Съдържание Цялата книга на една страница

Глава 1
Светилото на Господа

 

Понеже тези, които са водени от Духа на Бога,

сa синове на Бога.

Римляни 8:14, превод от английски

 

Самият Дух свидетелства заедно с нашия дух,

че сме деца на Бога.

Римляни 8:16

 

Духът на човека е светилото на Господа, което

изпитва всичките най-вътрешни части на тялото.

Притчи 20:27

 

Децата на Бога могат да очакват да бъдат водени от Духа на Бога.

Друг превод на Притчи 20:27 казва: “Духът на човека е лампата на Господ…”

Ако този стих бе написан днес, той би звучал така: „Духът на човека е крушката на Господ.” Значението на това е: Бог ще ни просветлиТой ще ни водичрез нашия дух.

Много пъти обаче ние търсим водителство по начин, раз-

личен от казания от Господ. Когато правим това, се натък-

ваме на проблеми. Понякога преценяваме как Господ ни води

според това, което физическите ни сетива ни казват. Но

Бог никъде не казва, че ще ни води чрез физическите сетива.

Твърде често гледаме на нещата от умствена гледна точка

и се стремим да разсъждаваме за тях. Но Библията никъде не

казва, че Бог ще ни води чрез манталитета ни. Библията не

казва, че тялото на човека е светилото на Господа, нито че

умът на човека е светилото на Господа. Тя казва, че духът на

човека е светилото на Господа.

Бог ще ни води – Той ще ни просветлява чрез духа ни.

Преди да можем да разберем как Бог ни води и направлява

чрез нашия дух, трябва да разберем естеството на човека.

Трябва да разберем, че човекът е дух, че той има душа и че

живее в тяло.