Съдържание Цялата книга на една страница

Растежът – 30

“Семето започна да расте. . .”

—    Кръщавам те в името на Отца и Сина, и Светия дух — каза Теофил, докато кръщаваше Атретис в първия извор, който срещнаха. Атретис коленичи и стотникът го наклони назад. — Погребан в Исус — каза той и го потопи целия във водата, — и възкресен в новия живот.

Целият прогизнал, Атретис се изправи. Обърна се, видя Ризпа, нагазила до глезените във водата със сина му в ръце, и взе още едно решение, което щеше да повлияе на целия му живот.

—    Искам Ризпа за своя жена.

Зареяният поглед на Ризпа се сепна.

—    Какво?

—    Каза, че ме обичаш.

Погледът в очите му, докато се приближаваше през водата към нея, накара сърцето й да забие лудо и я изпълни с желание да се обърне и да побегне. Тя отстъпи на брега.

—    Но аз обичам и Теофил, също както и Тимон, и Патриция, Вартимей, Камела, Мнасон. . .

—    Каза, че никога няма да ме излъжеш — настоя той и я закова на място с поглед.

—    Аз не лъжа!

Той излезе от водата, застана пред нея и протегна ръце.

—    Дай ми момчето.

—    Защо?

—    Дай сина ми.

Тя се подчини, а сърцето й се изпълни с безпокойство. Атретис взе детето, целуна го и го сложи на земята да ходи. После се изправи и леко се усмихна. Стомахът й се сви на топка и тя отстъпи назад, но това не помогна, защото той я хвана за ръката. Атретис я взе в прегръдките си и тя едва успя да издаде тих стон преди да я целуне. Мина доста време, преди да я пусне, а дотогава тя вече не можеше да мисли ясно.

—    Обичаш тези другите, — каза той също толкова замаян, — но не както обичаш мене.

—    Не съм сигурна, че женитбата е добра идея — каза с трепет тя, притеснена от силата на чувствата, които той събуждаше у нея. — Нито за тебе, нито за мене.

Теофил стоеше във водата и се смееше.

—    Ще бъде блажено облекчение! — той се отправи към тях с усмивка. — Или забрави, че Бог ви събра двамата в Ефес?

—    Не като съпруг и съпруга! — отвърна Ризпа и се опита да увеличи разстоянието между себе си и Атретис.  Имаше нужда от време, за да помисли.