Съдържание Цялата книга на една страница

ОБЩ ПРЕГЛЕД ВЪРХУ РИМЛЯНИ – ГЛАВИ 1 – 3:20

След като представя благовестието, Павел вмъква почти три глави,

показвайки защо всеки се нуждае от него.
Той твърди, че всички групи от хора имат нужда от благовестието,

защото на всички групи /религиозни и нерелигиозни/,

не им достига Божията святост.

Забележете, че в уводните глави на книгата до Римляните – първите три глави, Павел представя нещата във вид на прокурорски увод пред съда.

След като ни представя писмото си в първата глава и ни дава ключа за това писмо в Римляни 1:16–17, Павел казва: “Сега нека видим нуждата от този ключ, благовестието.”

Могъщи скоби

След 1:16–17, Римляни продължава тематично и логично след 3:21. Всичките стихове между 1:17 и 3:21 са в скоби. В тези скоби, Павел ни показва нашата нужда от Божията правда (спомената в 1:17), която ни дава праведно положение пред Бог.

Тук Павел вмъква скоби, в които казва: “Нека да ви кажа, защо благовестието е толкова важно. Причината е, че без него всички хора, са изгубени.”

Нерелигиозните са изгубени

Първо Павел казва: “Виждате ли тези нерелигиозни хора? Те всички са изгубени. Бог ги предаде….Бог ги предаде…..Бог ги предаде.” Три пъти той казва: “Бог ги предаде” – стихове 24, 26 и 28.

Павел ни показва, как всички нерелигиозни хора са изгубени. В 18 стих четем: “Божият гняв се открива от небето против всяко безбожие и неправда на човеците, които потискат истината чрез тяхната неправда”(Римляни 1:18 NIV).  Забележете, че той не казва “неправда и безбожие”. Всичката неправда се заражда от безбожност. Всичко в живота е повредено поради нарушената връзка с Бог. Когато Адам и Ева съгрешиха против Бог, не измина много време преди техните деца да започнат да се избиват. Спиците на колелото, се доближават една до друга, колкото повече се приближават до центъра. Колкото подалеч отиват от центъра, толкова повече се раздалечават една от друга. Така е и с човечеството. Съгрешавайки срещу Бог, (Битие 3) те съгрешиха, срещу своите сестри и братя (Битие 4). Колкото по се отдалечаваме от святия Център, толкова повече се отдалечаваме един от друг. Неправда и злина се пораждат от безбожие.

Когато сме в изправни отношения с Бог в Христос, ние ще бъдем в добри отношения и с нашия съсед.

Грехът на нерелигиозните

След това Павел изрежда греховете на нерелигиозните и езичниците. Той представя отвратителен списък с греховете на езичниците. Забележете тази част:

“И понеже не счетоха, че си струва да имат истинското познание за Бога, той ги предаде на поквареното им мислене, за да вършат непристойни дела. Тези хора са изпълнени с всякакви грехове – зло, алчност, ненавист, завист, убийство и разпра, измама и злост. Те сплетничат, клеветят и мразят Бога. Те са грубияни, горделивци, самохвалковци, измислят нови начини да вършат зло, непокорни са към родителите си, глупци, не държат на думата си и нямат обич и милост в сърцата си. Въпреки че знаят праведната Божия заповед, която казва, че такива дела заслужават смърт, те не само ги вършат, а и одобряват, когато други ги вършат” (Римляни 1:29-32).

Праведните са изгубени

Павел знаеше, че много от членовете на църквата в Рим бяха евреи, които бяха праведни според закона. Във втора глава той казва (аз перифразирам): “И вие, религиозните,  също сте изгубени. С вас също е свършено, точно както с нерелигиозните и езичниците.” Погледнете как Павел започва втората глава.

“Който и да си ти, човече, нямаш извинение, когато съдиш някого, защото съдейки друг човек, произнасяш присъда и над себе си, тъй като ти, който съдиш, вършиш същите неща” (Римляни 2:1).

По–късно той казва:

“ И си убеден, че водиш слепите, че си светлина за онези, които тънат в мрак, че си наставник на неуките и учител на децата, и си сигурен, че законът те снабдява със знания и истина, защо ти, който учиш другите, не учиш и себе си? Защо ти, който проповядваш, че не трябва да се краде, крадеш? Защо прелюбодействаш ти, който казваш, че човек не трябва да прелюбодейства? Защо крадеш от храмовете ти, който мразиш идолите? Ти, който се хвалиш със закона, защо носиш срам за Бога, като нарушаваш неговия закон? Както е писано: „Заради вас се хули Божието име сред езичниците” (Римляни 2:19-24).

