Съдържание Цялата книга на една страница

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ РИМЛЯНИ СЕДМА ГЛАВА

Глави шеста и седма от Римляни са скоби относно освещението.

Те са думи казани встрани от главната дискусия

относно оправданието. Павел включва три секции на освещение.

1) Принципът на освещението

2)  Практиката на освещението

3) Профилактиката на освещението

Понякога, когато получите писмо, нещата, които са написани в скоби, или встрани са най–интересните.

Важно е да разберем, че в книгата, която изследваме, Павловото послание към Римляните, има два пасажа, които са поставени в скоби.

Първите скоби

Първите скоби са, след като Павел насочва вниманието ни към славата и чудото на благовестието в Римляни 1:16–17.

Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после на езичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бог чрез вяра към вяра, както е писано: Праведният чрез вяра, ще живее.

Действително има скоби след това или пауза до, като стигнем до: “Но сега….” в Римляни 3:21. С този текст Павел започва да изгражда акропола на християнското благовестие. Павел пише относно жертвата на Христос, Неговата благодат и любовта на Бог, както са представени в подаръка от Голгота.

Така че, текста от 1:18–3:20 е в скоби. В този интервал Павел обяснява, как нерелигиозните са изгубени, а също така и религиозните, които не познават благовестието също са изгубени. Там срещаме 14 изказвания, които казват, че целия свят е изгубен.

Вторите скоби

Глави шеста и седма в Римляни са в скоби. Темата на Римляни след пета глава, продължава директно в осма, а глави пета и шеста са поставени в скоби.

Павел казва: 

Тъй като сме станали праведни пред Бога чрез вяра, ние сме в мир с него чрез нашия Господ Исус Христос. Защото повярвахме в Христос, той ни доведе в тази благодат, в която сега живеем, и радостно се хвалим заради надеждата, че ще споделим Божията слава. Радостно се хвалим и с изпитанията си, защото знаем, че изпитанията раждат търпение, а търпението – твърдост, която ражда надежда. Надеждата няма да ни разочарова, защото Божията любов се изля в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни беше даден” (Римляни  5:1–5).

След това, неговата мисъл продължава: 

Така сега няма осъждане за онези, които са в Христос Исус, (които ходят, не по плът, но по Дух)… И знаем, че във всичко Бог работи за доброто на онези, които го обичат” (Римляни 8:1, 28).

Сега виждате как мисълта му прескача глави шеста и седма. Те са относно освещението и са в скоби.

Целият свят оправдан

Римляни 5 продължава темата на оправданието. “Когато бяхме безпомощни, в точното време Христос умря за нечестивите.” (Римляни 5:6) Павел обяснява, че чрез греха на един човек (Адам) всички хора бяха унищожени ( стихове 12, 15, 17–19). Сега, чрез правдата на един (Христос) всички хора бяха оправдани (стихове 15, 17–19).

Никога не забравяйте: целият свят бе оправдан на Голгота. Само че не всеки знае това.

Вашата вест, за вашият невярващ съсед не трябва да бъде: “Ако ти се поправиш, може би Бог ще се почувства малко по–благоразположен към теб.” Вашата вест, към вашият съсед трябва да бъде: “Поради това, което Бог е направил чрез Христос, бариерите между Бог и теб са премахнати.

Единствената бариера, която съществува е човешкото неверие.  Бариерата не е от страната на Бог. Дори не е в човешките грехове. Тя е човешкото неверие, защото ти трябва да дойдеш при Него, такъв, какъвто си.

Ако се опитате да се поправите, преди да дойдете при Бог, вие никога няма да имате мир. Не бива да мислите за това, какво Бог мисли за вас.  Трябва да  мислите за това, какво Бог мисли за Исус, вашият Заместник.

Ние не сме призвани да сключим мир с Бог. Никога не сме били призвани за това. Ние не можем да направим това.  Ние сме призвани да приемем Христос, който е нашият мир. Ние сме спасени чрез обективно благовестие, нещо, което стана извън нас, ние само се захващаме за него.

Оправдание – растеж в любов

Казвайки всичко това в пета глава, той иска да ни каже: “Чуйте! Това е, което ще се случи като резултат в живота ви.  Тези са промените, които ще настъпят. “ Това е, което ние наричаме освещение.

