в момента четеш
Културата Кийт Де Майо 

Римската Ера

Рим е пряк наследник на културата на елинистическата епоха, която започва със създаването на империята на Александър Македонски (4 в. пр. Хр.) и завършва с установяване на Римското господство върху източното Средиземноморие (1 в. пр. Хр.). Тази цивилизация обединява в себе си елементите на цялостния античен културен живот, чиито два водещи компонента са Елада и Изтокът. Новият мироглед на елинистическата култура се основава на космополитизъм (да бъдеш гражданин на света), индивидуализъм (интерес към отделната личност) и фатализъм (поклонение на богинята Тюхе- щастливата съдба). Римското мислене и култура до голяма степен били под влияние на тези идеи, особено след като Гърция попада под римско управление през 146 г. пр. Хр. Гърците, а по- късно и римляните, се опитали да изградят едно общество, основано на собствените им богове. Тези богове не се различавали от обикновените мъже и жени. Всъщност боговете им носели повече човешки, отколкото божествени качества. Затова системата от ценности на тези общества не била достатъчно здрава, за да се справи със трудностите на живота. Всички техни богове, взети заедно, не можели да им осигурят достатъчно стабилна основа за живота, морала, стойностите и окончателните решения. Тези богове зависили от обществото, което ги било създало и когато обществото се разпадало, боговете падали заедно с него.

следваща глава Ранните Християни