Съдържание Цялата книга на една страница

ЗАЩО КРЪСТА?

Някои християни омаловажават Христовия кръст.
Това пренебрегва тягостното напрежение

между светостта на Бог и проблема с греха.
Например, Теорията за моралното влияние ограничава кръста.
Това, което Христос направи на Голгота е за всички хора, през всички векове.

Трябва да запитаме: “Защо кръста?” Защо Бог не прости греха без кръста? Защо Бог не каза просто: “Било, каквото било!”

Проблемът с греха

Преди хиляди години един древен теолог каза: “Вие не сте погледнали сериозно на сериозността на греха.”

Ако Бог само ни беше осъдил това щеше да е достатъчно. Това щеше да е краят. Светът и всемира нямаше да съществуват. Ако Бог просто бе простил на всички, всемирът щеше да е в опасност поради беззаконието.

Ето един много важен стих, относно кръста:

Той го направи, за да покаже, правдата Си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус” (Римляни 3:26).

Не забравяйте какво казахме относно “оправдая” и “праведен“, те са една и съща дума в оригиналния гръцки текст. Ето още един превод на този стих:

Бог извърши това, за да докаже, че е справедлив в настоящето и че ще продължи да бъде справедлив и същевременно да прави праведен всеки, който вярва в Исус” (Римляни 3:26).

Бог е свят

Бог е свят. Ние не казваме цялата истина относно Бог, когато казваме, че Той е любов. Това е истината, която променя сърцата ни. Това е истината, която ни мотивира. Бог е любов. Това е превъзходна истина в Свещените писания, но не е цялата истина.

Библията споменава светостта на Бог повече от 600 пъти. Бог е толкова свят, че неминуемо се противопоставя на всяко нещо, което не е като него или не е свято. Божията опозиция към греха е разкрита в неговия гняв към греха.

Библията споменава гнева на Бог 550 пъти. Божият гняв не е страст, както при нас хората. Той е отношение към всичко, което разрушава това, което Бог е сътворил.

Така че Божия гняв е противопоставяне на греха, защото няма нищо по–унищожително от него.

Най–голямата лъжа, най–изкусната измама в целия свят е греха. Ние винаги мислим, че греха ще ни донесе полза. Но това никога не се случва. Грехът е най–големия измамник в света.

Всичкият плод на греха е или зелен, или изгнил. Всяко нещо, взето без благословението на Бог, независимо дали е мъж или жена, пари или положение каквото и да е, е като манната, която се развали. Грехът, ражда червеи. (Виж Изход 16:20).

Бог се противопоставя на греха. Това е гнева на Бог. Бог е свят. Той не може да толерира злото, защото знае, че то унищожава.

Кръстът и греха

Ако искаме да разберем кръста, ние трябва да разберем, че той не служи само за нашето опрощение, но и за светостта на Бог. Да, той е прекрасно откритие на Божията любов. Всичките ни грехове са като  зърно пясък пред планината на Божието опрощаване. Всичките ни грехове са като капка от роса в океана на Божията милост. Но, приятели мои, кръстът ни открива първо светостта на Бог.

Бог не можеше да прости греха, преди наказанието за него да бъде наложено. Кръстът бе необходим, за да може Бог да бъде праведен и да оправдае всеки, който вярва. Кръстът бе необходим, за да може Бог да бъде прав и праведен, Този, Който прави праведен – всеки един от нас, който вярва. Чрез Голгота, моралния закон (който отразява характера на Бог) е задоволен и установен.

Бог е както светлина така и любов. Това обяснява някои от трудните места в Новия завет. В Новия завет може да прочетеш неща относно Бог, които ще направят егоиста и неблагодарния, благодарни.

За да бъдете деца на своя Баща, който е в небесата. Той кара слънцето си да изгрява и за злите хора, и за добрите, и изпраща дъжд и на праведните, и на неправедните„(Матей 5:45).

След това може да прочетете неща, които биха изпълнили вярващия и праведния със страхопочитание.

Ако ръката ти те изкушава да извършиш грях – отсечи я. По–добре да влезеш в живота сакат, отколкото да имаш две ръце, но да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън… Ако кракът ти те изкушава да извършиш грях – отсечи го. По–добре да влезеш в живота куц, отколкото да имаш два крака, но да те хвърлят в пъкъла” (Марк 9:43, 45).

По–добре е да умрем без едно око или ръка отколкото да се прилепим към грях.

Бог казва:

“Елате при мен всички вие, които сте уморени и натоварени с грижи, и аз ще ви успокоя” (Матей 11:28).

Няколко стиха по–надолу същият Бог казва:

Който говори против Святия Дух, няма да му се прости нито в сегашния свят, нито в бъдещия” (Матей 12:32).

Горещо и студено

Как може Бог да избълва горещо и студено? Как може да е толкова нежен и приятен?

Той ни поканва да вярваме. “Който пожелае, нека дойде”  (Марк 8:34).

Духът и невестата казват: «Ела!» И нека всеки, който чуе, каже: «Ела!» И жадният нека дойде и който иска, нека вземе даром от животворната вода” (Откровение 22:17).

Всеки, който Отец ми дава, ще дойде при мен и който дойде при мен, никога няма да го отпратя” (Йоан 6:37).

