Оправдан пред Бог – сега

Може да подарите тази книга на себе си
или приятел - поръчайте от тук »
Също така при нас може да поръчате и Библии и книги на издателство "Нов Човек".
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА Да разберем посланието до Римляните, означава да разберем нещата, от които най–много се нуждаем. Това означава да намерим истината за собствените си сърца, за Божието сърце и решението на проблеми притеснявали повечето от хората през вековете.

  • Защо има скръб и болка?
  • Какво мога да направя за моята вина?
  • Как да живея?
  • Как мога да победя изкушенията?
  • Какво следва след смъртта?
  • Какво е Християнството?
  • Има ли ключ за Библията и тази книга, ли е ключа?
  • Как мога да различавам религиите и да предотвратя измама и подхлъзване?
  • Какви принципи могат да ме ръководят в моите отношения с Бог, съседа ми, църквата и държавата?
  • Какво е благовестието?
  Тази книга започва със статии, които са резюме на моите лекции върху книгата към Римляните, редактирани от Рой Джий и след това публикувани в списанието Good News Unlimited.  С по–комплексните тълкувателни  проблеми се занимаваме в приложенията. Понякога ние повтаряме ключови точки, имайки предвид, че хората не четат цяла книга наведнъж, а могат само да се консултират относно определен проблем. Най–добрият начин да четете тази книга е с Библията до вас, така че да прочетете главите от Римляни, преди да прочетете коментара върху тях. Ние ви препоръчваме да използвате The Living Bible. Повече внимание трябва да отделите върху The New International Version (NIV) и  The New American Standard Bible (NASB). Не забравяйте предупреждението на  Ф. Ф. Брус: “Бъдете готови – съвестното изследване на Римляни означава да предизвикате катастрофална промяна... една чудесна промяна към добро.” Римляни е врата към Рая. Ние не се опитваме да разглеждаме значението на всеки нюанс в Павловия шедьовър. Това ще  бъде книга с хиляди страници, а аз установих, че повечето от хората не четат големи книги. Тук се опитваме да разгледаме по практичен начин прелестните скъпоценности в Римляни, за всеки грешник, който търси или е намерил благовестието. Лутер каза, че: “молитвата е по–добрата част от изследването”. Така че, нека всеки един от нас, който изследва посланието до Римляните, да го направи на неговите или нейни колене, ако може така да се изразим. Томас Акуинас казва, че ако магаре гледа в книга, не може да очакваме ангел да погледне от нея. Ние сме магарета, ако забравим колко много се нуждаем от помощта на великият учител, Святия Дух. Той е истинския Викарий на Христос, който прави разбираема за нас истината и волята на Бог и ние трябва непрекъснато да признаваме нужда си от него  и по–специално, когато четем святата Книга. Римляни е първата книга от посланията и в приложенията ние говорим относно значението на този факт. Книгата е написана от Новозаветен водач, който в някой отношения беше като нас. Павел не познаваше лично живият Христос, от дните преди възкресението. Павел е образец за нас, според Новия завет (1 Тимотей 1:16). Римляни е неговата най–велика книга, защото в нея той разглежда систематично основните проблеми на християнската вяра. Тук е единственото място в Библията, където плана за спасение е представен систематично. Много писатели като Скрудж, представят естеството на начина, по който тази вдъхновена книга е устроена, както следва: Римляни 1 – 8 съдържа главната доктринална част на книгата, обхващаща  последователно обвинение, оправдание, освещение и прославяне. Погледната като цяло, книгата има три части:  

Глави 1- 8 Доктринална

Глави 9-11 Национална

Глави 12-16 Практична

 

Или

Глави 1- 8 Изложение

Глави 9-11 Обяснение

Глави 12-16 Приложение

 

Или

Глави 1- 8 Расова

Глави 9-11 Израел

Глави 12-16 Лична

Или

Глави 1- 8 Проблема грях

Глави 9-11 Проблема Израел

Глави 12-16 Проблема живот

 

Или

Глави 1- 8 Философия на Спасението

Глави 9-11 Философия на Историята

Глави 12-16 Поведение

 

Или

Глави 1- 8 Праведността на Бог във взаимоотношение с

грях и грехове.