Ние не сме спасени чрез освещение, но никой не е спасен без него, защото Бог винаги дава своите подаръци с две ръце. Той не оправдава никого, когото не може да освети.

Какво е освещение? Правенето на велики дела ли е? Не. Освещението е растеж във вяра, надежда, любов, молитвен живот и хвала. Освещението е разцъфтяването и израстването на плода на Духа.

А плодът на Духа е любов, радост, мир, търпение, благост, доброта, вярност, тактичност, въздържание. Срещу такива неща няма закон„(Галатяни 5:22–23 NIV).

Всички плодове в този списък са различна форма на любов. Радостта е любов в екстаз. Въздържанието е любов владееща чувствата. Търпението е любов носеща товар. Всички те са различна форма на любов.

Освещението е растеж в любов. Не забравяйте, че любовта не е чувство. Любовта, за която Библията говори не е емоция. Изразява се в емоция, но не е емоция.

Тя не е емоционална височина – Холивудска версия. Тя е принцип на не егоистичен живот, поради което ние искаме най–доброто за всички мъже и жени. Това е истинска любов.

Принципа на освещението

В тази част на глави шеста и седма, има три части на освещение.

Първата част е относно принципа на освещението. Ние забелязахме че в първите десетина стихове на шеста глава Павел казва: (перифразирам) “Когато видите, че сте умрели на Голгота, греха изгубва силата си.”

Принципа на освещението е идентифициране с Христос в Неговата смърт. Ти трябва да смяташ, че си мъртъв. Независимо дали е гордост, нечистота, егоизъм, алкохол, цигари или подлост ти трябва да смяташ, че ти се идентифицираш с Христос в Неговата смърт и че със стария начин на живот е свършено! Ще бъде така, ако вярвате.  Това е ключовият фактор.

Старото ви естество бе унищожено, чрез заповедта на Бог, когато Той ви видя във вашият Представител Христос. Когато разберете това, греха няма да има повече претенции над вас. Ще се опита, но вие можете да кажете: “Ти нямаш повече право над мен. Аз съм мъртъв.”

Млада жена била поканена да отиде на въпросително парти. Тя отказала, казвайки: “Тази институция има ново правителство”. Това е вярно за всички християни. Ние сме управлявани от ново правителство.

Сега разбирате важността на Римляни 8:5. Тези, които живеят според Духа, следват желанията на Духа.” Това, върху което концентрирате ума си в края на краищата ви контролира. Това е принципа на освещението. 

Практиката на освещението

След това Павел говори за практиката на освещението.

Той свързва практиката на освещението с поданик служещ на цар, слуга, работещ за господаря си и съпруга, грижеща се за съпруга си.

Павел извисява практиката на святост в освещението като казва: (перифразирам) “Когато сте обединени с Христос в неговата смърт, когато сте едно с Него във вашият живот, тогава плода на светостта се появява спонтанно. Не може да бъде иначе.

Вие сте запознати с вицовете за човешката любов. Мъжът ухажващ любимата си казва: “Ще се изкача на най–високите планини. Ще преплувам най–широките океани.” След това, обикновено имаме няколко отговора от другата страна относно него, който е твърде мързелив да отиде до нейният дом, за да я вземе от там. Тези истории показват, че човечеството не е толкова добро, колкото звучи.

Но принципа е правилен. Любовта те кара да бъдеш щедър към този, когото обичаш.  Невъзможно е да бъдете запленен от любовта на Христос и да не отговорите на тази любов. Когато сме в брачни отношения с Христос, ние принасяме плода на святост.

Профилактиката на освещението

Третата част за освещението, е относно профилактиката на освещението. Тук  пристигаме до препятствие, до бариера. Винаги си спомням за великия мъж, Джордж Ромейнес. Той казва: “Благословен да бъде Бог за седмата глава в Римляни.” Аз повтарях това блаженство много пъти и вие ще се присъедините също, когато започнем следващата глава.

Цялата седма глава ни казва, че закона е безпомощен да ни освети, както и да ни оправдае. Исус е този, от когото се нуждаем. Пръв, Последен и Завинаги!