Въведение

Вярвам, че това, от което хората се нуждаят повече от всяко друго нещо, е личното откровение за Божията любов към тях. Вярвам също така, че върху това откровение се основава победоносният живот на всеки отделен християнин. Ние нямаме нужда от особени знания за Божията любов; нуждаем се от откровение за нея. То може да ни бъде дадено единствено от Святия Дух и ще бъде дадено едва, когато всеки християнин започне да размишлява за Божията любов, да усеща Божията любов в своя живот и да търси това откровение чрез писаното Божие Слово и чрез молитва. Доста лесно е да се приеме факта, че Бог обича целия свят достатъчно много, за да изпрати Исус да умре за него. Но определено е по-трудно да повярваш, че дори и ти да беше единственият човек по лицето на тази земя, пак Бог те обича толкова много, че би изпратил Исус да умре единствено и само за теб.

След дълги години на колеблив християнски живот, в крайна сметка успях да осъзная и да разбера Божията любов. Чрез Святия Си Дух той великодушно ми откри Своята любов лично към мен. Това специално откровение промени целия ми живот и начина, по който аз ходя с Господа. Вярвам, че онова, което ви предстои да прочетете в тази книга, ще ви даде ново прозрение и разбиране за Божията любов. Вярвам, че то ще предизвика у теб, читателю, нов копнеж за това откровение за личния ти живот. Насърчавам те да четеш бавно написаното в тази книга, да я използваш като помощно средство и да размишляваш върху Писанието и върху идеите, представени на тези страници. Тази книга е написана за теб с пълно смирение и ясното съзнание, че отделена от Него, аз не мога да сторя нищо и че всяко откровение и разбиране, което имам върху Неговото Слово, е само поради Неговата благодат.

следваща глава Бог те обича!