Глави 9-11 Праведността на Бог във взаимоотношение с

отсичането на Израел

Глави 12-16 Праведността на Бог във взаимоотношение с

всекидневния живот.

 

Или

Глави 1- 8 Доктринална

Глави 9-11 Разпределителна

Глави 12-16 Преданост

  Молитвата на автора е, изследването на тези страници да доведе до резултат в живота на читателя, изпитвайки радостта и мира, които идват чрез вяра в благовестието (Римляни 15:13). Никой не е толкова богат, колкото вярващият християнин. Светиите на Бог са открили тайната на живота. Само когато знаем, че Бог ни приема, ние можем да приемем себе си и само когато приемем себе си ние можем да приемем тези около нас. Силата на греха не може да бъде пречупена, докато вината за греха не е отнета чрез приемане на благовестието. Ние наистина сме свободни, когато в резултат на добрата вест  и идването на Святия Дух в нашите сърца искаме да правим това, което трябва да правим. Никой не може да обича Бог, докато не повярва, че Бог го/я обича. Кръстът е мястото, където това най–висше откровение бе извършено, и когато видим ръцете на Разпънатия протегнати към изток и запад, ние разбираме, че небето ни приканва да дойдем при Него и да го приемем като наш Заместник, Представител, Изкупител и Приятел. От сега нататък, може би ще видите не само Бог, но и себе си в нова светлина. Ще видите, че бяхте разпнати с Исус, погребани с Него, възкръсни и възнесени с Него. (Галатяни 2:20; Римляни 6:2-4; Колосяни 3:1; Ефесяни 2:6) 2 Коринтяни 5:14 ни казва, че денят, в който умряхме беше Голготския Разпети Петък. “Ако един умря за всички, то всички умряха.” Христос не умря само като наш Заместник, но ние умряхме с Него, Който беше наш Представител. Според закона, на Голгота всеки един от нас плати за вчерашните, днешните и утрешните си грехове. Затова ние имаме привилегията, както тази на каещия се разбойник на кръста, да знаем със сигурност, че раят е наш днес, защото ние вярваме в любовта, която беше проявена за нас на Голгота. С благодарност аз признавам моят дълг към Шели Фриц, която доброволно и умело напечата оригинала за списанието и приложенията, Марион Фриц най-добрият коректор, който познавам, и Джил, моята друга половина, която помогна с финалната публикация. Заглавието също е нейно. Това, което помогна най-много за започването и приключването на целия проект беше настойчивостта и щедростта на моя приятел Даг Лединг.