Първо Павел говори за нерелигиозните и езичниците. “Те са изгубени” – казва той.

След това, той говори за религиозните и казва: “И те са изгубени.”

Накрая в трета глава Павел казва: “Нека да погледнем целият свят.” Продължавайки той казва: “Всички са изгубени.”

Всички са изгубени

Обърнете внимание на трета глава, където започвайки от стих 9 Павел използва 14 цитата от Стария завет.

“И така, ние, юдеите, по-добри ли сме от останалите? Съвсем не! Вече поставихме обвинението, че както юдеите, така и езичниците са под властта на греха. Както е писано „Няма нито един човек без грях. Няма нито един, който разбира. Няма нито един, който търси Бога. Всички му обърнаха гръб и всички се поквариха. Няма нито един, който да върши добро. Няма дори и един!“ „Устите им са отворени гробове и езиците им служат само за да мамят другите.“ „Думите им са змийска отрова.“ „Устите им са пълни с проклятия и жлъч.“ „Винаги са готови да пролеят кръв, навсякъде, където отидат, носят разруха и нещастие и не познават пътя към мира.“ „Те нямат страхопочитание към Бога.“ Сега знаем, че това, което законът казва, се отнася за онези, които са под закона, за да се сложи край на всички оправдания, които хората си намират, и да се покаже, че Бог ще съди цялото човечество. Никой няма да бъде оправдан пред Бога заради подчинение на закона, защото законът само показва греха ни” (Римляни  3:9-20).

Харесва ми начина, по който The Living Bible перифразира стих 20.

“Сега виждате ли? Никой не може да бъде праведен пред Бог чрез правене на това, което закона заповядва. Тъй като колкото повече научаваме относно законите на Бог, все по–ясно става, че ние не ги изпълняваме; целта, на Неговите закони е да ни покаже, че ние сме грешници” (Римляни  3:20 LB). 

Виждате ли? Божиите святи закони само ни показват, че ние сме грешници. Те не могат да ни спасят.

Изискване за съвършенство

Скъпи приятели, помислете за това, което Бог изисква от нас! Той е Свят Бог! Дори небесата не са чисти в Неговото присъствие (Йов 15:15). Бог изисква безупречно послушание. Не само в думи и дела, но дори и в мислите ни – в нашето същество.

Той изисква ревностно послушание. Послушание без ревност е като жертва без огън.

Той изисква доброволно послушание. Ако вашето послушание не е доброволно, Той няма да го приеме.

Той изисква съвършено послушание. “Проклет е всеки, който не постоянства в спазването на всичко, написано в книгата на закона” (Галатяни 3:10; Второзаконие 27:26).   “Проклет е всеки.” Това е лично. “Който не постоянства.” Това е безкрайно. “Да изпълнява всичко писано в книгата на закона.” Това е практично.

Бог разрушава нашите идеи за човешко съвършенство. Божият закон изисква от мен да съм съвършен отвътре и отвън. Божият закон изисква от мен да имам съвършено зачатие, съвършено ранно детство, съвършено детство, съвършена зряла възраст и съвършена смърт. Божият закон изисква от мен да мога да кажа: “Може ли някой от вас да ме уличи в грях? Защото аз винаги върша това, което го радва! (Йоан 8:46, 29). С нас е свършено.

Библията казва: „И в ангелите си намира недостатък” (Йов 4:18). В нея се казва, какво създание е човека: “Който пие неправда, като вода.” (Йов 15:16) “Наистина всеки човек, колкото и здраво да стои е само лъх.” (Псалм 39:5)

Няма разлика

Аз харесвам стиха, който казва: “За това няма разлика, понеже всички съгрешиха.” (Римляни 3:22-23)

Няма никаква разлика между нас: нерелигиозни, езичници, религиозни, евреи. Има разлика в степента на греха. Няма разлика във факта на грях.

В повечето страни, няма значение дали си убил един човек или 30. Наказанието е едно и също – смърт.

Павел приключва своите прокурорски уводни думи. Цялото човечество е виновно! Всички заслужават смърт – вечна смърт!