Така че, казвам ви: на хората може да им се прости всеки грях, който извършват, и всяко богохулство, което изричат. Но ако някой говори срещу Духа, няма да му се прости” (Матей 12:31).

Но, ако откажем да повярваме наши ще са червея (Марк 9:44, 46, 48); мъчение (Матей 8:29); скръб (Римляни 2:9); плач и скърцане със зъби (Матей 13:42; Лука 13:28).

Причината за нежността и жестокостта е грехът, който е много греховен. Грехът е отвратителен. Грехът е унищожителен.

Бог мрази греха. Бог няма да толерира грях. Кръстът на Христос свидетелства за това, “греха винаги донася смърт.” Нашият грях доведе до смъртта на Христос.

Не трябва никога да забравяме, че Библията говори за светостта на Бог, както и за любовта Му. Кръстът също прави това.

Два университета

Позволете ми да илюстрирам това. В САЩ деноминация, която има два университета. В единия университет те преподават протестантското разбиране относно кръста. Те казват, че кръстът, беше умилостивение. Христос, беше нашия Заместник и нашия Представител.

Същата деноминация има друг университет, на другия край на страната. Там също има много прекрасни християни, но те преподават различна теория. Те преподават това, което е познато като Теория на моралното влияние. В тази теория се казва, че Христовия кръст не беше необходим. Той беше жест от страна на Бог, за да покаже, че ни обича. Но Бог можеше да прости греха без кръста. Мотивът стоящ зад тази теория е: “Ние не искаме касапска религия. Не говорете толкова много относно кръвта.”

Това е Теорията на моралното влияние. Тя е преподавана от мъже и жени, които аз уважавам и които обичам. Но това учение никога не е било прието нито от католически, нито от протестантски теолози, тъй като не е Библейско.

Теорията на моралното влияние

Теорията на моралното влияние разделя Триединството. Тя създава сламен човек, за да може да го повали. ”Бог няма да вземе невинен човек и да го натовари с вина” – казва теорията. Скъпи приятели, това е просто невежество относно учението на Новият завет.

На кръста, този срещу Когото е сгрешено заплати цената. Не може да разделим Триединството и да кажем, че Бащата направи това на Сина. “Бог, беше в Христос, примирявайки света  със себе си” (2 Коринтяни 5:19). Не разделяйте Триединството.

Теорията също казва, че “Бог не е подчинен на закон извън себе си. Бог не трябваше да плаща наказанието на този закон.” Наистина, Бог не е подчинен на закон извън себе си. Но Бог е подчинен на това, което Той е. Божият закон е външната изява на това, кой всъщност е Бог.

Понеже Бог е чистота, има закон относно чистотата (Изход 20:14). Понеже Бог е истинен, има закон за истинност (Изход 20:16). Понеже Бог е щедър и може да разчитаме на Него, има предупреждение срещу кражбата (Изход 20:15). Законът е външната изява на това кой всъщност е Бог. Той е отражение на Божият характер.

Следователно, Бог не може да ликвидира закона си. Спомнете си какво казва посланието до Римляните за Божия закон.

Означава ли това, че чрез вяра унищожаваме закона? Не, в никакъв случай! Ние се съгласяваме с него” (Римляни 3:31). “Законът е свят и заповедта е свята, справедлива и добра” (Римляни 7:12).

Важността на кръста

Тези, които подържат Теорията на моралното влияние в тази и други държави казват: “Някак си ние искаме да избегнем традиционното разбиране за кръста. Ние искаме да го изоставим.” С Христовия кръст оставен зад вратата, това е марша, с който те маршируват.

Те пренебрегват ясния стих в Библията, който казва: “Според закона почти всичко се очиства с кръв и няма опрощение, ако не се пролее кръв” (Евреи 9:22).

Например, Теорията за моралното влияние казва, че за патриарсите кръста не е бил необходим. Ако единствената стойност на Христовия кръст, беше да демонстрира любовта на Бог, това означава, че много хора са живели без тази демонстрация. Ние знаем, че Авраам ще бъде спасен; Мелхиседек ще бъде спасен; Йов ще бъде спасен. Те всички живяха преди кръста.

Вижте, Библията учи, че Христовият кръст извърши умилостивение за миналото, а също така и за бъдещето. Той покрива всички времена.

Кръстът е микрокосмос на всемира, който изявява сърцето на Бог. Бог е противник на греха, но Бог обича грешниците.

Кръстът разтваря сърцата на хората. Човекът е толкова грешен, че ще унищожи своя Бог.

Кръстът открива реалността относно небето и земята, относно миналото, настоящето и бъдещето. Да разберем тайната на кръста означава да познаваме всички съществуващи тайни.

Триумфът на кръста

Помислете за тайната на болката.

Има моменти, когато всяка душа се чувства изоставена. Има болни хора, на които лекарите не могат да помогнат.

На кръста Исус Извика: “Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?”  (Матей 27:46; Марк 15:34). Христовият кръст казва: “Фактът, че се чувстваш изоставен не означава, че си изоставен.”

Радвам се за свидетелството на кръста, че може да се чувстваме изоставени, когато всъщност не сме.

Христос се почувства изоставен на Голгота. Три дни по–късно, Той стоеше извън гроба! Радостен съм, че болката няма последната дума, че страданието не е омега.

“Има още” – казва Христовия кръст. “Живота не е само болка и смърт. Има възкресение и слава!”

Това също е част от значението на кръста.