Съдържание


ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ РИМЛЯНИ – ПЪРВА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ РИМЛЯНИ – ВТОРА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ РИМЛЯНИ – ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ РИМЛЯНИ – ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
ОБЩ ПРЕГЛЕД ВЪРХУ РИМЛЯНИ - ГЛАВИ 1 – 3:20
АКРОПОЛЪТ НА ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА - ГЛАВА 3:21 – 26
ПРЕГЛЕД НА РИМЛЯНИ - ГЛАВИ 1 – 3
ЗАЩО КРЪСТА?
ГОЛГОТСКИЯТ ДЕН НА УМИЛОСТИВЕНИЕТО
РИМЛЯНИ ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ РИМЛЯНИ ПЕТА ГЛАВА
РИМЛЯНИ 5:3-5
РИМЛЯНИ 5:6-10
РИМЛЯНИ 5:10-21
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ РИМЛЯНИ ШЕСТА ГЛАВА
РИМЛЯНИ 6:2-11
РИМЛЯНИ 6:12 – 7:4
ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЛЮЧОВИЯ СТИХ В РИМЛЯНИ ШЕСТА ГЛАВА
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ РИМЛЯНИ СЕДМА ГЛАВА
РИМЛЯНИ СЕДМА ГЛАВА – ПРОДЪЛЖЕНИЕ
ПОВЕЧЕ ВЪРХУ РИМЛЯНИ СЕДМА ГЛАВА
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ РИМЛЯНИ ОСМА ГЛАВА
ИСКРЯЩАТА ТОЧКА НА ДИАМАНТА – ЧАСТ ПЪРВА
ИСКРЯЩАТА ТОЧКА НА ДИАМАНТА – ЧАСТ ВТОРА
ИСКАРЯЩАТА ТОЧКА НА ДИАМАНТА – ЧАСТ ТРЕТА
ИСКРЯЩАТА ТОЧКА НА ДИАМАНТА – ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ИСКРЯЩАТА ТОЧКА НА ДИАМАНТА – ЧАСТ ПЕТА
ИСКРЯЩАТА ТОЧКА НА ДИАМАНТА – ЧАСТ ШЕСТА
ИСКРЯЩАТА ТОЧКА НА ДИАМАНТА – ЧАСТ СЕДМА
ИСКРЯЩАТА ТОЧКА НА ДИАМАНТА – ЧАСТ ОСМА
ИСКРЯЩАТА ТОЧКА НА ДИАМАНТА – ЧАСТ ДЕВЕТА
ИСКРЯЩАТА ТОЧКА НА ДИАМАНТА – ЧАСТ ДЕСЕТА
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ РИМЛЯНИ ГЛАВИ 9 - 11
ИСТИНАТА ОТНОСНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО – ЧАСТ ПЪРВА
ИСТИНАТА ОТНОСНО ПРЕДЕПРЕДЕЛЕНИЕТО – ЧАСТ ВТОРА
ИСТИНАТА ОТНОСНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО – ЧАСТ ТРЕТА
ИСТИНАТА ОТНОСНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО – ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ИСТИНАТА ОТНОСНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО – ЧАСТ ПЕТА
ИСТИНАТА ОТНОСНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО – ЧАСТ ШЕСТА
ИСТИНАТА ОТНОСНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО – ЧАСТ СЕДМА
РИМЛЯНИ ДЕСЕТА ГЛАВА – АБВ-ТО НА СПАСЕНИЕТО – ЧАСТ ПЪРВА
РИМЛЯНИ ДЕСЕТА ГЛАВА – АБВ-ТО НА СПАСЕНИЕТО – ЧАСТ ВТОРА
РИМЛЯНИ ДЕСЕТА ГЛАВА – АБВ-ТО НА СПАСЕНИЕТО – ЧАСТ ТРЕТА
РИМЛЯНИ ДЕСЕТА ГЛАВА – АБВ-ТО НА СПАСЕНИЕТО – ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
РИМЛЯНИ 12 – ЧАСТ ПЪРВА
РИМЛЯНИ 12 – ЧАСТ ВТОРА
РИМЛЯНИ 13 – ХРИСТИЯНИНЪТ И ДЪРЖАВАТА
РИМЛЯНИ 14 – ПОМОЩ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНАТА ДУША
РИМЛЯНИ 15 – НАЙ-ВИСШИЯТ ПРИМЕР
РИМЛЯНИ 16 – ИЗВИКВАНЕ ПО СПИСЪК
ГЛЕДАЙКИ КЪМ ИСУС
ВЪПРОСИ ВЪРХУ РИМЛЯНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ - ДИСКУТИРАНИТЕ ТЪЛКУВАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ В РИМЛЯНИ
СПАСЕНИ ЛИ СМЕ ЧРЕЗ ХРИСТОВАТА ВЯРА ИЛИ НАШАТА ВЯРА В НЕГО
ВЕЧНИТЕ ДЕСЕТ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ СПОРОВЕ ОТНОСНО ЗАКОНА
РАЗВИТИЕТО НА ДОКТРИНАТА В НОВИЯ ЗАВЕТ
ТЕОРИЯТА ЗА МОРАЛНОТО ВЛИЯНИЕ И КНИГАТА КЪМ РИМЛЯНИТЕ
КЛЮЧОВИ ДУМИ И ПОНЯТИЯ В РИМЛЯНИ
ОПРАВДАНИЕ
ОПРАВДАНИЕ
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА