въпроси е било отговорено и първите трудности са били отблъснати и апостолската и Павлова доктрина е установила Божественият си характер и развила основните си качества. В Римляни чрез връзка със Стария Завет, а в Коринтяни и Галатяни чрез отстояване на своята собствена доктрина. (Виж специално 1 Коринтяни 2 и Галатяни 1)“  (Id., 153)

Новият завет е великолепен храм на истината. Първо той разказва историята на Христовите страдания четири пъти в евангелията и след това, представя мисионското движение, което следваше Петдесетница. След като описва приемането на новата вяра от хиляди той продължава в посланията, за да покаже какво тези хора бяха учени. Павел ще наблегне на вярата, Яков, който го следва ще наблегне на делата, принадлежащи на вярата. Петър ще наблегне на надеждата, дори всред страдания и изпити, а Йоан, възлюбеният ще наблегне на превъзходната сила на любовта. Докато вярата е била видяна като първата добродетел на християните, любовта продължава да е на първо място. Нуждаем ли се от нещо повече? Вярващите трябва да постоянстват. Постоянство е темата на писателят, който следва след Йоан, Юда.

Така че, евангелията и Деяния, представят миналото, посланията се занимават с поведението в настоящето, а последната книга сочи към бъдещето. Само Бог е този, който може да е планирал този великолепен том, който ние наричаме Новия Завет.