Съдържание Цялата книга на една страница

Глава 2
Човекът – вечен дух

 

 

И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по

Наше подобие… и Бог създаде човека по Своя образ; по

Божия образ го създаде.

Битие 1:26,27

 

Човекът е духовно същество. Той е направен по подобие

на Бога. Исус каза, че Бог е Дух (Йоан 5:23). 

Така че човекът по необходимост трябва да е дух.

Човекът е дух, той има душа и живее във физическо тяло

(1 Солунци 5:23).

Когато физическото тяло на човека умре, духът продъл-

жава да живее. Тази част на човека е вечна. Духовете никога

не умират, а човекът е дух. Тук Павел говори за физическата

смърт:

ФИЛИПЯНИ 1:23,24

23… но съм на тясно между двете, понеже имам жела-

ние да отида и да бъда с Христос, защото това би било

далеч по-добре (превод от английски),

24 но да остана в тялото е по-нужно за вас.

 

Павел ще живее. Дали в тялото или извън тялото, той ще

живее. Ако той пребъдва, или живее в плътта, той може да

поучава църквата във Филипи и да бъде благословение за тях.

Това би било по-необходимо за тях. Но за самия Павел би било

далеч по-добре да напусне и да бъде с Христос. Всъщност 

Павел казва: “Или ще живея в тялото, или ще напусна и ще бъда с Христос.”

Кой ще напусне?

“Аз” ще напусна. Павел не говореше за тялото си. 

Неговото тяло нямаше да напусне. Павел говори за 

вътрешния човек, за духа на човека, който живее в тялото.

Понякога хората питат: “Ще се познаваме ли един друг в

Небето?”

Винаги бързо им казвам: “Тук долу познавате ли се един

друг?”

Виж, ти ще си този, който ще бъде там. Ако се познава-

те един друг тук долу, ще се познавате един друг и там. 

Ти си този, който е тук, и ти ще бъдеш този, който ще бъде

там.

“Аз ще напусна – казва Павел – и да бъда с Христос е далеч

по-добре.”  Харесва ми това! Ако беше казал само, че ще бъде

по-добре, пак би било добре. Но той каза: “Далеч по-добре!

Някои фалшиви култове учат, че когато човек умре, той

е мъртъв, както кучето е мъртво, когато умре. Не, човекът

не е. Човекът е повече от тяло. Той е дух, той има душа и

живее в тяло. Други казват, че когато човек умре, “душата

му заспива”. Библията не учи това. Други казват, че наисти-

на духът се отделя – но се връща като крава, куче или като

някой друг. Прераждането не е според Писанието и не е биб-

лейско. Остани със Словото на Бог и то ще разреши всички-

те ти проблеми по този въпрос. Павел каза: „Аз ще напусна. Аз

ще бъда с Господа, което е далеч по-добре

Павел проповядваше същите истини и поучаваше за същи-

те факти всички църкви. По-долу той употребява различни

думи към църквата В Коринт, но поучава същата благослове-

на истина:

2 КОРИНТЯНИ 4:16

16… но ако и да загива (превод от английски)

Външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.

 

Има вътрешен човек. Има и външен човек. Външният човек

не е истинският ти. Външният човек е само къщата, в Коя-

по живееш. Вътрешният човек е истинският ти. Вътреш-

ният човек никога не остарява. Той се обновява ден след ден.

Вътрешният човек е духовният човек.

Какво е нашият дух? 

Помни уводните ни текстове. 

Римляни 8:14 казва: “… които са водени от Духа на Бога, те са синове на Бога

След това стих 16 ни дава още малко разбиране за това, как Духът на Бога ни води:

Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме деца на Бога”. 

С други думи, Духът на Бога свидетелства с духа на човека. 

Притчи 20:27 казва: “Духът на човека е светилото на Господа...“ Според тези стихове Бог ще ни води чрез нашия дух; затова трябва да открием какво е нашият дух.

Исус каза на Никодим:“… Ако човек не се роди отново, не може да види царството на Бога” (Йоан 3:3).

Никодим, бидейки естествен (плътски), можеше да мисли

само в естественото. Той Каза: ”... Как може стар човек да се

роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?” (ст. 4).

Исус не говореше за физическо раждане. Той каза: “Роденото

от плътта е плът, а роденото от Духа е дух“ (ст. 6). 

Той говореше за духовно раждане.

Частта от човека, която се ражда отново, е неговият

дух. Духът на човека получава Вечен живот – живота на Бог и

естеството на Бог. Духът на човека става ново създание в

Христос.

Павел нарича духа на човека “вътрешния човек“. Петър

нарича духа на човека: “скритият в сърцето човек”.

1 ПЕТРОВО 3:4

4… но скритият в сърцето човек с нетленното украше-

ние на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.

На много места, когато Библията говори за сърцето, тя

говори за духа. Това е истинският човек. Този начин на мис-

лене ще помогне на вярата ти. Там където в Новия Завет се

употребява думата сърце, я замести с думата дух и ще полу-

чиш по-ясна картина за това, което Библията казва. Духът

на човека е този, който се новоражда.

2 КОРИНТЯНИ 5:17

17  Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание;

старото премина; ето, всичко стана ново.

 

Тук се говори за вътрешния човек. Не би могло да се говори

за външния човек. Когато се новородиш и станеш ново съз-

дание, не получаваш ново тяло. Външният човек си е точно

такъв, какъвто си е бил преди. Ако си бил плешив, преди да

се новородиш, си оставаш плешив и след това. Ако си имал

кафяви очи преди, все още си имаш кафяви очи. Външният

човек не се променя. Бог не прави нищо с външния човек. (Ти

трябва да направиш нещо с външния човек. Ти открий в Биб-

лията какво Бог иска да направиш с външния човек – и след

това ти го направи.) Бог прави нещо с вътрешния човек. Той

прави човека нов отвътре в Христос – ново създание, ново

творение.